Anda di halaman 1dari 6

ipe% ikB%

d
e
h
s
T
i
l
R
b
E
u
C
p
N re
e
b
o
t
t
ohj% loZneu%

izLrqr ikB dfooqQyxq# egkdfo dkfynkl dh vej fr txr~ izfl


vfHkKku'kkoqQUrye~ ukVd osQ lIre v ls fy;k x;k gSA bl
ukVd dh ewy dFkk egkHkkjr osQ 'kkoqQUryksik[;kue~ ls yh xbZ gSA bl
ukVd esa jktk nq";Ur 'koqQUryk ls xkU/oZ fookg djrk gS ij nqokZlk
f"k osQ 'kki osQ dkj.k mls Hkwy tkrk gSA mlosQ }kjk BqdjkbZ xbZ
'koqQUryk vius iq=k loZneu osQ lkFk eg"k ejhfp osQ vkJe esa jg jgh
gSA nsoklqj laxkz e esa fot; izkIr dj ykSVrs gq, nq";Ur ekxZ esa ekjhp
f"k osQ vkJe esa foJke gsrq vkrs gSa ogha ij mUgsa iq=k ,oa 'koqQUryk
dh izkfIr gksrh gSA jDr dk lEcU/ nq";Ur ,oa loZneu dks feykrk gSA
ckyd loZneu dk 'kkS;iZ .w kZ 'kS'ko ;gk fpf=kr fd;k x;k gSA

o
n

nq";Ur% & (fufeka lwpf;Rok)


euksjFkk; uk'kals d ckgks LiUnls o`FkkA
iwokZo/hfjra Jss;ks nq%[kk; ifjorZrs AA1AA
(usiF;s)
ek [kyq pkiya oqQ#A dFka xr ,okReu% izfre~\
nq";Ur% & (d.k nok)
vHkwfefj;efou;L;A dks uq [kYos"k fuf"k;rsA
('kCnkuq l kjs . kkoyks D ; lfoLe;e~ ) v;s ] dks uq
[kYo;e~ vuqc;ekuLrifLouhH;ke~ vckyloks
cky%A
vkZihrLrua ekrqjkenZfDy"VosQlje~A
izozQhfMrqa lgf'k'kqa cykRdkjs.k d"kZfrAA2AA

ohj% loZneu%

27

d
e
h
s
T
i
l
R
b
E
u
C
p
N re
e
b
o
t
t
cky%
izFkek

&
&

nq";Ur% &

o
n

f}rh;k

&

cky%

&

izFkek

&

cky%
f}rh;k

&
&

t`EHkLo flag! nUrkLrs x.kf;";sA


vfouhr! d uks iR;fuo'ks " kkf.k "kokfu
foizdjksf"k\ gUrA o/Zrs rs lajEHk% A LFkkus [kyq
f"ktusu loZneu bfr ruke/s;ksflA
d u [kyq ckysfLeu~ vkSjl bo iq=ks fLufr es
eu%\ uwueuiR;rk eka oRly;frA
,"kk [kyq osQlfj.kh Roka y~?kf;";fr ;|L;k% iq=koaQ
u eqpflA
(lfLere~) vgks cyh;% [kyq HkhrksfLeA (bR;kja
n'kZ;fr)A
oRl! ,ua ckye`xsUnza eqp] vija rs hMuda
nkL;kfeA
oqQ=k] nsfg rr~ (bfr gLra izlkj;fr)
lqozrs! u 'kD; ,"k okpkek=ks.k fojef;rqe~A xPN
Roe~A enh;s mVts e`fkdke;wjfLr"BfrA reL;ksigjA

