Anda di halaman 1dari 17

Rancangan Pengajaran Tahu

nan 2016
DUNIA SENI VISUAL
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

MODUL 1 :
MENGGAMBAR
AKTIVITI : LUKISAN
GABUNGAN TEKNIK
DALAM AKTIVITI :
GOSOKAN DAN
KOLAJ

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

1.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan
mengenal pasti bahasa
seni visual yang ada
pada lukisan dengan
gabungan aktiviti
gosokan dan kolaj.

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada lukisan dengan gabungan teknik
gosokan dan kolaj.
1.1.1 Unsur Seni
1.1.1.1 Garisan
1.1.1.2 Jalinan
1.1.1.3 Warna
1.1.1.4 Bentuk
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.1.2.1 Kepelbagaian

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan
menghubungkait bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam
aktiviti lukisan dengan gabungan teknik
gosokan dan kolaj pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

1.1.2.2 Kesatuan

serta proses dan teknik dalam aktiviti


lukisan dengan gabungan teknik
gosokan dan kolaj pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TEMA : ALAM
SEMULA
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA
1.2 APLIKASI SENI

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,


media, serta proses dan teknik dalam penghasilan

TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami dan
merumuskan bahasa seni visual, media

CATATAN

MINGGU
13

3 jan 20 jan 2017

Menghasilkan
lukisan yang
menggabungkan
teknik gosokan dan
kolaj dengan
menekankan bahasa
seni visual
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
teknik secara kreatif
Membuat apresiasi
terhadap karya

Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media
dalam penghasilan
lukisan dengan
gabungan teknik
gosokan dan kolaj.

1.3 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan cetakan
dengan gabungan teknik
mozek dan stensilan

1.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

MODUL 1 :
MENGGAMBAR
AKTIVITI : CATAN
GABUNGAN TEKNIK
DALAM AKTIVITI :

lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj.


1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media :
Cadangan media:
1.2.1.1 Alat - permukaan berjalinan, gunting atau
alatan yang sesuai.
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, pensel warna, oil
pastel, kertas warna, gam atau bahan lain
yang sesuai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, proses, dan
gabungan teknik dalam penghasilan lukisan.
1.2.2.1 Teknik - campuran (lukisan, gosokan dan
kolaj)
Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai
sumber kajian dan teknololgi dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan cetakan dengan gabungan
teknik mozek dan stensilan yang kreatif.
1.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai
tambah pada karya
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
1.4.1 Mempamerkan karya cetakan yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
1.4.3 Membuat ulasan karya cetakan sendiri dan
rakan secara lisan
1.4.4 Menyimpan karya cetakan di dalam portfolio

TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan dengan gabungan
teknik gosokan dan kolaj pada
karya di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.
TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan poster dengan gabungan
teknik montaj dan kolaj yang betul pada
karya mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan poster dengan gabungan
teknik montaj dan kolaj yang betul dan
kreatif pada karya mengikut disiplin di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea berpandukan kemahiran
bahasa seni visual, proses dan teknik dalam
penghasilan poster dengan gabungan
teknik montaj dan kolaj yang betul, kreatif
dan unik mengikut disiplin, melakukan
kemasan pada karya, boleh dicontohi dan
berupaya membuat apresiasi terhadap
karya sendiri dan rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni negara di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

1.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan
mengenal pasti bahasa
seni visual yang ada
pada hasil aktiviti catan
dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada catan dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan.
1.1.1 Unsur Seni
1.1.1.1 Bentuk
1.1.1.2 Ruang
1.1.1.3 Jalinan
1.1.1.4 Warna

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan
menghubungkait bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam
aktiviti catan dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 2

CATATAN

MONTAJ DAN
CETAKAN
TEMA : ALAM
SEMULA
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA
MINGGU
46

23 jan
10 Feb 2017

Menghasilkan
catan yang
menggabungkan
teknik montaj dan
cetakan dengan
menekankan bahasa
seni visual
Mengaplikasikan
pelbagai media

1.1.2 Prinsip Rekaan


1.1.2.1 Imbangan
1.1.2.2 Penegasan
1.2 APLIKASI SENI
Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media
dalam penghasilan
catan dengan
gabungan teknik montaj
dan cetakan.

28-29 januari
2017
serta proses dan
Cuti Tahun Baru
Cina
teknik secara kreatif
1-3 Febuari
2017
Cuti Hari
Wilayah

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,


media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
catan dengan gabungan teknik montaj dan
cetakan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seperti:
Cadangan media:
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, blok cetakan, gunting,
palet atau alatan lain yang sesuai
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, majalah, cat air atau
cat poster atau cat tempera, gam atau bahan lain
yang sesuai

Mengetahui, memahami dan


merumuskan bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam aktiviti
catan dengan gabungan teknik montaj
dan cetakan pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan catan dengan gabungan
teknik montaj dan cetakan pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 4

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses

Menzahirkan idea, pengetahuan dan

dan teknik dalam penghasilan karya


1.2.2.1 Teknik - campuran (basah atas basah atau

kefahaman bahasa seni visual, media


serta proses dan teknik dalam

basah atas kering, cetakan timbulan, montaj)

penghasilan catan dengan gabungan


teknik montaj dan cetakan yang betul
pada karya mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Membuat apresiasi
terhadap karya
1.3 EKSPRESI KREATIF
Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan catan
dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan.

