Anda di halaman 1dari 8

SMA NEGERI 2 BANTUL

UNIT KERJA WAKA 1


KURIKULUM

[povCwanpmBk|

No. Dokumen

FM-06/02-01

Revisi ke

Tgl. Berlaku

17 06 2013

Halaman

1 dari 83

nNi=budi

http://widyaksara.webnode.com

SMA NEGERI 2 BANTUL


UNIT KERJA WAKA 1
KURIKULUM

No. Dokumen

FM-06/02-01

Revisi ke

Tgl. Berlaku

17 06 2013

Halaman

2 dari 83

Wulangan angka 1
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

Memahahi berbagai wacana lisan sastra dan budaya Jawa dari berbagai
sumber.
Memahami dan menanggapi pranatacara dari berbagai media.
Menyiapkan kerangka sebuah mata acara.
Menyusun kerangka sebuah mata acara.
Membawakan sebuah acara sebagai pranatacara.

Pranatacar a u t aw i panat a ca r a ?
Salebeting kawruh basa Jawa asring kapyarsa tetembungan pranatacara
utawi panatacara, tetembungan kalih punika menawi dipunudhal saged
nggadhahi teges ;
1. Pranatacara, tetembungan punika bakunipun saking tetembungan pranata
lan adicara, manut bausastra Jawa tembung pranata sami tegesipun
kaliyan paugeran. Wondn adicara sampun cetha tegesipun. Dados
menawi mekaten tetembungan pranata adicara punika paugeran
tumraping tata gelar adicara ingkang badh kalampahan. Gampilipun
tembung pranata adicara punika sami kaliyan daftar acara (tatacara /
random acara) lan ubarampnipun.
2. Panatacara, tetembungan punika bakunipun saking tetembungan panata
lan adicara, manut bausastra Jawa tembung panata nggadhahi teges
ingkang nata. Dn adicara sampun cetha tegesipun. Dados menawi
mekaten tetembungan panata adicara punika pawongan ingkang kajibah
nata lan ngatur tumapaking adicara wiwit pambuka ngantos paripurna,

http://widyaksara.webnode.com

SMA NEGERI 2 BANTUL


UNIT KERJA WAKA 1
KURIKULUM

No. Dokumen

FM-06/02-01

Revisi ke

Tgl. Berlaku

17 06 2013

Halaman

3 dari 83

cekakipun tembung panata adicara punika lajeng


kalimrah
dipuntembungaken MC (Master of Ceremonnies) utawi pembawa acara.
Adicara lan Upacara.
Tembung acara adatipun dipunginakaken sakkersanipun minangka jarwan
(terjemahan) basa Indonesia acara, kamangka jarwanipun tembung acara
salebeting basa Jawa ingkang langkung trep inggih punika adicara.
Tuladhanipun, adicara pngetan dinten kamardhikan, lsp.
Tembung upacara salebeting kawruh basa Jawa nggadhahi teges adicara
adicara ingkang sipatipun langkung mirunggan ing babagan ingkang wonten
gegayutanipun kaliyan lelayu, punapadn panghargyan dhauping pinangantn.
Mila inggkang mbntenaken tata rakit panganggnipun mligi wonten kadadosan
ingkang lumampah, menawi kadadosan punika kagelaraken kanthi mawi
ubaramp adat punapadn tradisi Jawa mila saged dipunwastani upacara.
Tuladhanipun, upacara panggih temanten, upacara pambidhaling layon.
Sangu Tumraping Paraga Panata Adicara.
Panata adicara minangka salah satunggaling ayahan ingkang baku salebeting
adicara, lan supados ayahan punika saged kalampah kanthi prayoga pramila
paraga panata adicara kedah kagungan sangu ingkang cekap lan jangkep.
Rhning panata adicara punika ing salebeting pasamuan dados punjering
kawigatosan, pramila inggih kedah ngudi murih saged renggep ing wicara.
Renggep tegesipun candhak / nyandhak, wondn wicara
tegesipun
gunem/ tutur/
pangandikan. Pramila renggeping wicara punika saged
dipuntegesi ; nguwaosi / ngendalni sedaya pakartining tutur, supados wijiling
pangandikan saged tata, tatas, tth, lan titis.
Tata ing babagan ; basa sastra tuwin patrap.
Tatas ing bab babaran tuwin isining wedaran.
Tth ing bab wijiling pangandikan ; rancak, cetha, lan wiramanipun
sekca.
Titis tegesipun trep kaliyan swasana.
Kanthi mekaten nemb saged dipunwastani renggep ing wicara, menawi
wiwit
saking
pamilihing tembung saha
dhapukaning ukara, runtuting
pangandikan, panjang lan cekakipun wedharan tuwin isining wedharan, trep lan
saged jumbuh kaliyan swasana, saha sadaya kalawau kaaturaken kanthi rancak
lan sekca dipunmirengaken.
Kathah perkawis ingkang kedah dipuncawisaken minangka sangu murih
saged renggep ing wicara, ing antawisipun saged kaprang dados tigang (3)
prangan ;

