Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN KURIKULUM
BERSEPADU
Pendidikan moral
TINGKATAN 5
2017
(KETUA PANITIA PEN. MORAL)

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Empat 2017

[ Semester 1 ]
Mingg
u

Bidang
Pembelajaran(BP)1:
Nilai Berkaitan dengan
Perkembangan Diri

Mingg
u1
01-05
Jan
2017

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik

Aktiviti
Pembelajaran

Panduan Guru/
Buku Teks

Minggu Orientasi/Suaikenal Tingkatan 4


i.
BP 1.1 Kepercayaan
Kepada Tuhan

Mingg
u2
08-12
Jan
2017

Mingg
u3
15-19
Jan
2017

Keyakinan wujudnya Tuhan


sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan
agama masing-masing
selaras dengan prinsip Rukun
Negara.

BP 1.2 Amanah
Sikap bertanggungjawab
yang boleh menimbulkan
kepercayaan dan keyakinan
orang lain.

Manusia diamanahkan
untuk mengurus alam
dan penghuninya.

1.

Peranan dan tanggungjawab


sebagai satu amanah.

Sikap bertanggungjawab
terhadap setiap tindakan
untuk kesejahteraan diri
dan orang lain.
Perlakuan yang baik
perlu dilakukan oleh
setiap individu.
Sikap amanah sebagai
pegangan hidup.
Amalan amanah dalam
kehidupan

Amalan slogan
Bersih,Cekap dan
Amanah dalam setiap
tugas dan
tanggungjawab.
Jentera pentadbiran
Kegiatan politik

Amalan amanah
mengikut perspektif
agama.
Islam
Buddha
Hindu
Kristian
Sikh.

2.

Menerima hakikat
bahawa manusia
dipertanggungjawa
b menjaga dan
melindungi alam
dan penghuninya.
Rujuk juga objektif
Unit 1.

Mengkaji kesan
tindakan manusia
menguruskan
alam terhadap
penghuninya.
- Bencana alam
- Pencemaran
ii. Membincangkan
kata-kata hikmat
yang bertemakan
manusia dan alam
daripada Kung Fu
Tze, Lao Tze dan
Thirukural.
iii. Rujuk juga aktiviti
Buku Teks Unit 1

Kesejahteraan
Alam
Tanggungjawab
Bersama.
PETA i-THINK
1. BULATAN
2. PELBAGAI
ALIH
(PUNCA DAN
KESAN)

i.
1.

2.

Melaksanakan
setiap tugas dan
tanggungjawab
dengan amanah
seperti yang
dituntut oleh
agama.
Rujuk juga objektif
Unit 2.

Mengadakan
forum bertajuk
Bersih Cekap dan
Amanah dalam
pentadbiran
kerajaan dan
kegiatan politik.
ii. Membincangkan
amalan amanah
mengikut
perspektif agama.
iii. Rujuk juga
aktiviti Buku Teks
Unit 2.

Unit 1

Unit 2
Amanah
Pegangan
Hidup Kita
PETA i-THINK
BULATAN
PETA ALIH
(PROSES)

Mingg
u

Nilai dan Penerangan

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik

Aktiviti
Pembelajaran

Panduan Guru /
Buku Teks

Kecemerlangan tunggak
kehidupan
Mingg
u
4
22-26
Jan
2017

Mingg
u5
29 Jan
-02
Feb
2017

BP

1.3 Harga Diri

Keupayaan dan
keyakinan diri agar
mampu memulia dan
menjaga maruah diri
dalam kehidupan.

BP 1.4
Bertanggungajwab
Kesanggupan diri
seseorang untuk
memikul dan
melaksanakan tugas
serta kewajipan dengan
sempurna.

Penentuan matlamat hidup yang


1. Menentukan
diingini.
matlamat yang

Matlamat untuk mencapai


diingini untuk
kesejahteraan hidup.
mencapai
Berjaya
kesejahteraan
Bahagia
hidup.
2. Rujuk juga objektif

Pengiktirafan masyarakat
Unit 3.
kepada individu yang
mempunyai harga diri
Sokongan
Galakan
Pengurusan masa
tanggungjawab setiap insan.
Pengurusan masa meningkatkan
daya produktiviti diri.
1.
Merancang

Pengurusan masa secara


pengurusan masa
bijaksana
secara bijaksana
Perancangan masa
dengan penuh
belajar
tanggungjawab.
Perancangan masa untuk
2.
Rujuk juga
aktiviti kokurikulum.
objektif
Perancangan masa untuk
Unit 4.
keluarga
Perancangan masa untuk
diri (beristirehat dan
hobi)
Penilaian Kurikulum 1

Unit 3
i.

Menyusun dan
membincangkan
matlamat hidup
yang diingini
mengikut
keutamaan.
ii. Rujuk juga aktiviti
Buku Teks Unit 3

Unit 4
i.

Membina jadual
pengurusan
masa mingguan.
ii. Menghasilkan
statistik tentang
pengagihan
masa. Contoh :
graf/carta.
iii. Rujuk juga
aktiviti Buku Teks
Unit 4.

i.

Mingg
u6
05-09
Feb
2017

BP 1.5 Hemah Tinggi


Beradab sopan dan
berbudi pekerti mulia
dalam pergaulan
seharian.

Amalan berhemah tinggi


pemangkin tindakan yang
bijaksana.
Tindakan yang bijaksana melalui
pendekatan berhemah

Ramah mesra tanpa mengira


status

Usaha menyesuaikan diri


dalam pelbagai situasi.

1.
2.

