Anda di halaman 1dari 65

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN.

SRI AL-AMIN BANGI

RANCANGAN
PENGAJARAN
TAHUNAN
(KSSR)

SAINS TAHUN 5

SEKOLAH RENDAH SRI AL-AMIN BANGI


PT 39519, LOT 8796, KAMPUNG SUNGAI TANGKAS, BATU 18
JALAN REKO, 43000 KAJANG, SLANGOR
03-8925 2454 (Tel) 03-8925 8717 (Fax)

SAINS TAHUN 5

0 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK : 2.0
PERATURAN BILIK SAINS
MINGG
STANDARD
STANDARD
U
KANDUNGA PEMBELAJARA
/
N
N
WAKTU

AMK
TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
1

1
3 -6
Jan 2017

2.1
Peratur
an Bilik
Sains

Murid boleh:
2.1.1
Mematuhi
peraturan bilik
sains

SAINS TAHUN 5

2
3
4

2 waktu
5
6

Menyatakan salah satu


peraturan bilik sains.
Menyatakan lebih
daripada satu
peraturan bilik sains.
Mengaplikasi salah satu
peraturan bilik sains.
Mengaplikasi lebih
daripada satu
peraturan bilik sains.
Memberi sebab
peraturan bilik sains
perlu dipatuhi.
Menjadi contoh kepada
rakan dalam mematuhi
peraturan bilik sains.

CATATAN

Cadangan Aktiviti:
Murid membuat senarai semak
peraturan bilik sains dan tampal
di muka surat hadapan buku nota
Sains.
Memahami peraturan Bilik Sains
melalui amalan dilakukan ketika
berada di dalam BS (Buku Teks ms
14)
Contoh :
a. Membuka semua tingkap dan
kipas untuk pengaliran udara
yang bersih.
b. Kendalikan sampah dan bahan
basah atau kering dengan
cermat dan betul.
c. Kendalikan semua peralatan
sains dengan betul, selamat
dan cermat.
d. Letakkan peti pertolongan
cemas di tempat yang mudah
dilihat.
Menyatakan semula peraturan
yang baik dan betul ketika berada
di dalam Bilik Sains.
Contoh :
a. Masuk ke BS hanya dengan
kebenaran guru.
b. Sentiasa mengikut arahan

1 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AAMK :
Aku tinggalkan
kepada kalian 2
perkara yang kalian
tidak akan tersesat
selamanya selama
berpegang teguh
dengan keduany,
Kitabullah dan
Sunnah.[ HR.
MALIK ]

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGG
U
/
WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

SAINS TAHUN 5

AMK

STANDARD
PEMBELAJARA
N

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

CATATAN
guru semasa menjalankan
aktiviti.
c. Laporkan kepada guru
sekiranya berlaku kemalangan,
kecederaan atau kerosakan.
d. Buang sampah dan sisa bahan
ke dalam tong sampah bukan
ke dalam sinki.
e. Pastikan BS sentiasa bersih
dan kemas sebelum keluar.
f. Dilarang bermain, berlari,
membuat bising, makan atau
minum dan membawa keluar
alat dan bahan sains tanpa
kebenaran.
Mengkaji kepatuhan murid
terhadap peraturan BS melalui
aktiviti yang sesuai (Buku Teks
ms16).
Melengkapkan latih tubi untuk
pengukuhan.
Menjalankan aktiviti pengayaan
dan pemulihan jika perlu
menggunakan kaedah yang
sesuai.

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

1.1
Kemahir
an

Murid boleh:
1.1.1 Memerhati

Menyatakan semua deria


yang terlibat untuk
membuat pemerhatian

Cadangan Aktiviti :
TAJUK : KEMAHIRAN PROSES SAINS
(KPS)

2 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AAMK :
Aku tinggalkan
kepada kalian 2
perkara yang kalian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGG
U
/
WAKTU
3-6
Jan 2017

STANDARD
KANDUNGA
N
Proses
Sains

AMK

STANDARD
PEMBELAJARA
N

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

2 waktu

SAINS TAHUN 5

9 -13 Jan
2017
2 waktu

tentang fenomena yang


berlaku.
Memerihalkan
penggunaan semua deria
terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang
fenomena atau
perubahan yang berlaku.
Menggunakan semua
deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
tentang fenomena atau
perubahan yang berlaku.
Menggunakan semua
deria yang terlibat
untuk membuat
pemerhatian secara
kualitatif bagi
menerangkan
fenomena atau
perubahan yang
berlaku.
Menggunakan alat
yang sesuai jika perlu
untuk membantu
pemerhatian.
Menggunakan semua
deria yang terlibat
untuk membuat
pemerhatian secara
kualitatif dan kuantitatif
bagi menerangkan
fenomena atau

CATATAN
1. Mengingat kembali dan
mengaitkan beberapa situasi
mudah untuk memahami
kemahiran proses sains (KPS)
yang telahdipelajaridalam tahun
sebelumnya melalui aktiviti
mudah atau bahan ransangan
yang sesuai iaitu (Buku Teks ms 211) :
memerhati
mengelas
mengukur dan menggunakan
nombor
meramal
membuat inferens
berkomunikasi
menggunakan perhubungan
ruang dan masa
mentafsir data
mendefinisi secara operasi
mengawal pemboleh ubah
membuat hipotesis
mengeksperimen
2. Menjalankan aktiviti Roket Air
(Buku Teks ms 2 - 5) .
3. Mencatatkan nota dan latihan
berkaitan aktiviti.

** Semua kemahiran KPS dan KMS


boleh diterapkan dalam satu-satu
eksperimen

3 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

tidak akan tersesat


selamanya selama
berpegang teguh
dengan keduany,
Kitabullah dan
Sunnah.[ HR.
MALIK ]

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGG
U
/
WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

AMK

STANDARD
PEMBELAJARA
N

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

CATATAN

perubahan yang
berlaku.
Menggunakan alat
yang sesuai jika perlu
untuk membantu
pemerhatian.
Menggunakan semua
deria yang terlibat
untuk membuat
pemerhatian secara
kualitatif dan kuantitatif
bagi menerangkan
fenomena atau
perubahan yang
berlaku secara
sistematik.
Menggunakan alat
yang sesuai jika perlu
untuk
membantupemerhatian
.

Murid boleh:
1.1.2 Mengelas

SAINS TAHUN 5

1
2
3
4
5
6

Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan


Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan.
Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza
Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan
menyatakan ciri sepunya yang digunakan
Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan
menyatakan ciri sepunya yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk
mengasing dan mengumpul
Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga
peringkat terakhir dan menyatakan ciri yang digunakan.

4 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGG
U
/
WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

AMK

STANDARD
PEMBELAJARA
N
Murid boleh:
1.1.3 Mengukur
dan
menggunak
an nombor

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti

2
3
4
5

Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti.
Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul
Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul
Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul
serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap.
Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan
lengkap.

Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian

Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau
pemerhatian
Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi
satu peristiwa atau pemerhatian
Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau
pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi
Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa
atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi
Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa
atau pemerhatian denganmenggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh
menerangkan kesimpulan awal yang dibuat

3
4
5
6

Murid boleh:
1.1.5Meramal

CATATAN

Murid boleh:
1.1.4Membuat
inferens

SAINS TAHUN 5

1
2
3
4

Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data


Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa
Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data
Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah dan paling sesuai bagi satu
peristiwa atau data

5 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGG
U
/
WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

AMK

STANDARD
PEMBELAJARA
N

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
5
6

Murid boleh:
1.1.6Berkomuni
kasi

1
2
3
4
5

Murid boleh:
1.1.7Mengguna
kan
perhubung
an ruang
dan masa

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa
berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data
Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa
berdasarkan pemerhatian,pengalaman lalu atau data
Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapolasi data
Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai
Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai
Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai
Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara sistematik
Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara sistematik dan bersikap positif terhadap
maklumat yang diterima

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk secara
kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum balas.

Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu


situasi
Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu
situasi
Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi
berdasarkan masa
Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa
Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa yg berubah mengikut masa
mengikut kronologi dalam bentuk penyusun grafik yg sesuai
Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi perubahan yang berlaku bagi
suatu fenomena atau peristiwa yang berubah mengikut masa.

2
3
4
5
6

6 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGG
U
/
WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

AMK

STANDARD
PEMBELAJARA
N
Murid boleh:
1.1.8Mentafsir
data

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

CATATAN

Membuat satu penerangan berdasarkan data

Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan data

Memilih idea yang releven tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat
pada data untuk membuat satu penerangan
Membuat satu hubung kait antara parameter pada data berdasarkan hubungan
antara parameter atau konsep sains
Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi tentang
objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan
Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi atau
ekstrapolasi daripada data yang dikumpulkan.

4
5
6
Murid boleh:
1.1.9Mendefinis
i secara
operasi

SAINS TAHUN 5

Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi

Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi

3
4
5
6

Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu
situasi mengikut
aspek yang ditentukan
Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan
bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan
Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan
menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan
menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi.

7 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGG
U
/
WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

SAINS TAHUN 5

AMK

STANDARD
PEMBELAJARA
N

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

Murid boleh:
1.1.10 Mengaw
al
pembolehu
bah

CATATAN

Mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan

Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan

Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan

Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh


ubah dimanipulasi ditentukan dalam suatu penyiasatan
Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah
bergerak balas dalam suatu penyiasatan
Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada pemboleh ubah
dimanipulasi dan menyatakan pemboleh ubah bergerak balas yang baru

5
6
Murid boleh:
1
1.1.11 Membua
t hipotesis 2
3

Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan


Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan
Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan

4
5
6

Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara
pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan
Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh
ubah bergerak balas bagi membuat hipotesis untuk diuji
Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan hipotesis yang dibina

8 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGG
U
/
WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

AMK

STANDARD
PEMBELAJARA
N

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

Murid boleh:
1
1.1.12
2
Mengeksperime
3
n
4

Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah yang dikenal pasti


Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang
Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis
Menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir data serta membuat
rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan
Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu eksperimen untuk menguji
hipotesis baru daripada persoalan yang dicetuskan

Manipulatif

Murid boleh:
1.2.1
Mengguna dan
mengendalikan
peralatan dan
bahan sains
dengan betul
1.2.2
Mengendalikan
spesimen
dengan betul
dan cermat
1.2.3
Melakar
spesimen,
peralatan dan

CATATAN

Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang dikenal pasti

1.2
Kemahiran

SAINS TAHUN 5

Menyenaraikan peralatan,
bahan sains dan
spesimen yang diperlukan
bagi suatu aktiviti.
Memerihalkan
penggunaan peralatan,
bahan sains dan
spesimen yang diperlukan
bagi suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul.
Mengendalikan
penggunaan peralatan,
bahan sains dan
spesimen yang
diperlukan bagi suatu
aktiviti dengan kaedah
yang betul.

*Diajar serentak ketika menjalankan


KPS
TAJUK : KEMAHIRAN MANIPULATIF
1. Menjalankan aktiviti kajian
lapangan di Taman Sains dan
menjalankan eksperimen Roket
Air menggunakan bahan
maujudyang bersesuaian untuk
memahami kemahiran saintifik
konsep kemahiran manipulatif
(KM) dengan bimbingan guru iaitu
(Buku Teks ms 2-11):
i. menggunakan dan
mengendalikan peralatan dan
bahan sains dengan betul.

9 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGG
U
/
WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

AMK

STANDARD
PEMBELAJARA
N
bahan sains
dengan tepat
1.2.4
Membersihkan
peralatan sains
dengan cara
yang betul
1.2.5
Menyimpan
peralatan dan
bahan sains
dengan betul
dan selamat.