1.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai


sumber kajian dan teknololgi dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan yang kreatif.
1.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya.
1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan
secarakreatif
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah
pada karya

TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan catan dengan gabungan
teknik montaj dan cetakan yang betul
dan kreatif pada karya mengikut disiplin
di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea berpandukan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
teknik dalam penghasilan catan dengan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
gabungan teknik montaj dan cetakan
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
yang betul, kreatif dan unik mengikut
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
disiplin, melakukan kemasan pada karya,
1.4.1 Mempamerkan karya catan yang dihasilkan
boleh dicontohi dan berupaya membuat
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
apresiasi terhadap karya sendiri dan
proses penghasilan karya
rakan secara lisan dengan
1.4.3 Membuat ulasan karya catan sendiri dan rakan menghubungkaitkan sejarah seni atau

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan
mengenal pasti bahasa
MODUL 1 :
MENGGAMBAR
seni visual yang ada
pada hasil aktiviti poster
AKTIVITI : POSTER dengan gabungan teknik
GABUNGAN TEKNIK montaj dan kolaj.
DALAM AKTIVITI :
MONTAJ DAN KOLAJ
TEMA : ALAM
SEMULA
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA

MINGGU
79

13 Feb

3 Mac 2017

Menghasilkan
poster yang
menggabungkan
teknik montaj dan
kolaj dengan
menekankan bahasa
seni visual
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
teknik secara kreatif
Membuat apresiasi
terhadap karya

1.2 APLIKASI SENI


Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media
dalam penghasilan
poster dengan
gabungan teknik montaj
dan kolaj.

secara lisan
1.4.4 Menyimpan karya catan di dalam portfolio

tokoh seni atau warisan seni negara di


samping mengamalkan nilai-nilai murni.

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada poster dengan gabungan teknik
montaj dan kolaj.
1.1.1 Unsur Seni
1.1.1.1 Rupa
1.1.1.2 Jalinan
1.1.1.3 Warna
1.1.1.4 Bentuk
1.1.2 Prinsip Rekaan

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan
menghubungkait bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam
poster dengan gabungan teknik montaj
dan kolaj pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

1.1.2.1 Penegasan
1.1.2.2 Imbangan
1.1.2.3 Kontra

merumuskan bahasa seni visual, media


serta proses dan teknik dalam aktiviti
poster dengan gabungan teknik montaj
dan kolaj pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,


media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seperti:
Cadangan media:
1.2.1.1 Alat gunting atau alatan yang sesuai
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas warna,
majalah,
cat poster,gam atau bahan lain yang sesuai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan teknik dalam penghasilan poster
1.2.2.1 Teknik - campuran (lukisan,montaj dan kolaj)

1.3 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan poster
dengan gabungan teknik
montaj dan kolaj.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai


sumber kajian dan teknololgi dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik
montaj dan kolaj yang kreatif.
1.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya.
1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah
pada karya

1.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya


sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami dan

TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan poster dengan gabungan
teknik montaj dan kolaj pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan poster dengan gabungan
teknik montaj dan kolaj yang betul pada
karya mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan poster dengan gabungan
teknik montaj dan kolaj yang betul dan
kreatif pada karya mengikut disiplin di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea berpandukan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
teknik dalam penghasilan poster dengan
gabungan teknik montaj dan kolaj yang

CATATAN

lukisan sendiri dan rakan


berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

MINGGU/
TARIKH

serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu


yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
1.4.1 Mempamerkan karya catan yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
1.4.3 Membuat ulasan karya poster sendiri dan
rakan
secara lisan
1.4.4 Menyimpan karya poster di dalam portfolio

betul, kreatif dan unik mengikut disiplin,


melakukan kemasan pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada cetakan dengan gabungan teknik
mozek dan stensilan.
1.1.1 Unsur Seni
1.1.1.1 Garisan
1.1.1.2 Rupa
1.1.1.3 Jalinan
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.1.2.1 Kesatuan
1.1.2.2 Kontra
1.1.2.3 Kepelbagaian

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan
menghubungkait bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada
aktiviti mozek dan stensilan pada karya
cetakan di samping mengamalkan nilainilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami dan
merumuskan bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik pada aktiviti
mozek dan stensilan pada karya cetakan

Menghasilkan
cetakan yang
menggabungkan

1.2 APLIKASI SENI


Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media
dalam penghasilan
cetakan dengan
gabungan teknik mozek

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,


media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
cetakan dengan gabungan teknik mozek dan
stensilan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seperti:

di samping mengamalkan nilai-nilai


murni.
TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik serta
menggabungkan aktiviti mozek dan

teknik mozek dan

dan stensilan

Cadangan media:

stensilan dalam penghasilan karya

1.2.1.1 Alat - blok cetakan, stensil, gunting atau


alatan lain yang sesuai
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, oil pastel, cat air,
gam
atau bahan lain yang sesuai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya

cetakan di samping mengamalkan nilainilai murni.