Remaja
Bermatlamat
Hidup
Cemerlang
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

Sentiasa berlaku
sopan dalam
setiap tindakan.
Rujuk juga objektif
Unit 5.
ii.

Membincangkan
ciri-ciri
kesopanan dalam
sesuatu situasi.
Contoh : Ketika
menghadiri
Upacara
kelahiran,perkah
winan dan
pengebumian.
Rujuk juga
aktiviti buku teks
Unit 5.

Masa Tidak
Menunggu
Kita.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
PELBAGAI
ALIH
(PUNCA DAN
KESAN)

Unit 5
Berhemah Tinggi
Tinggi
Hikmahnya.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

Mingg
u

Nilai dan
Penerangan

BP 1.6 Toleransi
Mingg
u7
08-12
Jan
2017

Kesanggupan bertolak
ansur, sabar dan
mengawal diri bagi
mengelakkan berlakunya
pertelingkahan dan
perselisihan faham dan
kesejahteraan hidup.

BP 1.7 Berdikari
Mingg
u8
12 - 16
Feb
2017

Kebolehan dan
kesanggupan melakukan
sesuatu tanpa
bergantung kepada
orang lain.

BP 1.8 Kerajinan
Mingg
u9
19
23 Feb
2017

Usaha yang berterusan


penuh dengan semangat
ketekunan,kecekalan,
kegigihan, dedikasi dan
berdaya maju dalam
melakukan sesuatu
perkara.

Objektif/Hasil
Pempelajaran

Kandungan Akademik.

Toleransi asas perpaduan


kaum
Toleransi mewujudkan
perpaduan masyarakat

Amalan hidup pelbagai kaum


perlu dihormati
Agama/Kepercayaan
Cara hidup
Adat resam

1.
2.

Menghormati
amalan hidup
pelbagai kaum.
Rujuk juga objektif
Unit 6.

Menyertai
kepentingan
berilmu supaya
dapat membantu
hidup berdkari.
2. Berusaha
menuntut ilmu
untuk hidup
berdikari.
3. Rujuk juga objektif
Unit 7.

Aktiviti
Pembelajaran
i. Membincangkan
contoh-contoh
adat resam dan
kepercayaan
pelbagai kaum
berkaitan dengan
kelahiran,perkah
winan dan
kematian.
ii. Sketsa tentang
adat resam
perkahwinan
sesuatu kaum.
iii. Rujuk aktiviti
buku teks Unit 6.

1.

Amalan berdikari pemangkin


pembangunan negara.
Ilmu menjana masyarakat
berdikari

Masyarakat berilmu yang


berdikari membantu
membangunkan negara.
Pendidikan
Sains dan teknologi

Kecekalan membawa
kejayaan dalam hidup.
Berkat cekal dan yakin dalam
menghadapi segala rintangan
akan menghasilkan kejayaan

Cekal menghadapi dugaan


dan cabaran kunc kejayaan
Penjelajah
Perekacipta
Penemu

1.

2.

Berkeyakinan dan
tabah menghadapi
dugaan dan
cabaran untuk
mencapai
kejayaan.
Rujuk juga objektif
Unit 8.

i.

Sumbang saran
tentang
kepentingan
mendapatkan
ilmu untuk
membantu hidup
berdikari.
ii. Rujuk aktiviti
buku teks Unit 7.
i. Membuat satu
lakaran untuk
menggambarkan
konsep kerajinan
dan
mempamerkan
lakaran di papan
kenyataan kelas
ii. Menghasilkan
folio tentang
penjelajah/pereka
cipta/penemu.
iii. Rujuk Aktiviti
Buku Teks Unit 8.

Panduan Guru/
Buku Teks

Unit 6
Rakyat
Bertoleransi
Negara
Harmoni.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

Unit 7
Masyarakat
Berilmu
Masyarakat
Berdikari
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

Unit 8
Mereka Yang
Berjaya.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

Mingg
u

Nilai dan Penerangan

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik
Ilmu yang bermanfaat boleh
mengukuh kasih sayang
Manusia yang menyayangi diri
dan orang lain senantiasa
melengkapkan diri dengan ilmu
yang bermanfaat.

Mingg
u10
26 Feb
02
Mac
2017

BP 1.9 Kasih Sayang

Kepekaan dan perasaan


cinta yang mendalam
serta berbekalkan yang
lahir daripada hati yang
ikhlas.

i.
1. Mengamalkan kasih
dengan
menggunakan
pelbagai ilmu
secara bijaksana
tanpa
menyalahgunakann
ya
2. Mengamalkan kasih
sayang dalam
kehidupan seharian.
3. Rujuk juga objektif
Unit 9.

Penggunaan ilmu untuk


kesejahteraan hidup
bersama
Ilmu teknologi maklumat
dan komunikasi
Ilmu perubatan
Penyalahgunaan ilmu
pengetahuan sains dan
teknologi harus dielakkan
Ciptaan senjata nuklear
dan kimia
Penggunaan
manusia/haiwan dalam
ujikaji.

Mingg
u 11
05
16
Mac
2017

Aktiviti
Pembelajaran

ii.

Membincangkan
penyataan
berikut dalam
konteks
penyalahgunaan
ilmu
pengetahuan
sains dan
teknologi
Pengeboman
Hiroshima dan
telah banyak
mengorbankan
nyawa
Rujuk aktiviti
buku teks Unit 9.

Panduan Guru/
Buku Teks

Unit 9
Berilmu ke
Arah
Kesejahteraan
Hidup.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

PKBS 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


17 MAC 25 MAC 2017

Mingg
u12
26
30
Mac
2017

BP 1.10 Keadilan
Tindakan dan
keputusan yang
saksama serta tidak
berat sebelah.

