Anda di halaman 1dari 49

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA

TAHUN 3 2017

1
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TEMA / MINGGU
TEMA 1 :

KEMAHIRAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

MENDENGAR &
BERTUTUR

1.2 Mendengar, mengecam,


dan menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami,dan


menyebut frasa dan ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul dan tepat.

ILMU:

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.1 Mendengar, memahami,dan


memberikan respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah jenis
ayat permintaan dan ayat perintah jenis
ayat suruhan dengan betul.

SEKOLAH
TAJUK :

Mari
Bekerjasama
Minggu 1 :
1 -5 Jan 2017

Bantu-Membantu
Amalan Murni
Minggu 2 :
08 -12 Jan 2017

Muafakat
Membawa Berkat
Minggu 3 :
15 -19 Jan 2017

TEMA / MINGGU
TEMA 2:
KESELAMATAN

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan betul
secara lisan terhadap soalan yang
mengandungi kata tanya.

KEMAHIRAN
MENDENGAR &
BERTUTUR

TAJUK :
Jaga Keselamatan
Diri
Minggu 4:
22 Jan 26 Jan 2017
(28 - 29 Jan 2017
Cuti Hari Raya Cina)

MEMBACA
RPT BM THN 3
2017

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
STANDARD
dalam situasiKANDUNGAN
formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
1.3 Mendengar, memahami
dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan,
1.5 Bercerita
dan yang
soalan
dan pesanan
menceritakan
sesuatu
didengar
dengan
betul.
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat dalam
pelbagai situasi secara bertatasusila.
STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1 Mendengar, memahami,
dan memberikan respons
yang sesuai secara lisan
1.5.2
Menceritakan
sesuatu perkara
atau
gerak
laku terhadap
yang
diibaca
dengan
arahan berdasarkan ayattepat , sebutan
yang jelas
perintah
jenis dan
ayatintonasi yang betul
menggunakan
ayat tunggal dan ayat
permintaan dan ayat
majmuk
dengan
betul.
perintah jenis ayat suruhan
dengan betul.

1.P. Sivik dan


Kewarganegaraan
2.Kajian Temapatan
3.Sains
4. Pendidikan Muzik
5.Pendidikan Kesihatan
NILAI :
1.Bertangggungjawab
2. Kerajinan
3.Menjaga Kebersihan
4.Bekerjasama
5.Kasih saying
6. Bantu-membantu
7.Menghormati
8.Amanah
KBT:
1.Kemahiran Berfikir
- Mengenalpasti
PENGISIAN
- Menghubungkaitkan
KURIKULUM
- Menganalisis
- Membuat urutan
ILMU:
- Menjanakan idea
- Menaakul
1.P.
Sivik dan
Kewarganegaraan
2. Sains
Cara Belajar
3. 2.Belajar
Kajian Tempatan
Mendengar
4. Pendidikan dengan
berkesan Jalan Raya
Keselamatan
- Bacaan Imbasan
(PKJR)
- Menulis mekanis
- Mencatat nota
- Perbincangan
NILAI
:

1.3.3 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
pesanan dengan
2.2 Membaca dan memahamidengan
2.2.1 menyampaikan
Membaca dan memahami
3.Kecerdasan Pelbagai
perkataan,frasa
dan
ayat
perkataan
berimbuhan
2
- Verbal-Linguistik
daripada
pelbagai
sumber awalan dan berimbuhan
- Muzik
dengan sebutan yang betul
akhiran dalam ayat daripada
NURLAILAM_SRAB
MUAR
- Naturalis
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
4. Konstruktivisme
- Menenhubungkaitkan

betul.
Panduan Keselamatan
Minggu 5 :
30 Jan 2 Feb 2017

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Minggu 6 :
5 08 Feb 2017
(9 Feb 2017 Cuti
Hari Thaipusam)

1.4.2 Berbual tentang sesuatu


perkara menggunakan
kata panggilan yang
sesuai bagi kalangan
bukan ahli keluarga dalam
pelbagai situasi secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.
1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

Berwaspada Selalu
Minggu 7 :
12 16 Feb 2017

Minggu 8 :
19 23 Feb 2017
MEMBACA

2.2 Membaca dan


memahami perkataan, frasa
dan ayat daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.2.2 Membaca dan memahami

