Anda di halaman 1dari 77

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Rancangan Pengajaran Tahunan 2017

Pendidikan Seni Visual


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1
Terbitan Terhad
Sekolah Menengah Kebangsaan Kemburongoh Ranau Sabah
Unit Pembangunan Kurikulum
2017

Disediakan Oleh : Rasilan Johny, SMK Kemburongoh Ranau Sabah

FOKUS
Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 perlu merangsang kepada perkembangan pemikiran seni visual dalam kalangan
murid. Bagi mencapai objektif yang dihasratkan, murid perlu diberi pengukuhan pemahaman terhadap bidang Sejarah
dan Apresiasi Seni Visual, Bahasa Seni Visual dan Pemikiran Seni Visual melalui eksplorasi maklumat daripada pelbagai
sumber serta eksperimentasi pelbagai media dan teknik dalam penghasilan karya seni. Pengukuhan pengetahuan dan
pemahaman terhadap bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual perlu memfokuskan perihal aspek sejarah
perkembangan seni visual di Malaysia dan kepentingannya, pengenalan tokoh dan sumbangan mereka serta peranan
Institusi Seni Visual di Malaysia. Dalam bidang Bahasa Seni Visual, murid diberikan penerangan secara jelas tentang
konsep unsur seni dan prinsip rekaan. Justeru, aktiviti penerokaan terhadap unsur seni dan prinsip seni melalui
eksperimentasi media dan teknik menjadi fokus utama bagi menguji tahap kefahaman murid. Hasil eksperimentasi
kemudiannya diterjemahkan dengan menggunakan imaginasi serta idea secara kreatif dan inovatif. Hasil karya seni
visual seterusnya dipamerkan agar murid dapat menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya. Bidang Pemikiran Seni Visual memberi tumpuan khusus terhadap aplikasi aspek tema dan mesej, motif, idea dan
konsep serta designomic dalam proses pembentukan karya. Aspek yang diketengahkan diharap dapat memberi
pengetahuan terhadap konsep pemikiran seni visual agar murid berupaya menterjemahkan kefahaman dengan
menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya seni visual. 4 Kurikulum Standard Sekolah Menengah bagi mata pelajaran rekaan pada alam
semula jadi, objek buatan manusia dan karya.

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai kemahiran Abad ke-21 dengan memberi
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran
Abad ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti
dalam Jadual 1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Pendidikan Seni
Visual menyumbang kepada pemerolehan kemahiran Abad ke-21 dalam kalangan murid.

Jadual 1: Tahap Pemikiran dalam KBAT


PROFIL MURID

PENERANGAN

Berdaya Tahan
Pemikir
Mahir Berkomunikasi

Mereka mampu menghadapi dan mengatasi


kesukaran, mengatasi cabaran dengan
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
empati.
Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
inovatif; mampu untuk menangani masalah
yang kompleks dan membuat keputusan yang
beretika.
Mereka
berfikir
tentang
pembelajaran dan diri mereka sebagai pelajar.
Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi individu
dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan
dan kreatif dalam menangani bidang
pembelajaran yang baru.
Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis, menggunakan
pelbagai media dan teknologi.

PROFIL MURID
Kerja Sepasukan

PENERANGAN
Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
dan harmoni dengan orang lain. Mereka
mengalas tanggungjawab bersama serta
menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Mereka memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
pasukan yang lebih baik.

Bersifat
Ingin Tahu

Mereka membangunkan rasa ingin tahu

semula jadi untukmeneroka strategi


danidea baharu. Mereka mempelajari
kemahiran yang diperlukan untuk
menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta
menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat
secara berterusan.

Berprinsip

Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,


adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
tindakan serta keputusan mereka.

PROFIL MURID
Bermaklumat

PENERANGAN
Mereka mendapatkan
pengetahuan dan
membentuk pemahaman
yang luas dan seimbang
merentasi pelbagai
disiplin pengetahuan.
Mereka meneroka
pengetahuan dengan
cekap dan berkesan
dalam konteks isu
tempatan dan global.
Mereka memahami isuisu etik/ undang-undang
berkaitan maklumat yang
diperoleh.

Penyayang/ Prihatin

Mereka menunjukkan
empati, belas kasihan dan
rasa hormat terhadap
keperluan dan perasaan
orang lain. Mereka
komited untuk berkhidmat
kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian
alam sekitar.

Patriotik

Mereka mempamerkan
kasih sayang, sokongan
dan rasa hormat terhadap
negara.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2:
Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT
TAHAP PEMIKIRAN

PENERANGAN

Mengaplikasi

Menggunakan
pengetahuan,
kemahiran, dan nilai
dalam situasi berlainan
untuk melaksanakan
sesuatu perkara
Mencerakinkan
maklumat kepada
bahagian kecil untuk
memahami dengan
lebih mendalam serta
hubung kait antara
bahagian berkenaan
Membuat
pertimbangan dan
keputusan
menggunakan
pengetahuan,
pengalaman,
kemahiran, dan nilai
serta memberi
justifikasi
Menghasilkan idea
atau produk atau
kaedah yang kreatif
dan inovatif

Menganalisis

Menilai

Mencipta

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan
refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
Kemahiran Berfikir Kritis
Kebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan
menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
Kemahiran Berfikir Kreatif
Kemampuan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan menggunakan daya imaginasi
secara asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman.
Kemahiran Menaakul
Keupayaan individu membuat pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Strategi Berfikir
Cara berfikir yang berstruktur dan berfokus untuk menyelesaikan masalah.
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran serta penyoalan aras tinggi
untuk menggalakkan murid berfikir