SAINS TAHUN 5

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

Mengguna, mengendali,
melakar, membersih dan
menyimpan penggunaan
peralatan, bahan sains
dan spesimen yang
digunakan dalam suatu
aktiviti dengan kaedah
yang betul.
Mengguna, mengendali,
melakar,membersih dan
menyimpan penggunaan
peralatan, bahan sains
dan spesimen yang
digunakan dalam suatu
aktiviti dengan kaedah
yang betul,bersistematik
dan berhemah.
Mengguna, mengendali,
melakar, membersih dan
menyimpan penggunaan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan
dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang
betul,bersistematik,
berhemah dan menjadi
contoh kepada rakan lain.

CATATAN
ii. mengendalikan spesimen
dengan betul dan cermat.
iii. melakar spesimen, peralatan
dan bahan sains dengan betul.
iv. membersihkan peralatan sains
dengan cara yang betul, dan
v. menyimpan peralatan dan
bahan sains dengan betul dan
selamat.
2. Melengkapkan lembaran aktiviti
pengayaan berkaitan penguasaan
konsep KM yang telah dipelajari
sebagai pengukuhan rumusan
pelajaran.

10 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

2
9 -13
Jan 2017
2 waktu

STANDARD
STANDARD
TAHAP PENGUASAAN /
KANDUNGA
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
N
TEMA : SAINS HAYAT
TAJUK : 3.0 PROSES HIDUP HAIWAN
3.1
Ciri dan
tingkah
laku khas
haiwan
untuk
melindungi

Murid boleh:
3.1.1 Menjelaskan
dengan contoh
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media, ciri dan
tingkah laku khas
haiwan untuk

1 Menyatakan ciri dan


tingkah laku khas
haiwan melindungi diri
daripada musuh dan
cuaca melampau
2 Memerihalkan ciri dan
tingkah laku khas
haiwan dapat

11 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

Segala sesuatu
yang ada di langit
dan bumi bertasbih
kepada Allah. Dialah
Yang Mahabesar,
Mahabijaksana.
Kekuasaan dari
langit dan bumi

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Cadangan Aktiviti:
TAJUK : BERLINDUNG
DARIPADA MUSUH
1.
Murid melihat video
You Tube tentang cara
haiwan melindungi diri
daripada musuh.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

3
16 20 Jan 2017
2 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
diri

STANDARD
PEMBELAJARAN
melindungi diri
daripada musuh
seperti:
duri tajam contoh
landak, ikan
buntal;
cangkerang keras
contoh kura-kura,
penyu;
sisik keras contoh
tenggiling, buaya;
tanduk contoh
kerbau, rusa;
bisa contoh kala
jengking, lipan;
menggulungkan
diri contoh ulat
gonggok,
tenggiling;
menyamar contoh
sesumpah,
mentadak;
memutuskan
anggota badan
contoh cicak,
kurita;
memasukkan
anggota
badannya ke
dalam
cangkerang
contoh siput,
kura-kura;
hidup dalam

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

melindungi diri daripada


musuh dan cuaca
melampau.
Menjelas dengan contoh
ciri dan tingkah laku
khas haiwan untuk
melindungi diri daripada
musuh dan cuaca
melampau.
Membina pengurusan
grafik tentang ciri,
tingkah laku khas, cara
melindungi diri daripada
musuh dan cuaca
melampau.
Mewajarkan ramalan
tentang cara haiwan lain
melindungi diri
berdasarkan
pengetahuan ciri atau
tingkah laku khas
haiwan tersebut.
Mereka bentuk model
haiwan imaginasi
dengan mengaplikasikan
pengetahuan tentang
ciri dan tingkah laku
khas haiwan serta
membuat penaakulan
tentang ciri tersebut.

12 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK
adalah milik-Nya. Ia
memberikan hidup
dan menjadikan
mati. Ia memliki
kekuasaan atas
segala sesuatu.
(QS. Al Hadid, 57:12)

SAINS TAHUN 5

CATATAN
2.
Murid melihat video
You Tube tentang cara
haiwan melindungi diri
daripada cuaca melampau
3.
Murid membuat buku
skrap menggunakan
perisian komputer. Haiwan
pilihan adalah berbeza dari
contoh dalam buku teks.
4.
Murid mencari
maklumat tentang migrasi
haiwan dalam internet.
Murid bentangkan hasil
kerja dalam MS Powerpoint
di dalam kelas. (Buku teks
ms 27)
5.
Membuat pemerhatian
ke atas haiwan melalui
pelbagai media seperti
haiwan sebenar, model,
carta atau tayangan.
6.
Mengenal pasti dan
memerihalkan ciri khas
haiwan untuk melindungi
diri daripada musuh (Buku
Teks ms 20-24):
duri tajam
cangkerang keras
tanduk
bisa
7.
Mengenal pasti dan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

kumpulan contoh
gajah, ikan bilis
3.1.2 Menjelaskan
dengan contoh
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media, ciri dan
tingkah laku khas
haiwan untuk
melindungi diri
daripada cuaca
melampau seperti :
bulu tebal contoh
beruang kutub,
serigala kutub;
lapisan lemak
tebal contoh
singa laut, paus,
penguin;
bonggol contoh
unta, bison;
berendam dalam
lumpur contoh
kerbau, badak
sumbu;
bermigrasi contoh
burung bangau,
paus;
berhibernasi
contoh beruang ,
musang;
3.1.3 Menjelaskan

1 Menyatakan ciri dan


tingkah laku khas
haiwan melindungi diri
daripada musuh dan
cuaca melampau
2 Memerihalkan ciri dan
tingkah laku khas
haiwan dapat
melindungi diri daripada
musuh dan cuaca
melampau.
3 Menjelas dengan contoh
ciri dan tingkah laku
khas haiwan untuk
melindungi diri daripada
musuh dan cuaca
melampau.
4 Membina pengurusan
grafik tentang ciri,
tingkah laku khas, cara
melindungi diri daripada
musuh dan cuaca
melampau.
5 Mewajarkan ramalan
tentang cara haiwan lain
melindungi diri
berdasarkan
pengetahuan ciri atau
tingkah laku khas
haiwan tersebut.

13 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
memerihalkan tingkah laku
khas haiwan untuk
melindungi diri daripada
musuh :
menggulungkan diri
menyamar
memutuskan anggota
badan
memasukkan anggota
badan
hidup dalam
berkumpulan
8.
Mengenal pasti dan
memerihalkan tingkah laku
khas haiwan untuk
melindungi diri daripada
cuaca melampau :
bulu tebal
berhibernasi
lapisan lemak
berendam dalam lumpur
mempunyai bonggol
bermigrasi
9. Menjelaskan pemerhatian
melalui media yang
difikirkan sesuai seperti iThink / TMK
Peta I-THINK
Peta pokok (Pengelasan
cara haiwan melindungi
diri duri tajam,
cenkerang keras, sisik
keras, tanduk, gulung diri,

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
6 Mereka bentuk model
haiwan imaginasi
dengan mengaplikasikan
pengetahuan tentang
ciri dan tingkah laku
khas haiwan serta
membuat penaakulan
tentang ciri tersebut.

AMK

CATATAN
memutuskan anggota
badan, memasukkan
anggota badan dan hidup
dalam kumpulan.
Peta pokok (Pengelasan
cara haiwan melindungi
diri daripada cuaca
melampau)
KPS
1.1.1
1.1.2
1.1.4
1.1.5

3
16 -20 Jan 2017
2 waktu

3.2
Mereka
cipta model
haiwan.

Murid boleh:
3.2.1 Mencipta
model haiwan
imaginasi yang boleh
melindungi diri
daripada musuh dan
cuaca melampau.
3.2.2 Menaakul ciri
khas yang boleh
melindungi diri
daripada musuh dan
cuaca melampau
yang terdapat pada
model ciptaan.

14 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

KMS
1.2.1,
1.2.2,
1.2.3,
1.2.4,
1.2.5

EMK
PA 21
Nilai Murni

Cadangan Aktiviti:
TAJUK : HAIWAN
IMAGINASIKU
1. Mencipta model haiwan
imaginasi dengan
berasaskan maklumat
tentang ciri-ciri dan
tingkahlaku khas haiwan
untuk melindungi diri dari
musuh dan cuaca
melampau.
2. Mempersembahkan hasil
kerja dengan membuat
penaakulan tentang
pemilihan ciri model
haiwan.
3. Melengkapkan latihan
sebagai aktiviti
pengukuhan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

4
23 27
Jan 2017
4 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N

3.3
Kemandiria
n spesies
haiwan

STANDARD
PEMBELAJARAN

Murid boleh:
3.3.1 Menyatakan
kemandirian spesies
ialah keupayaan
haiwan untuk
mengekalkan
spesiesnya bagi
mengelakkan
kepupusan.
3.3.2Mengenal pasti
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media, cara haiwan
yang bertelur untuk
memastikan
kemandirian
spesiesnya seperti:
menyembunyika
n telur contoh
buaya, belalang,
cicak;
bertelur banyak
contoh lalat,
nyamuk, penyu;
telur diselaputi
lendir contoh
katak, ikan;

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

1 Menyatakan cara haiwan


membiak
2 Memerihalkan cara
haiwan memastikan
spesiesnya tidak pupus.
3 Menerangkan maksud
kemandirian spesies.
4 Menaakul tentang cara
haiwan untuk
memastikan
kemandirian spesies
5 Menjana idea tentang
kepentingan
kemandirian spesies
haiwan terhadap
hidupan lain.
6 Mewajarkan ramalan
tentang cara haiwan lain
memastikan
kemandirian spesiesnya
berdasarkan
pengetahuan ciri atau
tingkah laku haiwan
tersebut.

15 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Cadangan Aktiviti:
TAJUK : KEMANDIRIAN
SPESIES
1. Membuat pemerhatian ke
atas haiwan melalui
pelbagai media seperti
haiwan sebenar, model,
carta atau tayangan.
2. Mengenal pasti dan
memerihalkan cara
haiwan membiak iaitu :
bertelur
melahirkan anak
3. Memerihalkan cara
haiwan yang bertelur
memastikan spesiesnya
tidak pupus seperti :
menyembunyikan
telurnya
bertelur banyak
telur diselaputi lender
mengeramkan telurnya
menjaga telurnya
4. Memerihalkan cara
haiwan menjaga anak
memastikan spesiesnya
tidak pupus seperti :
menyusukan anaknya
memberi anaknya
makan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

CATATAN

mengeram telur
contoh ayam,
penguin;
menjaga telur
contoh ular,
burung.
3.3.3 Mengenal pasti
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media, cara haiwan
menjaga anak untuk
memastikan
kemandirian
spesiesnya seperti:
menyusukan
anak contoh
kucing, harimau,
lembu;
memberi anak
makan contoh
burung, singa;
membawa anak
dalam kantung
contoh
kanggaru;
bergerak dalam
kumpulan contoh
gajah, burung
layang-layang;
membawa anak

16 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

5.
6.

7.

8.