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan
mengenal pasti bahasa
MODUL 1 :
MENGGAMBAR
seni visual yang ada
pada hasil aktiviti
AKTIVITI : CETAKAN cetakan dengan
gabungan teknik mozek
GABUNGAN TEKNIK dan stensilan
DALAM AKTIVITI :
MOZEK DAN
STENSILAN

MINGGU
10 12

6-31 Mac 2017


Cuti Penggal
pertama
18-26 Mac
2017

TEMA : ALAM
SEMULA
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA

stensilan dengan
menekankan
bahasa seni visual
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
teknik secara
kreatif
Membuat
apresiasi
terhadap karya

menghubungkaitkan sejarah seni atau


tokoh seni atau warisan seni negara di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik serta

1.2.2.1 Teknik - campuran (cetakan timbulan, mozek menggabungkan aktiviti mozek dan
dan stensilan)
1.3 EKSPRESI KREATIF
Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan cetakan
dengan gabungan teknik

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai


sumber kajian dan teknololgi dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan cetakan dengan gabungan
teknik mozek dan stensilan yang kreatif.

stensilan dalam penghasilan karya


cetakan yang betul dan mengikut disiplin
di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea,pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik serta

CATATAN

mozek dan stensilan

1.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya


1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai
tambah pada karya
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
1.4.1 Mempamerkan karya cetakan yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
1.4.3 Membuat ulasan karya cetakan sendiri dan
rakan secara lisan
1.4.4 Menyimpan karya cetakan di dalam portfolio

menggabungkan aktiviti mozek dan


stensilan dalam penghasilan karya
cetakan yang betul dan kreatif serta
mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea berpandukan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
teknik serta menggabungkan aktiviti
mozek dan stensilan dalam penghasilan
karya cetakan yang kreatif dan unik
mengikut disiplin yang betul dengan
melakukan kemasan pada karya dan
boleh dicontohi serta boleh membuat
apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni atau
adi guru atau tokoh seni atau warisan
seni negara di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

2.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan

mengenal pasti bahasa

yang ada pada pualaman dengan gabungan

menghubungkait bahasa seni visual,

seni visual yang ada


pada hasil aktiviti

teknik lipatan dan guntingan serta tiupan.


2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa

media serta proses dan teknik dalam


aktiviti pualaman dengan gabungan

pualaman dengan
gabungan teknik lipatan
dan guntingan serta
tiupan

2.1.1.2 Jalinan
2.1.1.3 Warna
2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan

2.2 APLIKASI SENI


Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media

sejarah seni dan budaya.


2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seperti:
Cadangan
media:
2.2.1.1 Alat - gunting dan besen atau alatan yang
sesuai
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat kilat, gam atau
bahan lain yang sesuai
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik - campuran (pualaman, lipatan dan
guntingan serta tiupan)

1.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

MODUL 2 :
MEMBUAT
CORAK DAN
REKAAN
AKTIVITI :
PUALAMAN
GABUNGAN TEKNIK
DALAM AKTIVITI :
LIPATAN DAN
GUNTINGAN SERTA
TIUPAN

MINGGU
13 15

3 April
21 April 2017

TEMA : ALAM
SEMULA
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA
Menghasilkan
corak pualaman
yang
menggabungkan
teknik lipatan dan
guntingan serta
tiupan dengan
menekankan bahasa

dalam penghasilan
pualaman dengan
gabungan teknik lipatan
dan guntingan serta
tiupan

teknik lipatan dan guntingan serta tiupan


pada karya di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 2
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan Mengetahui, memahami dan
berpandukan bahasa seni visual serta menghubung merumuskan bahasa seni visual, media
kait seni dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan,
serta proses dan teknik dalam aktiviti
pualaman dengan gabungan teknik
lipatan dan guntingan serta tiupan pada
karya di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.
TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan pualaman dengan
gabungan teknik lipatan dan guntingan
serta tiupan pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

CATATAN

seni visual
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
teknik secara kreatif
Menggunakan
corak sebagai
hiasan atau rekaan
Membuat apresiasi
terhadap karya

2.3 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan pualaman
dengan gabungan teknik
lipatan dan guntingan
serta tiupan

2.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

MODUL 2 :
MEMBUAT
CORAK DAN
REKAAN
AKTIVITI : IKATAN
DAN CELUPAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

2.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan

mengenal pasti bahasa

yang ada pada ikatan dan celupan dengan

menghubungkait bahasa seni visual,

seni visual yang ada


pada hasil aktiviti ikatan
dan celupan dengan
gabungan teknik resis
dan mozek

gabungan teknik resis dan mozek.


2.1.1 Unsur Seni
2.1.1.1 Rupa
2.1.1.2 Jalinan
2.1.1.3 Warna
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 Kepelbagaian
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan

media serta proses dan teknik dalam


aktiviti ikatan dan celupan dengan
gabungan teknik resis dan mozek pada
karya di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.
TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami dan
merumuskan bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam aktiviti

2.2 APLIKASI SENI


Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,


media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
corak ikatan dan celupan dengan gabungan teknik

corak ikatan dan celupan dengan


gabungan teknik resis dan mozek pada
karya di samping mengamalkan nilai-nilai

GABUNGAN TEKNIK
DALAM AKTIVITI :
RESIS DAN MOZEK
MINGGU
16 18

TEMA : ALAM
SEMULA
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA

TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan pualaman dengan
gabungan teknik lipatan dan guntingan
serta tiupan yang betul pada karya
mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan pualaman dengan
gabungan teknik lipatan dan guntingan
serta tiupan yang betul dan kreatif pada
karya mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
TAHAP PENGUASAAN 6
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
Menzahirkan idea berpandukan
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
teknik dalam penghasilan pualaman
2.4.1 Mempamerkan karya pualaman yang
dengan gabungan teknik lipatan dan
dihasilkan
guntingan serta tiupan yang betul, kreatif
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
dan unik mengikut disiplin, melakukan
proses penghasilan karya
kemasan pada karya, boleh dicontohi
2.4.3 Membuat ulasan karya pualaman sendiri dan
dan berupaya membuat apresiasi
rakan secara lisan
terhadap karya sendiri dan rakan secara
2.4.4 Menyimpan karya pualaman di dalam portfolio lisan dengan menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh seni atau warisan
seni negara di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.
Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai
sumber kajian dan teknololgi dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak pualaman dengan
gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan.
2.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
2.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
2.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah
pada Karya