28

HkkLorh

cky%

&

rkilh

&

vusuSo rkor~ hfM";kfeA (bfr rkilha foyksD;


glfr)A
HkorqA u eke;a x.k;fr (jktkueoyksD;) Hknzeq[k!
eksp;kusu ck;ekua ckye`xsUnze~A
vkdkjln`'ka psf"VresokL; dFk;frA (vkRexre~)
vusu dL;kfi oqQyk~oqQjs.k
Li`"VL; xk=kss"kq lq[ka eeSoe~A
dka fuoZ`k psrfl rL; oqQ;kZn~
;L;k;ekr~ fru% iz:<%AA3AA
(ckyeqiyky;u~) izdk'ke~
vFk dksL; O;ins'k%\
iq#oa'k%A
(vkRexre~) dFkesdkUo;ks ee\ (izfo';)
oRl loZneu! 'koqQUryko.;a izs{kLoA
oqQ=k ok eekEck\
(vkRexre~) d ok 'koqQUrysR;L; ekrqjk[;k\
jksprs es ,"k e;wj%A (bfr hMudeknks)

d
e
h
s
T
i
l
R
b
E
u
C
p
N re
e
b
o
t
t
nq";Ur% &

nq";Ur%
rkilh
nq";Ur%
rkilh
cky%
nq";Ur%
cky%

&
&
&
&
&
&
&

'kCnkFkkZ% fVIi.;'p

o
n

uk'kals
LiUnls
o`Fkk
iwokZo/hfjra
vkReu%
izfre~
fuf"k;rs
vuqc;eku%
vckyloks cky%

&
&
&
&
&
&
&
&
&

u $ vk'kals] laHkkouk ugha djrk gwA


iQM+drh gksA
csdkjA
iwoZe~ vo/hfjre~ (deZ/k l) igys ls R;kxk gqvkA
Lo;a dhA
iz $ $ fDru~ f} , o] LoHkko dks A
fu $ flk~ $ deZokP; yV~ iz iq , o] jksdk tkrk gSA
jksdk tkrk gqvkA
ckyL; loe~ bo loa ;L; l ckylo%] u ckylo
bfr vckylo%] ftldk izrki cPpksa tSlk u gks cM+s
tSlk gks (egku~ 'kwj)A

29

ohj% loZneu%
t`EHkLo
viR;fuo'ks"kkf.k
lokfu
foizdjksf"k
lajEHk%
ruke/s;ksfl
vkSjl
fLug~;fr
vuiR;rk
oRly;fr

&

hMude~
okpkek=ks.k
fojef;rqe~
migj
vkdkjln`'ke~
psf"VresokL;
vkRexre~
fuo`Zfre~
fru%
iz:<%
O;ins'k%
,dkUo;%
'koqQUryko.;e~

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&
&
&
&
&
&
&
&
&

tEHkkbZ yksA
viR;S% fufoZ'ks"kkf.k] larku tSlsA
izkf.k;ksa dksA
d"V ns jgs gksA
gB@ks/A
ukedj.k fd;k x;k gSA
vkReh;A
Lusg djrk gSA
u viR;rk] uk~ rRiq#"k] fu%lUrkurkA
oRlya djksfr (uke/krq) yV~ iq iz , o] Lusg ls
;qDr cukrk gSA
f[kykSukA
dgus ek=k lsA
jksdus osQ fy,A
ns nksA
vkdkjs.k ln`'ke~ (r` rRiq)] vkdkj osQ lekuA
bldh ps"Vk ghA
eu gh euA
vkuUnA
r $ f.kfu] "k"Bh , o] cukus okysA
iz $ #g~ $ Dr] iz iq , o] mRiUUk gqvk gSA
oa'kA
,d ,o vUo;% ;L; l%] cgq l] ,d gh oa'k dkA
'koqQUrL; yko.;e~ "k rRiq] i{kh dh lqUnjrkA

d
e
h
s
T
i
l
R
b
E
u
C
p
N re
e
b
o
t
t
vH;kl%

o
n

1- laLrHkk"k;k mkja ns;e~


(d) dL; dos% dLekr~ iqLrdkn~ x`ghrks;a ikB%\
([k) cky% dhn`'ka flagf'k'kqa d"kZfrLe\
(x) rkilh ckyk; hMkFk d nkorh\
(?k) hMkijL; ckyL; ekrq% d uke/s;e~\
() ckyk; d jksprs\