9.

membawa anak dalam


kantung
bergerak dalam
kumpulan
membawa anak dalam
mulut
menyerang apabila
anaknya diganggu
Menaakul tentang cara
haiwan untuk memastikan
kemandirian spesies.
Mengitlak kepentingan
kemandirian spesies
haiwanterhadap hidupan
lain seperti :
sumber makanan kekal
ada
keseimbangan alam
Mewajarkan ramalan
tentang cara haiwan lain
memastikan kemandirian
spesiesnya
berdasarkanpengetahuan
ciri atau tingkah laku
haiwan tersebut.
Mewajarkan ramalan
tentang cara haiwan lain
memastikan kemandirian
spesiesnya
berdasarkanpengetahuan
ciri atau tingkah laku
haiwan tersebut.
Melengkapkan latihan
sebagai aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

dalam mulut
contoh buaya,
ikan kelisa;
menyerang
apabila anaknya
diganggu contoh
ayam, kucing.
3.3.4 Mengitlak
kepentingan
kemandirian spesies
hai-wan.
3.3.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

17 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
pengukuhan dan
pemulihan.
10. Murid melihat tayangan
video You Tube tentang
haiwan yang bertelur dan
haiwan yang menjaga
anaknya memastikan
kemandirian spesies.
11. Murid membuat Buku
Tentang Telur (Buku Teks
m/s 32)
12. Murid membuat pamplet
tentang haiwan yang
semakin pupus (Buku teks
m/s 35)
Peta I-THINK
Peta pokok
(Pengelasan haiwan
yang bertelur
menjaga kemandirian
spesies)
Peta pokok
(Pengelasan haiwan
yang menjaga anak
menjaga kemandirian
spesies)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

CATATAN
KPS
1.1.1
1.1.4
1.1.5

5
31 Jan 3
Feb2017
4 waktu

3.4
Hubungan
makanan
antara
hidupan

Murid boleh:
3.4.1 Menyatakan
maksud rantai
makanan ialah
hubungan makanan
antara hidupan.
3.4.2 Membina rantai
makanan di pelbagai
habitat seperti
kolam, hutan,
padang rumput,
sawah padi dan
ladang.
3.4.3 Menyatakan
Matahari merupakan
sumber utama
tenaga dalam rantai
makanan.
3.4.4 Mengenal pasti
pengeluar dan
pengguna dalam
rantai makanan.
3.4.5 Menyatakan
maksud siratan

1 Memberi contoh rantai


makanan.
2 Menyatakan maksud
rantai makanandan
siratan makanan.
3 Membina rantai
makanan dan siratan
makanan dengan
mengenal pasti
pengeluar dan
pengguna.
4 Mengitlak bahawa
Matahari merupakan
sumber utama tenaga
dalam suatu rantai
makanan.
5 Menyokong pendapat
tentang kesan terhadap
hidupan lain jika berlaku
satu perubahan
populasi.

18 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

KMS
1.2.1,
1.2.2,
1.2.3,
1.2.4,
1.2.5

EMK
PA 21
(jigsaw)
I-THINK
TMK

Cadangan Aktiviti:
TAJUK : RANTAI MAKANAN
1. Membuat pemerhatian
untuk mengenal pasti
makanan haiwan dalam
sesuatu habitat.
2. Mengaitkan hubungan
makanan antara hidupan
sebagai rantai
makanan.
3. Membina rantai makanan
dalam habitat dikenal pasti
seperti :
ladang sawit
sawah padi
kolam
padang rumput
4. Mengenal pasti dan
memahami peranan jasad
dan hidupan dalam rantai
makanan iaitu :
sumber utama tenga :
Matahari
pengeluar : tumbuhan
(yang membekalkan
sumber makanan kepada
hidupan lain )

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

6
6 Feb - 10 Feb
2017
4 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN
makanan ialah
gabungan beberapa
rantai makanan
dalam suatu habitat.
3.4.6 Membina
siratan makanan di
pelbagai habitat
seperti kolam, hutan,
padang rumput,
sawah padi dan
ladang.
3.4.7 Meramalkan
kesan terhadap
hidupan lain jika
berlaku perubahan
populasi dalam
siratan makanan di
suatu habitat.
3.4.8 Mengitlak
kepentingan siratan
makanan ter-hadap
kemandirian spesies.
3.4.9 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
6 Merumus tentang
hubungan makanan
antara hidupan dengan
proses
fotosintesis dari segi
perpindahan tenaga.

19 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
pengguna : haiwan yang
memakan tumbuhan
atau haiwan lain
5. Menggabungkan beberapa
rantai makanan menjadi
siratan makanan
6. Menjalankan aktiviti
Dimakan Oleh Siapa ?
(Buku Teks ms 42-43).
7. Meramalkan kesan
terhadap hidupan lain jika
berlaku perubahan populasi
dalam siratan makanan di
suatu habitat.
8. Mengitlak kepentingan
siratan makanan terhadap
kemandirian spesies.
9. Melengkapkan latihan
pengukuhan sebagai
aktiviti pengayaan dan
pemulihan
10.Murid dibahagikan kepada
beberapa kumpulan. Guru
memberikan setiap
kumpulan habitat yang
berbeza. Murid akan
menulis seberapa banyak
rantai makanan dalam
habitat diberi.
11.Murid menggabungkan
rantai makanan untuk
membentuk siratan
makanan.
12.Murid membuat sangkar
burung (Buku teks m/s 48)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Soalan KBAT:
Bagaimanakah kamu
dapat membantu
negara kita
membendung
kepupusan orang utan/
kancil/ tapir/ harimau/
penyu?
KPS
1.1.1
1.1.4
1.1.5

MINGGU 6
CUTI TAHUN BARU CINA
8 - 12 FEBRUARI 2016
TEMA : SAINS HAYAT
TAJUK : 4.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN

20 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

KMS
1.2.1,
1.2.2,
1.2.3,

EMK
PA 21
(jigsaw)
I-THINK
TMK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

7
13 - 17 Feb 2017
4 Waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
4.1
Ciri khas
tumbuha
n
untuk
melindungi
diri.

STANDARD
PEMBELAJARAN
4.1.1 Menjelaskan
dengan contoh
melalui pemerhatian
tumbuhan sebenar
atau menerusi
pelbagai
media, ciri khas
tumbuhan untuk
melindungi diri
daripada musuh
seperti:
duri contoh
semalu, kaktus;
getah contoh
nangka, keladi;
bulu halus contoh
buluh, tebu,
lalang;
racun contoh
cendawan, pongpong;
bau contoh
rafflesia, daun
tembakau.
4.1.2Menjelaskan
dengan contoh
melalui pemerhatian
tumbuhan sebenar
atau menerusi
pelbagai
media, ciri khas
tumbuhan untuk
menyesuaikan diri

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
1 Menyatakan ciri khasApakah
tumbuhan untuk
melindungi diri, dan
menyesuaikan diridari
iklim dan perubahan
musim.
2 Memerihalkan cara ciri
khas tumbuhan
melindungi diri, dan
menyesuaikan diri dari
iklim & perubahan
musim
3 Menjelaskan dengan
contoh ciri khas
tumbuhan untuk
melindungi diri, dan
menyesuaikan diri dari
iklim & perubahan
musim
4 Membina pengurusan
grafik tentang ciri khas
tumbuhan untuk
melindungi diri, dan
menyesuaikan diri dari
iklim &perubahan
musim.
5 Mewajarkan ramalan
tentang cara tumbuhan
lain melindungi diri dan
menyesuaikan diri
berdasarkan
pengetahuan
ciri khas tumbuhan
tersebut.

21 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

AMK

CATATAN

Apakah
kamu
tidak
memperhatikan,
bahwa
Sesungguhnya
Allah
menurunkan
air
dari
langit, Maka diaturnya
menjadi sumber-sumber
air di bumi Kemudian
ditumbuhkan-Nya dengan
air itu tanam-tanaman
yang bermacam-macam
warnanya, lalu menjadi
kering
lalu
kamu
melihatnya
kekuningkuningan,
Kemudian
dijadikan-Nya
hancur
berderai-derai.
Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar
terdapat pelajaran bagi
orang-orang
yang
mempunyai
akal.
Az
zumar ayat 21

Cadangan aktiviti
TAJUK : BERLINDUNG
DARIPADA MUSUH
1. Menjelaskan dengan
contoh melalui
pemerhatian tumbuhan
sebenar atau menerusi
pelbagaimedia, ciri khas
tumbuhan
untukmelindungi diri
daripada musuh seperti:
duri : semalu, kaktus;
getah : nangka, keladi;
bulu halus : buluh,
tebu, lalang;
racun : cendawan, pongpong;
bau : rafflesia, daun
tembakau.
2. Menjelaskan dengan
contoh melalui
pemerhatian tumbuhan
sebenar atau menerusi
pelbagaimedia, ciri khas
tumbuhan untuk
menyesuaikan diri dengan
iklim dan perubahan
musim seperti:
akar panjang : kaktus;
batang menyimpan air :
kaktus, pokok pisang;
menggulung daun :
kunyit, pokok keladi;

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN
dengan iklim dan
perubahan musim
seperti:
akar panjang
contoh kaktus;
batang
menyimpan air
contoh
kaktus,pokok
pisang;
menggulung daun
contoh kunyit,
pokokkeladi;
menggugurkan
daun contoh pokok
getah;
daun berbentuk
jarum contoh
pokok ru,kaktus;
daun berpecahpecah contoh
pokok kelapa.
4.1.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
6 Menjana idea tentang
kepentingan ciri khas
tumbuhan terhadap
hidupan lain.

22 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
menggugurkan daun :
pokok getah;
daun berbentuk jarum :
pokok ru, kaktus;
daun berpecah-pecah :
pokok kelapa.
3. Melengkapkan nota dan
latihan sebagai aktiviti
pengukuhan.
4. Murid membuat
pemerhatian tumbuhan
sebenar disekitar sekolah
tentang ciri khas
melndungi diri daripada
musuh pokok semalu,
pokok kaktus, lalang
5. Murid membuat
pemerhatian tumbuhan
sebenar disekitar sekolah
tentang ciri khas
melndungi diri daripada
iklim seperti pokok pisang,
pokok kaktus
6. Murid merekodkan ciri
khas tumbuhan di dalam
jadual (Buku teks ms 54
dan 58)
Peta I-THINK
Peta pokok (Pengelasan
cara tumbuhan berlindung
daripada musuh)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

CATATAN

Peta pokok (Pengelasan


cara tumbuhan berlindung
daripada iklim dan musim)
KPS
1.1.1
1.1.4
1.1.5

8
20 -24 Feb 2017
4 Waktu

9
27 Feb -3 Mac
2017

4.2
Kemandiria
n spesies
tumbuhan.

Murid boleh:
4.2.1
Menyatakan
cara tumbuhan
memencarkan biji
benih atau buah
melalui pemerhatian
tumbuhan sebenar
atau menerusi
pelbagai media iaitu:
melalui air
contoh
teratai,
kelapa;
melalui angin
contoh lalang,
angsana;
melalui
manusia dan
haiwan

1 Menyatakan cara
tumbuhan memencarkan
biji benih atau buah.
2 Memberi contoh biji
benih atau buah
berdasarkan cara
pencaran.
3 Menjelaskan melalui
contoh hubungkait
cara pencaran dengan
ciri-ciri biji benih atau
buah.
4 Menaakul kepentingan
pencaran kepada
kemandirian spesies
tumbuhan.

23 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

KMS
1.2.1,
1.2.2,
1.2.3,

EMK
PA 21
I-THINK
TMK

Cadangan aktiviti
TAJUK : PENCARAN BIJI
BENIH
1. Menjelaskan dengan
contoh melalui
pemerhatian tumbuhan
sebenar biji benih atau
buah tumbuhan.
2. Menyatakan cara
tumbuhan memencarkan
biji benih atau buah
melalui pemerhatian
tumbuhan sebenar atau
menerusi pelbagai media
iaitu:
melalui air contoh
teratai, kelapa;
melalui angin : lalang,
angsana;

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

4 waktu

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

contoh
kemuncup,
betik;

4.3
Kepentinga
n
kemandiria
n spesies
tumbuhan.

mekanisma
letupan
contoh buah
getah, buah
saga,
keembung;

4.2.2
Menghubungkait cara
pencaran tumbuhan
dengan ciri-ciri biji
benih atau buah
melalui pemerhatian
spesimen sebenar
atau menerusi
pelbagai media.
4.2.3 Menaakul
kepentingan
pencaran biji benih
atau buah kepada
kemandirian spesies
tumbuhan.
4.2.4 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan
4.3.1 Menaakul
kepentingan
kemandirian spesies
tumbuhan kepada
hidupan lain.