CATATAN

25 April

Menghasilkan
corak ikatan dan
13 Mei 2017
celupan yang
menggabungkan
24 April 2017 teknik resis dan
Cuti Issyak
mozek dengan
Mikraj
menekankan bahasa
1 Mei 2017
seni visual
Cuti Hari
Pekerja
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
10 Mei 2017 teknik secara kreatif
Cuti Hari Wesak
Menggunakan
corak sebagai
hiasan dan rekaan
Membuat apresiasi
terhadap karya

dalam penghasilan
ikatan dan celupan
dengan gabungan teknik
resis dan mozek

2.3 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan ikatan dan
celupandengan
gabungan teknik resis
dan mozek

2.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

MODUL 2 :
MEMBUAT
CORAK DAN
REKAAN

resis dan mozek.


2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seperti:
Cadangan media:
2.2.1.1 Alat - gelang getah, batu atau alatan lain
yang sesuai

murni.
TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak ikatan dan celupan

2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna kain,


manik, lilin atau bahan lain yang sesuai.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses

dengan gabungan teknik resis dan


mozek pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

dan teknik dalam penghasilan karya


TAHAP PENGUASAAN 4
2.2.2.1 Teknik - campuran (ikatan dan celupan, resis Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan mozek)
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai
penghasilan corak ikatan dan celupan
sumber kajian dan teknololgi dengan
dengan gabungan teknik resis dan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
mozek yang betul pada karya mengikut
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
disiplin di samping mengamalkan nilaidalam penghasilan corak ikatan dan celupan
nilai murni.
dengan gabungan teknik resis dan mozek.
TAHAP PENGUASAAN 5
2.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan
secarakreatif
kefahaman bahasa seni visual, media
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya
penghasilan corak ikatan dan celupan
2.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan dengan gabungan teknik resis dan
teknik dalam penghasilan karya
mozek yang betul dan kreatif pada karya
2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mengikut disiplin di samping
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah
mengamalkan nilai-nilai murni.
pada karya
TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea berpandukan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
teknik dalam penghasilan ikatan dan
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
celupan dengan gabungan teknik resis
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
dan mozek yang betul, kreatif dan unik
2.4.1 Mempamerkan karya ikatan dan celupan yang mengikut disiplin, melakukan kemasan
dihasilkan
pada karya, boleh dicontohi dan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
berupaya membuat apresiasi terhadap
proses penghasilan karya
karya sendiri dan rakan secara lisan
2.4.3 Membuat ulasan karya ikatan dan celupan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni
sendiri dan rakan secara lisan
atau tokoh seni atau warisan seni negara
2.4.4 Menyimpan karya ikatan dan celupan di dalam di samping mengamalkan nilai-nilai
portfolio
murni.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

2.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan

mengenal pasti bahasa

yang ada pada renjisan dan percikan dengan

menghubungkait bahasa seni visual,

seni visual yang ada


gabungan teknik stensilan dan capan.
pada hasil aktiviti renjisan 2.1.1 Unsur Seni

media serta proses dan teknik dalam


aktiviti renjisan dan percikan dengan

CATATAN

AKTIVITI :
RENJISAN
DAN PERCIKAN

MINGGU
19 21

15 Mei
16Jun 2016
Cuti
Pertengahan
Semester

dan percikan dengan


gabungan teknik
stensilan dan capan

GABUNGAN TEKNIK
DALAM AKTIVITI :
STENSILAN DAN
CAPAN
2.2 APLIKASI SENI
Mengaplikasikan bahasa
TEMA : ALAM
SEMULA
seni visual dan media
JADI ATAU OBJEK
dalam penghasilan
BUATAN MANUSIA
renjisan dan percikan
dengan gabungan teknik
Menghasilkan
stensilan dan capan
corak renjisan dan
percikan yang
menggabungkan

27Mei 11 Jun
2017
teknik stensilan dan
capan dengan
menekankan bahasa
seni visual
Cuti Nuzul AlMengaplikasikan
Quran
pelbagai media
12 Jun 2017
serta proses dan
teknik secara kreatif
Menggunakan
corak yang
dihasilkan sebagai
hiasan dan rekaan
Membuat apresiasi
terhadap karya

2.3 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan renjisan dan
percikan dengan
gabungan teknik
stensilan dan capan

2.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

2.1.1.1 Rupa
2.1.1.2 Jalinan
2.1.2.3 Warna
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 Imbangan
2.1.2.2 Kesatuan
2.1.2.3 Kontra

gabungan teknik stensilan dan capan


pada karya di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami dan
merumuskan bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam aktiviti
renjisan dan percikan dengan gabungan