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Strategi pengajaran dan pembelajaran melibatkan operasi yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan aktiviti
Pendidikan Seni Visual bertujuan mencapai matlamat khusus dalam proses pembelajaran.
Dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1, strategi pembelajaran secara inkuiri
yang berasaskan projek lebih dominan. Pada peringkat ini, murid- murid didedahkan dengan aktiviti eksperimentasi media
dan teknik melalui Standard Kandungan Eksplorasi Seni bagi pengukuhan pemahaman khususnya terhadap aspek
Bahasa Seni Visual.
Pembelajaran Inkuiri
Strategi pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menumpukan proses berfikir secara kritis
dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawapan daripada persoalan yang diketengahkan.
Strategi pembelajaran inkuiri memberi penekanan kepada aktiviti yang berorientasikan murid. Strategi ini menuntut
penglibatan murid secara optimum. Dalam hal ini, murid tidak hanya berperanan sebagai penerima pelajaran melalui
penjelasan guru secara lisan, tetapi mereka perlu bertindak sebagai jentera penggerak untuk menemukan sendiri
maklumat daripada pelbagai sumber yang ada di sekeliling mereka. Guru pula hanya bertindak sebagai pembimbing
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
Pembelajaran secara inkuri amat relevan diserapkan sebagai strategi utama dalam Kurikulum Standard Sekolah
Menengah Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1. Hal demikian bertujuan untuk merangsang pemikiran berfokus dan
berstruktur dalam kalangan murid selari dengan aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang berfokus kepada
empat tahap pemikiran iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.

Berikut adalah antara jenis inkuiri yang terkandung dalam DSKP KSSM Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1:
Inkuiri Terbuka
Inkuiri terbuka dapat dijelmakan melalui sesi perbincangan yang dilakukan secara kolaboratif bagi mendapatkan
maklumat. Murid menggunakan pengetahuan dengan merekodkan maklumat kepada komponen tertentu untuk
memahami dan membuat perbincangan perhubungan antara komponen. Dapatan yang diperolehi melalui kemudiannya
dibahaskan secara lisan oleh murid atau melalui peta pemikiran.
Inkuiri Terbimbing/ Berstruktur
Inkuiri terbimbing atau berstruktur memerlukan murid menjalankan aktiviti melalui eksperimentasi pelbagai media dan
teknik. Kembara Visual adalah satu contoh inkuiri terbimbing atau berstruktur di mana murid membuat penerokaan di luar
bilik darjah mengikut prosedur tertentu dengan pemantauan dan bimbingan oleh guru.
Dapatan hasil penerokaan dan eksperimentasi yang diperolehi oleh murid diterjemahkan melalui aktiviti secara kreatif dan
inovatif dengan bimbingan guru secara berstruktur. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator.
Inkuiri Pengesahan
Inkuiri pengesanan merujuk kepada dapatan hasil ekperimentasi pelbagai media dan teknik melalui penerokaan pada
subjek kajian yang terdapat sama ada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia atau karya seni yang diperolehi.
Secara keseluruhannya, aplikasi strategi pembelajaran inkuiri terbuka, inkuiri terbimbing/ berstruktur dan inkuiri
pengesahan adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi ketiga-tiga domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor
murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran agar berupaya menginovasi idea dan pengetahuan baharu seiring
Kemahiran Abad ke-21.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM


Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
(P&P) selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam
EMK adalah seperti berikut:
1. Bahasa

p bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi penekanan
bagi membantu murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan

2. Kelestarian Alam Sekitar


Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui p&p semua mata
pelajaran.
alam.
3. Nilai Murni
a pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengamalkannya.
kehidupan harian.

4. Sains dan Teknologi


dan teknologi dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
murid.
dan berkesan.

(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran manipulatif tertentu);
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, keselamatan); dan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p.

5. Patriotisme
t.
Malaysia.
6. Kreativiti dan Inovasi
mencipta
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan idea yang ada.

menghadapi cabaran Abad Ke-21.


iintegrasikan dalam p&p.

7. Keusahawanan
satu
budaya dalam kalangan murid.
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

kemahiran asas TMK yang dipelajari.


p&p lebih menarik dan
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
PENTAKSIRAN
Standard Prestasi Pendidikan Seni Visual dibina berasaskan tiga domain iaitu kognitif, psikomotor dan afektif.
Pentaksiran bagi menentukan tahap penguasaan murid perlu merujuk kepada Pernyataan Umum Tahap Penguasaan
Pendidikan Seni Visual yang merangkumi bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual (Jadual 3), bidang Bahasa Seni
Visual (Jadual 4) dan bidang Pemikiran Seni Visual (Jadual 5).
Kandungan Standard Prestasi mempunyai dua komponen iaitu Tahap Penguasaan dan Tafsiran. Guru perlu
mengenalpasti tahap penguasaan murid berdasarkan kriteria tafsiran seperti yang terkandung dalam ketiga-tiga
Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Seni Visual. Justeru, Standard Prestasi ini perlu dijadikan panduan
utama oleh guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk menilai tahap pencapaian murid bagi setiap topik
pengajaran.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN 1 2017
Bidang

Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

Tajuk

Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia

Tempoh

5 Minggu

Objektif

i. Menggalurkan Sejarah Perkembangan Seni Visual di Malaysia dan Kepentingannya


ii. Mengenalpasti tokoh dan sumbangan
iii. Menjelaskan peranan Institusi Seni Visual di Malaysia
iv. Menjana hasil persembahan portfolio

Minggu/
Tarikh
Minggu 1
03 - 06
Jan 2017

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap
Perkembangan
Seni Lukis dan
Seni Reka di
Malaysia

Standard Pembelajaran
Murid boleh:
1.1 Menggalurkan
perkembangan Seni Lukis
dan Seni Reka di
Malaysia
1.1.1 Seni Halus
i. Sejarah dan
perkembangan
ii. Tokoh dan karya
iii. Pertubuhan dan
persatuan
iv. Institusi Seni
1.1.2 Seni Reka
i. Sejarah dan
perkembangan
ii. Tokoh dan karya
iii. Pertubuhan dan
persatuan
iv. Institusi Seni

PAK21
Berdaya
Tahan

KBAT

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin
Patriotik

Mencipta

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK
Bahasa
Kelestarian
Alam
Sekitar
Nilai Murni
Sains dan
Teknologi
Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Catatan
Cadangan
Aktiviti:
Sesi penerangan
dan
perbincangan
menggunakan:
- Foto
- Video
- Tayangan Slaid
- Lembaran
Kerja

Minggu 2

1.1.3 Seni Kraf


i. Bidang
ii. Adiguru dan Produk
iii. Institusi:
a. Kraftangan Malaysia
b. Institut Kraf Negara

09 - 13
Jan 2017

Minggu 3
16-20 Jan
2017

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi
maklumat
daripada pelbagai
sumber bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap
Perkembangan
Seni Lukis dan
Seni Reka di
Malaysia

Murid boleh:
2.1 Mengenal pasti tokoh
dan karya:
2.1.1 Seni Halus
2.1.2 Seni Reka
2.1.3 Seni Kraf

Mengalurkan
sejarah,
sumbangan
tokoh dan
peranan institusi
melalui
persembahan:
- Power Point
- Multimedia

Cadangan Aktiviti:
Menghasilkan
dokumentasi
berdasarkan
maklumat yang
diperoleh dalam
bentuk:
- Lembaran Kerja
- Persembahan
Multimedia
- Peta Pemikiran
- Artist Book
- Poster
Meniru karya tokoh
menggunakan
Pendekatan
Memesis
(Peniruan)
karya tokoh
berpandukan
Pendekatan
Feldman

Minggu 4
23-27 Jan
2017
(28-29
Jan
Chinese
New Year)
Minggu 5
30 jan
03 Feb
2017

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan

Murid boleh:
3.1 Menjana idea dalam
tugasan perkembangan
seni visual di Malaysia

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya Seni Visual

Murid boleh:
4.1 Mempamerkan hasil
karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan
pada aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya

Cadangan Aktiviti:
Membentangkan
hasil dokumentasi
Mencatatkan nota
sendiri berdasarkan
pembentangan

Cadangan Aktiviti:
Membentangkan
hasil dokumentasi
Mencatatkan nota
sendiri berdasarkan
pembentangan

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan sejarah perkembangan, tokoh dan sumbangan serta peranan Institusi Seni
Visual di Malaysia

Menginterpretasikan sejarah perkembangan, tokoh dan sumbangan serta peranan Institusi Seni
Visual di Malaysia

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


menghasilkan dokumentasi Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia melalui
penggunaan media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi dokumentasi Perkembangan Seni Lukis dan
Seni Reka di Malaysia melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan
dokumentasi Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia dalam penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Garisan

Tempoh

1 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi garisan


ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi garisan
1.2 Jenis garisan
pada:
i. Alam semula
jadi
ii. Objek buatan
manusia
iii. Karya seni visual

PAK21
Berdaya
Tahan

Minggu 6
06-10 Feb
2017

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan

Pembelajaran
Inkuiri

Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu

Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin
Patriotik

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
garisan untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif

Mengaplikasi
Menganalisis

Berprinsip
2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan dengan
pelbagai teknik

Strategi

Pemikir

1.3 Fungsi garisan


2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi
unsur seni bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

KBAT

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK
Bahasa
Kelestarian
Alam
Sekitar
Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

Catatan
Cadangan Aktiviti:
multimedia
garisan diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Kembara Visual
(Pereka Muda)
dan fungsi garisan
yang
Melakar jenis
garisan yang
terdapat pada subjek
kajian

untuk memilih satu


daripada aktiviti iaitu:
- Lukisan
- Doodle Art
- Arca
- Kraf (Aksesori)

Minggu 6
06-10 Feb
2017

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya Seni Visual

4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

persembahan
pameran hasil karya
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan unsur garisan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1

Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur garisan pada alam semula jadi, objek buatan manusia
dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


unsur garisan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan
media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur garisan melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan dalam
penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Rupa

Tempoh

1 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi rupa


objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi rupa
1.2 Jenis rupa pada:
i. Alam semula
jadi
ii. Objek buatan
manusia
iii. Karya seni visual
1.3 Fungsi rupa

Minggu 7
13-17 Feb
2017

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi unsur
seni bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual
3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan

PAK21
Berdaya
Tahan

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu

Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin
Patriotik

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
rupa untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif

Strategi

Pemikir

Berprinsip
2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
rupa semula jadi
dengan pelbagai
teknik pada alam

KBAT

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

multimedia

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

garisan diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi

Kembara Visual
(Pereka Muda)