5 Menjana idea tentang


kepentingan
kemandirian spesies
tumbuhan kepada
hidupan lain.
6 Mewajarkan ramalan
tentang cara pencaran
biji benih atau buah bagi
tumbuhan lain untuk
memastikan
kemandirian
spesies berdasarkan
pengetahuan
ciri tumbuhan tersebut.

24 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
melalui manusia dan
haiwan : kemuncup,
betik;
mekanisma letupan :
buah getah, buah saga,
keembung
3. Menghubungkait cara
pencaran tumbuhan
dengan ciri-ciri biji benih
atau buah melalui
pemerhatian spesimen
sebenar atau menerusi
pelbagai media.
4. Menaakul kepentingan
pencaran biji benih atau
buah kepada kemandirian
spesies tumbuhan.
5. Menaakul kepentingan
kemandirian spesies
tumbuhan kepada
hidupan lain.
6. Melengkapkan nota dan
latihan sebagai aktiviti
pengukuhan dan
pengayaan.
7. Murid membuat
pemerhatian terhadap
tumbuhan disekitar
sekolah dan cara
pencaran biji benihnya
8. Murid membuat
pengelasan dalam bentuk
peta pemikiran I-think
Peta I-THINK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Peta pokok
(Pengelasan cara
tumbuhan
memencarkan biji
benih)
Soalan KBAT
Mengapakah
kebanyakan biji benih
berada di dalam buah?
Apakah tumbuhan
yang biji buahnya
berada di luar buah?
Mengapa?

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


(12.03.2016 hingga 20.03.2016)

TEMA : SAINS FIZIKAL


TAJUK : 5.0 TENAGA

25 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

10
6 10 Mac2017
2 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
5.1
Sumber
dan bentuk
tenaga.

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid boleh:
5.1.1
Memerihalkan
pelbagai sumber
tenaga seperti
Matahari, angin, air,
ombak, makanan,
bateri, biojisim,
nuklear dan bahan
api fosil melalui
pemerhatian
menerusi pelbagai
media.
5.1.2
Menjelas dengan
contoh pelbagai
bentuk tenaga
seperti tenaga
suria, tenaga haba,
tenaga kimia, tenaga
elektrik, tenaga
kinetik, tenaga
bunyi,tenaga
keupayaan, tenaga
cahaya dan tenaga
nuklear melalui
pemerhatian
pelbagai peristiwa
yang berlaku di
persekitaran.
5.1 3
Menyatakan tenaga
boleh berubah dari
satu bentuk ke

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
1 Menyatakan sumber
tenaga.
2 Memerihalkan sumber
tenaga dan bentuk
tenaga yang dihasilkan.
3 Menjelaskan dengan
contoh perubahan
bentuk
tenaga.
4 Mengitlak bahawa
tenaga boleh berubah
dari satu bentuk ke
bentuk lain
5 Menaakul kepentingan
perubahan bentuk
tenaga yang berlaku
dalam kehidupan
seharian.
Kepentingan : alat
berfungsi
Menaakul : mudah
kerja dan jimat masa
6 Mereka bentuk model
secara kreatif dan
inovatif dengan
memerihalkan
perubahan
bentuk tenaga yang
terlibat.

26 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

AMK

CATATAN

Dan Kami turunkan


daripada Al-Quran apa
yang menjadi
penyembuh(ubat) dan
rahmat bagi orangorang yang
beriman(yang
mempercayainya) dan
tiadalah Al-Quran itu
menambahkan kepada
orang-orang yang
zalim selain kerugian.Surah al-isra ayat 82

Cadangan aktiviti
TAJUK : SUMBER & BENTUK
TENAGA
1. Memerihalkan pelbagai
sumber tenaga melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media (Buku Teks
ms 70-71) seperti
Matahari, angin, air,
ombak, makanan, bateri,
biojisim, nuklear dan bahan
api fosil
2. Menjelas dengan contoh
pelbagai bentuk tenaga
seperti tenaga suria,
tenaga haba, tenaga
kimia, tenaga elektrik,
tenaga kinetik, tenaga
bunyi,tenaga keupayaan,
tenaga cahaya dan tenaga
nuklear melalui
pemerhatian pelbagai
peristiwa yang berlaku
(Buku Teks ms 72-73).
3. Mengitlak bahawa tenaga
boleh berubah dari satu
bentuk ke bentuk
lainmelalui pemerhatian
pelbagai peristiwa yang
berlaku di persekitaran
(Buku Teks ms 74-78).
4. Menjelaskan melalui contoh
perubahan bentuk tenaga
berdasarkan contoh

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

bentuk lain melalui


pemerhatian
pelbagai peristiwa
yang berlaku di
persekitaran.
5.1.4
Menjelaskan melalui
contoh perubahan
bentuk tenaga
berdasarkan contoh
peralatan
seperti radio, talifon
bimbit, lampu suluh,
televisyen, lilin,
basikal.
5.1.5
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
peralatan seperti radio,
telefon bimbit, lampu
suluh, televisyen, lilin,
basikal.
5. Melengkapkan nota dan
latihan sebagai aktiviti
pengukuhan.
6. Menghasilkan poster
Tenaga disekeliling kita
(Buku teks m/s 74)
Soalan KBAT
Fikirkan satu situasi
dimana bentuk berubah
daripada tenaga kimia
kepada tenaga keupayaan
kepada tenaga kinetik
kepada tenaga bunyi dan
tenaga haba.
Peta I-THINK
Peta Bulatan (Sumber
tenaga)
Peta Bulatan (Bentukbentuk tenaga)
KPS
1.1.1
1.1.4
1.1.5
1.1.6

27 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

KMS
1.2.1,
1.2.2,
1.2.3,

EMK
PA 21
I-THINK
TMK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

11
13 17 Mac 2017
2 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N

5.2
Tenaga
boleh
dibaharui
dan tidak
boleh
dibaharui.

STANDARD
PEMBELAJARAN

Murid boleh:
5.2.1 Menyatakan
tenaga boleh
dibaharui ialah
tenaga yang boleh
dijana daripada
sumber yang
sentiasa ada secara
berterusan melalui
pemerhatian
menerusi pelbagai
media.
5.2.2 Menyatakan
tenaga tidak boleh
dibaharui ialah
tenaga yang tidak
boleh dijana apabila
sumber adalah
terhad atau tidak
boleh diperoleh
secara berterusan
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media.

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

1 Menyatakan maksud
tenaga yang boleh
dibaharui dan tenaga
yang tidak boleh
dibaharui.
2 Memberi contoh sumber
tenaga boleh dibaharui
dan tenaga yang tidak
boleh dibaharui .
3 Membina pengurusan
grafik sumber tenaga
kepada tenaga dibaharui
dan tenaga yang tidak
boleh dibaharui.
4 Menaakul kepentingan
penggunaan sumber
tenaga secara
berhemah.
5 Menjana idea tentang
penggunaan sumber
tenaga yg tidak
dibaharui kepada tenaga
dibaharui dalam

28 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Cadangan aktiviti
TAJUK : SUMBER TENAGA
DIBAHARUI &
TIDAK BOLEH
DIBAHARUI
1. Menyatakan maksud
tenaga yang
bolehdibaharui dan
tenaga yang tidak
bolehdibaharui
berdasarkan perbincangan
dalam (Buku Teks ms 7779.)
2. Memberi contoh sumber
tenaga boleh dibaharui
dan tenaga yang tidak
boleh dibaharui .
3. Membina pengurusan
grafik sumber tenaga
kepada tenaga dibaharui
dan tenaga yang tidak
boleh dibaharui (Buku
Teks ms 82).
4. Menaakul kepentingan
penggunaan sumber
tenaga secara berhemah
(Buku Teks ms 81).

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN
5.2.3
Menyenaraikan
sumber tenaga boleh
dibaharui seperti
angin, cahaya
matahari, hujan,
biojisim dan ombak.
5.2.4
Menyenaraikan
sumber tenaga tidak
boleh dibaharui
seperti petroleum,
arang batu dan
bahan nuklear.
5.2.5 Menaakul
kepentingan
penggunaan secara
berhemah untuk
sumber tenaga tidak
boleh dibaharui
5.2.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
kehidupan harian.
6 Menjana idea tentang
kesan dan tindakan
ke atas pengurangan
sumber tenaga yang
boleh dibaharui.

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
jimatkan kos dan
sumber
kurangkan pencemaran
kelestarian hidup akan
datang
5. Menjana idea tentang
kesan dan tindakanke atas
pengurangan sumber
tenaga yang boleh
dibaharui.
kesan berlaku jika
cahaya Matahari dan
hujan berkurang
6. Melengkapkan nota dan
latihan pengukuhan
sebagai pemulihan dan
pengayaan.
Peta I-THINK
Peta Buih (Tenaga
boleh diperbaharui)
Peta Buih (Tenaga
tidak boleh
diperbaharui)
Peta Pokok
(Pengelasan tenaga
boleh baharu dan
tenaga tidak boleh
baharu)
Soalan KBAT
Selain sumber air,

29 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
apakah sumber tenaga
yang boleh dibaharui
yang sesuai digunakan
di Malaysia? Berikan
alasan kamu.
KPS
1.1.1
1.1.4
1.1.5
1.1.6

KMS
1.2.1,
1.2.2,
1.2.3,

EMK
PA 21
I-THINK
TMK

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 20 hingga 24 Mac


2017 )
TEMA : SAINS FIZIKAL
TAJUK : 6.0 SIFAT CAHAYA

30 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

12
27 31 Mac 2017
4 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
6.1
Cahaya
bergerak
lurus

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid boleh:
6.1.1
Menyatakan cahaya
bergerak lurus
dengan menjalankan
aktiviti.
6.1.2
Mengeksperimen
untuk menentukan
faktor yang
mempengaruhi saiz
bayang-bayang.
6.1.2
Mengeksperimen
untuk menentukan
faktor yang
mempengaruhi
bentuk bayangbayang.

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

1 Menyatakan cahaya
bergerak lurus.
2 Memberi contoh aktiviti
menunjukkan cahaya
bergerak lurus.
3 Membuat inferens
tentang pembentukan
bayang-bayang.
4 Meramalkan faktor yang
mempengaruhi saiz
dan bentuk bayangbayang.
5 Menguji faktor yang
mempengaruhi saiz dan
bentuk bayang-bayang.
6 Membuat kesimpulan
tentang faktor yang
mempengaruhi saiz dan
bentuk bayang-bayang.

31 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

AMK

CATATAN

Allah (Pemberi) cahaya


(kepada) langit dan
bumi. Perumpamaan
cahaya-Nya adalah
seperti sebuah lubang
yang tak tembus, yang
di dalamnya ada pelita
besar. Pelita itu di
dalam kaca (dan) kaca
itu seakan-akan
bintang (yang
bercahaya) seperti
mutiara, yang
dinyalakan dengan
minyak dari pohon
yang banyak
berkahnya, (yaitu)
pohon zaitun yang
tumbuh tidak di
sebelah timur
(sesuatu) dan tidak
pula di sebelah
barat(nya), yang
minyaknya (saja)
hampir-hampir
menerangi, walaupun
tidak disentuh api.
Cahaya di atas cahaya
(berlapis-lapis), Allah
membimbing kepada
cahaya-Nya siapa
yang Dia kehendaki,
dan Allah memperbuat
perumpamaanperumpamaan bagi
manusia, dan Allah
Mahamengetahui
segala sesuatu. (QS.