SMA NEGERI 2 BANTUL


UNIT KERJA WAKA 1
KURIKULUM

No. Dokumen

FM-06/02-01

Revisi ke

Tgl. Berlaku

17 06 2013

Halaman

4 dari 83

Gegayutan kaliyan jiwaning wedharan, inggih punika pambudidaya


murih wedharing pangandikan nggadhahi bobot tuwin raos.
Gegayutan kaliyan ulah swara, inggih punika pambudidaya murih
wijiling pangandikan saged cetha tuwin membat mentuling swara sekca
dipunmirengaken.
Gegayutan kaliyan patrap, inggih punika pambudidaya murih patraping
salira punapadn patraping busana netepi subasita ingkang lumampah.

Sangunipun panata adicara tuwin pamedharsabda supados wijiling


pangandikan nggadhahi bobot antawisipun wonten gangsal (5) perkawis ;
Pirsa sastu / nguwaosi dhateng ayahanipun.
Nguwaosi basa lan sastra.
Tth / baut micara.
Lantip ing panggraita saha tanggap ing swasana.
Kagungan kawruh ingkang cekap, mliginipun ingkang wonten
gegayutanipun kaliyan ayahan punapadn kawruh sansipun.
Wedharing pangandikan saged kadamel rowa utawi ringkes mekaten ugi ing
bab basa ingkang kaginakaken, saged kanthi basa ingkang prasaja punapadn
basa ingkang rinengga, sedaya kalawau gumantung swasana ingkang
lumampah. Wonten salebeting upacara / adicara punapa, sinten ingkang
midhangetaken, saha wekdal ingkang sumadya.
Bakunipun wedharaning pangandikan kedah urut runtut, cetha pilah pilahipun, satemah isining wedharan saged jumbuh kaliyan ayahan ingkang
lumampah. Babaring pangandikan, prayogi kaprang dados tigang (3) perkawis :
Purwaka, inggih punika atur pangandikan ingkang minangka pambuka.
Ingkang kalebet ing prangan purwaka antawisipun :
o Salam pambuka / uluk salam.
o Asung pakurmatan dhumateng para tamu.
o Muji syukur wonten ngarsaning Gusti Ingkang Murbng Dumadi.
o Ngaturaken gatining ayahan.
o Ngaturaken reroncning adicara.
o Tata laksitaning adicara kawaos saking pambuka ngantos dumugi
panutup, lajeng para tamu kasuwun sekca lenggah, angantu
adicara saklajengipun.
Isi utawi pranganing isi ingkang wigati, inggih punika wosing
pangandikan. Ingkang kalebet prangan wigati tumrap panata adicara
kadosta ngaturaken saben saben adicara, rikala ngaturaken saben

SMA NEGERI 2 BANTUL


UNIT KERJA WAKA 1
KURIKULUM

No. Dokumen

FM-06/02-01

Revisi ke

Tgl. Berlaku

17 06 2013

Halaman

5 dari 83

adicara kedah cetha anggnipun ngaturaken adicara ingkang badh


lumampah, setunggal mbaka setunggal para
paraga ingkang
hanyengkuyung dipunaturi kanthi cetha.
Wasana, inggih punika atur ingkang minangka panutup. Wondn
prangan wasana, tumrap panata adicara antawisipun ;
o Nyuwun pangapunten dhumateng sedaya kekirangan saha
kalepatan anggnipun nindakaken jejibahan.
o Ndhrkaken sugeng konduripun para tamu.
o Ngaturaken adicara panutup kanthi salam panutup.