Keusahawanan

dan fungsi garisan


yang

TMK

garisan yang
terdapat pada subjek
kajian

untuk memilih satu


daripada aktiviti iaitu:
- Lukisan
- Doodle Art
- Arca
- Kraf (Aksesori)

Minggu 7
13-17 Feb
2017

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya Seni Visual

4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

persembahan
pameran hasil karya
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan unsur rupa pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1

Menginterpretasikan jenisdan fungsi unsur rupa pada alam semula jadi, objekbuatan manusia dan karya seni.
2
3

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


unsur rupa pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan
media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur rupa melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa dalam
penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Bentuk

Tempoh

1 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi bentuk


objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Minggu 8
20-24 Feb
2017

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi unsur
seni bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual
3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi bentuk
1.2 Jenis bentuk
pada:
i. Alam semula
jadi
ii. Objek buatan
manusia
iii. Karya seni
visual
1.3 Fungsi bentuk
Murid boleh:
2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
bentuk pada alam
semula jadi dengan
pelbagai teknik

PAK21
Berdaya
Tahan

KBAT

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

multimedia

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

bentuk diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Kembara Visual
(Pereka Muda)
bentuk yang terdapat
pada alam semula
jadi dan objek buatan
manusia

Patriotik
bentuk yang terdapat
pada subjek kajian

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
bentuk untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara

kreatif

untuk memilih satu


daripada aktiviti iaitu:
- Lukisan
- Catan

Minggu 8
20-24 Feb
2017

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya Seni Visual

4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

persembahan
pameran hasil karya
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan unsur bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1

Menginterpretasikan jenisdan fungsi unsur bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni..
2
3

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


unsur bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan
media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur rupa melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa dalam
penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Jalinan

Tempoh

1 Minggu

Objektif

i.

Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi jalinan

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
terhadap Seni
Visual

Minggu 9
27 Feb 03
Mac 2017

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
06-08 Mac
aplikasi
Peperiksaan unsur seni bagi
Mini 1
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual
3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan
melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi jalinan
1.2 Jenis jalinan
pada:
1.2.1 Alam
semula jadi
1.2.2 Objek
buatan manusia
1.2.3 Karya seni
visual
1.3 Fungsi jalinan

PAK21
Berdaya
Tahan

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat

2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
jalinan pada alam
semula jadi dengan
pelbagai teknik

KBAT

Penyayang/
Prihatin
Patriotik

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

multimedia

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

bentuk diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Kembara Visual
(Pereka Muda)
jalinan yang terdapat
pada alam semula
jadi dan objek
buatan manusia
jalinan yang terdapat
pada subjek kajian

3.1 Menterjemah
hasil daripada
eksperimentasi dan
penerokaan unsurunsur jalinan pada
alam semula jadi
bentuk untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara
kreatif

untuk memilih satu


daripada aktiviti iaitu:
- Lukisan
- Catan

Minggu 9

4. Apresiasi
Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya Seni Visual

27 Feb 03
Mac 2017
06-08 Mac
Peperiksaan
Mini 1

persembahan
pameran hasil karya

4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan unsur jalinan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1
2

Menginterpretasikanjenisdan fungsi unsur jalinan pada alam semula jadi, objek buatanmanusia karya dan karya
seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


unsur jalinan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media,
media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur jalinan melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan dalam
penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Ruang

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i.

Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi ruang


objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang pada alam semula jadi
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya

Minggu/
Tarikh

Minggu 10
06 10
Mac 2017

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi ruang
1.2 Jenis ruang pada:
1.2.1 Alam
semula
jadi
1.2.2 Objek
buatan manusia
1.2.3 Karya seni
visual
1.3 Fungsi ruang
1.4 Mengenal pasti
jenis-jenis ruang:
1.4.1 Ruang
Nyata/ Terbuka/
Konkrit / Fizikal
i. Terbuka
ii. Tertutup
1.4.2 Ruang Tampak/
Ilusi
i. Ruang dalam
ii. Ruang cetek
iii. Ruang rata
1.5 Menerangkan
perkaitan ruang dan
perspektif
1.5.1 Satu Titik
Lenyap
1.5.2 Dua Titik
Lenyap

PAK21
Berdaya
Tahan

KBAT

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin
Patriotik

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

multimedia

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi
Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

bentuk diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi unsur
seni bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual
3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
Minggu 11
13 17
Mac 2017

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya Seni Visual

Murid boleh:
2.1 Membuat
eksperimentasi dan
unsur ruang pada
alam semula jadi
penerokaan dengan
pelbagai teknik

Kembara Visual
(Pereka Muda)
bentuk yang terdapat
pada alam semula
jadi dan objek buatan
manusia

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
ruang untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif

bentuk yang terdapat


pada subjek kajian

4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

persembahan
pameran hasil karya

untuk memilih satu


daripada aktiviti iaitu:
- Lukisan
- Catan

pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

MINGGU 12 : 18 Mac 2017 26 Mac 2017 : CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 9 HARI )

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan unsur ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1
2

Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia karya dan karya
seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


unsur ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media,
media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur jalinan melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang dalam
penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Warna

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i.

Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi warna


objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur warna pada alam semula jadi
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai tekni
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif
v. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
terhadap Seni
Visual

Minggu 13
27 31
Mac 2017

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi
unsur seni bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi warna
1.2 Jenis warna pada:
1.2.1 Alam
semula
jadi
1.2.2 Objek
buatan
manusia
1.2.3 Karya seni
visual
1.3 Fungsi Warna
Murid boleh:

PAK21
Berdaya
Tahan

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat

2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
warna pada alam
semula jadi dengan
pelbagai teknik

KBAT

Penyayang/
Prihatin
Patriotik

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

video

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

warna diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Meneroka jenis
warna yang terdapat
pada alam semula
jadi melalui
eksperimentasi
bahan seperti kunyit,
tanah, daun inai dan
kulit bawang
karya roda warna
dengan lembaran
kerja yang
disediakan oleh guru

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
Minggu 14
27 31
Mac 2017

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya Seni Visual

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
warna untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif

4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

Murid diminta
untuk memilih satu
daripada aktiviti iaitu:
- Kipas Tangan
- Kad Ucapan

4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan unsur warna pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1
2

Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur warna pada alam semula jadi, objek buatan manusia karya dan karya
seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


unsur warna pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media,
media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur warna melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna dalam
penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Harmoni

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi harmoni


objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
terhadap Seni
Visual

Minggu 15
03 - 07
April 2017

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi
unsur seni bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi harmoni
1.2 Ciri-ciri harmoni
pada:
1.2.1 Alam
semulajadi
1.2.2 Objek
buatan
manusia
1.2.3 Karya seni
visual
1.3 Fungsi harmoni
Murid boleh:

PAK21
Berdaya
Tahan

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat

2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
harmoni pada alam
semula jadi dengan
pelbagai teknik

KBAT

Penyayang/
Prihatin
Patriotik

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

multimedia

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

harmoni diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

melakar
semula jadi yang
mempunyai kesan
prinsip gambar alam
harmoni

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
Minggu 16
10 14
April 2017
14 April
( Good
Friday )

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya Seni Visual

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan prinsip
harmoni untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif
4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

Murid diminta
mengaplikasi teknik
quilling dengan
memilih satu
daripada aktiviti iaitu:
- Bingkai Foto
- Kad Ucapan
- Bekas Lilin

persembahan
pameran hasil karya
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan prinsip harmoni pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1
2

Menginterpretasikan jenis dan fungsi prinsip harmoni pada alam semula jadi, objek buatan manusia karya dan
karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Prinsip harmoni pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, media,
proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip harmoni melalui penerokaan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni dalam
penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Kontra

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi kontra


objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip kontra pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kontra untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
terhadap Seni
Visual

Minggu 17
17 - 21
April 2017

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi
prinsip rekaan
bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi kontra
1.2 Ciri-ciri kontra
pada:
1.2.1 Alam
semulajadi
1.2.2 Objek
buatan
manusia
1.2.3 Karya Seni
Visual
1.3 Fungsi kontra
Murid boleh:

PAK21
Berdaya
Tahan

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat

2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
kontra pada alam
semula jadi dengan
pelbagai teknik

KBAT

Penyayang/
Prihatin

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK
Bahasa
Kelestarian
Alam
Sekitar
Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

Catatan
Cadangan Aktiviti:
multimedia
kontra diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Kembara Visual
(Pereka Muda)
prinsip kontra yang
terdapat pada alam
semula jadi

Patriotik
kontra yang terdapat
pada subjek kajian

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
Minggu 18
24 28
April 2017

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap
hasil karya Seni
Visual

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan prinsip
kontra untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif
4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

Murid diminta
untuk memilih satu
daripada aktiviti iaitu:
- Catan
- Poster
- Anyaman

persembahan
pameran hasil karya
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan prinsip kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1
2

Menginterpretasikan jenis dan fungsi prinsip kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia karya dan karya
seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Prinsip kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, media,
proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip kontra melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kontra dalam
penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Penegasan

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi penegasan


objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip penegasan pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip penegasan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
terhadap Seni
Visual

Minggu 19
01-05 Mei
2017

01 Mei
2017
Good
Friday

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi
prinsip rekaan
bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi
penegasan
1.2 Ciri-ciri
penegasan pada:
1.2.1 Alam
semula jadi
1.2.2 Objek
buatan manusia
1.2.3 Karya Seni
Visual
1.3 Fungsi penegasan
Murid boleh:

PAK21
Berdaya
Tahan

KBAT

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip

Bermaklumat
2.1 Membuat
Penyayang/
eksperimentasi dan
Prihatin
penerokaan unsur
penegasan pada alam
Patriotik
semula jadi dengan
pelbagai teknik

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

multimedia

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

penegasan diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

prinsip penegasan
dari media cetak,
teks rujukan atau
laman sesawang
melalui bungkah ais
secara kolaboratif
(Foto Montaj)

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
Minggu 20
08 12
Mei 2017

10 Mei
Vesak Day

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap
hasil karya Seni
Visual

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan prinsip
penegasan untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif
4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

Mencorak
menggunakan grid
struktur bagi
menjelaskan kesan
penegasan melalui
penggunaan warna.
poster untuk
menjelaskan kesan
penegasan

persembahan
pameran hasil karya
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan prinsip penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1
2

Menginterpretasikan jenis dan fungsi prinsip penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia karya dan
karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Prinsip penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media,
media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip penegasan melalui penerokaan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip penegasan
dalam penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Kepelbagaian