Cadangan aktiviti
TAJUK : CAHAYA BERGERAK
LURUS
1. Memahami sifat cahaya
bergerak lurus melalui
pemerhatian situasi
seharian (BT ms 86).
2. Menjalankan aktiviti
Lurus atau Tidak ?) BT ms
86-87 untuk memahami
sifat cahaya bergerak
lurus.
3. Mengeksperimen untuk
menentukan faktoryang
mempengaruhi saiz
bayang-bayang (BT ms
88-89).
4. Mengeksperimen untuk
menentukan faktor yang
mempengaruhi bentuk
bayang-bayang (BT ms
89-90).
5. Membuat kesimpulan
tentang faktor yang
mempengaruhi saiz dan
bentuk bayang-bayang.
6. Melengkapkan nota dan
latihan pengukuhan
sebagai aktiviti pemulihan
dan pengayaan.
Eksperimen
Cahaya bergerak lurus
(Buku teks m/s 86)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK
24:35)

CATATAN

32 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

Saiz bayang-bayang
(Buku teks m/s 88)
Bentuk bayang-bayang
(Buku teks m/s 89)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

13
3 7 April 2017

13

STANDARD
KANDUNGA
N
6.2
Cahaya
boleh
dipantulka
n

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

Murid boleh:
6.2.1
Menyatakancahaya
boleh dipantulkan
dengan menjalankan
aktiviti.
6.2.2
Memerihalkan
kegunaan pantulan
cahaya dalam
kehidupan harian
seperti:
cermin sisi
kereta
periskop
cermin
muka.
6.2.3
Melukis gambar rajah
sinar menunjukkan
pantulan cahaya
pada permukaan
cermin.

3 7 April 2017
4 waktu

33 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Cadangan aktiviti
TAJUK : CAHAYA
DIPANTULKAN
1. Menjalankan aktiviti
seperti cadangan dalam
(Buku Teks ms 90-92)
Lantun Balik untuk
memahami sifat cahaya
boleh dipantulkan.
2. Memerihalkan kegunaan
pantulan cahaya dalam
kehidupan harian seperti:
cermin sisi kereta
periskop

cermin muka
cermin doktor gigi
cermin cembung
selekoh tajam
3. Mewajarkan penggunaan
sifat cahaya boleh
dipantulkanpada alat atau
model yang dicipta untuk
kegunaan harian
dinyatakan.
memudahkan kerja
menjimatkan masa
dan kos
4. Melakar gambar rajah
sinar yang menunjukkan
sifat cahaya
dipantuldaripada
permukaan cermin

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

14
10 14 April 2017
4 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
6.3
Cahaya
boleh
dibiaskan

STANDARD
PEMBELAJARAN
6.3.1
Menyatakan cahaya
boleh dibiaskan.
6.3.2
Memerihalkan satu
peristiwa atau
fenomena yang
menunjukkan sifat
cahaya boleh
dibiaskan seperti:
kedudukan
duit syiling
dalam air
bentuk
pensel
dalam gelas
berisi air
saiz huruf
apabila
dilihat
melalui
kaca.
saiz ikan
dalam
akuarium.
6.3.3
Mencipta alat atau
model yang
menggunakan sifat
cahaya.
6.3.4
Menaakul alat atau

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

1 Menyatakan cahaya
boleh dibiaskan dan
dipantulkan.
2 Memberi contoh
fenomena menunjukkan
cahaya boleh dibiaskan
dan contoh alat yang
menggunakan sifat
cahaya boleh
dipantulkan
3 Melakar gambar rajah
sinar yang menunjukkan
sifat cahaya dipantul
daripada permukaan
cermin.
4 Menjelaskan melalui
contoh alat yang
menggunakan sifat
cahaya dipantulkan
dengan melakar gambar
rajah sinar.
5 Mereka cipta alat atau
model yang
menggunakan sifat

34 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Cadangan aktiviti
TAJUK : CAHAYA DIBIASKAN
1. Menjalankan aktiviti
seperti cadangan dalam
(Buku Teks ms 94-96)
Dari Udara ke Airdan
(Buku Teks ms 9)7
Fenomena Pembiasan
Cahayauntuk memahami
sifat cahaya boleh
dibiaskan.
2. Memerihalkan satu
peristiwa atau fenomena
yang menunjukkan sifat
cahaya boleh dibiaskan
seperti:
kedudukan duit syiling
dalam air
bentuk pensel dalam
gelas berisi air
saiz huruf apabila
dilihat melalui kaca.
saiz ikan dalam
akuarium.
3. Melakar gambar rajah
sinar yang menunjukkan
sifat cahaya
dipantuldaripada
permukaan cermin.
4. Mereka cipta alat atau
model yang menggunakan
sifat cahaya berdasarkan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN
model yang telah
dicipta dengan sifat
cahaya.
6.3.5
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
cahaya.
6 Mewajarkan penggunaan
sifat cahaya bagi alat
atau model yang dicipta.

AMK

CATATAN
aktiviti Model CIptaan
Saya (Buku Teks ms 99).
5. Mewajarkan penggunaan
sifat cahaya bagi alat atau
model yang dicipta.
6. Melengkapkan nota dan
latihan sebagai
pengukuhan dan aktiviti
pengayaan.
Eksperimen
Dari udara ke air
(Pembiasan cahaya
dari satu medium ke
medium yang lain)
Buku teks m/s 94
Fenomena pembiasan
cahaya (Buku teks m/s
97)
Projek
Model Ciptaanku
(menggunakan prinsip
cahaya) Buku teks m/s
98
Alur Bercahaya (Buku
teks m/s 102)
KPS
1.1.1
1.1.4
1.1.5

35 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

KMS
1.2.
1
1.2.
2
1.2.
3

EMK
PA 21
I-THINK
TMK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
1.2.
4
1.2.
5

TEMA : SAINS FIZIKAL


TAJUK : 7.0 ELEKTRIK

36 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

15
17 21 April 2017
2 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
7.1
Sumber
tenaga
elektrik

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

Murid boleh:
7.1.1
Menjelaskan dengan
contoh sumber yang
menghasilkan tenaga
elektrik seperti sel
kering, sel suria,
dinamo, janakuasa
elektrik, akumulator
dan generator.

37 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

AMK

CATATAN

Allah adalah Nur


(cahaya) langit dan
bumi. Perumpamaan
cahaya-Nya itu, adalah
seperti lubang yang tak
tembus, yang
didalamnya ada pelita.
Pelita itu didalam kaca,
dan kaca itu bagaikan
bintang yang
cemerlang bercahayacahaya seperti mutiara.
Yang dinyalakah
dengan minyak dari
pohon yang banyak
berkahnya, yaitu pohon
Zaitun ; yang tidak
tumbuh di timur
maupun di barat. Yang
minyaknya saja
hampir-hampir cukup
menerangi, walaupun
tidak disentuh api.
Cahayanya diatas
cahaya (berlapis-lapis).
Allah-lah yang
menunjukki kepada
cahaya-Nya siapa yang
dia kehendaki, dan
Allah membuat
perumpamaanperumpamaan bagi
manusia, dan Allah
Maha Mengetahui
segala sesuatu. AnNur ayat 35

Cadangan aktiviti:
TAJUK : ELEKTRIK
1. Menjelaskan dengan
contoh sumber yang
menghasilkan tenaga
elektrik seperti sel kering,
sel suria, dinamo,
janakuasa elektrik,
akumulator dan generator
(Buku Teks MS 104-105).
2. Melengkapkan latihan BT
ms 106 Mencari Sumber
Tenaga Elektrik.
3. Membina litar elektrik
lengkap dengan
menggunakan sel kering,
mentol, suis dan wayar
penyambung (Buku Teks
ms 107-108).
4. Mengenal pasti simbolsimbol komponen dalam
litar elektrik lengkap dan
melakar gambar rajah litar
menggunakan simbol
(Buku Teks ms 110-111).
5. Mengeksperimen untuk
membezakan kecerahan
mentol dalam litar
lengkap dengan
mengubah bilangan
mentol atau bilangan sel
kering (Buku Teks ms
112).
Soalan KBAT
Bagaimanakah cara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

15
17 21 April 2017
2 waktu

16
24 28 April 2017
4 waktu

17
2 5 Mei
2017
2 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
7.2
Litar
elektrik
lengkap.

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

Murid boleh:
7.2.1
Membina litar
elektrik lengkap
dengan
menggunakan sel
kering, mentol, suis
dan wayar
penyambung.
7.2.2
Menyatakan fungsi
suis dalam litar
elektrik.
7.2.3
Mengenal pasti
simbol-simbol
komponen dalam
litar elektrik lengkap.
7.2.4
Melakarkan
gambarajah litar
elektrik
menggunakan
simbol.
7.2.5
Mengeksperimen
untuk membezakan
kecerahan mentol
dalam litar lengkap
dengan mengubah
bilangan mentol atau
bilangan sel kering.
7.2.6
Mengenal pasti

38 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Cadangan aktiviti:
TAJUK : LITAR BERSIRI DAN
LITAR SELARI
1. Menjalankan aktiviti
Membina Litar Bersiri dan
Litar Selari (Buku Teks ms
116.)
2. Melakarkan litar bersiri
dan litar selari dengan
menggunakan simbol
(Buku Teks ms 115).
3. Membanding dan
membezakan kecerahan
mentol dalam litar bersiri
dan litar selari (Buku Teks
ms 114-115).
4. Menyatakan kesan ke atas
nyalaan mentol apabila
beberapa suis dalam litar
bersiri dan litar selari
ditutup atau dibuka (Buku
Teks ms 117-118).
5. Membuat kesimpulan
tentang nyalaan mentol
dalam litar bersiri dan
selari berdasarkan aktiviti
mengeksperimen yang
telah dijalankan.
6. Menaakul penggunaan litar
selari ke arah penjimatan
tenaga elektrik seharian :
7. Menjana idea tentang
kelebihan dan kekurangan
litar bersiri dan litar selari.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

susunan mentol
secara bersiri dan
selari dalam litar
elektrik lengkap
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media.
7.2.7
Melakarkan litar
bersiri dan litar selari
dengan
menggunakan
simbol.
7.2.8
Membanding dan
membezakan
kecerahan mentol
dalam litar bersiri
dan litar selari.
7.2.9
Menyatakan kesan ke
atas nyalaan mentol
apabila beberapa
suis dalam litar
bersiri dan litar selari
ditutup atau dibuka.
7.2.10
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

39 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
8. Menjana idea kesan
kecuaian pengendalian
peralatan elektrik melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media (Buku Teks
ms 119-120).
9. Menjelaskan langkahlangkah keselamatan
ketika mengendalikan
peralatan elektrik (Buku
Teks ms 121-122).
10. Melengkapkan nota dan
latihan sebagai
pengukuhan dan aktiviti
pengayaan (Buku Teks ms
125-126).
Eksperimen
Bina litar elektrik
lengkap (Buku teks
m/s 108)
Lakar gambar rajah
litar elektrik
menggunakan simbol
elektrik (Buku teks m/s
111)
Kecerahan mentol
bergantung pada
bilangan sel kering.
Membina litar bersiri
dan litar selari (Buku
teks m/s 116)
Kesan Nyalaan Mentol

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

1 Menyatakan langkah
keselamatan semasa
mengendalikan
peralatan elektrik.
2 Memberi contoh sumber
yang menghasilkan
tenaga elektrik.

17
2017

2 5 Mei
2 waktu

7.3
Langkahlangkah
keselamat
an
pengendali
an
peralatan
elektrik.

Murid boleh:
7.3.1
Menjana idea kesan
kecuaian
pengendalian
peralatan elektrik
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media.
7.3.2
Menjelaskan langkahlangkah keselamatan
ketika
mengendalikan
peralatan elektrik.
7.3.3
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,

3 Membina litar elektrik


lengkap dan melakar
gambar rajah
menggunakan simbol.
4 Membuat kesimpulan
tentang nyalaan mentol
dalam litar bersiri dan
selari secara
mengeksperimen.
5 Menaakul penggunaan
litar selari ke
arahpenjimatan tenaga
elektrik seharian
6 Menjana idea tentang
kelebihan dan
kekurangan litar bersiri
dan litar selari.