1. Menjaga Keselamatan
2. Bertanggungjawab
3. Mendengar arahan
4. Menghormati
5. Kasih saying
6. Mematuhi Peraturan
7. Berhati-hati
KBT:
1.Kemahiran Berfikir
- Menjanakan idea
- Mengenal pasti
- Menghubungkaitkan
- Mengaitkan idea
- Mengumpulkan dan
mengelaskan
- Menaakul
2.Belajar Cara Belajar
- Mendengar dan
memberikan respons
2. Mencatat nota
3. Bacaan Intensif
4. Bacaan Imbasan
3.Kecerdasan Pelbagai
- Verbal-Linguistik
- Interpersonal
- Muzik
4. Konstekstual
- Menghubungkaitkan
5. Kostruktivisme

3
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

frasa yang mengandungi


diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang betul.
2.2.3 Membaca dan memahami
ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca, memahami


dan menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

- Menghubungkaitkan
SISTEM BAHASA :
1.Kata Kerja
2. Digraf
3. Konsonan Bergabung
4. Ayat Perintah
5. Ayat Tanya
6. Imbuhan Akhiran
7. Ayat Tunggal
8. Kata Ganti Nama Diri
MEDIA:
1.Kad Gambar
2.Radio/CD
3. Carta
4. ICT
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM (EMK) :
1. Belajar Melalui
Teknologi Maklumat
(TMK)
2. Keselamatan jalan raya
3.Pendidikan pengguna

4
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

MENULIS

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata istilah.

3.2 Menulis secara mekanis


berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan
kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat


majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan


tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan


berimbuhan dengan tepat.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

SENI BAHASA

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara

4.1.2 Memahami dan


menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara

5
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TATABAHASA

didik hibur.

terkawal dan menyampaikan


melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.2 Mengujarkan bahasa


yang indah dan
menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.3 Memahami dan


menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan ayat
majmuk dengan betul dalam pelbagai
situasi.
5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

6
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TEMA /
MINGGU

KEMAHIRAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

7
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TEMA 3 :
KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
TAJUK :

MENDENGAR &
BERTUTUR

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Sihatkan Tubuh Kita


Minggu 9 :
26 Feb 02 Mac
2017
Jaga Kesihatan Diri
Minggu 10:
05 9 Mac 2017

Badan Sihat Fikiran


Cerdas
Minggu 11:
12 16 Mac 2017

CUTI PENGGAL 1
(17 25 Mac 2017)

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai
ayat dalam pelbagai
situasi secara
bertatasusila.

ILMU:

1.4.3 Berbual tentang sesuatu


perkara menggunakan
kata ganti nama diri
dengan betul dalam
pelbagai situasi secara
bertatasusila.

NILAI :
1. Menjaga Kesihatan
2. Berjimat cermat
3. Berhati-hati
4. Kerajinan
5. Bertanggungjawab
6. Menjaga kebersihan
7. Berdikari

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan dengan
menggunakan kata dan
ayat yang sesuai tentang
sesuatu perkara dalam
pelbagai situasi secara bertatasusila.
1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat
yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu

1.Pendidikan Kesihatan
2. Pendidikan Moral
3. Pendidikan Jasmani
4. Sains

KBT:
1. Kemahiran Berfikir (KB)
Menerangkan sebab dan
akibat
Menjana idea
Mengenal pasti
Menaakul
Menganalisis
2. Kecerdasan Pelbagai (KP)
Interpersonal
Verbal-Linguistik
Muzik

8
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

dengan tepat secara


bertatasusila.

perkara daripada pelbagai


sumber secara
bertatasusila.
1.6.3 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara
bertatasusila.

