Anda di halaman 1dari 1

Subjek

Bahasa
Inggeris

Perkara
Tema : Grammar For Funs
Tajuk : Nouns

Tingkatan Hasil pembelajaran :


Subjek
1E
1. Identify Concrete nouns

Perkara

Catatan
Kemahiran proses
Sains:
Berkomunikasi,
menghubungkait,
Catatan
Membuat
kesimpulan,
Kemahiran berfikir
kritis dan kreatif

2. Tajuk
ClassifyLearning
Countable
nouns
vs UnCountable
Areas
Scopes
of Content nouns
ICTL Form 2
Masa :ICTL
3.
Write
singular
and
plural
nouns
Tingkatan
4.10- 5.10
Hasil pembelajaran :
(60)
KriteriaDiakhir
kejayaan:
pembelajaran ini semua pelajar akan dapat
skopand
kandungan
ICTL bagi tingkatan 2
Hari: Masa :
4. List1-downMenyenaraikan
5 comman nouns
5 proper nouns.
Kriteria kejayaan:
ISNIN12.00 -1.10
70 minit 5. Named
- 5 countable and uncountable nouns
02.01.201
6. Nilai
Describe
difference
between
singular
and plural
nouns
murni
: Menghargai
logam
besi adalah
adalah
salah satu sumber bahan
7
mentah di Negara kita .
Kehadira Nilai murni : tolong-menolong dalam menyebarkan ilmu pengetahuan
n:
Pengetahuan Sedia Ada: Whats is Nouns
Subjek
Perkara
Catatan
pembezaan
Subjek
Perkara Proses berdasarkan persekitaran
Catatan
Bahasa
Tema : Strategi
Grammar
For Funs 1.Pembezaan
Kemahiran proses
Inggeris
Bahasa
Tema : Nouns
Tajuk
Grammar For Funs pembelajaran
Kemahiran proses
Sains:
( aktiviti
Anchor)
Inggeris
Tajuk : Nouns
Sains:
Berkomunikasi,
Strategi
pembezaan Pembezaan
produk
2.Pembezaan keupayaan pelajar duduk dalam kumpulan
Tingkatan Hasil pembelajaran :
Berkomunikasi,
menghubungkait,
1.
Introduction of
1. mengikut
Guru meminta
pelajar
sekeliling mereka. Membuat
cita-cita
yangmemerhati
sama
Tingkatan
2I
Hasil
:
menghubungkait,
4.pembelajaran
Identify Concrete
nouns
Learning
Pemula
Aktiviti
Suspen
Membuat
kesimpulan,
2.
Guru
mengemukakan
soalan
terbuka
1. (10
Identify Concrete
nouns vs UnCountable nouns
( 5 minit)
5.
Classify
minit)Countable nouns
Sesime
perkenalan
antarathat
pelajar
guru
Masa :
kesimpulan,berfikir
Kemahiran
Can1.u give
name of thing
u seedan
in the
2.
Countable
nounsnouns
vs2.UnCountable
nounsuntuk membuka Frog Vle
Pelajar diminta
6. Classify
Write singular
and plural
1.10-1.40
5.40-6.10
Kemahiran
kritis
dan kreatif
berfikir
class?
3. Write singular and 1.
plural nouns masing2.
(30)
kritis
dan
kreatif
2.
ABM
Guru meminta pelajar mengambil satu kad nombor.
Kriteria kejayaan:
Kad nombor
Y0ooxszjkiu9iuAk
(Fan3.& Pick)
Guru berkongsi objektif pembelajaran dan
Kriteria kejayaan:
Hari:
Buku teks
nouns and 5 proper nouns.
tiviti 7.
1 List down 5 comman
2. nouns
Pelajar membentuk
kumpulan
berdasarkan
criteria kejayaan
dengan
pelajar kad
Ahad
Lembaran kerja
1.
List
down
5
comman
and
5
proper
nouns.
(15 minit)
8. Aktiviti
Named15 countable and
uncountable nouns
nombor.
Mengenalpasti
etika penggunaan makmal komputer
ABM
01.01.201
Inqyiry-Based
2. (20
Named
countable and
uncountable
nouns
minit)5 difference
1.meminta
pelajar
berbincang
menyenaraikan
etika
- kertas mahjung
9.
Describe
between
singular
and
plural
nouns
7
3.
Guru
pelajar
berbincang
mengenai
learning
dan
penggunaan
makmal
komputer
-warna
3. Koperatif
Describe difference
between
singular
and
plural
nouns
NOUNS.
kolaboratif
2. menyebarkan
Pasangan pelajar
menyemak jawapan .
-Pembentukan kumpulan
: tolong-menolong
dalam
ilmu
pengetahuan
Kehadira Nilai murni
4. Setiap
pasangan membincangan jenis2 nouns
-ThinkPair
Struktur
3. menyebarkan
Soaljawab ilmu
dan maklumbalas
berpasangan.
Nilai murni
: tolong-menolong dalam
pengetahuan dari guru dan
n:
Shareo0uk
5. Pelajar
melengkapkan
lembaran
kerja
ThinkSedia
Pair Ada:
ShareWhats
pelajar.(Dialog
berkesan)
-Rujuk criteria kejayaan
Pengetahuan
is Nouns
4. menyemak
Pelajar merujuk
criteria
Pengetahuan Sedia Ada: Whats
is Nouns
6. Pelajar
jawapan
secarakejayaan
pasangan (peer
assement)
Aktiviti 2
Matlamat
Objektif
Pengurusan grafik AGO
7. Sasaran
Guru memberi
maklum
balas
1. Guru mengedarkan sampul surat yang
(sasaran matlamat objektif. )
Strategi (20 minit)
Pembezaan produk
kriteriasituasi
kejayaan
1 alat pemikiran 8. Pelajar merujuk
mengandungi
masa depan yang perlu
pembezaan
3.
Aktiviti
2CoRTof
ABM:
dicapai
oleh memerhati
pelajar bagisekeliling
memastikan
ICT tidak
1. Guru
Guru meminta
meminta
pelajar
mengambil
satu
kad tugasan
1.
Introduction
1.
3.
pelajar
mereka.
(15
minit)
Kad tugasan.(jenisdisalahgunkan
Learning
di dalam sampul surat
2. Guru
4.
mengemukakan
soalan dan
terbuka
Struktur
jenis nouns)
2.
Pelajar
berbincang
menentukan
cara
paling
( 5 minit)
2. Pelajar
kumpulan
baru
mengikut
kad
Can umembentuk
give
me
name
of
thing
that
u
see
in
the
Koperatif dan
tugasan berkesan dan alasan yang munasabah.
class?
kolaboratif
I -think (peta
3. Maklumbalas dan soaljawab .
3. Melengkapkan
Pelajarmeminta
mengakses
maklumat
mengikut
tugasan
2.
Aktiviti 1Pleno
ABM
pokok).Borang KWL
1.
9.
Guru
pelajar
mengambil
satu kad
nombor.
borang
KWL.
(15 minit)
Kad
nombor
4. (Fan
Pelajar
kepada
kumpulan
asal
- (10
Round
minit)
1.& bergerak
Pelajar
melengkapkan
KWL
Pick)
Inqyiry-Based
Buku
Soalanteks
Anchor
2.
Pelajar
menyatakan
criteria
kejayaan.
robin
2.
10.
5. Pelajar membentuk
menerangkankumpulan
hasil tugasan
berdasarkan
mengikut
kad
giliran. Lembaran kerja
learning
nombor.
(round robin)
3.
11.
6.
Guru
Pelajarmeminta
melengkapkan
pelajar berbincang
i-think (petamengenai
pokok ).
-ThinkPair
Share
Reward kumpulan
Refleksi
7. NOUNS.
Pelajar yang sudah selesai boleh menjawab soalan
4. Setiap
12.
anchorpasangan membincangan jenis2 nouns
AFL - Penilaian
5.
13.
8. Pelajar
Penaksiran
melengkapkan
kumpulan lembaran kerja
rakan dan kumpulan
6.
14.
9. Pelajar
Maklumbalas
menyemak
dari rakan
jawapan
kumpulan
secara pasangan
dan guru (peer
10. assement)
Pelajar menampalkan hasil kerja yang telah disemak
7.
15.
Guru
11. Pelajarmemberi
merujukmaklum
criteria balas
kejayaan
3

Aktiviti 2
(20
(10 minit)

5.

Pleno
(5
(3 minit)

16. Pelajar merujuk kriteria kejayaan


8.
1. Guru menyediakan bahan untuk setiap pelajar
5.
2. Guru mengedarkan kad tugasan.
6.
3. Melengkap kad tugasan
7.
4. Pelajar merujuk kriteria kejayaan
8.
1. Pelajar melengkapkan kad keluar untuk menyatakan
3.
2.
4.

6.

Refleksi :

pelajaran yang telah dipelajari dan pelajaran yang


ingin dipelajari dalam pdp yang akan datang.
Pelajar menyatakan kriteria kejayaan semula dan
menyatakan kriteria kejayaan akan datang.

KBKK
ABM:
Kad tugasan ,

Kad keluar