1 Menyatakan langkah
keselamatan semasa

40 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
(Buku teks m/s 117)
Soalan KBAT
Sebiji mentol akan
menyala dengan cerah
jika disambung
dengan dua sel kering.
Tetapi jika dua lagi sel
kering ditambah
kepada litar elektrik
tersebut, didapati
mentol tidak menyala.
Mengapa?
Cadangan aktiviti:
Peta minda langkah
keselamatan elektrik
Soalan KBAT
Burung yang
bertenggek di atas
kabel elektrik tidak
terkena renjatan
elektrik. Mengapa?

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

penulisan atau lisan.

menggunakan simbol.

AMK

4 Membuat kesimpulan
tentang nyalaan mentol
dalam litar bersiri dan
selari secara
mengeksperimen.
5 Menaakul penggunaan
litar selari ke
arahpenjimatan tenaga
elektrik seharian
6 Menjana idea tentang
kelebihan dan
kekurangan litar bersiri
dan litar selari.

PEERIKSAAN PENGGAL 1 ( minggu 18 )


8 12 Mei 2017
RAMADHAN & CUTI PENGGAL 1 ( 29 HINGGA 9 JUN 2017 )
TEMA : SAINS FIZIKAL
TAJUK : 8.0 HABA

41 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

19
15 19 Mei
2017
4 waktu

20
22 26 Mei 2017
4 waktu

21
12 -16 JUN 2017
4 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
8.1
Suhu dan
haba.

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid boleh:
8.1.1
Menyatakan suhu
adalah ukuran darjah
kepanasan.
8.1.2
Menyatakan unit
piawai untuk suhu
8.1.3
Menyukat suhu
dengan
menggunakan alat
dan teknik yang
betul.
8.1.4
Mengitlak bahawa
bahan menjadi panas
apabila menerima
haba dan menjadi
sejuk apabila
kehilangan haba
dengan menjalankan
aktiviti.
8.1.5
Membuat kesimpulan
suhu bahan
meningkat apabila
menerima haba dan
menurun apabila

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
1 Menyatakan maksud
suhu dan unit piawai.
2 Menyukat suhu dengan
menggunakan alat dan
teknik yang betul.
3 Mengitlak bahawa
perubahan suhu bahan
disebabkan oleh
penerimaan dan
kehilangan haba.
4 Menjelaskan melalui
contoh tentang
pengembangan dan
pengecutan bahan dari
segi penerimaan dan
kehilangan haba.
5 Berkomunikasi tentang
aplikasi prinsip
pengembangan dan
pengecutan bahan pada
alat dengan memberi
kebaikan dan keburukan.
6 Menjana idea tentang
alat yang mengaplikasi
prinsip pengembangan
dan pengecutan bahan
dengan menerangkan
cara ia berfungsi.

42 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

Kemudian Dia
menujukan kehendakNya ke arah (bahanbahan langit sedang
langit itu masih berupa
asap; lalu Dia
berfirman kepadanya
dan kepada bumi:
Turutlah kamu berdua
akan perintah-Ku,
sama ada dengan
sukarela atau paksa!
Keduanya menjawab:
Kami berdua sedia
menurut - patuh
dengan sukarela.
(Surah Fussilat: 11)

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Cadangan aktiviti
TAJUK : SUHU DAN HABA
1. Memahami kesan haba
melalui pemerhatian
kepada beberapa situasi
sekeliling (Buku Teks ms
127-128).
2. Berbincang berdasarkan
situasi dinyatakan untuk
memahami suhu, unit
piawai suhu dan teknik
menyukat suhu dengan
betul (Buku Teks ms 128130).
3. Mengiltak bahawa bahan
menjadi panas apabila
menerima haba dan
menjadi sejuk apabila
kehilangan haba dengan
menjalankan aktiviti
Menjadi Panas atau
Sejuk(Buku Teks ms 130132).
4. Membuat kesimpulan
suhu bahan meningkat
apabila menerima haba
dan menurun apabila
kehilangan haba dengan
menjalankan aktiviti
seperti pemanasan dan
penyejukan air
Perubahan Suhu (Buku
Teks ms 133-134)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

kehilangan haba
dengan menjalankan
aktiviti seperti
pemanasan dan
penyejukan air.

8.1.6
Menyatakan bahan
mengembang
apabila menerima
haba dan mengecut
apabila kehilangan
haba dengan
menjalankan aktiviti
seperti :
memanaskan
bebola besi dan
gelang;
memanas dan
menyejukkan air
berwarna dalam
salur kaca;
merendam botol
yang dipasang
belon pada
mulutnya ke
dalam air panas
dan ais.

43 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
Eksperimen
Menyukat suhu air
(Buku teks ms 129)
Perubahan kepanasan
sesuatu bahan (Buku
teks ms 131)
Perubahan suhu air
(Buku teks ms 133)
Pengembangan dan
pengecutan bahan
(Buku teks ms 136)
Soalan KBAT
Ali meletakkan satu
botol air mineral
kosong ke dalam
bahagian sejuk beku
peti sejuk selama 2
jam. Terangkan apa
yang terjadi kepada
botol air tersebut.
Cadangan aktiviti
TAJUK : PENGEMBANGAN
DAN PENGECUTAN
1. Menyatakan bahan
mengembang apabila
menerima haba dan
mengecut apabila
kehilangan haba dengan
menjalankan aktiviti
seperti (Buku Teks ms
135-137) :
memanaskan bebola

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

8.1.7
Menaakul
kepentingan aplikasi
prinsip
pengembangan dan
pengecutan bahan
dalam kehidupan
seharian seperti:
ruang di antara
sambungan
landasan
keretapi.
kabel elektrik
dipasang kendur.
cecair dalam
bebuli
termometer.
8.1.8
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

44 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
besi dan gelang;
memanas dan
menyejukkan air
berwarna dalam salur
kaca;
merendam botol yang
dipasang belon pada
mulutnya ke dalam air
panas dan ais.
2. Menaakul kepentingan
aplikasi prinsip
pengembangan dan
pengecutan bahan dalam
kehidupan seharian
seperti (Buku Teks ms
138-139) :
ruang di antara
sambungan landasan
keretapi.
kabel elektrik dipasang
kendur.
cecair dalam bebuli
termometer.
3. Menjana idea tentang
alat yang mengaplikasi
prinsip pengembangan
dan pengecutan bahan
dengan menerangkan
cara ia berfungsi.
4. Melengkapkan nota dan
latihan sebagai aktiviti
pengukuhan dan
pengayaan (Buku Teks ms
141-142).

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

KPS
1.1.1
1.1.4
1.1.5
1.1.7
1.1.9

KMS
1.2.
1
1.2.
2
1.2.
3
1.2.
4
1.2.
5

EMK
PA 21
I-THINK
TMK

TEMA : SAINS BAHAN


TAJUK : 9.0 JIRIM

22
19 22 JUN 2017
4 waktu

9.1
Keadaan
jirim

Murid boleh:
9.1.
Menyatakan jirim
wujud dalam
keadaan pepejal,
cecair dan gas.
9.1.2
Mengelas contoh
bahan/objek dalam
keadaan pepejal,
cecair dan gas
9.1.3
Mencirikan sifat
pepejal, cecair dan
gas dengan
menjalankan aktiviti
dari segi:
jisim

1 Memberi contoh pepejal,


cecair dan gas.
2 Memerihalkan sifat
pepejal, cecair dan gas.
3 Mengelaskan contoh
bahan/objek berdasarkan keadaan jirim.
4 Mengitlak bahawa air
boleh wujud dalam tiga
keadaan jirim.
5 Berkomunikasi untuk
menjelaskan susunan
zarah bagi air dalam tiga
keadaan jirim.

45 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

" (Dia) yang


mengadakan langit dan
bumi. Dia menjadikan
kamu sendiri
berpasang-pasangan
(pula), dijadikan-Nya
kamu berkembang biak
dengan jalan itu. Allah
SWT itu tiada seperti
seumpama 'SESUATU'
apa pun dan Ia Amat
Mendengar lagi Amat
Melihat." As-syura
ayat 11

Cadangan aktiviti
TAJUK : MENGENAL JIRIM
1. Memahami jirim dengan
menyatakan jirim wujud
dalam keadaan pepejal,
cecair dan gas dengan
memberikan contohcontoh yang ada di
persekitaan kita.
2. Mengelas contoh-contoh
disenaraikan kepada
pepejal, cecair atau gas.
3. Memerihalkan sifat
pepejal, cecair dan gas
melalui aktiviti Mari Kaji
(Buku Teks ms 146-151)
dari segi:
jisim
memenuhi ruang
isipadu

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

memenuhi
ruang
isipadu
bentuk

9.1.4
Mengitlak bahawa air
boleh wujud dalam
tiga keadaan jirim
dengan menjalankan
aktiviti.
9.1.5
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
6 Menganalogikan sifat
pepejal, cecair dan gas
dan kaitannya dengan
susunan zarahdengan
situasi kehidupan
seharian
.

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
bentuk
4. Mengitlak bahawa air
boleh wujud dalam tiga
keadaan jirim dengan
menjalankan aktiviti Mari
Kaji (Buku Teks ms 152157).
5. Berkomunikasi untuk
menjelaskan susunan
zarah bagi air dalam tiga
keadaan jirim.
6. Menganalogikan sifat
pepejal, cecair dan gas
dan kaitannya dengan
susunan zarah
dengansituasi kehidupan
seharian seperti :
bilangan murid di
dalam kelas
bilangan kenderaan di
jalan
bilangan kapur tulis
dalam kotak
Eksperimen
Mengenal pasti sifat
pepejal (Buku teks ms
146)
Mengenal pasti sifat
cecair (Buku teks ms
148)
Mengenal pasti sifat
udara (Buku teks ms

46 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
149)
KPS
1.1.1
1.1.2
1.1.5

KMS
1.2.
1
1.2.
2
1.2.
3
1.2.
4
1.2.
5

EMK
PA 21
I-THINK
TMK

EIDUL FITRI ( MINGGU 23 )


23 JUN HINGGA 30 JUN 2017 )

24
3 7 JULAI 2017
2 waktu

9.2
Perubahan
keadaan
jirim

Murid boleh:
9.2.1
Memerihalkan air
boleh berubah
keadaan melalui
proses pembekuan,
peleburan, pendidihan, penyejatan
dan kondensasi
dengan menjalankan
aktiviti.
9.2.2
Menjelas dengan
contoh perubahan
keadaan jirim berlaku
apabila jirim

1 Menyenaraikan proses
perubahan keadaan air
2 Memerihalkan proses
perubahan keadaan air
dari segi menerima atau
kehilangan haba.
3 Menghubungkait antara
perubahan keadaan air
dengan pembentukan
awan dan hujan.
4 Menaakul kepentingan
kitaran air semulajadi
bagi mengekalkan
sumber air.

47 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

Cadangan aktiviti
TAJUK : PERUBAHAN
KEADAAN AIR
1. Memerihalkan air boleh
berubah keadaan dengan
menjalankan aktiviti
Kelas Memasak CIlik
(Buku Teks ms 158-159)
2. Menyenaraikan semula
proses perubahan
keadaan air yang telah
dikenal pasti dalam
aktiviti dijalankan (Buku
Teks ms 160).
pembekuan
peleburan
pendidihan
penyejatan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN
menerima atau kehilangan haba
dengan menjalankan
aktiviti.
9.2.3
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
5 Menjana idea faktorfaktor yang
menyebabkan sumber
air tercemar dan cara
mengekalkan kebersihan
sumber air.
6 Berkomunikasi tentang
faktor yang
mengganggu kitaran air
semulajadi dan
kesannya terhadap
hidupan.