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,


media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
renjisan dan percikan dengan gabungan teknik
stensilan dan capan.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seperti: Cadangan media:
2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, stensil, daun atau

teknik stensilan dan capan pada karya di


samping mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan percikan

alatan lain yang sesuai


2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau bahan
lain
yang sesuai
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya

dengan gabungan teknik stensilan dan

2.2.2.1 Teknik - campuran (renjisan dan percikan,


stensilan serta capan)

kefahaman bahasa seni visual, media


serta proses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan percikan
dengan gabungan teknik stensilan dan
capan yang betul pada karya mengikut
disiplin di samping mengamalkan nilainilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai


sumber kajian dan teknololgi dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak renjisan dan percikan
dengan gabungan teknik stensilan dan capan.
2.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
2.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan
secarakreatif
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
2.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya.
2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah
pada karya.
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
2.4.1 Mempamerkan karya renjisan dan percikan
yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

capan pada karya di samping


mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan

serta proses dan teknik dalam


penghasilan renjisan dan percikan
dengan gabungan teknik stensilan dan
capan yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea berpandukan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
teknik dalam penghasilan renjisan dan
percikan dengan gabungan teknik
stensilan dan capan yang betul, kreatif
dan unik mengikut disiplin, melakukan
kemasan pada karya, boleh dicontohi
dan berupaya membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan rakan secara

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

MODUL 3 :
MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
AKTIVITI : MOBAIL

MINGGU
22 24

19 Jun
3 Julai 2017

proses penghasilan karya


2.4.3 Membuat ulasan karya renjisan dan percikan
sendiri dan rakan secara lisan
2.4.4 Menyimpan karya renjisan dan percikan di
dalam portfolio

lisan dengan menghubungkaitkan


sejarah seni atau tokoh seni atau warisan
seni negara di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

3.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan
mengenal pasti bahasa
seni visual yang ada
pada hasil aktiviti mobail
dengan gabungan teknik
lukisan dan origami

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada mobail dengan gabungan teknik
lukisan dan origami.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk
3.1.1.2 Jalinan
3.1.1.3 Ruang
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Imbangan
3.1.2.2 Ritma dan pergerakan

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan
menghubungkait bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam
aktiviti mobail dengan gabungan teknik
lukisan dan origami pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

GABUNGAN TEKNIK
DALAM AKTIVITI :
LUKISAN DAN
ORIGAMI
TEMA : ALAM
SEMULA
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA
Menghasilkan
mobail yang

3.2 APLIKASI SENI

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,

Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media
dalam penghasilan
mobail dengan
gabungan teknik lukisan
dan origami

media, serta proses dan teknik dalam penghasilan


mobail dengan gabungan teknik lukisan dan
origami.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seperti:
Cadangan media:
3.2.1.1 Alat - gunting, pembaris atau alatan lain
yang

origami pada karya di samping


mengamalkan nilai-nilai murni.

sesuai
3.2.1.2 Bahan - kertas, pensel warna, tali, dawai
atau

penghasilan mobail dengan gabungan

bahan lain yang sesuai


3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya
3.2.2.1 Teknik - campuran (binaan, lukisan dan
origami)

samping mengamalkan nilai-nilai murni.

menggabungkan
Cuti Hari Raya
Puasa
teknik lukisan dan
origami dengan

25-26 Jun
2017

menekankan bahasa
seni visual
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
teknik secara kreatif
Membuat apresiasi
terhadap karya

TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami dan
merumuskanbahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam aktiviti
mobail dengan gabungan lukisan dan

3.3 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan mobail
dengan gabungan teknik
lukisan dan origami

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai


sumber kajian dan teknololgi dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik
lukisan dan origami.
3.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan
mobail, lukisan dan origami
3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam

TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam

teknik lukisan dan origami pada karya di

TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan mobail dengan gabungan
teknik lukisan dan origami yang betul
pada karya mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan mobail dengan gabungan
teknik lukisan dan origami yang betul
dan

CATATAN

penghasilan mobail
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan mobail
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah
pada mobail

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

MODUL 3 :
MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
AKTIVITI :
DIORAMA

MINGGU
25 27

10 Julai
28 Julai 2017

Menghasilkan
diorama yang
menggabungkan
teknik model dan

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya


sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
3.4.1 Mempamerkan karya mobail yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
3.4.3 Membuat ulasan karya mobail sendiri dan
rakan secara lisan
3.4.4 Menyimpan karya mobail di dalam portfolio

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

3.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan
mengenal pasti bahasa
seni visual yang ada
pada hasil aktiviti
diorama dengan

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada diorama dengan gabungan teknik
model dan catan.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan
menghubungkait bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam
aktiviti diorama dengan gabungan teknik
model dan catan pada karya di samping

gabungan teknik model


dan catan

3.1.1.2 Jalinan
3.1.1.3 Ruang
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Penegasan
3.1.2.2 Kepelbagaian
3.1.2.2 Kesatuan

mengamalkan nilai-nilai murni.

3.2 APLIKASI SENI


Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media
dalam penghasilan
diorama dengan
gabungan teknik model
dan catan

catan dengan
menekankan bahasa
seni visual
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
teknik secara kreatif
Membuat apresiasi
terhadap karya

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea berpandukan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
teknik dalam penghasilan mobail dengan
gabungan teknik lukisan dan origami
yang betul, kreatif dan unik mengikut
disiplin, melakukan kemasan pada karya,
boleh dicontohi dan berupaya membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni atau
tokoh seni atau warisan seni negara di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

3.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

GABUNGAN TEKNIK
DALAM AKTIVITI :
MODEL DAN CATAN
TEMA : ALAM
SEMULA
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA

kreatif pada karya mengikut disiplin di


samping mengamalkan nilai-nilai murni.