Unit 10

Pengadilan yang telus


pemangkin keamanan dan
keharmonian.
Keadilan menjamin
kesejahteraan masyarakat

peranan pelbagai pihak


dalam menjamin keadilan
Sistem Kehakiman di
Malaysia
Suruhanjaya Hak Asasi
Manusia (SUHAKAM)

1. Menerima amalan
melalui sistem
kehakiman negara.
2. Bersikap adil dalam
mengambil tindakan
dan membuat
keputusan.
3. Rujuk juga objektif
Unit 10.

i.

Membina carta
organisasi jenisjenis mahkamah
ii. Simulasi :
Perbicaraan
mahkamah
iii. Rujuk aktiviti
buku teks Unit
10.

Amalan
Keadilan
Menjamin
Kejahteraan
Masyarakat.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
POKOK

Mingg
u

Nilai dan Penerangan

BP 1.11 Rasional
Boleh berfikir
berdasarkan alasan dan
bukti yang nyata dan
dapat mengambil
tindakan berasaskan
pertimbangan yang
wajar.

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik

Sikap rasional asas


pertimbangan yang wajar
Pemikiran yang matang
melahirkan tindakan berhikmah

Kesudian memberi teguran


yang membina dan bersedia
menerima teguran orang
lain.

Amalan berfikir sebelum


bertindak.

1.

2.

Mengamalkan
sikap rasional
dalam setiap
tindakan.
Rujuk juga objektif
Unit 11.

Mingg
u13
02
06
April
2017

BP 1.12
Kesederhanaan
Bersikap tidak
keterlaluan dalam
membuat pertimbangan
dan tindakan sama ada
dalam pemikiran,
pertuturan atau
perlakuan tanpa
mengabaikan
kepentingan diri dan
orang lain.

Kesederhanaan sikap yang


mulia
1.

Sikap kesederhanaan dalam


kehidupan

Amalan kesederhanaan
mengikut perspektif agama.
Islam
Buddha
Hindu
Kristian
Sikh

2.

Mengamalkan
sikap
kesederhanaan
seperti yang
dituntut oleh
agama.
Rujuk juga objektif
Unit 12.

Aktiviti
Pembelajaran
i. Mengadakan
perbahasan
tentang
kepentingan
bertindak secara
rasional dalam
kehidupan.
Contoh : Tajuk
perbahasan
Mengejar
kebendaan
menyebabkan
keruntuhan moral
masyarakat
ii. Rujuk aktiviti
buku teks Unit 11.
i. Mencari beberapa
kata hikmat yang
menggambarkan
nilai
kesederhanaan.
ii. Menyediakan
poster yang
menggambarkan
nilai
kesederhanaan
bersama dengan
cogan kata sesuai.
iii. Mengarang
cerpen yang
bertema
kesederhanaan
iv. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 12.

Panduan
Guru /Buku
Teks

Unit 11
Berfikir Matang
Bertindak
Berhikmah.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

Unit 12
Kesederhanaan
Cerminan
Kemuliaan.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
POKOK

Mingg
u

Bidang Pembelajaran
(BP) 2:
Nilai Berkaitan
dengan kekeluargaan

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik
Budaya penyayang pegangan
hidup Berkeluarga

Mingg
u14
09 - 13
April
2017

Mingg
u15
16 - 20
April
2017

BP 2.1 Kasih Sayang


terhadap
Keluarga
Perasaan cinta , kasih
dan sayang yang
mendalam dan
berkekalan terhadap
keluarga.
BP 2.1Hormat dan
Taat kepada Anggota
Keluarga
Memuliakan setiap
anggota keluarga
dengan berinteraksi dan
memberi layanan secara
bersopan untuk
mewujudkan keluarga
yang harmoni.

Hari istimewa keluarga menjalin


kemesraan sesama anggota
keluarga

Hari istimewa keluarga


diraikan bersama
Hari ibu / bapa
Ulang tahun
perkahwinan
Ulang tahun kelahiran
Hari-hari perayaan

1. Meraikan hari-hari
istimewa keluarga
sebagai
menunjukkan kasih
sayang terhadap
keluarga
2. Menunjukkan
perasaan kasih dan
sayang terhadap
keluarga.
3. Rujuk juga objektif
Unit 13

Amalan hormat-menghormati
menghindari konflik

i. Menulis puisi
untuk menghargai
jasa bakti ibu
bapa.
ii. Merancang
sambutan satu
perayaan di
kalangan anggota
keluarga.
iii. Rujuk aktiviti
buku teks Unit 13.
i.

1.
Sikap prihatin menjamin
kesejahteraan keluarga
Saling memahami antara
anggota keluarga dengan
mengambil kiri aspek
perasaan, minat, pendapat
dan perlakuan.

Aktiviti
Pembelajaran

2.

Peka terhadap
keperluan dan
perasaan anggota
keluarga.
Rujuk juga objektif
Unit 14.
ii.

Syarahan /
pidato tentang
amalan hormatmenghormati
untuk menghidari
konflik di
kalangan
anggota keluarga
Rujuk aktiviti
buku teks Unit 14

Unit 13
Mereka
Mengasih Kita
Menyayangi.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

Unit 14
Keluarga
Harmoni
Hidup
Sejahtera.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

i.

Mingg
u16
23 - 27
April
2017

Mingg

Menerima, menghormati
dan mengamalkan
sesuatu kebiasaan, adat
dan kepercayaan yang
diwarisi secara turunmenurun dalam
keluarga

Pengekalan tradisi
kekeluargaan tanggungjawab
setiap anggota keluarga
Tanggungjawab setiap anggota
keluarga mengekalkan tradisi
keluarga

Amalan sesuatu tradisi


keluarga

Amalan tradisi keluarga


sebagai cara hidup.