3. Belajar Cara Belajar (BCB)


Bacaan imbasan
Mencatat nota
Mencatat maklumat
Bacaan Intensif
4. Kontekstual
Menghubungkait
5. Konstruktivisme
Mengembang idea
SISTEM BAHASA :
1. Kata Kerja
2. Kata Ganti Nama Diri
3. Kata Adjektif
4. Imbuhan
MEDIA:
1. Gambar tunggal
2. Piramid Makanan
3. Tayangan video
4. Poster
5. Peti Pertolongan Cemas
6. Radio
7. LCD
8. Senikata lagu
9. Lembaran kerja

EMK:

9
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

MEMBACA

2.2 Membaca dan


memahami perkataan, frasa
dan ayat daripada pelbagai
sumber dengan sebutan
yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan
betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal
pasti pertautan idea dalam
bahan multimedia bagi
membuat ramalan dengan
tepat.

1. Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
2. Kreativiti dan Inovasi

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan multimedia
untuk membuat
penilaian dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan
maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.
2.5.2 Membaca , memahami dan
menaakul maklumat dalam

10
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

bahan grafik dan bahan bukan


grafik dengan betul.
2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

MENULIS

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis
pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

3.4. Menulis Imlak dengan


tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan


berimbuhan dengan tepat.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

11
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

SENI BAHASA

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir daripada
pelbagai sumber.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami


lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.

4.2 Mengujarkan bahasa


yang
indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat


dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa


yang indah dan
menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

12
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TATABAHASA

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.
5.1.5 Memahami dan
menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan ayat
majmuk dengan betul dalam pelbagai
situasi.

13
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TEMA / MINGGU

KEMAHIRAN

TEMA :4

MENDENGAR

PERPADUAN

& BERTUTUR

STANDARD
KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

TAJUK :
Hubungan Harmoni
Minggu 12:
26 30 Mac 2017

Amalan Murni
Hidup Sejahtera
Minggu 14:
9 13 Apr 2017

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.
1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

Bertolak Ansur
Amalan Kita
Minggu 13:
02 06 Apr 2017

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat
yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang
sesuatu perkara
menggunakan perkataan
frasa dan ayat yang sesuai
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU :
1. Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan (PSK)
2. Pendidikan Moral
3. Pendidikan Kesihatan
4. Kajian Tempatan
NILAI :
1.Semangat bermasyarakat
2. Menjaga kebersihan
3. Kerjasama
4. Bantu-membantu
5. Kerajinan
6. Bertanggungjawab
7. Bertolak ansur
8. Kasih saying
9. Bermuafakat
KBT:
1. Kemahiran Berfikir (KB)
Menaakul
Menjana idea
Mengenal pasti
Mengitlak
2. Kecerdasan Pelbagai
(KP)
Verbal-Linguistik
Interpersonal
Mencatat maklumat

14
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat
yang betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

MEMBACA

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan multimedia
untuk membuat
penilaian dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

3. Belajar Cara Belajar


(BCB)
Bacaan Intensif
Perbincangan
Bacaan Imbasan
4. Konstruktivisme
Menghubung kait
EMK :
1 Teknologi Maklumat dan
Komunikasi.
2. Kreativiti dan Inovasi
SISTEM BAHASA :
1. Kata hubung gabungan
2. Kata sendi nama
3. Kata Terbitan Awalan
4. Kata Majmuk
MEDIA:
1. Carta
2. Poster
3. ICT
4. Lembaran kerja

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

15
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

2.5.2 Membaca , memahami dan


menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata istilah.
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

MENULIS

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan
betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat


majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan
idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa
yang santun.

16
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

SENI BAHASA

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat


dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.
4.3.2 Mengujarkan dialog secara
spontan berpandukan bahan
rangsangan dengan bahasa
badan yang sesuai untuk
menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
didik hibur.

TATABAHASA

4.4. Melafazkan dan


memahami
puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik
hibur.