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi kepelbagaian


objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
terhadap Seni
Visual

Minggu 21
15-19 Mei
2017

30-31 Mei
2017
Harvest
Festival
2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi
prinsip rekaan
bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan
melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi
kepelbagaian
1.2 Ciri-ciri
kepelbagaian pada:
1.2.1 Alam
semula jadi
1.2.2 Objek
buatan manusia
1.2.3 Karya Seni
Visual
1.3 Fungsi
kepelbagaian
Murid boleh:
2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
kepelbagaian pada
alam semula jadi
dengan pelbagai
teknik

PAK21
Berdaya
Tahan

KBAT

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

multimedia

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

kepelbagaian
diperolehi daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Patriotik

22-26 MEI 2017 : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


MINGGU 22 : 27 MEI 2017 11 JUN 2017 : CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 16 HARI )

untuk melengkapkan
lembaran kerja yang
telah dibekalkan

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
Minggu 23
12 16 Jun
2017

4. Apresiasi
Seni
Penghayatan
terhadap
hasil karya Seni
Visual

3.1 Menterjemah
hasil daripada
eksperimentasi dan
penerokaan prinsip
kepelbagaian untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif
4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

Murid diminta
untuk memilih satu
daripada aktiviti iaitu:
- Catan
- Poster
- Kraf Tradisional

persembahan
pameran hasil karya
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya
seni.

Menginterpretasikan jenis dan fungsi prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan
manusia karya dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui
penggunaan media, media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip kepelbagaian melalui penerokaan media,
proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip
kepelbagaian dalam penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Imbangan

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi Imbangan


ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip Imbangan pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip Imbangan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
terhadap Seni
Visual

Minggu 24
19-23 Jun
2017

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi
prinsip rekaan
bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi imbangan
1.2 Ciri-ciri imbangan
pada:
1.2.1 Alam
semula jadi
1.2.2 Objek
buatan manusia
1.2.3 Karya Seni
Visual
1.3 Fungsi imbangan
Murid boleh:
2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan prinsip
imbangan pada alam
semula jadi dengan
pelbagai teknik

PAK21
Berdaya
Tahan

KBAT

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin
Patriotik

MINGGU 25 : HARI RAYA PUASA 25 30 JUN 2017

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

multimedia

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

imbangan diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Kembara Visual
(Pereka Muda)
-ciri
prinsip imbangan
yang terdapat pada
alam semula jadi
kajian pada alam
semula jadi yang
mempunyai ciri-ciri
prinsip imbangan

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
Minggu 26
03 07 Jul
2017

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap
hasil karya Seni
Visual

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan prinsip
imbangan untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif
4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

Murid diminta
untuk memilih satu
daripada aktiviti iaitu:
- Arca
- Tembikar
- Quilling Paper

persembahan
pameran hasil karya
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan prinsip imbangan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1

Menginterpretasikan jenis dan fungsi prinsip imbangan pada alam semula jadi, objek buatan manusia
karya dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Prinsip imbangan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan
media, media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip imbangan melalui penerokaan media,
proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip
imbangan dalam penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Kesatuan

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi Kesatuan


ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip Kesatuan pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip Kesatuan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
terhadap Seni
Visual

Minggu 27
10-14 Jul
2017

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi
prinsip rekaan
bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi kesatuan
1.2 Ciri-ciri kesatuan
pada:
1.2.1 Alam
semula jadi
1.2.2 Objek
buatan manusia
1.2.3 Karya Seni
Visual
1.3 Fungsi kesatuan
Murid boleh:
2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan prinsip
kesatuan pada alam
semula jadi dengan
pelbagai teknik

PAK21
Berdaya
Tahan

KBAT

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin
Patriotik

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

multimedia

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

imbangan diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

melengkapkan
lembaran kerja yang
telah disediakan oleh
guru

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
Minggu 28

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan prinsip
kesatuan untuk
menghasilkan karya
dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif

17 21 Jul
2017
4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap
hasil karya Seni
Visual

4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

Murid diminta
untuk menghasilkan
satu daripada reka
bentuk topeng hasil
gabungan dua hal
benda bertemakan
watak berikut:
- Figura (Watak
Adiwira)
- Flora atau fauna
- Objek buatan
manusia

persembahan
pameran hasil karya
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan prinsip kesatuan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1

Menginterpretasikan jenis dan fungsi prinsip kesatuan pada alam semula jadi, objek buatan manusia
karya dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Prinsip kesatuan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan
media, media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip kesatuan melalui penerokaan media,
proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip
kesatuan dalam penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Irama dan Pergerakan

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi Irama dan Pergerakan
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip Irama dan Pergerakan
pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip Irama dan Pergerakan
untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
terhadap Seni
Visual

Minggu 29
24-28 Jul
2017
2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi
prinsip rekaan
bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi irama dan
pergerakan
1.2 Ciri-ciri irama dan
pergerakan pada:
1.2.1 Alam
semula jadi
1.2.2 Objek
buatan manusia
1.2.3 Karya Seni
Visual
1.3 Fungsi irama dan
pergerakan
Murid boleh:
2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan prinsip
irama dan pergerakan
pada alam semula
jadi dengan pelbagai
teknik

PAK21
Berdaya
Tahan

KBAT

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin
Patriotik

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

multimedia

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi

irama dan
pergerakan
diperolehi daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

irama dan
pergerakan dengan
memilih satu
daripada teknik iaitu:
- Teknik lipatan
- Teknik potongan
kertas

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
Minggu 30
31 Jul 04
Ogos 2017

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap
hasil karya Seni
Visual

3.1 Menterjemah hasil


daripada
eksperimentasi dan
penerokaan prinsip
irama dan pergerakan
untuk menghasilkan
karya dengan
menggunakan
imaginasi dan idea
secara kreatif
4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek Bahasa Seni
Visual
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

Murid diminta
untuk memilih satu
daripada aktiviti iaitu:
- Lukisan/ Catan
- Seni Op
- Arca
- Kolaj

persembahan
pameran hasil karya
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan prinsip irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni.

