Anda di halaman 1dari 4

2016

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)


PENGGAL : 1

MINGGU : 1
10 Januari 2017

Catatan
Tempoh PDP : 60 minit
Teori/ Amali :

MATA PELAJARAN: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS:
1 GIGIH

KEHADIRAN:
Bil (
org.) /
org.

TARIKH:
10/1/2017

HARI:
ISNIN

TAJUK

PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TENOLOGI

SUB-TAJUK

Dunia Reka Bentuk

OBJEKTIF;

Kriteria Kejayaan:

Hasil pengajaran ini, murid dapat;

Murid boleh:

Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi


Mengenal pasti elemen reka bentuk
berdasarkan produk yang dipilih

MASA:
1.45-3.25 Ptg.

Mentakrifkan reka bentuk, teknologi dan reka


bentuk dan teknologi
Mengetahui bidang reka bentuk
Mengenalpasti enam elemen reka bentuk dan
contoh.

ALAT BANTU MENGAJAR:


1. LCD, Laptop

2. Lembaran nota, latihan pengukuhan


3. Kertas manjung, pen marker
Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran:
Bahan lembaran bercetak
Projektor
Slide Power Point : Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi
BAHAN & ALATAN:
1) Pensel, kertas A4
INSTRUMEN DSKP : Tahap Penguasaan
AKTIVITI :

Eksplorasi minda
Tugasan Individu / Berkumpulan
Kolaborasi & Koperatif
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Pentaksiran

Peering
Evaluation Skills
Amali
I think
Penilaian Sumatif
Permainan dalam kumpulan

PENTAKSIRAN TIDAK FORMAL:


i)
ii)

Pemantauan dan membuat pemerhatian tentang kefahaman murid terhadap topik


Memantau penglibatan murid semasa aktiviti dan memberi idea secara spontan bersama
murid
1

2016
iii)
NILAI

Memerhatikan komunikasi antara murid dan mendapatkan info pengalaman murid berkenaan
aktiviti ini.
Berani, yakin, bekerjasama, inovasi, usaha, tekun,peka, kreatif ,bersih dan berfikir secara
kritis

KBKK / EMK

Mengenal pasti idea utama, menentukan, mencirikan dan menghubungkait,


menyenaraikan, mengenalpasti, menjana idea, merumus dan membuat pemerhatian.
Kreativiti dan TMK

KBAT

Peta

MASA

Aktiviti Penyampaian
i)

Aktiviti
Bermula
(starter)

Bagaimanaka
h cara anda
akan menarik
minat dengan
topik anda?

Catatan

SET INDUKSI:

Guru menunjukkan beberapa barang dalam pelbagai


bentuk.
Soalan 1 : Apakah bentuk barang ini ?
Soalan 2 : Adakah bentuk-bentuk ini dapat
mempengaruhi penghasilan keperluan harian kamu?

Aktiviti ini dilakukan secara


interaksi dan pergerakan
psikomotor dengan
merangsang dan
mencetuskan idea murid
berdasarkan OBJEK.

Apakah rutin
anda

Aktiviti Utama

ii) Pengembangan isi penting:

Bagaimanaka
h anda akan
menerangkan
tentang
pembelajaran

L1: Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi

Guru menerangkan takrif reka bentuk, teknologi serta


reka bentuk dan teknologi

Interaksi komunikasi dua hala


dalam aktiviti penerangan ini
dapat memberikan keyakinan
dan kefahaman kepada murid
berdasarkan pengalaman
2

2016
dengan jelas
kepada murid
anda?

Adakah anda
akan
memberikan
strategi
contoh?

Adakah anda
mempunyai
aktiviti
berkumpulan?

Bagaimanaka
h anda akan
menguruskan
kumpulan
anda?

Pentaksiran:

Apakah
peluang yang
ada untuk
pentaksiran?

Murid menulis takrif mengenai reka bentuk dan


teknologi
Guru memaparkan peta I-think mengenai bidang reka
bentuk pada murid
Murid menulis dan melabel peta I-think
Aktiviti 1 : Pengetahuan sedia ada

Murid ditunjukkan dengan tiga jenis produk.


Setiap murid berpeluang ditanya oleh guru.
Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk
pelajar
Guru meminta murid dalam kumpulan untuk
mengenalpasti identity rekabentuk berdasarkan
produk yang ada di sekeliling.
Murid memberi rumusan takrif rekabentuk dan
teknologi berdasarkan hasil perbincangan dengan
bimbingan guru.

Aktiviti 2:
Guru memaparkan gambar pelbagai bentuk melalui
LCD dan menampal di hadapan kelas, guru meminta
murid mengatasi bidang reka bentuk dan paparkan.
Setiap murid menulis satu contoh bidang reka bentuk
yang mereka tahu dan paparkan.
Murid dikehendaki menulis di ruangan yang
disediakan oleh guru di hadapan kelas.
Guru bersama murid membincangkan contoh bidang
yang tepat.
L2 : Mengenalpasti elemen reka bentuk berdasarfkan
produk yang dipilih.
Aktitviti 1 : Pengetahuan sedia ada

Murid diminta memerhati produk yang ada di dalam


kelas.
Murid diminta mencatat segala bentuk pemerhatian
Siapakah yang
terhadap reka bentuk produk tersebut di dalam
anda akan
keratan kertas yang didarkan.
Murid juga diminta menyatakan elemen rekabentuk
tafsirkan?
berdasarkan hasil yang didapati.
Guru membuat perbincangan berdasarkan hasil yang
didapati mengenai elemen rekabentuk.
Apakah yang
L4: Penutup
anda akan
i. Guru membuat rumusan objektif pembelajaran
tafsirkan?
dan kriteria kejayaan yang dicapai oleh murid.

Apakah hasil
kerja
murid/bukti
yang anda

murid.

Guru perlu mengaitkan aktiviti


yang pernah dilakukan oleh
murid dalam menjalani
kehidupan harian dengan
dibantu oleh grafik yang
terdapat pada slide yang
ditunjukkan kepada murid.

Rujukan dibenarkan bagi


memberikan peluang kepada
murid untuk eksplorasi
informasi yang terdapat
dalam buku rujukan.

Tugasan berkumpulan dan


berkolaborasi bersama
kumpulan lain.

KBAT:
Murid membuat peta minda
bentuk buih bagi setiap faktor
yang diterangkan.
Perbincangan digalakkan
bagi menghasilkan pelbagai
idea.

Aktiviti Amalan 4M:


Murid melakukan
pembersihan dengan
mempraktikkan amalan 4M
yang telah dipelajari
semasa tingkatan satu
dalam tajuk organisasi
bengkel dan keselamatan

2016
perlu
kumpulkan?
Kerja susulan
untuk murid

Pemulihan:

Pengukuhan :
Project based Learning ;

Pengayaan :
Secara lisan : takrif reka
bentuk dan teknologi

Impak / Refleksi / Catatan:


_____ / _____ orang murid Berjaya mencapai objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan.
_____ / _____ orang murid diberikan bimbingan individu