3.3 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,


media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
diorama dengan gabungan teknik model dan
catan.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seperti:
Cadangan media:
3.2.1.1 Alat - gunting, berus lukisan atau alatan
yang
sesuai
3.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat poster, kotak,
gam
atau bahan lain yang sesuai
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya
3.2.2.1 Teknik - campuran (binaan dan catan)
Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai
sumber kajian dan teknololgi dengan

TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami dan
merumuskanbahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam aktiviti
diorama dengan gabungan teknik model
dan catan pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan diorama dengan gabungan
teknik model dan catan pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan diorama dengan gabungan
teknik model dan catan yang betul pada

CATATAN

pelbagai sumber, kajian,


dan teknologi dalam
penghasilan diorama
dengan gabungan teknik
model dan catan

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

MODUL 3 :
MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
AKTIVITI : STABAIL

MINGGU
28 31

31 Julai
26 Ogos 2017

Menghasilkan
stabail yang
menggabungkan
teknik mozek dan
boneka dengan
menekankan bahasa

karya mengikut disiplin di samping


mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan diorama dengan gabungan
teknik model dan catan yang betul dan
kreatif pada karya mengikut disiplin di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

3.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya


sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
3.4.1 Mempamerkan karya diorama yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
3.4.3 Membuat ulasan karya diorama sendiri dan
rakan secara lisan
3.4.4 Menyimpan karya diorama di dalam portfolio

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea berpandukan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
teknik dalam penghasilan diorama
dengan gabungan teknik model dan
catan yang betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin, melakukan kemasan
pada karya, boleh dicontohi dan
berupaya membuat apresiasi terhadap
karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni negara
di samping mengamalkan nilai-nilai murni

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

3.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan
mengenal pasti bahasa
seni visual yang ada
pada hasil aktiviti stabail
dengan gabungan teknik
mozek dan boneka

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada stabail dengan gabungan teknik
mozek dan boneka.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk
3.1.1.2 Jalinan
3.1.1.3 Ruang
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Imbangan

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan
menghubungkait bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam
aktiviti stabail dengan gabungan teknik
mozek dan boneka pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

3.1.2.2 Kepelbagaian
3.1.2.3 Ritma dan pergerakan

merumuskanbahasa seni visual, media


serta proses dan teknik dalam aktiviti

GABUNGAN TEKNIK
DALAM AKTIVITI :
MOZEK DAN
BONEKA
TEMA : ALAM
SEMULA
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA

mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan diorama dengan gabungan
teknik model dan catan.
3.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah
pada karya

3.2 APLIKASI SENI


Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media
dalam penghasilan
stabaildengan gabungan
teknik mozek dan boneka

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,


media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
stabail dengan gabungan teknik mozek dan
boneka.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seperti:
Cadangan media:
3.2.1.1 Alat - alatan yang sesuai
3.2.1.2 Bahan - bahan kutipan atau bahan lain yang

TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami dan

stabail dengan gabungan teknik mozek


dan boneka pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan stabail dengan gabungan
teknik mozek dan boneka pada karya di

CATATAN

seni visual
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
teknik secara kreatif
Membuat apresiasi
terhadap karya

sesuai
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya
3.2.2.1 Teknik - campuran (binaan dan mozek)
3.3 EKSPRESI KREATIF
Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan stabail
dengan gabungan teknik
mozek dan boneka

3.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

MODUL 4 :

Cuti
Pertenggaha
n
MENGENAL KRAF
Penggal Ke 2 TRADISIONAL

26 Ogos3 September
2017
Cuti Hari
Kebangsaan

AKTIVITI : ALAT

MINGGU

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya


sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
3.4.1 Mempamerkan karya stabail yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
3.4.3 Membuat ulasan karya stabail sendiri dan
rakan
secara lisan
3.4.4 Menyimpan karya stabail di dalam portfolio

TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan stabail dengan gabungan
teknik mozek dan boneka yang betul
pada karya mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan stabail dengan gabungan
teknik mozek dan boneka yang betul dan
kreatif pada karya mengikut disiplin di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea berpandukan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
teknik dalam penghasilan stabail dengan
gabungan teknik mozek dan boneka
yang betul, kreatif dan unik mengikut
disiplin, melakukan kemasan pada karya,
boleh dicontohi dan berupaya membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni atau
tokoh seni atau warisan seni negara di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

4.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan
mengenal pasti bahasa

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada alat pertahanan diri atau alat

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan
menghubungkait bahasa seni visual,

seni visual yang ada


pada hasil aktiviti alat
pertahanan diri atau alat

permainan dengan gabungan teknik ukiran dan


tekat.
4.1.1 Unsur Seni
4.1.1.1 Garisan

media serta proses dan teknik dalam


aktiviti alat pertahanan diri atau alat
permainan dengan gabungan teknik

permainan dengan

4.1.1.2 Rupa

ukiran dan tekat pada karya di samping

PERTAHANAN DIRI / gabungan teknik ukiran


dan tekat

31 Ogos 2017 ALAT PERMAINAN

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai


sumber kajian dan teknololgi dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik
mozek dan boneka.
3.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah
pada karya.

samping mengamalkan nilai-nilai murni.