Menginterpretasikan jenis dan fungsi prinsip irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek
buatan manusia karya dan karya seni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Prinsip irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui
penggunaan media, media, proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip irama dan pergerakan melalui
penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Tema dan Mesej

Tempoh

1 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, tujuan, kaedah pembentukan dan


proses perkembangan tema dan mesej
ii. Meneroka kaedah penjanaan tema dan mesej dalam proses pembentukan karya
iii. Mengaplikasikan tema dan mesej dalam proses pembentukan karya
iv. Menjana dan mengapresiasi tugasan

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap teori
tema dan mesej
dalam proses
pembentukan
karya

Minggu
31
07 - 11
Ogos 2017
2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi kaedah
pembentukan dan
perkembangan
tema dan mesej

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi tema dan
mesej
1.2 Tujuan aplikasi
tema dan mesej
dalam proses
pembentukan karya
1.3 Kaedah
pembentukan dan
proses perkembangan
tema dan mesej
1.4 Teori tema dan
mesej
1.4.1 Definisi
1.4.2 Peranan
1.4.3 Kaedah
1.4.4 Proses
Murid boleh:

PAK21
Berdaya
Tahan

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin
Patriotik

2.1 Meneroka kaedah


penjanaan tema dan
mesej
2.2 Menghuraikan
secara visual, bertulis
atau lisan bagi
mempamerkan
pemahaman terhadap
tema dan mesej
2.3 Mencerakinkan
proses
2.3.1 Komponen
i. Tema
ii. Mesej
2.3.2 Teknik
i. Konvensional
ii. Kontemporari(TMK)

KBAT

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

keterangan yang
singkat tetapi jelas
tentang tema dan
mesej dengan
memilih satu
daripada:
- Persembahan
- Sumbang Saran
- Peta Pemikiran

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi
Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

berbincang dengan
pasangan atau rakan
tentang apa yang
mereka lihat dan
fikirkan persoalan
yang timbul berkaitan
tema dan mesej
menerusi paparan
karya seni halus,
seni reka dan seni
kraf

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
Minggu
32
07 - 11
Ogos 2017
4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya Seni Visual
berpandukan
teori dan
pemahaman
tentang tema dan
mesej

3.1 Mengaplikasikan
pemahaman tentang
tema dan mesej
dalam karya
3.2 Menjana tugasan
berkaitan aplikasi
tema dan mesej
3.2.1 Tajuk
i. Aplikasi tema dan
mesej
3.2.2 Komponen i.
Tema ii. Mesej
3.2.3 Teknik i.
Konvensional ii.
Kontemporari (TMK)
4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek teori dan
pemahaman tentang
tema dan mesej
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

Menterjemahkan
pemahaman
terhadap tema dan
mesej sesuatu karya
seni halus, seni reka
dan seni kraf
menerusi satu
daripada aktiviti iaitu:
- Persembahan
Multimedia
- Peta Pemikiran

Membentang,
mempamer dan
mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan tema dan mesej dalam proses pembentukan karya.


1

Menginterpretasikan tema dan mesej dalam proses pembentukan karya.


2

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


aplikasi tema dan mesej dalam proses pembentukan karya melalui penggunaan media, proses dan
teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi tema dan mesej dalam proses
pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya. .

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi
tema dan mesej dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya.
Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Idea, Motif dan Konsep

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, tujuan, kaedah pembentukan dan


proses perkembangan idea, motif dan konsep
ii. Meneroka kaedah penjanaan idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan karya
iii. Mengaplikasikan idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan karya
iv. Menjana dan mengapresiasi tugasan

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap teori
motif, idea dan
konsep dalam
proses
pembentukan
karya

Minggu
33
14 - 18
Ogos 2017
2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi kaedah
pembentukan dan
perkembangan
idea, motif dan
konsep

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi idea, motif
dan konsep
1.2 Tujuan aplikasi
idea, motif dan
konsep dalam proses
pembentukan karya
1.3 Kaedah
pembentukan dan
proses
perkembangan idea,
motif dan konsep
1.4 Teori idea, motif
dan konsep
1.4.1 Definisi
1.4.2 Peranan
1.4.3 Kaedah
1.4.4 Proses
Murid boleh:
2.1 Meneroka kaedah
penjanaan idea, motif
dan konsep
2.2 Menghuraikan
secara visual, bertulis
atau lisan bagi
mempamerkan
pemahaman idea,
motif dan konsep
2.3 Mencerakinkan
proses iaitu:
2.3.1 Komponen i.
Idea ii. Motif iii.
Konsep
2.3.2 Teknik
i. Konvensional
ii. Kontemporari TMK

PAK21
Berdaya
Tahan

KBAT

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

keterangan yang
singkat tetapi jelas
tentang idea, motif
dan konsep dengan
memilih satu
daripada:
- Post It Note (Nota
Catatan)
- Artist Book