A. Gladhn angka 1.
Wangsulana pitakn ngandhap punika !
1. Punapa ingkang dipunwastani pranatacara / pranata adicara punika ?
Wangsulan:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Punapa ingkang dipunwastani panatacara / panata adicara punika ?
Wangsulan:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Punapa bntenipun pranatacara lan panatacara punika ?
Wangsulan:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

SMA NEGERI 2 BANTUL


UNIT KERJA WAKA 1
KURIKULUM

No. Dokumen

FM-06/02-01

Revisi ke

Tgl. Berlaku

17 06 2013

Halaman

6 dari 83

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Punapa ingkang dipunwastani upacara punika ?
Wangsulan:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Apa sing diarani lan dikarepak renggep ing wicara ?
Wangsulan :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

B. Gladhn angka 2
Owahen sajroning basa Jawa Krama Krama inggil teks
Indonesia, ngandhap punika !!!

acara

basa

Kepada yang terhormat para tamu.


Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan atas berkah dan nikmat
sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan berkumpul pada acara peringatan
HUT RI yang ke 65, tanpa ada alangan suatu apapun.
Di sini saya akan membacakan susunan acara peringatan HUT RI yang ke 65, adapun
acara tersebut antara lain :
1. Pembukaan.
2. Sambutan dari ketua panitia.
3. Sambutan sari ketua RT.
4. Isi
5. Doa
6. Penutup

SMA NEGERI 2 BANTUL


UNIT KERJA WAKA 1
KURIKULUM

No. Dokumen

FM-06/02-01

Revisi ke

Tgl. Berlaku

17 06 2013

Halaman

7 dari 83

Demikian susunan acara yang telah kita ikuti bersama, dan seiring dengan doa maka
selesailah susunan acara pada kesempatan hari ini, apabila ada kesalahan dalam saya
membawakan acara ini, semoga bapak ibu berkenan member maaf yang sebesar
besarnya.
Terimakasih.
Wangsulan :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

C. Gladhn angka 3.
Wangsulana pitakn ngandhap punika kanthi maringi tanda ping (X).
1. Tembung x=gep\ punika nggadhahi teges

?
a. Sangu
b. Nyekel
c. Nggawa

d. Candhak /
nyandhak
e.
Nyancang

2. Tembung wicr punika nggadhahi teges ?

a. Gunem / pangandikan

d. Tetembangan

SMA NEGERI 2 BANTUL


UNIT KERJA WAKA 1
KURIKULUM
b. Lelagon
c. Adicara

No. Dokumen

FM-06/02-01

Revisi ke

Tgl. Berlaku

17 06 2013

Halaman

8 dari 83

e. Cangkriman

3. Tembung p]ntaficr yn kpirantiinak dadi ?

a. Panatacara
d. Pranatacara
b. Pranata adicara
e. Paranata adicara
c. Panata adicara
4. Ingkang dipunwastani renggep ing wicara punika menawi aturing
pangandikan saged .. keJawa ?
a. Tata
d. Titis
b. Tatas
e. Tatag
c. Tth
5. Sing diarani tata kuwi tata ing bab apa ?
a. Babaran isining wedharan
d. Wijiling pangandikan
b. Swasaning ayahan
e. Wayahing ayahan
c. Basa sastra tuwin patrap
6. Sangunipun panata adicara supados wijiling pangandikan nggadhahi bobot
punika wonten pinten ?
a. 2
d. 5
b. 3
e. 6
c. 7
7. Tatacara panganggning busana ingkang sa punika minangka sanguning
panata adicara ingkang wonten gegayutanipun kaliyan ?
a. Patraping busana
d. Jiwaning Wedharan
b. Ulah kridhaning swara
e. Swasananing adicara
c. Kridhaning lathi
8. Sangunipun panata adicara supados wijiling pangandikan nggadhahi bobot,
kados ing ngadhap punika keJawa . ?
a. Tth tuwin baut ing wicara
d. Nguwaosi basa lan sastra
b. Patrap ing busana
e. Lantip ing panggraita
c. Kagungan kawruh cekap
9. Ing ngandhap punika pundi ingkang boten kalebet ing pranganing purwaka
?
a. Salam pambuka
d. Nyuwun pangapunten
b. Asung pakurmatan
e. Muji syukur
c. Ngaturaken reroncning adicara
10. Nyuwun pangapunten dhumateng sedaya kekirangan saha kalepatan
anggnipun nindakaken jejibahan, punika kalebet ing prangan ?
a. Salam pambuka
d. Purwaka
b. Isi
e. Uluk salam
c. Wasana