4.4.1 Melafazkan dan memahami


pantun empat kerat dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas menggunakan
bahasa yang indah secara
didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

17
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi
nama dan kata seru dengan
betul mengikut konteks.
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan Kata Terbitan
Awalan beR , meN, PeN, teR
dan di... dengan betul dalam
pelbagai situasi.
5.2.3 Memahami dan
menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

18
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TEMA / MINGGU

KEMAHIRAN

TEMA :5
EKONOMI KITA

MENDENGAR &
BERTUTUR

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar, mengecam


dan menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad, suku
kata, perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami,


dan menyebut frasa dan
ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul
dan tepat.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

TAJUK :
Pembeli Bijak
Minggu 15 :
16 20 Apr 2017

Berjimat Amalan
Mulia
Minggu 16 :
23 27 Apr 2017

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU:
1. Kemahiran Hidup
2. Sains
3. Muzik
4. Pendidikan Moral

NILAI :
1. Berdikari
2. Bertanggungjawab
3. Berjimat-cermat
4. Menabung
5. Berusaha
6. Kerajinan

KBT:
1. Kemahiran Berfikir (KB)
Membuat
keputusan
Menghubungkait
Mengenal pasti
Membuat urutan
Menjana idea
Menaakul
2. Kecerdasan Pelbagai
(KP)
Interpersonal

Usaha Jaya
Minggu 17:
30 Apr 4 Mei 2017

19
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

(1 Mei 2017 Cuti


Hari Pekerja)
MEMBACA
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN 2017
Minggu 18 :
7 11 Mei 2017

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan
ayat daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

(10 Mei 2017 Cuti


Hari Wesak)

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal
pasti pertautan idea dalam
bahan multimedia bagi
membuat ramalan dengan
tepat.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

Muzik
Verbal- Linguistik

3. Belajar Cara Belajar


(BCB)
Mencatat nota
Bacaan Imbasan
Menulis fakta
Bacaan Intensif
4. Konstruktivisme
Menghurai
Memindah
5. Kontekstual
Menghubungkait
Memindah

SISTEM BAHASA :
1. Kosa kata
2. Ayat tunggal
3. Kata ganda penuh
4. Kata hubung gabungan
5. Kata adjektif
6. Ayat penyata

20
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

betul.
2.5.2 Membaca , memahami dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.
2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata istilah.

MEDIA:
1. Bahan maujud
2. senikata lagu
3. Poster
4. Gambar
5. ICT

EMK:
1. Elemen kreativiti dan
Inovatif
2. Elemen
keusahawanan

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

MENULIS

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat yang
betul untuk membuat carta alir daripada

21
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan
kreatif berbentuk imaginatif
dan deskriptif secara
berpandu dengan betul.

SENI BAHASA

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.1.2 Memahami dan


menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.
4.3.2 Mengujarkan dialog secara
spontan berpandukan bahan
rangsangan dengan bahasa

22
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

badan yang sesuai untuk


menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
didik hibur.

TATABAHASA

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.
5.1.6 Memahami dan
menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata ganda
penuh sebagai penanda
nama haiwan, makna
kesamaan atau keserupaan
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

23
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TEMA / MINGGU
TEMA 6:
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

TAJUK :

KEMAHIRAN

MENDENGAR &
BERTUTUR

STANDARD
KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbicara untuk
mendapatkan maklumat
yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

Tanaman Hiasan
Minggu 19:
14 18 Mei 2017

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

Minggu 20:
21 25 Mei 2017

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara
bertatasusila.

CUTI
PERTENGAHAN
TAHUN
(26 Mei 10 Jun
2017)
(27 Mei 2017 Awal Ramadhan)
Nelayan
Minggu 21:
11 15 Jun 2017

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat
yang betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU:
1. Kemahiran Hidup
2. Sains
3. Kajian Tempatan
NILAI :
1.
Menambah
pengetahuan
2. Berdikari
3. Kerajinan
4. Kerjasama
5. Berusaha

ilmu

KBT:
1. Kemahiran Berfikir (KB)
Menjana idea
Membuat urutan
Menaakul
Mengenal pasti
Menganalisis
2. Kecerdasan Pelbagai
(KP)
Interpersonal
Verbal-linguistik

24
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

Hasil Tani
Minggu 22:
18 22 Jun 2017

3. Belajar Cara Belajar


(BCB)
Bacaan Intensif
Mencatat maklumat

(25 - 26 Jun 2017


Cuti Hari Raya
Aidilfitri)

MEMBACA

2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan multimedia
untuk membuat
penilaian dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

2.5.2 Membaca , memahami dan


menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

4. Konstruktivisme
Menghubungkait

SISTEM BAHASA :
1. Ayat tunggal
2. Ayat majmuk
3. Kata majmuk
4. Kata seru

MEDIA:
1. Poster
2. Gambar
3. ICT
4. Bahan maujud

EMK:
1. Teknologi Maklumat dan
Komunilasi(TMK)
2. Elemen kreativiti dan
Inovatif

25
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

3. Elemen keusahawanan
2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata istilah.
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

MENULIS

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan
betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat


majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir daripada
pelbagai sumber.