4.1.1.3 Warna

4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Kontra


4.1.2.2 Harmoni

mengamalkan nilai-nilai murni.


TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami dan

CATATAN

32 35

GABUNGAN TEKNIK 4.2 APLIKASI SENI

media, serta proses dan teknik dalam penghasilan


alat pertahanan diri atau alat permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat.

merumuskanbahasa seni visual, media


serta proses dan teknik dalam aktiviti
alat
pertahanan diri atau alat permainan
dengan gabungan teknik ukiran dan

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


seperti: Cadangan media:
4.2.1.1 Alat - gunting atau alatan lain yang sesuai

tekat pada karya di samping


mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 3

4.2.1.2 Bahan - kayu atau kad board atau mounting

Mengaplikasikan pengetahuan dan

Menghasilkan alat
pertahanan diri atau
alat permainan yang

board, benang atau bahan lain yang sesuai


4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya

kefahaman bahasa seni visual, media


serta proses dan teknik dalam
penghasilan alat pertahanan diri atau

menggabungkan

4.2.2.1 Teknik - campuran (ukiran dan tekat)

alat permainan dengan gabungan teknik

DALAM AKTIVITI :
Mengaplikasikan bahasa
UKIRAN DAN TEKAT seni visual dan media
22 Ogos
dalam penghasilan alat
TEMA : ALAM
SEMULA
pertahanan diri atau alat
23 Sept 2017 JADI ATAU OBJEK
permainan dengan
BUATAN MANUSIA
gabungan teknik ukiran

Cuti Hari
Malaysia
16 September
2017
Cuti Awal
Muharam
21 September
2017

dan tekat

teknik ukiran dan


tekat dengan
menekankan bahasa
seni visual
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
teknik secara kreatif
Membuat apresiasi

4.3 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran

terhadap karya

dan tekat

4.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya.

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai


sumber kajian dan teknololgi dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat
permainan dengan gabungan teknik ukiran dan
tekat.
4.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
4.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan
secarakreatif
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
4.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah
pada karya

ukiran dan tekat pada karya di samping


mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan alat pertahanan diri atau
alat permainan dengan gabungan teknik
ukiran dan tekat yang betul pada karya

mengikut disiplin di samping


mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan alat pertahanan diri atau
alat permainan dengan gabungan teknik
ukiran dan tekat yang betul dan kreatif
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
pada karya mengikut disiplin di samping
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
mengamalkan nilai-nilai murni.
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
TAHAP PENGUASAAN 6
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
Menzahirkan idea berpandukan
dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah
kemahiran bahasa seni visual, proses dan
seni dan budaya.
teknik dalam penghasilan
4.4.1 Mempamerkan karya alat pertahanan diri atau alatpertahanan diri atau alat permainan
alat permainan yang dihasilkan
dengan gabungan teknik ukiran dan
4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
tekat yang betul, kreatif dan unik
proses penghasilan karya
mengikut disiplin, melakukan kemasan
4.4.3 Membuat ulasan karya alat pertahanan diri
pada karya, boleh dicontohi dan
atau alat permainan
berupaya membuat apresiasi terhadap
sendiri dan rakan secara lisan
karya sendiri dan rakan secara lisan
4.4.4 Menyimpan karya alat pertahanan diri atau
dengan menghubungkaitkan sejarah seni
alat permainan di dalam
atau tokoh seni atau warisan seni negara

MINGGU/
TARIKH

portfolio

di samping mengamalkan nilai-nilaimurni.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

4.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi dan
mengenal pasti bahasa
seni visual yang ada
pada hasil aktivitialat
domestik atau perhiasan
diri dengan gabungan
teknik batik dan
anyaman

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada alat domestik atau alat perhiasan
diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman.
4.1.1 Unsur Seni
4.1.1.1 Garisan
4.1.1.2 Bentuk
4.1.1.3 Jalinan
4.1.2 Prinsip Rekaan
4.1.2.1 Imbangan
4.1.2.2 Kesatuan

Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media
Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual,
dalam penghasilan
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
aktiviti alat domestik atau alat domestik atau alat perhiasan diri dengan

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengenal, mengetahui, dan
menghubungkait bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam
aktiviti alat domestik atau alat perhiasan
diri dengan gabungan teknik batik dan
anyaman pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami dan
merumuskanbahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam aktiviti
alat
domestik atau alat perhiasan diri dengan
gabungan teknik batik dan anyaman
pada karya di samping mengamalkan

TEMA : ALAM
SEMULA

perhiasan diridengan

gabungan teknik batik dan anyaman.

nilai-nilai murni.