30

HkkLorh

2- fjDrLFkkukuka iwfrZ% dj.kh;k


(d) viR;fuo'ks"kkf.k ------------------------ foizdjksf"kA
([k) iq=ks fLug~;fr es ------------------------ A
(x) ;|L;k% ------------------------ u eqpflA
(?k) vija hMuda rs ------------------------ A
() ------------------------ psf"VresokL; dFk;frA

d
e
h
s
T
i
l
R
b
E
u
C
p
N re
e
b
o
t
t
3- fuEukfrs"kq lfU/PNsnks fo/s;%
xr ,okReu%] vkSjl bo] nUrkLrs] ;|L;k%] 'koqQUrysR;L;] [kYo;e~] ckysfLeu~]
HkhrksfLe] dL;kfi] ,dkUo;%] ,okL;] reL;ksigj] eSoe~] bR;/je~] eekEck]
vusuSoA
4- v/ksfyf[krs"kq foxzga Rok lekluke fy[kr
iwokZo/hfjre~] vHkwfe%] vfou;L;] 'kCnkuqlkjs.k] lfoLe;e~] vckylo%]
flagf'k'kqe~] vuiR;rk] lfLere~] e`fkdke;wj%] ckye`xsUnze~] ,dkUo;%]
vkdkjln`'ke~] ckyLi'kZe~A
5- v/ksfyf[krkuka inkuka laLrokD;s"kq iz;ksx% dj.kh;%
lfoLe;e~] d"kZfr] fLug~;fr] osQlfj.kh] mVts] O;ins'k%] izs{kLo] eekEckA

6- izfrizR;;ifjp;ks ns;%
lwpf;Rok] izhfMrqe]~ voyksD;] vuqc;eku%] fu"kUrk] miyH;] miyky;u~A
7- Loekr`Hkk"k;k lizla O;k[;k;rke~
(d) euksjFkk; uk'kals ------------------------ nq%[kk; ifjorZrsA
([k) v/ZihrLrua ------------------------ cykRdkjs.k d"kZfrA
(x) d u [kyq ckysfLeu~ ------------------------ eka oRly;frA

8- Loekr`Hkk"k;k vk'k;a Li"VhoqQ#r


vusu dL;kfi oqQykjsq .k ------------------------ ;L;k;ekr~ fru% iz:<%AA

o
n

;ksX;rkfoLrkj%

ukVosQ lekxrkuka ikfjHkkf"kd'kCnkuka foospue~&


1- v%
v bfr :f<'kCnks HkkoS% jlS'p jksg;R;FkkZu~
ukukfo/ku;qkQks ;Lekr~ rLekn~ Hkosn% AA

ohj% loZneu%

31

;=kkFkZL; lekfIr;Z=k p chtL; Hkofr lagkj%A


fdfpnoyXufCkUnq% lks bfr lnkoxUrO;%AA (ukV~;'kkL=ke~ 20@14&16)
laLrukVosQ"kq ip izHk`fr n'k i;ZUre~ vk% HkofUrA ,dfLeUus izk;'k%
dFkk;k% Hkkx% iw.kZrkesfr vL; lekIrkS jepr% lokZf.k ik=kkf.k fuXkZPNfUrA
2- usiF;e~
oqQ'khyooqQVqEcL; x`ga usiF;eqP;rsA
;=kkfHkusrkj% ukVdkuq:ia os'ka /kj;fUr rRLFkkua usiF;fefr dF;rsA
3- vkRexre~
vJkO;a [kyq ;n~oLrq rfngkRexra ere~A
;nk df'pnfHkusrk Loa izfr (eufl) okrk djksfr
vijku~ tuku~ Lookrk Jkof;rqa u okNfr rnk
laoknks;a Loxre~] vkRexrfe* fr oksP;rsA

o
n

d
e
h
s
T
i
l
R
b
E
u
C
p
N re
e
b
o
t
t