26
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

SENI BAHASA

TATABAHASA

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

4.4 Melafaz dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.2 Membina pantun empat


kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

27
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi
nama dan kata seru dengan
betul mengikut konteks.
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.3 Memahami dan


menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan ayat
majmuk dengan
betul dalam pelbagai situasi.

28
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TEMA / MINGGU
TEMA 7:
TRADISI KITA

TAJUK :
Budaya Bangsa
Minggu 23:
25 29 Jun 2017

Produk Seni
Minggu 24:
02 06 Julai 2017

Dengarlah Cerita
Minggu 25:
9 13 Julai 2017

Minggu 26:
16 20 Julai 2017

KEMAHIRAN

MENDENGAR &
BERTUTUR

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami


dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
dengan betul secara lisan
terhadap soalan yang
mengandungi kata tanya.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai
ayat dalam pelbagai
situasi secara
bertatasusila.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat
yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang
sesuatu perkara
menggunakan perkataan
frasa dan ayat yang sesuai
daripada pelbagai sumber

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU:
1. Kajian Tempatan
2. Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
3. Pendidikan Seni Visual

NILAI :
1. Patriotisme
2. Menghormati
3. Menambah pengetahuan
4. Kasih sayang

KBT:
1. Kemahiran Berfikir (KB)
Menghubungkait
Mengenal pasti
Menjana idea
Menganalisis
Menaakul
2. Kecerdasan Pelbagai
(KP)
Interpersonal
Muzik

29
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

secara bertatasusila.
1.7.2 Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat
yang betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

MEMBACA

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan
ayat daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

Verbal - linguistik

3. Belajar Cara Belajar


(BCB)
Membuat rujukan
Bacaan imbasan
4. Konstruktivisme
Mengembang idea
Menghubungkait
5. Kontekstual
Menghubungkait

SISTEM BAHASA :
1. Imbuhan
2. Kata majmuk
3. Kosa kata
4. Ayat tunggal
5. Ayat majmuk

MEDIA:
1. Gambar
2. ICT
3. Risalah/ Brosur

EMK:

30
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

1. Teknologi Maklumat dan


Komunilasi(TMK)
2. Elemen kreativiti dan
Inovatif
3. Elemen keusahawanan

2.5.2 Membaca , memahami dan


menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.
2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata istilah.
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

MENULIS

3.3 Membina dan menulis


perkataan,frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

3.6 Menulis untuk

3.6.2 Menulis untuk

31
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

menyampaikan maklumat
tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan
kreatif berbentuk imaginatif
dan deskriptif secara
berpandu dengan betul.

SENI BAHASA

3.8 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan.

3.8.1 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan daripada
aspek penggunaan kata,
imbuhan, kata majmuk dan tanda baca
dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan


menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik

32
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

hibur.
4.3 Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.
4.3.2 Mengujarkan dialog secara
spontan berpandukan bahan
rangsangan dengan bahasa
badan yang sesuai untuk
menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
didik hibur.

TATABAHASA

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.
5.3 Memahami dan membina

5.2.3 Memahami dan


menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.
5.3.1 Memahami dan membina
ayat tunggal sususan biasa dan ayat

33
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

ayat yang betul dalam pelbagai


situasi

TEMA / MINGGU

KEMAHIRAN

TEMA 8:
NEGARAKU
TERCINTA

MENDENGAR &
BERTUTUR

TAJUK :
Kebanggaan Kita
Minggu 27:
23 27 Julai 2017
Sejarah Negara Kita
Minggu 28:
30 Julai 3 Ogos
2017
Cintailah Negara
Kita
Minggu 29:
6 10 Ogos 2017

STANDARD
KANDUNGAN

majmuk dengan
betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai
ayat dalam pelbagai
situasi secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan jelas dan intonasi yang
betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
1.6.3 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU:
1. Kajian Tempatan
2. Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan

NILAI :
1. Patriotisme
2. Menghormati
3. Menambah pengetahuan
4. Berusaha

KBT:
1. Kemahiran Berfikir (KB)
Mengenal pasti
Menjana idea
Mengklafikasi
Menghubungkait
Menganalisis
Menaakul
2. Kecerdasan Pelbagai
(KP)
Verbal-linguistik

34
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

bertatasusila.