BP 2.4

Rumahku Syurgaku

BP 2.3 Mengekalkan
Tradisi Kekeluargaan

1.

Mengamalkan
tradisi keluarga
dalam kehidupan
seharian.
2. Rujuk juga objektif
Unit 15.

1. Bertanggungjawab

Mengumpul
maklumat
tentang tradisi
kekeluargaan
dan
membincangkan
nya.
ii.
Mengadakan
perbahasan
bertajuk Tradisi
Kekeluargaan
Bukan
Penghalang
Kemajuan
iii. Rujuk aktiviti
buku teks Unit 15

Panduan
Guru /Buku
Teks

i.

Mengumpul

Unit 15
Kukuhkan
Institusi
Kekeluargaan.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

Unit 16

Tanggungjawab
terhadap Keluarga
u17
30
April
04 Mei
2017

Mingg
u 07
25 Mei
2017

Kewajipan yang harus


dilaksanakan oleh setiap
individu terhadap
keluarga untuk
melahirkan keluarga
bahagia,meningkatkan
imej dan menjaga
maruah keluarga.

Kehidpan keluarga berkualiti


tanggungjawab anggotanya.

Usaha meningkatkan dan


mengekalkan suasana
kehidupan keluarga yang
berkualiti
Perpaduan
Kemesraan
Perkongsian masa suka
dan duka

terhadap keluarga
bagi membentuk
keluarga bahagia.
2. Rujuk juga objektif
Unit 16.
ii.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


26 Mei 2017 10 Jun 2017

maklumat
tentang keluarga
bahagia dan
menulis
karangan ringkas
berdasarkan
hasil
sumbangsaran
tersebut.
Rujuk aktiviti
buku teks Unit
16,

Hubungan
Mesra Keluarga
Bahagia.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 4 Semester 2

Mingg
u

Mingg
u21
11
15 Jun
2017

Bidang Pembelajaran
(BP)3:
Nilai Berkaitan
dengan Alam Sekitar
BP 3.1 Menyayangi
dan Menghargai Alam
Sekitar
Kesedaran tentang
perlunya memelihara
dan memulihara alam
sekeliling untuk
mengekalkan
keseimbangan
ekosistem.
BP 3.2 Keharmonian
antara Manusia
dengan Alam Sekitar.

Mingg
u 22
18 - 22
Jun
2017

Mingg
u23
25 - 29
Jun
2017

Keadaan saling
memerlukanhubungan
yang harmonis antara
manusia dengan alam
sekeliling supaya kualiti
kehidupan manusia dan
alam sekeliling
terpelihara.

3.3 Kemapanan Alam


Sekitar
Pengekalan
keseimbangan alam
sekeliling sebagai
tanggungjawab bersama
untuk kesejahteraan
hidup.

Kandungan Akademik

Cintai alam hargai kehidupan


Pemeliharaan dan pemuliharaan
alam sekitar dijayakan bersama

Usaha penghutanan semula

Usaha mengekalkan
keseimbangan ekosistem
Manusia
Flora dan fauna
Perancangan dan
pengurusan sisa yang
sistematik menjamin
keselesaan hidup
Pelupusan sisa secara terancang
dan berteknologi menjamin
persekitaran berkualiti

Usaha mengurangkan
penggunaan bahan sumber
yang terhad.

Usaha mengguna semula

Usaha mengitar semula

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

1. Melaksanakan
tanggung-jawab
bersama
dengan
memelihara dan
memulihara
alam sekitar.
2. Rujuk juga
objektif Unit 17.

i. Mengadakan projek
kitar semula.
ii. Lawatan ke Institut
Penyelidikan
Perhutanan Malaysia (
FRIM) atau tempat
yang berkaitan
dengan penghutanan
semula.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 17.

1. Melibatkan diri
dalam
penjimatan
penggunaan
sumber dan
menguruskan
sisa secara
bijaksana
2. Rujuk juga
objektif Unit 18.

i. Mengadakan lawatan
sambil belajar ke satu
tempat pengurusan
sisa. Contoh : Logi
Kumbahan; Pusat
Kitaran Semula
ii Merancang Minggu
Kitar Semula di bilik
darjah / sekolah.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 18.

1. Menjaga dan
menguruskan
alam sekitar
dengan sebaikbaiknya
2. Rujuk juga
objektif Unit 19.

i. Projek individu /
berkumpulan :
- Mengenalpasti
satu kawasan
tanah di sekolah
untuk projek
pertanian
- Melakarkan pelan
pengurusan tanah
tersebut
- Membentangkan
kertas kerja
tentang
pengurusan tanah
tersebut.
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 19.

Pengurusan yang berhikmah


menjamin keseimbangan
alam
Pengurusan tanah secara
berhikmah menjamin kehidupan
berkualiti

Pengurusan tanah secara


bertanggungjawab untuk
pelbagai aktiviti.
Perindustrian
Pertanian
Perlombongan
Petempatan

2017

Panduan
Guru /Buku
Teks
Unit 17
Flora Fauna
Anugerah
Tuhan
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH

Unit 18
Fikir Dahulu
Sebelum Buang.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH(PROSES)

Unit 19
Alam Sebagai
Teman. PETA iTHINK
BULATAN
BUIH
PELBAGAI
ALIH(PUNCA
DAN KESAN)

Mingg
u

Nilai dan
Penerangan

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik
Keseimbangan alam sekitar
menjamin kesejahteraan semua
hidupan