JADI ATAU OBJEK

gabungan teknik batik

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

TAHAP PENGUASAAN 3

BUATAN MANUSIA

dan anyaman

seperti: Cadangan media:


4.2.1.1 Alat - berus, palet, gunting, gam atau alatan
lain yang sesuai
4.2.1.2 Bahan - kertas warna, warna atau bahan lain
yang sesuai
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya
4.2.2.1 Teknik - campuran (batik dan anyaman)

Mengaplikasikan pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan alat domestik atau alat
perhiasan diri dengan gabungan teknik
batik dan anyaman pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan alat domestik atau alat
perhiasan diri dengan gabungan teknik
batik dan anyaman yang betul pada
karya mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 5

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

MODUL 4 :
MENGENAL KRAF
TRADISIONAL

MINGGU
36 39

AKTIVITI : ALAT
DOMESTIK / ALAT
PERHIASAN DIRI

GABUNGAN TEKNIK 4.2 APLIKASI SENI


27 Sept

DALAM AKTIVITI :
BATIK DAN
ANYAMAN

27 Okt 2017
Cuti
Deepavali
19 Oktober
2017

Menghasilkan alat
domestik atau
perhiasan diri yang
menggabungkan
teknik batik dan
anyaman dengan
menekankan bahasa
seni visual
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
teknik secara kreatif
Membuat apresiasi
terhadap karya

4.3 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan aktiviti alat
domestik atau perhiasan
diridengan gabungan
teknik batik dan
anyaman

4.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
lukisan sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai


sumber kajian dan teknololgi dengan
mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan alat domestik atau alat
perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan
anyaman.
4.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
4.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan
secarakreatif
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
4.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah
pada karya

Menzahirkan idea, pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan alat domestik atau alat
perhiasan diri dengan gabungan teknik
batik dan anyaman yang betul dan
kreatif pada karya mengikut disiplin di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 6

CATATAN

MINGGU/
TARIKH

MINGGU
40 43

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

dan budaya.

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya


sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya.
4.4.1 Mempamerkan karya alat domestik atau alat
perhiasan diri yang dihasilkan
4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
4.4.3 Membuat ulasan karya alat domestik atau alat
perhiasan diri sendiri
dan rakan secara lisan
4.4.4 Menyimpan karya alat domestik atau alat
perhiasan diri di dalam portfolio

Menzahirkan idea berpandukan


kemahiran bahasa seni visual, proses dan
teknik dalam penghasilan alat domestik
atau alat perhiasan diri dengan
gabungan teknik batik dan anyaman
yang betul, kreatif dan unik mengikut
disiplin, melakukan kemasan pada karya,
boleh dicontohi dan berupaya membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni atau
tokoh seni atau warisan seni negara di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

1.2 PERSEPSI ESTETIK

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti,


memahami dan

Membuat persepsi, dan

menyatakan prosedur pengurusan pameran.

PENGURUSAN

mengenal pasti prosedur

PAMERAN

pengurusan pameran

Merancang dan
melaksanakan
pameran
yang
menggabungkan
karya daripada empat

1.
1 Pembentukan jawatankuasa pameran
1.
2 Penentuan tarikh, masa dan tempat pameran

1.
3
1.
4
1.
5
1.
6
1.
7

TAHAP PENGUASAAN 1
Mengetahui prosedur pengurusan
pameran di

samping mengamalkan nilai-nilai murni

Kapsyen karya pameran

TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui dan memahami prosedur
pengurusan
pameran di samping mengamalkan nilainilai

Pengurusan semasa pameran

murni

Pemilihan karya
Susun atur karya pameran

Pengurusan selepas pameran

CATATAN
Pengurusan Pameran

30 Okt

modul dalam
Pendidikan
Seni Visual
Melaksanakan

24 Nov 2017
pameran secara

2.2 APLIKASI SENI

Murid dapat mengaplikasikan prosedur pengurusan


sebelum

Mengaplikasikan prosedur pameran.


2.
pengurusan pameran
1 Melantik ahli jawatankuasa pameran
2.
2 Menentukan tarikh, masa dan tempat pameran

kolaboratif
Membuat apresiasi
terhadap karya dan
Cuti
Persekolahan
Akhir Rahun refleksi pameran
25 Nov 2017

3.2 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber kajian
dan
teknologi dalam
melaksanakan
pameran mengikut
prosedur

4.2 APRESIASI SENI


Membuat apresiasi dan
refleksi
terhadap pameran yang
telah
dilaksanakan

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai


sumber kajian
dan teknologi denganmengaplikasikan pengetahuan
dan
kefahaman dalam melaksanakan pameran mengikut
prosedur.
3.
1 Memilih karya
3.
2 Menyusun atur karya
3.
3 Menyediakan kapsyen karya
3. Melaksanakan tugasan semasa dan selepas
4 pameran
Murid dapat membuat apresiasi terhadap terhadap
karya dan
refleksi pameran berpandukan bahasa seni visual
serta
menghubung kait seni dengan disiplin ilmu yang
lain,
kehidupan, sejarah seni dan budaya.
4.
1 Apresiasi
4.1.1 Membuat ulasan terhadap karya yang
dipamerkan
berpandukan bahasa seni visual
4.
2 Refleksi
4.2.1 Menceritakan pengalaman melaksanakan
pameran

TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman
prosedur pengurusan pameran di
samping
mengamalkan nilai-nilai murni

TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman
dalam pelaksanaan pameran mengikut
prosedur di

samping mengamalkan nilai-nilai murni

TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman
dalam pelaksanaan pameran mengikut
prosedur
yang betul dan boleh dicontohi di
samping
mengamalkan nilai-nilai murni

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman
dalam pelaksanaan pameran mengikut
prosedur
yang betul, membuat apresiasi karya seni
melalui
pendekatan formalistik dan refleksi
terhadap
pameran serta boleh dicontohi di
samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Anda mungkin juga menyukai