Anda di halaman 1dari 9

KELESTARIAN

GLOBAL
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Peneraju

Pendidikan

PENGERTIAN KELESTARIAN GLOBAL

Pengertian

Kelestarian Global bermaksud

pengekalan
penambahbaikan

dan

sesuatu
perkara untuk memelihara
keaslian daripada aspek sosial,
budaya dan alam sekitar serta
ekonomi yang perlu diwarisi bagi

menjamin kesinambungan
warisan
untuk
kesejahteraan
dan
keharmonian
generasi
2

PENGERTIAN KELESTARIAN GLOBAL

Matlamat

melahirkan murid berdaya


fikir lestari yang

bersikap responsif
terhadap persekitaran
dalam kehidupan
harian dengan
mengaplikasikan

pengetahuan,
kemahiran dan nilai
yang diperolehi melalui

Objektif
Kelestarian
Global

Memahami konsep dan perspektif Kelestarian Global

Memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan


Kelestarian Global

Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan


Kelestarian Global dalam kehidupan harian

Meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan


membuat keputusan secara bijaksana melalui pengalaman
pembelajaran berkaitan Kelestarian Global

Meningkatkan kesedaran dan penghayatan tentang kepentingan


Kelestarian Global dalam kehidupan

Menghayati dan menghargai nilai-nilai murni sejagat/estetika

KERANGKA
KONSEP
PENYEPADUAN
ELEMEN
KELESTARIAN
GLOBAL
KELESTARIAN
GLOBAL DALAM MATA
PENGETAHUAN

Penggunaan
dan
Pengeluaran
BERDA
BERDA
Lestari

Penyepaduan Standard
Kandungan & Standard
Pembelajaran Mata
Pelajaran dengan
elemen Kelestarian
Global
Dilaksanakan melalui
Dilaksanakan melalui
Pendekatan
Pendekatan
Langsung dan
Langsung dan
Sisipan
Sisipan

n
ua
ad
rp
Pe

YA
YA
FIKIR
FIKIR
LESTAR
LESTA
I
RI

r
ga
ne al
ga b
ar l o
w nG
Ke aa

KEMAHIRAN

PELAJARAN

NILAI

PENDEKATAN P&P

Elemen KG tidak
dinyatakan
secara eksplisit
dalam SK dan SP
Disisip dalam p&p
yang bersesuaian
dengan tema,
bidang atau tajuk
mp
Dalam merancang
p&p guru perlu
membuat
perkaitan antara
SK atau SP yang

SISIPAN

LANGSUNG

Elemen KG
dinyatakan
secara
eksplisit
dalam SK dan
SP.
Diajar secara
langsung
berdasarkan
tema, bidang
atau tajuk.

PENGGUNAAN & PENGELUARAN LESTA


Penggunaan
dan
Pengeluaran
Secara
Lestari

Penggunaan
Tenaga
Lestari

Penggunaan
Air Secara
Lestari

Sisa

Tema
Pengeluaran
dan
Penggunaan
Makanan
Secara
Lestari

Pengangkuta
n dan
Pergerakan
Lestari

Bangunan
dan
Kediaman
Lestari

Pelancongan
7

KANDUNGAN KEWARGANEGARAAN GLOBA

TAJUK
TAJUKPEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Sistem dan
Kehidupan
Bermasyar
akat

Isu
Tempatan
dan Global
serta
Hubungann
ya dengan
Masyarakat

Kemajuan
Sains dan
Teknologi

Hidup
Beretika

PERPADUAN

KONSTRUK
KONSTRUK