MEMBACA

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan multimedia
untuk membuat
penilaian dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

Interpersonal

3. Belajar Cara Belajar


(BCB)
Bacaan intensif
Bacaan imbasan
4. Konstruktivisme
Mengembang idea
Menghubungkait
5. Kontekstual
Menghubungkait

SISTEM BAHASA :
1. Imbuhan awalan
2. Ayat penyata
3. Ayat tanya

MEDIA:
1. Gambar
2. ICT
3. Carta

EMK:
1. Teknologi Maklumat dan

35
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata istilah.

Komunilasi(TMK)
2. Elemen kreativiti dan
Inovatif

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

MENULIS

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan


tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.8 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan
betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan berbentuk
naratif daripada aspek
penggunaan kata, imbuhan,
ejaan dan tanda baca

36
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

dengan betul.

SENI BAHASA

TATABAHASA

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat


dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

4.4 Melafaz dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.2 Membina pantun empat


kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas secara didik
hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan Kata Terbitan
Awalan beR , meN, PeN, teR
dan di... dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan ayat

37
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

situasi.

majmuk dengan
betul dalam pelbagai situasi.
5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

38
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TEMA / MINGGU

KEMAHIRAN

TEMA 9:
ALAM CERIA HIDUP
SEJAHTERA

MENDENGAR &
BERTUTUR

TAJUK :

STANDARD
KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami
dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

Mesra Alam
Minggu 30:
13 17 Ogos 2017

(31 Ogos 2017 Hari Kebangsaan)


Jagalah Alam Kita
Minggu 32:
3 7 Sept 2017

1.3.1 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
yang sesuai secara lisan
atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah jenis ayat
permintaan dan ayat
perintah jenis ayat suruhan
dengan betul.
1.3.3 Mendengar, memahami
dan memberikan respons
dengan menyampaikan pesanan
dengan betul.

Pendidikan Alam
Sekitar
Minggu 31:
20 24 Ogos 2017

CUTI PENGGAL 2
(25 Ogos 2 Sept
2017

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan jelas dan intonasi yang
betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.
1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU:
1. Sains
2. Kajian Tempatan
3. Kemahiran Hidup

NILAI :
1. Mencintai alam sekitar
2. Bertanggungjawab
3. Berjimat
4. Bersyukur
5. Kerjasama

KBT:
1. Kemahiran Berfikir (KB)
Menaakul
Membuat urutan
Menjana idea
Mengenal pasti
Membuat perkaitan
Menghubungkait
Menerang sebab
dan akibat
2. Kecerdasan Pelbagai
(KP)
Naturalis

39
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat
yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.
1.6.3 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara
bertatasusila.

MEMBACA

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.2.3 Membaca dan memahami
ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang

Verbal-linguistik
Interpersonal

3. Belajar Cara Belajar


(BCB)
Mencatat maklumat
Bacaaan intensif
4. Konstruktivisme
Mengembang idea
Menghubungkait
5. Kontekstual

Menghubungkait
6. KMD
Membuat ramalan

SISTEM BAHASA :
1. Ayat perintah
2. Ayat tanya
3. Ayat penyata
4. Ayat tunggal
5. Ayat majmuk

MEDIA:
1. Gambar

40
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

dengan lancar, sebutan dan


intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal
pasti pertautan idea dalam
bahan multimedia bagi
membuat ramalan dengan
tepat.

