Anda di halaman 1dari 9

1

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 6 - PAT 2016


BAHAGIAN A (15 Markah)
Arahan : Setiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan, A, B, C dan D. Pilih
jawapan yang betul.
1.

Gambar menunjukkan sebuah penyaman udara.

Apakah atur cara yang ada pada alat ini?


A.
B.
C.
D.
2.

Menentukan berat muatan


Menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat daripada pengguna
Menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan
Menentukan aktiviti harian manusia

Gambar menunjukkan simbol yang digunakan dalam carta alir.

Apakah nama simbol di atas?


A.
B.
3.

C.
D.

Pilihan
Penyambung

Apakah yang dimaksudkan dengan carta alir?


A.
B.
C.
D.

4.

Terminal
Garis alir

Satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer


Satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau
melaksanakan suatu tugasan
Satu set arahan yang mengikut urutan yang mengarahkan komputer
membuat sesuatu
Gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk
menunjukkan langkah-langkah algoritma

Baca pernyataan di bawah.


Satu
urutan
langkah-langkah
menyelesaikan
suatu
masalah
melaksanakan suatu tugasan.

untuk
atau

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 6 - PAT 2016

Pernyataan di atas merujuk kepada .


A.
B.
5.

algoritma
pseudokod

C.
D.

carta alir
proses

Gambar menunjukkan ketuhar gelombang mikro.

Apakah jenis komputer yang terdapat dalam alat ini yang mempunyai atur
cara komputer?
A.
B.
6.

komputer benam
komputer tangan

C.
D.

komputer tablet
komputer atas meja

Rajah 2 menunjukkan satu simbol yang digunakan dalam carta alir.

Apakah nama simbol ini?


A.
B.
7.

Terminal
Proses

C.
D.

Pilihan
Penyambung

Apakah yang dimaksudkan dengan pseudokod?

A.
Satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer
membuat sesuatu
B.
Satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau
melaksanakan suatu tugasan
C.
Gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk
menunjukkan langkah-langkah algoritma
D.
Satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer
8.
Apakah fungsi set arahan dalam satu atur cara?

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 6 - PAT 2016

A.
B.
C.
D.
9.

Membantu melaksanakan aktiviti harian dengan teratur


Membangunkan atur cara komputer melalui pengekodan
Untuk membenarkan akses kepada komputer
Untuk menyenggara perisian dan perkakasan komputer

Antara yang berikut, manakah merupakan perisian pengaturcaraan?


A.
B.

MS Office
Scratch

C.

Paint
D.
Real Player

10.
Mengapakah kita harus menguji atur cara selepas mengekod sesuatu atur
cara?
A.
B.
C.
D.
11.

Bagi
Bagi
Bagi
Bagi

melihat paparan atur cara


mendengar audio dari atur cara
melihat pergerakan objek
mengetahui sama ada atur cara mempunyai ralat

Gambar menunjukkan satu simbol.

Apakah nama simbol di atas?


A.
B.
12.

Terminal
Proses

Pilihan
Penyambung

Antara berikut, yang manakah bukan


membangunkan projek pengaturcaraan?
A.
B.
C.
D.

A.
B.

merupakan

langkah

untuk

Menghasilkan dokumentasi
Menyenggara perisian komputer
Mereka bentuk atur cara
Menguji atur cara

13.
Atur
cara
__________________ .

14.

C.
D.

komputer

komputer
pengaturcaraan

dihasilkan

dengan
C.

menggunakan

bahasa

mesin
D.
isyarat

Gambar menunjukkan salah satu fitur yang terdapat dalam aplikasi Scratch.

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 6 - PAT 2016

Apakah fitur yang ditunjukkan di kawasan berwarna putih dalam gambar di


atas?
A.
B.

Stage
Bar Menu

C.
D.

Sprite List
Scripts Area

15.
Gambar menunjukkan satu contoh blok yang digunakan dalam aplikasi
Scratch.

Apakah fungsi blok di atas?


A.
B.
C.
D.

Untuk
Untuk
Untuk
Untuk

mengubah visual objek


memasukkan bunyi
memasukkan pergerakan objek
melaksanakan arahan atur cara

BAHAGIAN B (35 Markah)

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 6 - PAT 2016


Arahan : Jawab semua soalan. Tulis jawapan kamu dalam ruangan yang
disediakan.
1.