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi
Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Patriotik
berbincang dengan
rakan tentang apa
yang mereka lihat
dan fikirkan
berdasarkan
persoalan yang
timbul berkaitan idea,
motif dan konsep
menerusi paparan
karya seni halus,
seni reka dan seni
kraf (Saya lihat, Saya
fikir dan Saya
bertanya)

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan

Minggu
34
21 Ogos
25 Ogos
2017

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya seni visual
berpandukan
teori dan
pemahaman
tentang idea,
motif dan konsep

3.1 Mengaplikasikan
pemahaman tentang
idea, motif dan
konsep dalam karya
3.2 Menjana tugasan
berkaitan aplikasi
idea, motif dan
konsep
3.2.1 Tajuk
i. Aplikasi idea, motif
dan konsep
3.2.2 Komponen i.
Idea ii. Motif iii.
Konsep
3.2.3 Teknik i.
Konvensional ii.
Kontemporari (TMK)

4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek teori dan
pemahaman tentang
idea, motif dan
konsep
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

Bersifat Ingin
tahu
Bermaklumat
Bermaklumat

Mengaplikasi Inkuiri
Terbuka

Menganalisis
Mencipta

Inkuiri
terbimbing

Kreativiti
dan Inovasi
TMK

perbandingan idea,
tema dan konsep
pada karya-karya
seni yang
dipamerkan melalui
aktiviti tumpu galeri
menterjemahkan
pemahaman
terhadap idea, tema
dan konsep sesuatu
karya seni halus,
seni reka dan seni
kraf menerusi satu
daripada:
- Persembahan
Multimedia
- Artist Book

mempamer dan
mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

MINGGU 35 : CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 26 OGOS 2017 03 SEPTEMBER 2017 ( 9 HARI )

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan karya.


1

Menginterpretasikan idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan karya.


2

3
4
5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


aplikasi idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan karya melalui penggunaan media, proses
dan teknik.
Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi idea, motif dan konsep dalam proses
pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi
idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya.
Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Bidang

Bahasa Seni Visual

Tajuk

Designomic

Tempoh

2 Minggu

Objektif

i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, tujuan, kaedah pembentukan dan


proses perkembangan designomic
ii. Meneroka kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic dalam proses
pembentukan karya
iii. Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya
iv. Menjana dan mengapresiasi tugasan

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan
1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap teori
designomic dalam
proses
pembentukan
karya

Minggu 36
04 Sept
08 Sept
2017
01 Sept
2017

Hari Raya
Haji

2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi kaedah
pembentukan dan
perkembangan
designomic

Standard
Pembelajaran
Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi
designomic
1.2 Tujuan aplikasi
designomic dalam
proses pembentukan
karya
1.3 Kaedah
pembentukan dan
proses
perkembangan
designomic
1.4 Teori Designomic
1.4.1 Definisi
1.4.2 Peranan
1.4.3 Kaedah
1.4.4 Proses
Murid boleh:

PAK21
Berdaya
Tahan

Strategi

Mengaplikasi

Pembelajaran
Inkuiri

Menganalisis
Pemikir
Menilai
Mahir
Berkomunikasi Mencipta
Kerja
Sepasukan
Bersifat Ingin
Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/
Prihatin
Patriotik

2.1 Meneroka kaedah


penjanaan
designomic
2.2 Menghuraikan
secara visual, bertulis
atau lisan bagi
mempamerkan
pemahaman
designomic
2.3 Mencerakinkan
proses
2.3.1 Komponen i.
Designomic
2.3.2 Teknik i.
Konvensional ii.
Kontemporari (TMK)

KBAT

Inkuiri
Terbuka
Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur
Inkuiri
Pengesahan

EMK

Catatan

Bahasa

Cadangan Aktiviti:

Kelestarian
Alam
Sekitar

penerangan atau
pernyataan dengan
menumpukan
kepada aspek
designomic
(keusahawanan
dalam bidang seni
halus, seni reka dan
seni kraf) melalui:
- Peta Pemikiran

Nilai Murni
Sains dan
Teknologi
Patriotisme
Kreativiti
dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

maklumat dalam
bentuk foto berkaitan
konsep designomic
dalam ketiga-tiga
bidang iaitu seni
halus, seni reka dan
seni kraf

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
designomic
Minggu 37
11 Sept
15 Sept
2017
16 Sept
2017
Malaysia
Day

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya seni visual
berpandukan teori
dan pemahaman
tentang
designomic

3.1 Mengaplikasikan
pemahaman tentang
designomic dalam
karya
3.2 Menjana tugasan
berkaitan aplikasi
designomic dalam
tugasan
3.2.1 Tajuk
i. Aplikasi designomic
dalam tugasan pilihan
3.2.2 Komponen i.
Designomic
3.2.3 Teknik i.
Konvensional ii.
Kontemporari (TMK)

penerangan dengan
menggunakan
gambar rajah tentang
konsep designomic
dengan ketiga-tiga
bidang menerusi
(pilihan):
- Persembahan
Multimedia
- Artist Book

4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek teori dan
pemahaman tentang
designomic
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

mempamer dan
mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

CUTI AKHIR TAHUN 2017 : 25 NOVEMBER 2017 01 JANUARI 2017 ( 38 HARI )

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengidentifikasikan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya


1

Menginterpretasikan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya.


2

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya melalui penggunaan media, proses dan teknik
3
4

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi designomic dalam proses pembentukan
karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi
designomic dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.