2. ICT
3. Carta
4, Bahan maujud
5. Poster
EMK:
1. Teknologi Maklumat dan
Komunilasi(TMK)
2. Elemen kreativiti dan
Inovatif

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan multimedia
untuk membuat
penilaian dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.
2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.
2.5.2 Membaca , memahami dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

41
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

MENULIS

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan
betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat


majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.
3.2.7 Menulis frasa dan ayat
tunggal secara mekanis
dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat yang
betul untuk membuat carta alir daripada
pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

42
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginatif
dan deskriptif secara
berpandu dengan betul.

SENI BAHASA

TATABAHASA

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog secara


spontan berpandukan bahan
rangsangan dengan bahasa
badan yang sesuai untuk
menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.1.1 Memahami dan


menggunakan kata nama am
hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan ayat
majmuk dengan
betul dalam pelbagai situasi.

43
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

44
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

TEMA / MINGGU

KEMAHIRAN

TEMA 10:
SAINS, TEKNOLOGI
DAN INOVASI

MENDENGAR &
BERTUTUR

TAJUK :
Aktiviti Sains
Minggu 33 :
10 14 Sept 2017
(16 Sept 2017 Cuti
Hari Malaysia)

STANDARD
KANDUNGAN
1.2 Mendengar, mengecam
dan menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad, suku
kata, perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami,


dan menyebut frasa dan
ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul
dan tepat.

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan jelas dan intonasi yang
betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat
yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang
sesuatu perkara
menggunakan perkataan
frasa dan ayat yang sesuai
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

UPSR 2017
&
Minggu 34:
17 21 Sept 2017
(21 Sept 2017
Cuti Awal Muharam)

Sains dan Teknologi


Minggu 35:
24 28 Sept 2017

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU:
1. Sains
2. Kemahiran Hidup
3. Dunia Seni Visual

NILAI :
1. Berusaha
2. Menambah pengetahuan
3. Mencintai alam sekitar

KBT:
1. Kemahiran Berfikir (KB)

Menjana idea
Mengenal pasti
Menghubungkait
Meramal
Menaakul
2. Kecerdasan Pelbagai
(KP)

Verbal-linguistik
3. Belajar Cara Belajar
(BCB)
Bacaan Intensif

45
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

Inovasi dan Reka


Cipta
Minggu 36:
1 5 Okt 2017

Minggu 37 :
8 12 Okt 2017
&
Minggu 38 :
15 19 Okt 2017
(19 Okt 2017 Hari Deepavali)

MEMBACA

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Perbincangan
Mencatat maklumat

4. Konstruktivisme
Memindah maklumat
Menghubungkait

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

6. KMD
Membuat ramalan

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal
pasti pertautan idea dalam
bahan multimedia bagi
membuat ramalan dengan
tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan multimedia
untuk membuat penilaian dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat
yang betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

5. Kontekstual

Mengaplikasi

SISTEM BAHASA :
1. Kata hubung
2. Ayat penyata
3. Ayat tanya
4. Ayat seruan
5. Ayat perintah
6. Kata sendi nama

MEDIA:
1. Gambar
2. ICT
3. Bahan maujud

EMK:
1. Teknologi Maklumat dan

46
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

2.5.2 Membaca , memahami dan


menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

Komunilasi(TMK)
2. Elemen kreativiti dan
Inovatif

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata istilah.
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

MENULIS

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan
betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat


majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan
idea utama dan idea

47
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

SENI BAHASA

TATABAHASA

yang santun.

sampingan dengan bahasa


yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginatif
dan deskriptif secara
berpandu dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.
5.1.6 Memahami dan
menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.
5.1.7 Memahami dan
menggunakan kata sendi
nama dan kata seru dengan
betul mengikut konteks.

44
5.3 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan ayat
majmuk dengan betul dalam pelbagai
situasi.

48
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


Minggu 39:
22 26 Okt 2017
Ulangkaji Aktiviti
Minggu 40:
29 Okt 2 Nov 2017
Ulangkaji Aktiviti
Minggu 41:
5 9 Nov 2017
Ulangkaji Aktiviti
Minggu 42:
12 16 Nov 2017
Ulangkaji Aktiviti
Minggu 43:
19 23 Nov 2017
CUTI AKHIR TAHUN
24 NOVEMBER 2017 31 DISEMBER 2017

49
RPT BM THN 3
2017

NURLAILAM_SRAB MUAR