Mingg
u 24
02 - 06
Julai
2017

3.4 Peka terhadap


isu-isu Alam
Sekitar
Prihatin terhadap
persoalan yang
berkaitan dengan
alam sekeliling dan
berusaha
menyelesaikannya

4.1 Cinta akan


Negara
Perasaan sayang dan
bangga kepada
negara serta
meletakkan
kepentingan negara
melebihi kepentingan
diri
Mingg
u 25
09 - 13
Julai
2017

Pengekalan keseimbangan alam


sekitar tanggungjawab bersama

Peranan pelbagai pihak dalam


menjaga kualiti alam sekitar
Individu
Agensi kerajaan
( Jabatan Alam Sekitar )
Badan bukan kerajaan (NGO)
tempatan
Badan NGO antarabangsa
( World Wildlife Fund dan
Green Peace )

Aktiviti
Pembelajaran
i.

1. Melibatkan diri
dengan agensiagensi berkaitan
dalam menjaga
kualiti alam
sekitar.
2. Rujuk juga
objektif Unit 20.

Mengumpul
maklumat tentang
peranan pelbagai
agensi dalam
menjaga kualiti
alam sekitar dan
membincangkanny
a.
ii.
Merancang dan
menjalankan
aktiviti penjagaan
alam sekitar di
sekolah.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 20

Panduan
Guru /Buku
Teks

Unit 20
Alam Sekitar
Berkualiti
Tanggungjawab
Bersama. PETA iTHINK
BULATAN
BUIH
POKOK

Unit 21
Cinta akan negara membawa
kemajuan
Kemajuan negara kebanggaan rakyat

Bangga dengan kemajuan negara


dalam pelbagai bidang
Ekonomi
Sains dan teknologi

1. Bangga dan
menyokong usaha
pelbagai bagi
memajukan
negara dalam
pelbagi bidang.
2. Rujuk juga
objektif Unit 21.

i. Membincangkan
cara-cara untuk
menunjukkan rasa
terima kasih kepada
kerajaan kerana
berusaha
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 21.

1. Patuh dan setia


kepada negara
sebagaimana
yang ditunjukkan
oleh tokoh-tokoh
yang
mempertahankan
maruah negara.
2. Rujuk juga
objektif Unit 22.

i. Membuat kajian kes


tentang perjuangan
salah seorang anak
watan dalam
menentang
penjajah.
ii. Sketsa tentang
tuntutan
kemerdekaan.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 22.

Kemajuan
Negara
Kebanggaan
Rakyat.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH/POKOK
ALIH(PROSES)

Sejarah negara pemangkin


semangat patriotik

4.2 Taat Setia


kepada Raja
dan Negara
Kepatuhan dan
kesetiaan yang
berkekalan kepada
Raja dan negara.

Kesetiaan rakyat dalam


memperjuangkan kemerdekaan dan
kedaulatan negara menjadi teladan
generasi kini.

Perjuangan anak watan


menentang penaklukan penjajah.
DatoOnn bin Jaafar
Datuk Penglima Bukit Gantang
Dato Nik Ahmad Kamil
Dato Hamzah Abdullah
Rosli Dhobi

Perjuangan untuk menuntut


kemerdekaan negara.
Pakatan murni ke London.

10

Unit 22
Berjuang Demi
Kedaulatan
Negara.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH(PROSES)

Minggu

Minggu
26
16 - 20
Julai
2017

Minggu

27
23 - 27
Julai
2017

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

4.3 Sanggup Berkorban


untuk Negara

Rakyat setia negara gemilang.

Kerelaan melakukan atau


menyerahkan sesuatu
termasuk nyawa sebagai
tanda kebaktian untuk
negara.

Berkorban demi negara

Kesanggupan rakyat
berkorban untuk berbakti
kepada negara.
Nyawa
Harta benda.

Bidang Pembelajaran 5
Nilai Berkaitan dengan
Hak Asasi Manusia.

Pengiktirafan menjadi
pemangkin
Perkembangan diri.

5.1 Melindungi Hak


Kanak-kanak

Pengiktirafan kanak-kanak dari


segi bakat dan kebolehan

Peringkat pengiktirafan
Sekolah
Kebangsaan

Bentuk-bentuk pengiktirafan
Lisan
Bertulis

Membela, memberi
naungan dan memelihara
hak kanak-kanak bagi
menjamin kehidupan
mereka yang sempurna

1. Menjadi rakyat
yang sanggup
berkorban dan
berbakti untuk
negara.
2. Rujuk juga
objektif Unit 23.

1. Menyedari hak
mendapat
layanan dan
pengiktirafan
setimpal dengan
bakat dan
pencapaian.
2. Rujuk juga
objektif Unit 24.

Aktiviti
Pembelajaran
i.

ii.

i.

ii.

Menghasilkan
cerpen/esei
bertema
Pengorbanan
rakyat untuk
negara
Rujuk aktiviti buku
teks Unit.23
Sumbang saran
tentang jenispengiktirafan dan
layanan yang wajar
diberikan kepada
murid-murid atas
pencapaian dan
kebolehan mereka.
Rujuk aktiviti buku
teks Unit 24.

Panduan
Guru/Buku Teks
Unit 23
Keranamu
Malaysia.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH(PROSES)

Unit 24
Keistimewaan
Kanak-kanak,
Kita Hargai.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH(PROSES)
POKOK

Hak wanita diperuntukan


dalam undang-undang.
5.2 Menghormati Hak
Wanita
Minggu
28
30 Julai
03
Ogos
2017

Melindungi dan
mengiktiraf wanita
sebagai individu yang
boleh memberi
sumbangan dalam
pembangunan keluarga,
masyarakat dan negara.