48 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
kondensasi
3. Memerihalkan proses
perubahan keadaan air
dari segi menerima atau
kehilangan haba
berdasarkan aktiviti yang
telah dijalankan (Buku
Teks ms 160) :
pembekuan :
kehilangan haba
peleburan : menerima
haba
pendidihan :
menerima haba
penyejatan :
menerima haba
kondensasi :
kehilangan haba
4. Menjalankan aktiviti Mari
Kaji Aiskrim Segera
(Buku Teks ms 160-161)
sebagai pengukuhan.
5. Melengkapkan nota dan
latihan pengukuhan
sebagai aktiviti
pengayaan.
Ekperimen
Proses pembekuan air
(Buku teks ms 153)
Proses peleburan air
(Buku teks ms 154)
Proses pendidihan air
(Buku teks ms 155)
Proses penyejatan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
(Buku teks ms 156)
Proses kondensasi
(Buku teks ms 157)
Aiskrim segera (Buku
teks ms 160)
Soalan KBAT:
Bagaimanakah para
peniaga air batu
campur mengekalkan
keadaan ais ketika
cuaca panas?

KPS
1.1.1
1.1.4
1.1.5
1.1.9

49 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

KMS
1.2.
1
1.2.
2
1.2.
3
1.2.
4
1.2.
5

EMK
PA 21
I-THINK
TMK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

25
10 14 JULAI
2017
2 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
9.3
Kitaran air
semulajadi.

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

Murid boleh:
9.3.1
Menghubungkait
perubahan keadaan
air dengan
pembentukan awan
dan hujan.
9.3.2
Menjana idea
kepentingan kitar air
semula-jadi.
9.3.3
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

50 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Cadangan aktiviti:
TAJUK : KITARAN AIR
SEMULA JADI
1. Menghubungkait antara
perubahan keadaan air
dengan pembentukan
awan dan hujan (BukuTeks
ms 162-163).
2. Menaakul kepentingan
kitaran air semulajadi bagi
mengekalkan sumber air.
mengelakkan kemarau
kekalkan sumber air
kepada hidupan
mengawal suhu bumi
3. Menjana idea faktor-faktor
yang menyebabkan
sumber air tercemar dan
cara mengekalkan
kebersihan sumber air.
buang sampah,
penggunaan baja dan
racun yang tidak
terkawal.
Cara kekal air bersih :
wujudkan buffer zon
kuatkuasa undangundang
4. Berkomunikasi tentang
faktor yang mengganggu
kitaran air semulajadi dan
kesannya terhadap
hidupan.
penebangan hutan,

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

26
17 21 JULAI
2017
2 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
9.4
Kepentinga
n sumber
air

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid boleh :
9.4.1
Menyatakan sumber
air semulajadi seperti sungai, tasik,
telaga dan mata air.
9.4.2
Menerangkan
kepentingan untuk
mengekalkan
kebersihan sumber
air.

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

1 Menyenaraikan proses
perubahan keadaan air
2 Memerihalkan proses
perubahan keadaan air
dari segi menerima atau
kehilangan haba.
3 Menghubungkait antara
perubahan keadaan air
dengan pembentukan
awan dan hujan.
4 Menaakul kepentingan
kitaran air semulajadi
bagi mengekalkan
sumber air.
5 Menjana idea faktorfaktor yang
menyebabkan sumber
air tercemar dan cara
mengekalkan kebersihan
sumber air.
6 Berkomunikasi tentang
faktor yang
mengganggu kitaran air
semulajadi dan
kesannya terhadap
hidupan.

51 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Soalan KBAT
Bagaimanakah
langkah yang perlu
diambil bagi
menghadapi masalah
kekurangan bekalan
air?
Apakah yang akan
berlaku jika air yang
tersejat dari Bumi dan
terlepas ke ruang
atmosfera Bumi?

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

27
24 28 JULAI
2017
2 waktu

28
31 4 OGORS
2017
2 waktu

STANDARD
STANDARD
KANDUNGA
PEMBELAJARAN
N
TEMA : SAINS BAHAN
TAJUK : 10.0 ASID DAN ALKALI
10.1
Sifat kimia
bahan.

Murid boleh:
10.1.1
Mendefinisi secara
operasi bahan
berasid, beralkali dan
neutral dari segi
perubahan warna
kertas litmus.
10.1.2
Mengitlak sifat bahan
berasid, beralkali dan
neutral dari aspek
perubahan warna
kertas litmus, rasa,
dan sentuhan
dengan menguji
beberapa contoh
bahan.
10.1.3
Memberi contoh
bahan berasid,
beralkali dan neutral.
10.1.4
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

1 Memberi contoh bahan


yang berasid,berakali
dan neutral.
2 Mengelas bahan
berdasarkan sifat
kimianya
3 Mendefinisi secara
operasi bahan yang
berasid, berakali dan
neutral dengan kertas
litmus.
4 Mengitlak sifat bahan
berasid, beralkali dan
neutral dari aspek
perubahan warna kertas
litmus, rasa dan
sentuhan.
5 Berkomunikasi tentang
kepentingan sifat bahan
berasid, beralkali dan
neutral dalam kehidupan
harian.
proses pengawetan
meneutralkan bahan cth yang sakit perut,
akan diberikan ubat
(alkali)

52 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

Dan
sesungguhnya
kami
Telah
menciptakan manusia
(Adam) dari tanah liat
kering (yang berasal)
dari lumpur hitam yang
diberi bentuk.
[Al-Hijr:26]

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Cadangan aktiviti:
TAJUK : ASID, ALKALI DAN

NEUTRAL
1. Menjalankan aktiviti untuk
menguji dan memahami
sifat kimia bahan
menggunakan kertas
litmus sebagai alat
penguji iaitu (Buku Teks
ms 177):
asid
alkali
neutral
2. Menguji beberapa contoh
bahan lain untuk
mengitlak sifat bahan
berasid, beralkali dan
neutral dari aspek (Buku
Teks ms 178):
perubahan warna
kertas litmus
rasa

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
6 Menjana idea kebolehan
asid dan alkali untuk
mengubah sifat sesuatu
bahan.
ubat yang beralkali
meneutralkan asid
dalam perut pesakit
gastrik.
penggunaan cuka
getah

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
sentuhan
3. Mengenalpastibahan
berasid, beralkali dan
neutral untuk
mengelaskannya
berdasarkan sifat
kimianya yang dikenal
pasti dalam aktiviti
dijalankan.
4. Mendefinisi secara operasi
bahan yang berasid,
berakali dan neutral
dengan kertas litmus.
5. Berkomunikasi tentang
kepentingan sifat bahan
berasid, beralkali dan
neutral dalam kehidupan
harian.
6. Melengkapkan nota dan
latihan.
Eksperimen
Perubahan warna
kertas litmus pada
bahan berasid dan
bahan beralkali
Sifat bahan berasid
dan beralkali dari segi
rasa dan sentuh
KPS:
-Mendifinisi secara operasi.
-Mengelas

53 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
KMS:
-Membersih dan menyimpan
alatan.
KBAT:
Membanding dan
membezakan
Membuat inferens
Menjanakan idea
Soalan KBAT
Apakah cara yang
boleh kamu gunakan
untuk menguji sifat
kimia bahan jika kamu
kehabisan kertas
litmus?

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA


TAJUK : 11.0 BUMI, BULAN DAN MATAHARI

29
7 11 OGOS 2017
2 waktu

11.1
Pergerakan
Bumi

Murid boleh:
11.1.1
Menyatakan Bumi
berputar pada
paksinya dan pada
masa yang sama
beredar mengikut
orbitnya mengelilingi
Matahari.
11.1.2
Memerihalkan
putaran dan
peredaran Bumi dari

1 Menyatakan Bumi
berputar dan beredar
2 Menjalankan simulasi
kejadian siang dan
malam.
3 Menjelaskan putaran dan
peredaran Bumi dari
aspek arah dan tempoh.
4 Memerihalkan Bumi
berputar pada paksinya
dan pada masa yang

54 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

Dan suatu tanda


(kekuasaan Allah yang
besar) bagi mereka
adalah malam; Kami
tanggalkan siang dari
malam itu, maka
dengan serta merta
mereka berada dalam
kegelapan,(37) dan
matahari berjalan di
tempat peredarannya.
Demikianlah ketetapan
Yang Maha Perkasa
lagi Maha Mengetahui.
(38) Dan telah Kami
tetapkan bagi bulan

Cadangan aktiviti:
TAJUK : PUTARAN DAN
PEREDARAN BUMI
1. Menyatakan Bumi :
berputar pada paksinya
dan pada masa yang
sama beredar mengikut
orbitnya mengelilingi
Matahari(Buku Teks ms
184).
2. Menjalankan simulasi
Pergerakan Bumi (Buku
Teks ms 185) untuk
memerihalkan putaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

30
14 18 OGOS
2017
2 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

aspek arah dan


tempoh dengan
menjalankan
simulasi.
11.1.3
Menunjukcara
kejadian siang dan
malam melalui
simulasi.
11.1.4
Memerihalkan
putaran Bumi pada
paksinya
menyebabkan kesan
seperti:
kejadian
siang dan
malam
kedudukan
Matahari
kelihatan
seperti
berubah-ubah

perubahan
panjang dan
arah bayangbayang
11.1.5
Menjelaskan
pemerhatian melalui

sama beredar mengikut


orbitnya mengelilingi
Matahari.
5 Menjelaskan melalui
contoh tentang kesan
putaran Bumi.
6 Menjana idea tentang
kesan lain yang
disebabkan oleh putaran
dan peredaran Bumi
serta melibatkan Bulan
dan Matahari
Kejadian pasang
surut (bumi,bulan)
Kejadian empat
musim
(matahari,bumi)
Gerhana (matahari,
bulan, bumi)
4 fasa bulan (bulan,
bumi, matahari)

55 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

AMK

CATATAN

manzilah-manzilah,
sehingga (setelah dia
sampai ke manzilah
yang terakhir)
kembalilah dia sebagai
bentuk tandan yang
tua.(39) Tidaklah
mungkin bagi matahari
mendapatkan bulan
dan malam pun tidak
dapat mendahului
siang. Dan masingmasing beredar pada
garis edarnya. (QS.
Yaasin 36: 37- 40) .

dan peredaran Bumi dari


aspek :
arah : lawan jam
tempoh : satu putaran
lengkap ialah 24 jam @
1 hari, satu edaran
lengkap ialah 365
hari @ 1 tahun
3. Menjelaskan melalui
contoh tentang kesan
putaran Bumi (Buku Teks
ms 186).
4. Memerihalkan putaran
Bumi pada paksinya
menyebabkan kesan
seperti (Buku Teks ms
187-190) :
kejadian siang dan
malam
kedudukan Matahari
kelihatan seperti
berubah-ubah
perubahan panjang dan
arah bayang-bayang
5. Melengkapkan nota dan
latihan sebagai aktiviti
pengukuhan dan
pengayaan.
Eksperimen:
Simulasi putaran dan
peredaran Bumi
Kejadian siang dan
malam
Perubahan kedudukan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

SAINS TAHUN 5

CATATAN
Matahari dengan
panjang dan arah
bayang-bayang

KBAT:
Menghubung-kaitkan
Membuat urutan
Menganalogi-kan

Soalan KBAT:
Bagaimana kita tahu
yang Bumi berputar
dari Barat ke Timur?