Lengkapkan peta pokok di bawah dengan menyatakan sama ada alatan di


bawah alatan digital atau alatan bukan digital.
Penyedut
hampagas
robotik

Televisyen
pintar

Kipas
elektrik

Seterika

Ketuhar
gelombang
mikro

Komputer

Penyaman
udara

Periuk

Kuali

Dapur
gas

Perkakasan Harian

(a) Alatan digital (mengandungi


atur cara)

i.
ii.
iii.
iv.
v.

2.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

(b) Alatan bukan digital

vi.
vii.
viii.
ix.
x.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

(10 markah)
Tuliskan nombor pada ruangan yang disediakan berdasarkan urutan aktiviti
harian dan proses kerja dalam satu alatan digital.

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 6 - PAT 2016

(a)

Tunggu
arahan
daripada
guru

Aktiviti harian

Kembali
ke kelas
setelah
tamat
masa
untuk
mata
pelajaran
TMK

Masuk ke
makmal
komputer

Menghidup
kan
komputer

(b)

Pencetak
mula
mencetak
setelah
menerima
arahan
daripada
komputer

Beratur ke
makmal
komputer

Menyiapka
n tugasan
yang
diberikan
oleh guru

Komputer
menerima
arahan
untuk
shut
down
(menutup
sistem
operasi)

Arahan
untuk
mencetak
tugasan
diterima
dan
dihantar
ke
pencetak

Proses kerja dalam alatan digital

Maklumat
yang
ditaip
disimpan
pada
storan

Arahan
daripada
tetikus
dan papan
kekunci
diterima
dan
dilaksanak
an

Sistem
komputer
menerima
bekalan
elektrik
apabila
suis
dihidupka
n
1

(8 markah)
3.
(a
)
(b
)
(c
)
(d
)

Berdasarkan pernyataan di bawah, nyatakan BETUL atau SALAH.


Set arahan yang lengkap membantu melaksanakan aktiviti
harian dengan teratur.
Algoritma ialah satu set pernyataan yang menyerupai bahasa
atur cara komputer.
Dalam urutan, suatu arahan hanya akan dilaksanakan sekiranya
syarat pernyataan dipenuhi.
Scripts Area dalam aplikasi Scratch merupakan kawasan Sprite
bergerak dan berinteraksi.

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 6 - PAT 2016


(e
)
4.

Mereka bentuk atur cara ialah proses membina pseudokod dan


carta alir berdasarkan algoritma yang telah disediakan.
(5 markah)
Masukkan jawapan yang betul bagi melengkapkan pseudokod dan carta alir
berdasarkan kepada algoritma di bawah.
Algoritma
1. Murid beratur di luar kelas apabila loceng rehat dibunyikan.
2. Murid bergerak ke kantin.
3. Murid membeli makanan dan minuman.
4. Murid bergerak ke meja untuk makan.
5. Murid beratur apabila loceng dibunyikan bagi menandakan waktu rehat
tamat.

1.
2.
3.
4.

(a) Pseudokod
Mula.
____________________ dibunyikan.
____________________ ke kantin.
____________________ makanan dan

5.
6.
7.
8.

minuman.
____________________ di meja.
____________________ dibunyikan.
____________________ ke kelas.
Tamat.

(b) Carta Alir

Mula

Tamat
~ SOALAN TAMAT ~
(12 markah)
SKEMA JAWAPAN
Bahagian A
1. B
2. B
3. D
4. A
5. A
6. C
7. D
8. A
9. C
10.D

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 6 - PAT 2016


11.A
12.B
13.B
14.A
15.D
Bahagian B
Soalan 1
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ketuhar gelombang mikro


televisyen pintar
komputer
penyaman udara
penyedut hampagas robotic
dapur gas
periuk
kipas elektrik
kuali
seterika

Soalan 2
(a)
3

(b)

Soalan 3
a)
b)
c)
d)
e)

betul
salah
salah
salah
betul

Soalan 4(a)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

mula
loceng rehat dibunyikan
bergerak ke kantin
membeli makanan dan minuman
makan dan minum di meja
loceng dibunyikan

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 6 - PAT 2016


7) beratur ke kelas
8) tamat
Soalan 4(b)
mula

loceng rehat dibunyikan


bergerak ke kantin
membeli makanan di kantin
makan dan minum di meja
loceng dibunyikan
beratur ke kelas
tamat