Dasar Wanita Negara menjana


kemajuan
Wanita

Penggubalan Dasar Wanita


Negara
Menjamin kebajikan dan
kepentingan wanita
di luar bandar.
Kurang berupaya dan
cacat
Pekerjaan
Keperluan kesihatan
Peluang pendidikan.

11

Unit 25
1. Menyokong usaha
pelbagai pihak
dalam
mengangkat
martabat wanita.
2. Rujuk juga
objektif Unit 25.

i.

ii.

Kajian kes tentang


usaha kerajaan
dalam menjamin
kebajikan dan
kepentingan
wanita.
Rujuk juga aktiviti
buku teks Unit 25.

Mengangkat
Martabat Kaum
Wanita
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH(PROSES)
POKOK

Minggu

Nilai dan Penerangan

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik

Aktiviti
Pembelajaran

Panduan
Guru /Buku
Teks

Pekerja berkualiti teras


kejayaan negara.
5.3 Melindungi Hak
Pekerja
Minggu
29
06 10
Ogos
2017

Menghormati,menghargai
dan mengiktiraf
perkhidmatan,jasa dan
sumbangan golongan
pekerja dalam
pembangunan negara.

5.4 Menghormati Hak


Golongan Kurang
Berupaya
Minggu
3
0
13 17
Ogos
2017

Minggu
31
20 24
Ogos
2017

Memberi layanan yang


bersopan kepada
golongan kurang
berupaya supaya tidak
berasa tersisih dan
mengiktiraf mereka
sebagai insan ciptaan
Tuhan.
5.5 Melindungi Hak
Pengguna
Membela dan memelihara
hak individu untuk
menjadi pengguna yang
berilmu,mendapat
perkhidmatan serta
barangan yang berkualiti
dan tidak mudah
dieksplotasi.

Usaha meningkatkan kualiti


perkhidmatan pekerja
tanggungjawab bersama.

Peranan pelbagai pihak bagi


meningkatkan mutu
perkhidmatan pekerja.
Kementerian Sumber
Manusia
Kesatuan Sekerja
Pertubuhan Buruh
Antarabangsa.
Golongan kurang berupaya
aset negara
Kecacatan tidak menghalang
seseorang individu untuk berjaya

Golongan kurang berupaya


berkebolehan untuk berjaya
- Tempatan/negara
- Antarabangsa
Pengguna penggerak kualiti
perkhidmatan.
Hak pengguna wajar
diperjuangkan

Usaha mendapatkan layanan


yang adil.

Amalan berwaspada terhadap


akibat pengeksploitasian
pengguna atau pengeluar.

1.

Menyokong
usaha pelbagai
pihak dalam
meningkatkan
kualiti
perkhidmatan
pekerja.
2. Rujuk juga
objektif unit 26.

1.. Menerima bahawa


kecatatan bukan
penghalang untuk
berjaya dan
menjadi terkenal.
2.. Mengiktiraf
sumbangan
golongan yang
kurang berupaya.
3. Rujuk juga objektif
Unit 27.
1. Membela hak
pengguna untuk
mendapat
barangan dan
perkhidmatan
yang berkualiti.
2. Rujuk juga
objektif Unit 28.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA


25 OGOS 02 SEPT 2017

12

i.

ii.

i.

ii.

Perbincangan
tentang cara
meningkatkan
mutu
perkhidmatan
pekerja.
Rujuk aktiviti buku
teks Unit 26.

Memilih seorang
individu yang tidak
sempurna sifat
fizikalnya tetapi
berjaya dalam
bidang yang
diceburinya.
Ceritakan
penglaman dan
pencapaiannya.
Rujuk aktiviti buku
teks Unit 27.

Unit 26
Pekerja Nadi
Negara.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH(PROSES)
POKOK

Unit 27
Keistimewaan
yang
Menyerlah.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH(PROSES)
POKOK
Unit 28

i.

ii.

Sketsa tentang
hak pengguna
untuk mendapat
barangan dan
perkhidmatan yang
berkualiti.
Rujuk aktiviti buku
teks Unit 28.

Pengguna Bijak
Masyarakat
Sejahtera. PETA
i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH(PROSES)
POKOK

Minggu

Nilai dan Penerangan


Bidang Pembelajaran 6
Nilai Berkaitan Dengan
Demokrasi.

6.1 Mematuhi
Peraturan dan Undangundang.

Minggu
32
03 07
Sept
2017

Menerima dan mematuhi


peraturan dan undangundang yang telah
ditentukan tanpa mengira
sesiapa dan di mana
seseorang itu berada.

6.2 Kebebasan
Bersuara
Kebebasan berucap dan
mengeluarkan fikiran
dengan batasan tertentu
bagi menjaga
keselamatan dan
ketenteraman.

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik

Penguatkuasaan undangundang menjamin kestabilan


negara.
Tanggungjawab rakyat mematuhi
undang-undang negara

Patuh kepada undang-undang


yang diperuntukkan.
Akta Keselamatan Dalam
Negeri
Akta dadah Berbahaya
Akta Juvana
Akta Cukai Pendapatan.

1. Menerima
kenyataan
bahawa setiap
kegiatan yang
mematuhi
undang-undang
penting untuk
pembangunan
dan kestabilan
negara.
2.. Mematuhi
undang-undang
negara.
3. Rujuk juga
objektif Unit 29.

Kebebasan bersuara di
tempat awam berasaskan
adab dan peraturan

Aktiviti
Pembelajaran
Membincangkan
kepentingan
mematuhi peraturan
pembayaran cukai
pendapatan untuk
pembangunan
negara.
ii. Forum :
Kepentingan akta
dalam
penguatkuasaan
undang-undang.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 29.

i.

i.