31
21 -25 OGOS 2017
2 waktu

11.2
Fasa-fasa
Bulan

Murid boleh:
11.1.1
Memerihalkan
Bulan tidak
mengeluarkan
cahaya tetapi
memantulkan
cahaya daripada
Matahari.
11.2.2
Memerihalkan
Bulan berputar
pada paksinya dan
pada masa yang
sama beredar
mengelilingi Bumi
dari aspek arah

1 Menyatakan Bulan tidak


mengeluarkan cahaya.
2 Menerangkan Bulan
bercahaya akibat
pantulan cahaya
Matahari ke Bumi.
3 Menerangkan cara
pergerakan Bulan dan
Bumi.
4 Menggunakan
perhubungan ruang dan
masa untuk
menggambarkan fasafasa Bulan.
5 Menjana idea tentang
fasa-fasa Bulan
berkaitan dengan
peristiwa yang berlaku

56 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

Tidakkah kamu
mengetahui dan
memikirkan bagaimana
Allah telah
menciptakan tujuh
petala langit bertingkattingkat. Dan Dia
menjadikan padanya
bulan sebagai cahaya
serta menjadikan
matahari sebagai
lampu (yang terang
benderang). (Surah
Nuh: 15-16)

Cadangan aktiviti:
TAJUK : FENOMENA FASAFASA BULAN
1. Perbincangan berdasarkan
pemerhatian sebenar atau
melalui pelbagai media
untuk memerihalkan
Bulan tidak mengeluarkan
cahaya tetapi
memantulkan cahaya
daripada Matahari (Buku
Teks ms 190).
2. Memerihalkan Bulan
berputar pada paksinya
dan pada masa yang
sama beredar mengelilingi
Bumi dari aspek arah dan
tempoh dengan
menjalankan simulasi
Pergerakan Bulan (Buku
Teks ms 192.)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

dan tempoh
dengan
menjalankan
simulasi.
11.2.3
Menggunakan
perhubungan
ruang dan masa
untuk
menggambarkan
fasa Bulan seperti
anak bulan, bulan
sabit, bulan separa
dan bulan purnama
dalam satu edaran
lengkap dengan
mengikut takwim
Qamari.

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
dalam kehidupan.
6 Berkomunikasi bagi
menyatakan bahagian
permukaan Bulan yang
sama sentiasa
menghadap Bumi dan
memerihalkan gambaran
tersebut.

11.2.4
Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan.

57 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
3. Menggunakan
perhubungan ruang dan
masa untuk
menggambarkan fasa
Bulan seperti anak bulan,
bulan sabit, bulan separa
dan bulan purnama dalam
satu edaran lengkap
dengan mengikut takwim
Qamari (Buku Teks ms
194-197.)
4. Menjana idea tentang
fasa-fasa Bulan berkaitan
dengan peristiwa yang
berlaku dalam kehidupan
mengaitkan dengan
aktiviti nelayan ikut
fasa-fasa bulan
menentukan tarikh
perayaan masyarakat
beragama islam
5. Berkomunikasi bagi
menyatakan bahagian
permukaan Bulan yang
sama sentiasa
menghadap Bumi dan
memerihalkan gambaran
tersebut (Buku Teks ms
195).
Eksperimen :
Simulasi pergerakan
dan putaran Bulan
Perubahan bentuk
Bulan semasa Bulan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
mengelilingi Matahari
Peta I-THINK
Peta Alir ( Fasa-fasa
Bulan)
KBAT:
Menghubung-kaitkan
Menjanakan idea
Soalan KBAT:
Berapa lamakah satu
hari di atas Bulan?

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


( 28 OGOS HINGGA 1 SEPTEMBER 2017 )
TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TAJUK : 12.0 TEKNOLOGI

32
4 8 SEPTEBER
2017
4 waktu

12.1
Kestabilan
dan
kekuatan
sesuatu
objek dan
binaan

Murid boleh:
12.1.1
Memberi contoh
suatu struktur yang
kuat dan stabil
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media.
12.1.2
Mengeksperimen
untuk menentukan
faktor yang
mempengaruhi

1 Menyatakan contoh
struktur binaan yang
kuat dan stabil.
2 Menentukan faktor yang
mempengaruhi
kestabilan dan kekuatan
binaan.
3 Menjana idea
kepentingan binaan
yang kuat dan stabil
bagi kehidupan lestari.
4 Mencipta model binaan
yang kuat dan stabil.

58 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

Katakanlah
(Muhammad):
lakukanlah nadzar
(penelitian dengan
menggunakan metode
ilmiah) mengenai apa
yang ada di langit dan
di bumi ...( QS. Yunus
ayat 101)

Cadangan aktiviti:
TAJUK : STRUKTUR YANG
KUAT DAN STABIL
1. Mengenal dan
menyatakan bentukbentuk struktur iaitu
kubus,kuboid,sfera,kon,sili
nder, piramid dan
hemisfera (Buku Teks ms
202).
2. Memberi contoh struktur
yang kuat dan stabil
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN
kestabilan objek iaitu
luas tapak dan
ketinggian.
12.1.3
Mengeksperimen
untuk menentukan
faktor yang
mempengaruhi
kekuatan binaan iaitu
jenis bahan dan
bentuk struktur.
12.1.4
Menjana idea
kepentingan binaan
yang kuat dan stabil
dalam meneruskan
kesejahteraan
kehidupan manusia

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
5 Menaakul kekuatan dan
kestabilan model yang
telah dibina/dicipta.
6 Menambahbaik model
binaan yang dicipta
berdasarkan dapatan
pengujian yang telah
dijalankan.

59 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
(Buku Teks ms 202).
3. Menjalankan eksperimen
Mari Kaji (Buku Teks ms
204-205) untuk
menentukan faktor yang
mempengaruhi kestabilan
objek iaitu luas tapak dan
ketinggian objek.
4. Menjalankan eksperimen
Mari Kaji (Buku Teks ms
207-209) untuk
menentukan faktor yang
mempengaruhi kekuatan
binaan iaitu jenis bahan
dan bentuk struktur.
5. Menjana idea kepentingan
binaan yang kuat dan
stabil dalam meneruskan
kesejahteraan kehidupan
manusia yang lestari.
Lestari - mengekalkan
keadaan semulajadi
untuk menjamin kualiti
hidup dgn
menggunakan sumber
secara berhemah
Binaan yang kuat dan
kukuh akan dapat
jimatkan sumber asas
bahan, kos dan masa
pembinaan dan aspek
keselamatan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

33
11 15 SEPT 2017

34
18 22 SEPT 2017
4 waktu

STANDARD
KANDUNGA
N
12.1
Kestabilan
dan
kekuatan
sesuatu
objek dan
binaan

12.2
Pembudaya
an
kehidupan
lestari.

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid boleh:
12.1.5
Mencipta model
binaan yang kuat
dan stabil dengan
menggunakan bahan
kitar semula.
12.1.6
Menaakul pemilihan
bahan yang
digunakan untuk
membina model
yang kuat dan stabil
untuk meningkatkan
kualiti kehidupan
lestari.
12.1.7
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
12.2.1
Mempraktikkan
amalan penggunaan
bahan yang lestari.
12.2.2 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI
1 Menyatakan contoh
struktur binaan yang
kuat dan stabil.
2 Menentukan faktor yang
mempengaruhi
kestabilan dan kekuatan
binaan.
3 Menjana idea
kepentingan binaan
yang kuat dan stabil
bagi kehidupan lestari.
4 Mencipta model binaan
yang kuat dan stabil.
5 Menaakul kekuatan dan
kestabilan model yang
telah dibina/dicipta.
6 Menambahbaik model
binaan yang dicipta
berdasarkan dapatan
pengujian yang telah
dijalankan.

60 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Cadangan aktiviti:
TAJUK : MENCIPTA MODEL
BINAAN
1. Berbincang untuk
menentukan faktor-faktor
kestabilan dan kekuatan
binaan bagi mencipta
model binaan dengan
menggunakan bahan kitar
semula (Buku Teks ms
211-212).
2. Melakar model binaan
dengan kemas dan jelas.
3. Memilih bahan dan
menaakul pemilihan
bahan yang digunakan
untuk membina model
yang kuat dan stabil untuk
meningkatkan kualiti
kehidupan lestari.
4. Menjalankan aktiviti
projek membina model
binaan yang kuat dan
stabil.
5. Mempersembahkan model
binaan dengan menaakul
kekuatan dan kestabilan
model yang telah dibina
atau dicipta.
6. Menambahbaik model
binaan yang dicipta
berdasarkan dapatan
pengujian yang telah
dijalankan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN
7. Melengkapkan nota dan
latihan pengukuhan
sebagai aktiviti
pengayaan (Buku Teks ms
215).
Eksperimen:
Ketinggian dengan
kestabilan objek
Luas permukaan
dengan kestabilan
objek
Jenis bahan dan
kekuatan binaan
Bentuk struktur dan
kekuatan binaan
Mencipta model
binaan
Mencipta model rumah
yang kuat dan stabil

35
25 29 SEPT 2017

36
2 6 OKTOBER
2017

ULANGKAJI
ULANGKAJI

61 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

STANDARD
KANDUNGA
N

37

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

REKACIPTA DAN PROJEK SAINS


PENGUKUHAN KPS DAN KMS
ULANGKAJI PERSEDIAAN PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN (PAT

9 -1 3 OKTOBER
2017

PEPERIKSAAN PENGGAL 2 ( MINGGU 38 )


( 16 HINGGA 23 OKTOBER 2017 )

39
24-27 OKTOBER
2017

Kemaskini markah
Aktiviti :
1. Perbincangan kertas soalan dan skema jawapan kertas peperiksaan.
2. Membuat pembetulan dan anailisis item soalan ikut mata pelajaran dan kelas.
PERBINCANGAN & PEMBETULAN
KERTAS PEPERIKSAAN

PROGRAM AKHIR TAHUN 2016


PROGRAM PASCA UPSR 2016

40
30- OKT 3 NOV
2017

Aktiviti :

Kemaskini markah

3. Perbincangan kertas soalan dan skema jawapan kertas peperiksaan.


4. Membuat pembetulan dan anailisis item soalan ikut mata pelajaran dan kelas.

62 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

SAINS TAHUN 5

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

MINGGU
/ WAKTU

41
6 10 NOV 2017

42
13 17 NOV 2017
4 Nov
2016

STANDARD
KANDUNGA
N

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PRESTASI

AMK

SAINS TAHUN 5

CATATAN

Kemaskini markah
Aktiviti :
1. Perbincangan kertas soalan dan skema jawapan kertas peperiksaan.
2. Membuat pembetulan dan anailisis item soalan ikut mata pelajaran dan kelas.
TAKRIM ( 18 NOVEMBER 2017 )

PROGRAM AKHIR TAHUN 2016


HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN (HAC) 2016

3. Pengurusan PBS modul offline ikut


mata pelajaran dan kelas.
4. Pelaporan siap dicetak, dihantar
dan difailkan.Pelaporan siap
dicetak, dihantar dan difailkan.
Aktiviti :
1. Pemulangan Buku Teks sesi 2016 .
2. Membuat pembetulan kertas
peperiksaan dan anailisis item
soalan ikut mata pelajaran dan
kelas.
3. Pengurusan PBS modul offline ikut
mata pelajaran dan kelas.
Pelaporan siap dicetak, dihantar dan
difailkan.

CUTI AKHIR TAHUN


20 NOV 3 JAN 2018

63 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI

Disediakan oleh,
Disahkan oleh,

Disemak oleh ,

..

( NOR AFZAN BT NOR OZMAN )


ADZURY B. RAMLI)
Guru Sains Tahap 2,
Guru Kanan Akademik,
Sek. Ren. Sri Al-Amin Bangi,
Ren. Sri Al-Amin Bangi
Selangor.
Selangor.

( NORATIKAH BT ISMAIL )

SAINS TAHUN 5

(SHAMSUL

Ketua Panitia Sains 2016,


Sek. Ren. Sri Al-Amin Bangi,
Selangor.

64 PANITIA SAINS SEK. REN. SRI AL-AMIN BANGI. Nor Afzan Bt Nor Ozman 2016

Sek.