Anda di halaman 1dari 5

MOSOK RA WANI !!!!

___________________________ :

aguswin dan anang joened

MUSIK PEMBUKA
DINAMIS. SUKRO BERLAGAK
SUKRO

: Sepurane dulur dhewe,


nek onok wong lanang kalah karo bojone... kongkonen
mrene !
Tak ajari carane menjinakkan istri. Contoen aku, SUKRO.
Masi aku hobi mancing, gak wani bojoku muring-muring.
Apa ae, kudu manut aku. Kepala rumah tangga. Kepala !
Iki lo...panggone neng dhuwur, di atas... kudu manut atasan !
Diarani sirah, isine arah. Kudu manut arahanku.
Diarani ndhas..utawa ndhasari.. kudu manut dhasarku.
Piye, mantab ora...? SUKRO !!!

MUSIK SENENG. SUKRO JOGEDAN.


BOJONE SUKRO TEKA. SUKRO KISINAN. WALESAN PANCING DADI
JUTHIK MACA.
SURTI
: Sukro !!!
SUKRO
: He, onok wong akeh !!! Mas, apa Ayah ngono lo ...
SURTI
: Ra sudi !! Apa kuwi, pancing !!!
SUKRO
: Dudu... sumpah !
SURTI
: Kok koyo walesan pancing ???
SUKRO
: Aku nganu... latihan dadi guru ngaji .
SURTI
: Guru ngaji ? moco ae ra enthos kok dadi gurune..
SUKRO
: Nek iso kan dadi gurune moso dadi muride.. isin aku..
hehehe...
SURTI
: Aja cengengesan ! Sepedhae trill wis didandani pa durung?
SUKRO
: Sakjane wis arep tak gowo ...
SURTI
: Berarti durung ??? Wong lanang opo ta sampeyan iki?
Iki engko kudu mbecek nang Pak Lurah. Kancane padha
sanggulan, sewekan.
Opo pantes nek numpak TRIL koyo ngono kuwi.
Playune karo suarane ra sumbut kaya entut !!!
SUKRO
: Wis saiki karepmu piye?
SURTI
: Ndang digawa nang bengkel !!!
SUKRO
: Tambahana duite ..
SURTI
: Piye ?
SUKRO
: Tambahana ! mang ewu ae ..
SURTI
: Nggo apa ?
SUKRO
: Tuku rokok. Nek ra oleh kowe malah kisinan lo..! Aku nyolong
susure mbah-mbah sing dipepe neng pager trus tak nggo
rokokan. Trus konangan uwong. He bojone sapa nyolong
susur ??? Bojone SURTI, ngono piye ???
SURTI
: La duit jatah rokok mau nang ndi?
SUKRO
: Mau enek wong njaluk sumbangan masjid. Trus nggawe duit
kuwi.
Iki urusan mejid lo.. iklas ojok medhit..
SURTI
: Yo wis, nyoh..!!! (ngelungne duit limang ewu)
Iki mau ono wong njaluk sumbangan mejid ta???? (takon
pemusik)
PEMUSIK
: Ora onok ki !!!
SURTI
: Wow, semprul (nguber SUKRO)
SUKRO MLAYU NGGUYA-NGGUYU.
NGIBRIT NGGAWA DUIT.

BENDOT
SURTI

:
:

BENDOT
SURTI
BENDOT
SURTI
BENDOT

:
:
:
:
:

SURTI
BENDOT

:
:

SURTI

BENDOT
SURTI
BENDOT

:
:
:

SURTI
BENDOT

:
:

SURTI

SUKRO

BENDOT
SUKRO

BENDOT TEKA.
Kula nuwun.. assalamu alaikum ..
Wow, mbalik maneh.. ethok-ethok assalamu alaikum...
Othokowok tenan wong iki !!!
Aku dhayoh, Yu..
Eh... sepuntene kula kinten bojo kula.
Bojo sampeyan Kang Sukro ta? Senengane mancing ?
Inggih leres.. kok ngertos.
Kula ningali teng pesbuk onten kok.
Bojo sampeyan niku dukun.
Sanes !
Dukun, asline dukun.
Teng pesbuk ditulis ngoten kok. Dukun tapi bojoku ra percoyo.
Nek dikandhani muring-muring.
Kurang ajar !!! Sukro semprulll tenan. Malah ngaku-ngaku
dukun !!!!
Lo, tenan to.. sampeyan muring-muring.
Tapi dudu dukun pakdhe.
Dukun. Ngga timbang angel-angel, niki seket ewu mang
tampani.
Sampeyan ngomong heeh ngoten mawon.
Dukun ta ?
Heeh.
Beres wis...suwun (salaman)
Sak niki tiyange pundi ?
Wadhah ... nembe medal ... sik kula golekane ..
biasane menggok Mbeji, mancing sik..

MUSIK. SURTI LUNGA. SUKRA TEKA.


CEMBURU. NESU KARO TAMU.
: Wow, pantesan arep lunga kok ra tega ! Arep budhal atiku
kaya disendhal.
Jebul, bojoku asolole karo wong kaya iwak peyek iki ta !!!
Pancen bojoku ra pati takcintai, tapi warisane sing tak goleki.
Wis kandel kulitmu ya? Pingin ra dawa umurmu ya?
: Kula dhayoh Kang !
: Ngaku dhayoh, ngaku dhayoh.. tapi nyah-nyoh... ora isa !!!
MINGGAT !!!!!

BENDOT

SUKRO
BENDOT

:
:

SUKRO
BENDOT

:
:

SUKRO
BENDOT

:
:

SUKRO
BENDOT

:
:

MUSIK JULA-JULI CEPET.


BENDHOT MLAYU MINGGIR.
Ngeten lo Kang, kula wau mriki pancen madosi sampeyan.
(karo nyalami duit) Sampeyan kula jaluki tulung nambani anak
kula.
Rumangsamu aku ki sapa ? Dukun ngono ??!!!
Nah, cocok kalih sing teng pesbuk !!! persis !!! (karo nyalami
duit maneh)
Jare pesbuk, nek disebut dukun nesu !!! Sampeyan Kang
Sukro ta ?
Iya !
Nah, berarti bener. Senengane mancing turut kali?
Iki dudu Sunan Kalijogo, ning jogo kali. Cocok.
Kowe ojok gawe gara-gara !!!
Aku ra gawe gara-gara. Tapi, nek Kang Sukro ra gelem
ngewangi,
gara-garane omahku ra mari-mari. (nyalami duit maneh)
Kok bolak-balik nyalami duit ?
Ben ndang beres. Karo latihan pemilu ngono kae lo ...

SUKRO
BENDOT

Wis ayo budhal. ( mlaku budhal)


: Lha bojoku ???
: Sing penting warisane !!! AYO NDANG !!!!
SUKRO LAN BENDOT LUNGA.
MUSIK SIGRAK GANTI NGLANGUT. SEDHIH.
MAYA nangisi anakke sing ra kenek ditakoni.

MAK YAH

: O alah to Ndhuk, anak siji, anakke buruh tani, kok saiki lara ra
kenek ditakoni.
Gek ki mau klebon neng ngendi ???? Gusti, Gusti... !!!!
Tiyas .. ngomonga ya, Ndhuk.. mak-e bingung iki lo..
Tiyas.. ambegan sayang, ambegan lo... ojok lali. Tiyas...
Tiyaassss... (MUSIK KERAS)

MAK YAH NANGIS SERU.


BENDOT KARO SUKRO TEKA. BENDOT NYEKELI MAK YAH.
SUKRO
: Jare sing lara anakke, Kang... kok sing dicekel mbok-e
BENDOT
: Hee.... kliru, kadhung kulina ...
MAK YAH
: (arep nubruk)
Mbah Dukun ...
SUKRO
: Ojok nubruk aku... bukan muhrim !!!
MAK YAH
: Mbah, nyuwun tulung Mbah...
SUKRO
: Wis manuta kabeh. Minggir saka kene.
Mengko nek anakmu bengok-bengok, mrene ya !!! Ngerti ?
MAK YAH
: Ngertos Mbah.
( Maya karo Bendot lunga)

SUKRO

TYAS

SUKRA BINGUNG GAWE CARA.


BUKAK DOMPET ITUNG-ITUNG DUIT.
CLILANG-CLINGENG NYAWANG KIWO TENGEN.
: Ndhuk, terus terang wae ya... aku ra isa nambani awakmu.
Aku dudu dukun, dudu kyai, dudu tabib. Aku gur wong
lontang-lantung sing senengane mancing. Kowe ora kelebon
ta? Soale aku wedi karo setan.
Ojok-a setan, bojoku ae lo.. aku ra wani.
Nek ndelok modelmu, aku eruh sing mbok rasakne.
Iki kertas, tulisen neng kene !!!!
Iki duite upahmu nulis.
MUSIK mbarengi TYAS nulis.
SUKRO katon ngerti banget. Wong loro salaman. Manthuk.
: Mak-e ..!!!!!!

MAK YAH karo BENDOT teka.


SELLY nyawang MAK YAH. TYAS semaput. Kabeh bingung.
SUKRO
: Mak, sampeyan tresno karo anak opo ora?
: Nggih tresno sanget, Mbah .
SUKRO
: Kalung gelangmu, sing mbok simpen nek pas njaluk
keringanan... tapi mbok gawe nek pas becekan, nek dinggo
tebusan piye?
MAK YAH
: Sagah Mbah.. pokok anak kula waras.
SUKRO
: Nuruti karepe anak, sanggup ?
MAK YAH
: Sagah Mbah... pokok anak kula waras.
SUKRO
: Takonono, anakmu pingin apa !!!
MAK YAH
: Tyas anakku, sampeyan pingin apa Nak ???
TYAS
: (meneng wae)
MAK YAH
: Tyas anakku, sampeyan pingin apa Nak ???
TYAS
: (meneng wae)

MAK YAH
TYAS

: Tyas anakku, sampeyan pingin apa Nak ???


: AKU PINGIN NERUSNE SEKOLAH, MAK... !!!!!
TAMAT

__________________________________________________________
Juni 2012

Selasa Kliwon, 5

MUSIK DRAMA
MOSOK RA WANI
1. PEMBUKA : biasane
2. SUKRA 5 6 1 2 ..dilanjutkan
umpak PEPILING
3. Kisinan : kendhang kothekan, vokal
4. SUKRO SEMPRUL : umpak gethuk
1 5 1 5 1 5 1 6
1 6 1 6 1 6 1 5
saron/peking 2165 2165 dst.
5. DUKUN : tak tak 111222333555
6. Kurang ajar : palaran 5 (bonang
2 5 rendah)
7. NGOLEKI SUKRO : umpak gelang alit
8. minggat : JULA-JULI cepat
9. sing penting warisane
Tak dung tak dung (1 ) 21 121 21
121 dsb.
Dilanjutkan gambang
10.Tiyas !!!! : JULA-JULI cepat
11.Wis minggira : dung tak tung tung
(1) JULA-JULI lambat
12.GELEM : JULA-JULI cepat ..ke
lambat
13.MAK-E, PAK-E ..: JULA-JULI cepat
14.PENUTUP ( sigrak-sigrak dhandhut)
15.Bayaran..mangan.

MUSIK DRAMA
MOSOK RA WANI
1. PEMBUKA : biasane
2. SUKRA 5 6 1 2 ..dilanjutkan
umpak PEPILING
3. Kisinan : kendhang kothekan, vokal
4. SUKRO SEMPRUL : umpak gethuk
1 5 1 5 1 5 1 6
1 6 1 6 1 6 1 5
saron/peking 2165 2165 dst.
5. DUKUN : tak tak 111222333555
6. Kurang ajar : palaran 5 (bonang
2 5 rendah)
7. NGOLEKI SUKRO : umpak gelang alit
8. minggat : JULA-JULI cepat
9. sing penting warisane
Tak dung tak dung (1 ) 21 121 21
121 dsb.
Dilanjutkan gambang
10.Tiyas !!!! : JULA-JULI cepat
11.Wis minggira : dung tak tung tung
(1) JULA-JULI lambat
12.GELEM : JULA-JULI cepat ..ke
lambat
13.MAK-E, PAK-E ..: JULA-JULI cepat
14.PENUTUP ( sigrak-sigrak dhandhut)
15.Bayaran..mangan.

Catatan ELEKTON :
BERPISAH ( - 6 ) CINTA ABADI ( - 6) IND
RAYA ( - 6 )
SELAKSA ( 2 ) MUTIARA KATA ( 2 )

Catatan ELEKTON :
BERPISAH ( - 6 ) CINTA ABADI ( - 6) IND
RAYA ( - 6 )
SELAKSA ( 2 ) MUTIARA KATA ( 2 )

MUSIK DRAMA
MOSOK RA WANI
1. PEMBUKA : biasane
2. SUKRA 5 6 1 2 ..dilanjutkan
umpak PEPILING
3. Kisinan : kendhang kothekan, vokal
4. SUKRO SEMPRUL : umpak gethuk
1 5 1 5 1 5 1 6
1 6 1 6 1 6 1 5
saron/peking 2165 2165 dst.
5. DUKUN : tak tak 111222333555
6. Kurang ajar : palaran 5
(bonang 2 5 rendah)
7. NGOLEKI SUKRO : umpak gelang alit

MUSIK DRAMA
MOSOK RA WANI
1. PEMBUKA : biasane
2. SUKRA 5 6 1 2 ..dilanjutkan
umpak PEPILING
3. Kisinan : kendhang kothekan, vokal
4. SUKRO SEMPRUL : umpak gethuk
1 5 1 5 1 5 1 6
1 6 1 6 1 6 1 5
saron/peking 2165 2165 dst.
5. DUKUN : tak tak 111222333555
6. Kurang ajar : palaran 5
(bonang 2 5 rendah)
7. NGOLEKI SUKRO : umpak gelang alit

8. minggat : JULA-JULI cepat


9. sing penting warisane
Tak dung tak dung (1 ) 21 121 21
121 dsb.
Dilanjutkan gambang
10.Tiyas !!!! : JULA-JULI cepat
11.Wis minggira : dung tak tung tung
(1)
JULA-JULI lambat
12.GELEM : JULA-JULI cepat ..ke
lambat
13.MAK-E, PAK-E ..: JULA-JULI cepat
14.PENUTUP ( sigrak-sigrak dhandhut)
15.Bayaran..mangan.

8. minggat : JULA-JULI cepat


9. sing penting warisane
Tak dung tak dung (1 ) 21 121 21
121 dsb.
Dilanjutkan gambang
10.Tiyas !!!! : JULA-JULI cepat
11.Wis minggira : dung tak tung tung
(1)
JULA-JULI lambat
12.GELEM : JULA-JULI cepat ..ke
lambat
13.MAK-E, PAK-E ..: JULA-JULI cepat
14.PENUTUP ( sigrak-sigrak dhandhut)
15.Bayaran..mangan.