Kebebasan bersuara dengan


batasan menjamin ketenteraman
bersama
Batasan berucap di tempat
awam
Peraturan berucap
Tidak menyentuh isu
sensitif
Tidak menimbulkan huruhara

13

1. Mematuhi
peraturan berucap
di tempat awam.
2. Rujuk juga
objektif Unit 30.

Panduan
Guru /Buku
Teks

Berpidato/berucap/s
yarahan berasaskan
adab dan peraturan.
ii. Membincangkan
kesan buruk tunjuk
perasaan
berdasarkan keratan
akhbar.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 30.

Unit 29
Undangundang Asas
Kestabilan
Negara.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK

Unit 30
Kebebasan
Mengikut
Perlembagaan
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK

Minggu

Nilai dan Penerangan

6.3 Kebebasan
Beragama
Minggu
33
10 14
Sept
2017

Minggu
3
4

17
21
Sept
2017

Minggu
35
21 28
Sept
2017

Kebebasan setiap individu


untuk menganuti dan
mengamalkan agamanya
seperti yang
diperuntukkan dalam
Perlembagaan Malaysia.

6.4 Penglibatan Diri


dalam
Pembangunan
Negara
Kebebasan untuk
melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti
pembangunan negara
dengan mematuhi
peraturan,undang-undang
dan Perlembagaan
Malaysia.

6.5 Sikap Keterbukaan


Bersedia memberi dan
menerima pandangan,
pembaruan dan kritikan
selaras dengan kebenaran
fakta dan norma
masyarakat Malaysia.

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik
Memelihara kesucian tempat
beribadat hak setiap
penganut agama.
Sikap saling menghormati tempat
beribadat penganut pelbagai
agama mengelak prasangka
kaum.
Amalan menghormati tempat
beribadat penganut pelbagai
agama.
Masjid dan surau
Tokong
Kuil
Gereja
Wat Vihara
Gurdwara.

Rakyat penyumbang ke arah


pembangunan negara.
Kebebasan melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti demi
membangunkan negara.

Usaha melibatkan diri dalam


aktiviti khidmat sosial
Unit beruniform
Organisasi kebajikan
Pertubuhan sukarela.

1.. Menjaga
kesucian tempat
beribadat agama
sendiri dan
menghormati
tempat beribadat
agama penganut
lain.
2. Menghormati
anutan dan
amalan agama
orang lain.
3. Rujuk juga
objektif Unit 31.

1.. Memberi
khidmat sosial ke
arah
pembangunan
negara demi
kebaikan
bersama.
2. Rujuk juga
objektif Unit 32.

Sikap keterbukaan menjamin


hubungan yang harmonis
Amalan sikap terbuka dalam
hubungan dengan pelbagai pihak.

Nasihat ,kritikan dan teguran


diberi dan diterima dengan
sikap terbuka
Anggota keluarga
Pihak sekolah
Anggota masyarakat.

14

1.

2.

Bersedia
menerima
nasihat,kritikan
dan teguran.
Rujuk juga
objektif Unit 33.

Aktiviti
Pembelajaran

Panduan
Guru /Buku
Teks

Unit 31
i.

Sumbang saran
tentang peraturan
di tempat beribadat
pelbagai agama.
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 31.

i. Lawatan sambil
belajar ke salah
sebuah organisasi
kebajikan. Contoh :
Rumah warga tua,
Rumah anak yatim
ii. Membuat laporan
tentang cara hidup
penghuni rumah
kebajikan dan
memberi cadangan
cara-cara orang
ramai dapat
membantu mereka.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 32.
i. Main peranan
sebagai seorang
yang menerima
teguran/kritikan.
ii. Sumbang saran
tentang kebaikan
bersikap terbuka
menerima
nasihat/ktirikan/tegu
ran.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 33.

Menghormati
Tempat
Beribadat
Amalan mulia.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK

Unit 32
Berkhidmat
untuk Negara.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK

Unit 33
Sikap Terbuka
yang
Berhikmah.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK

Minggu

Minggu
3
6
01 05
Okt
2017

Nilai dan Penerangan


Ulangkaji
Bidang Pembelajaran 7
Nilai Berkaitan Dengan
Keamanan dan
Keharmonian
7.1 Hidup Bersama
Secara Aman
Hidup berbaik-baik antara
satu sama lain dengan
mengutamakan
kedamaian dan
keharmonian hidup tanpa
mengira
agama,bangsa,dan
budaya.
Ulangkaji
7.2 Saling Membantu
dan Bekerjasama

Minggu
37
08 - 12
Okt
2017

Usaha yang baik dan


mambina yang dilakukan
bersama pada peringkat
individu,komuniti atau
negara untuk mencapai
sesuatu matlamat.
Ulangkaji
7.3 Saling
Menghormati
antara Negara
Menghargai dan
memuliakan hubungan
antara negara untuk
menjamin kesejahteraan
sejagat.

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik

Aktiviti
Pembelajaran

Masyarakat Bersatu Negara


Makmur.
Perpaduan dan keharmonian
negara dipikul bersama

Peranan pelbagai pihak dalam


menyatupadukan rakyat ke
arah keharmonian negara.
Individu
Agensi kerajaan
Agensi Bukan Kerajaan.

Peningkatan taraf hidup


rakyat, usaha bersama.

Panduan
Guru /Buku
Teks

Unit 34
1.

Turut serta
dalam usahausaha ke arah
menyatupadukan
masyarakat.
2. Rujuk juga
objektif Unit 34.

i.

Syarahan/Pidato
bertema
Perpaduan
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 34.

Malaysia yang
Bersatu.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK

Unit 35
1.

Wawasan 2020 dijayakan


bersama

Iltizam rakyat dalam


merealisasikan
Wawasan 2020.
Matlamat Wawasan 2020
Cabaran-cabaran
Wawasan 2020
Dasar Malaysia Dihormati
Dunia.
Malaysia pengamal prinsip
berkecuali

Dasar Berkecuali Malaysia


dan penghormatan dunia
terhadapnya.
Konsep Zon Aman, Bebas
dan Berkecuali (ZOPFAN)

15

Menerima
cabaran-cabaran
wawasan 2020
dan berusaha
menjadikan
kenyataan.
2. Rujuk juga
objektif Unit 35

i. Membincangkan
cabaran-cabaran
Wawasan 2020 di
peringkat sekolah.
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 35.

1. Menyokong Dasar
Berkecuali
Malaysia yang
menghormati
semua negara di
dunia.
2. Rujuk juga
objektif Unit 36.

i. Membincangkan
sejauh mana konsep
ZOPFAN dapat
mewujudkan suasana
yang aman dan
bebasa di Asia
Tenggara.
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 36.

Wawasan 2020
Kita Jayakan
Bersama.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK
Unit 36
Keistimewaan
Dasar Luar
Malaysia.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK

Minggu

Minggu
3
8
15 19
Okt
2017

Nilai dan Penerangan


Ulangkaji
Bidang Pembelajaran 7
Nilai Berkaitan Dengan
Keamanan dan
Keharmonian
7.4 Hidup Bersama
Secara Aman
Hidup berbaik-baik antara
satu sama lain dengan
mengutamakan
kedamaian dan
keharmonian hidup tanpa
mengira
agama,bangsa,dan
budaya.
Ulangkaji
7.5 Saling Membantu
dan Bekerjasama

Minggu
37
22 - 26
Okt
2017

Usaha yang baik dan


mambina yang dilakukan
bersama pada peringkat
individu,komuniti atau
negara untuk mencapai
sesuatu matlamat.
Ulangkaji
7.6 Saling
Menghormati
antara Negara
Menghargai dan
memuliakan hubungan
antara negara untuk
menjamin kesejahteraan
sejagat.

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik

Aktiviti
Pembelajaran

Masyarakat Bersatu Negara


Makmur.
Perpaduan dan keharmonian
negara dipikul bersama

Peranan pelbagai pihak dalam


menyatupadukan rakyat ke
arah keharmonian negara.
Individu
Agensi kerajaan
Agensi Bukan Kerajaan.

Peningkatan taraf hidup


rakyat, usaha bersama.

Panduan
Guru /Buku
Teks

Unit 34
1.

Turut serta
dalam usahausaha ke arah
menyatupadukan
masyarakat.
2. Rujuk juga
objektif Unit 34.

i.

Syarahan/Pidato
bertema
Perpaduan
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 34.

Malaysia yang
Bersatu.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK

Unit 35
1.

Wawasan 2020 dijayakan


bersama

Iltizam rakyat dalam


merealisasikan
Wawasan 2020.
Matlamat Wawasan 2020
Cabaran-cabaran
Wawasan 2020
Dasar Malaysia Dihormati
Dunia.
Malaysia pengamal prinsip
berkecuali

Dasar Berkecuali Malaysia


dan penghormatan dunia
terhadapnya.
Konsep Zon Aman, Bebas
dan Berkecuali (ZOPFAN)

16

Menerima
cabaran-cabaran
wawasan 2020
dan berusaha
menjadikan
kenyataan.
2. Rujuk juga
objektif Unit 35

i. Membincangkan
cabaran-cabaran
Wawasan 2020 di
peringkat sekolah.
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 35.

1. Menyokong Dasar
Berkecuali
Malaysia yang
menghormati
semua negara di
dunia.
2. Rujuk juga
objektif Unit 36.

i. Membincangkan
sejauh mana konsep
ZOPFAN dapat
mewujudkan suasana
yang aman dan
bebasa di Asia
Tenggara.
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 36.

Wawasan 2020
Kita Jayakan
Bersama.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK
Unit 36
Keistimewaan
Dasar Luar
Malaysia.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK

Minggu

Minggu
3
8
29 Okt
02
Nov
2017

Minggu
39 ,
40 , 41
05 - 23
Okt
2017
24 NOV

31 DIS
2017

Nilai dan Penerangan


Ulangkaji
Bidang Pembelajaran 7
Nilai Berkaitan Dengan
Keamanan dan
Keharmonian
7.7 Hidup Bersama
Secara Aman
Hidup berbaik-baik antara
satu sama lain dengan
mengutamakan
kedamaian dan
keharmonian hidup tanpa
mengira
agama,bangsa,dan
budaya.

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik

Aktiviti
Pembelajaran

Masyarakat Bersatu Negara


Makmur.
Perpaduan dan keharmonian
negara dipikul bersama

Peranan pelbagai pihak dalam


menyatupadukan rakyat ke
arah keharmonian negara.
Individu
Agensi kerajaan
Agensi Bukan Kerajaan.

Unit 34
1.

Turut serta
dalam usahausaha ke arah
menyatupadukan
masyarakat.
2. Rujuk juga
objektif Unit 34.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN

17

Panduan
Guru /Buku
Teks

i.

Syarahan/Pidato
bertema
Perpaduan
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 34.

Malaysia yang
Bersatu.
PETA i-THINK
BULATAN
BUIH
ALIH
POKOK