Anda di halaman 1dari 4

Educational Assessment (April 2014)

Soalan 1 (Chapter 1)
Penilaian ini bertujuan untuk menyediakan maklumat yang akan
membantu membuat keputusan mengenai pemulihan, pengayaan,
pemilihan, exceptionality, kemajuan dan pensijilan. Bincangkan.

Pemulihan
Pengayaan
Pemilihan
Prestasi

Soalan 2 (Chapter 2)
Explain the alignment between objectives, instruction and assessment.
Jelaskan penjajaran antara objektif, arahan dan penilaian.

Objektif

Guru menetapkan objektif untuk mengajar penyelesaian masalah.

Arahan

Arahan direka untuk pengajaran penyelesaian masalah. Aktiviti


pembelajaran yang diperkenalkan untuk membolehkan pelajar
mengamalkan kemahiran penyelesaian masalah dengan menggunakan
analogi.

Penilaian

Guru merekabentuk instrumen pentaksiran untuk mengukur kemahiran


menyelesaikan masalah pelajar dengan menggunakan analogi.

Soalan 3 (Chapter 3)
Discuss the pros and cons of using objective test items in assessing
academic performance.

Bincangkan kebaikan dan keburukan menggunakan item ujian objektif


untuk menilai prestasi akademik.
Kebaikan
1. Ia dapat merangkumi semua bidang pelajaran dan isi pelajaran secara luas.
2. Ia menjamin keadilan pemarkahan.
3. Ia memerlukan masa yang pendek untuk menjawab dan memeriksa.
4. Objektifnya adalah tinggi, jawapan yang sama akan diberi markah yang sama
walaupun diperiksa oleh pemeriksa yang berlainan.
5. Ia tidak menggalakan penipuan.
6. Ia dapat mengukur proses mental yang tinggi.
7. Calon dapat menjawab soalan objektif sekali pun calon lemah dalam
penguasaan bahasa.
8. Pemeriksa tidak terpengaruh dengan unsur-unsur emosi yang mengusai
dirinya
9. Mempunyai nilai diagnostik yang tinggi
10. Dapat diperiksa menggunakan komputer/alat scanner
11. Sampel soalan dan isi yang luas
Kelemahan
1. Pembinaan ujian memerlukan masa, tenaga dan perbelanjaan yang tinggi.
2. Ujian ini memberi ruang kepada murid-murid membuat tekaan jawapan.
3. Semasa dalam peperiksaan, calon-calon memerlukan banyak masa untuk
membacadan berfikir.
4. Ujian ini tidak dapat mengukur keaslian jawapan.
5. Sebahagian calon tidak membuat persediaan yang secukupnya kerana mereka
bolehmenjawab berasaskan pilihan jawapan yang diberi.
6. Sukar untuk menyediakan soalan yang bermutu tinggi
7. Kurang sesuai untuk mengukur tahap kognitif peringkat tinggi
8. Tidak dapat mengukur kebolehan pelajar memilih, mengatur dan membuat
sintesis idea secara bersepadu
9. Kurang sesuai untuk ujian formatif
Soalan 4 (Chapter 5)

Analyse the advantages of using projects in assessing student learning.


Analisis kebaikan menggunakan projek dalam menilai pembelajaran
pelajar.

membangunkan kemahiran dalam pembelajaran, penstrukturan dan


mengambil tanggungjawab untuk bahagian yang lebih besar dalam kerjakerja.
Memberikan pengalaman sebenar
Mengalakan pelajar meluaskan pengetahan dalam bidang atau antara
subjek-subjek.
Membekalkan para pelajar dengan peluang mengeksplorasikan
hubungkait dan connection antara subjek terlibat dan subjek-subjek lain.
Mengalakkan pelajar untuk mensintesikan pengetahuan daripada pelbagai
bidang pembelajaran dan berfikir secara kritikal serta kreatif dan
mengaplikasi situasi yang sebenar.

Soalan 5 (Chapter 7)
What is meant by reliability of a test? Analyse the different methods
adopted in estimating the realibility of a test.
Apakah yang dimaksudkan oleh kebolehpercayaan sesuatu ujian?
Analisis perbezaan kaedah yang boleh diterima pakai dalam
kebolehpercayaan sesuatu ujian.
Kebolehpercayaan ialah ketekalan sesuatu alat ukur dalam mengukur
pembolehubah atau gagasan. Ketekalan sesuatu alat ukur dalam mengukur
sesuatu ujian dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan
sebaliknya. Sekiranya ujian yang diberikan kepada kumpulan individu tertentu
dalam sehari sepatutnya menghasilkan keputusan yang sama jika ujian tersebut
diberikan kepada kumpulan yang sama pada hari yang berikutnya. Mungkin
sesetengah individu tidak mempunyai keputusan yang sama terhadap
pengurusan ujian yang kedua kerana kepenatan, motivasi, keadaan sekeliling
dan kesilapan mengukur boleh mempengaruhi keputusan. Walau bagaimanapun,
ia boleh menghasilkan susunan keputusan yang sama jika ujian tersebut
mempunyai kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan merujuk kepada ujian yang
konsisten dan tekal.
4 kaedah menganggarkan kebolehpercayaan ujian:

Kaedah
Kaedah
Kaedah
Kaedah

ujian semula (Ulang uji)


bentuk selari
pembahagian setengah (split-half)
Cronbachs Alpha

Soalan 6 (Chapter 6)

Explain the role of portfolio assessment as an alternative assessment


strategy.
Jelaskan peranan penilaian portfolio sebagai satu strategi penilaian
alternatif.

Mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung.


Memberi perhatian pada prestasi kerja pelajar yang terbaik.
Meningkatkan proses keberkesanan pengajaran
Bertukar informasi dengan ibu bapa, pelajar, dan guru lain.
Membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri secara positif pada
setiap pelajar.
Meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri.