Anda di halaman 1dari 18

1

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK


TINGKATAN LIMA 2015
ANJURAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA


(KEDAH)

MATEMATIK 1449/2
MODUL 2

PERATURAN PERMARKAHAN

2
Bahagian A
[ 52 markah]
Soalan

Penyelesaian dan Peraturan Pemarkahan


R

Markah

(a)

K1

K2

(b)

F
3
Nota:

dilorek dengan betul, beri K1

Soalan
2

Penyelesaian dan Peraturan Pemarkahan


5p 15q = 45 atau setara

Markah
K1

Nota :
Cuba untuk samakan di antara pekali dengan pemboleh ubah, beri K1
ATAU
p = 9 + 3q atau setara (K1)

22q 44 atau setara

K1

ATAU
p
1


5 3 1 7
q

1

9

(K2)

Nota :
1. Matriks songsang betul dilihat , beri K1

2. Cuba, menulis persamaan matriks,

p matriks
21
q songsang

, beri K1

N1
N1

p3
q 2
Nota :
p
3

q
2

sebagai jawapan akhir, beri N1


4

2x 5x 12 = 0
(2x + 3) (x - 4) = 0
x=

3
2

atau setara

K1
K1
N1

4
x=4

N1

Nota:
1. Terima tanpa = 0 untuk K1
3
3

2. Terima x x 4 atau setara dengan jawapan x =


dan x =
2
2

4 beri Kk2.

Soalan

Penyelesaian dan Peraturan Pemarkahan


N

4N

(a)

Markah

atau

M
P

P1

(b)
K
L
Q
5

(a)

kos

4141o

L
1Q5

atau setara

N1

2
3

SR

5
2

y=

P1

atau setara

5
7=
( 6) + c
2

(b)

K1

Q
2P
o
atau 41 25'

ATAU

5
y7
2 atau setara
x6

5
x 8 atau setara
2

K1

N1

5
x8
2

K1

16
atau setara
5

N1

0=

2
5

(a)

24 0
atau setara
12 0

K1

2
Nota: Tanpa kerja, beri K1N1
(b)

1
58 t 12 24 1032
2

N1

atau setara

K2

5
40

N1

Nota:

t 12 24

atau

Soalan
7

1
70 t 24 beri K1
2

Penyelesaian dan Peraturan Pemarkahan

(a) Palsu

Markah
P1

(b) Implikasi 1

: Jika P Q maka P Q P '

P1

: If P Q then P Q P '

Implication 1

maka P Q '
Implication 2 : If P Q P ' then P Q '
Implikasi 2

: Jika P Q P '

(c) Premis 2: Matriks B ada songsang

P1

P1

K1N1

Premise 2: Matrix B has an inverse


(d) 2(3)n n , n = 1,2,3,
Nota:
2(3)n n dilihat, beri K1

6
8(a)

P2
1 4

2 5

atau setara

Nota:
4
1

* penentu 5

(b)

3 2

5 4

2
1
* matriks 22 dilihat , beri P1
atau
3
3 4 2 5

x 24

y 44
P1

Nota:
Terima sebarang simbol untuk betik dan jambu.

4 2 24
1


(3)(4) (5)(2) 5 3 44

atau

matrik 24


songsang 44

K1
N2

Harga betik = 4
Nota:

matrik
1.Jangan terima

songsang

3 2
matriks 1 0

atau

5 4
sonsang 0 1

x 4
y 6

2. x = 4, y = 6 atau sahaja sebagai jawapan akhir, beri N1.


3. Jangan terima sebarang penyelesaian yang tidak menggunakan kaedah
matriks.
3
1

( 10 + 14) tinggi 50
4
2
22
(7)2 20
7
3
1
22

( 10 + 14) tinggi 50 =
(7)2 20
4
2
7

K1
K1
K1

Tinggi = 6.84
N1
4
Soalan
10

(a)

Penyelesaian dan Peraturan Pemarkahan

Markah

90
22
240
22
2 14 atau
2 10 atau setara
360
7
360
7

K1

22
240
22
90
2 14
2 10

atau setara
7
360
7
360

K1

1342
19
atau 63
atau 63.90
21
21

N1

Nota: terima 63.9 untuk N1


(b)

240 22
90 22
10 10 atau
14 14 atau setara
360 7
360 7

K1

240 22
90 22
10 10
14 14
360 7
360 7

K1

1166
11
atau 55
atau 55 52
21
21

K1

3
6

NOTA
1. Terima untuk markah K.
2. Terima nilai yang betul daripada penggantian yang tidak lengkap
untuk markah K.
3. Jawapan yang betul daripada kerja tidak lengkap, beri Kk2.
11

(a)
{(F 4), (F 6), (F 7), (I 4), (I 6), (I 7), (V 4), (V 6), (V 7), (E 4), (E 6), (E 7)}
Nota:

P2

Benarkan dua kesilapan untuk P1


(b)(i)
{ (E 4), (E 6) }
2
12

atau

K1
1
6

N1

(ii)
{ (I 4), (I 6), (I 7), (E 4), (E 6), (E 7), (F 7), (V 7)}
8
12

atau

2
3

K1
N1

2
6

NOTA:
Terima jawapan yang betul tanpa kerja untuk K1N1 dengan syarat dapat P2.

BAHAGIAN B
Soalan

Peraturan Pemarkahan

Markah

12(a)
18

K1

K1

(b)
Graf
Paksi dilukis pada arah yang betul dengan skala seragam untuk
5 < x < 3 dan 21 < x < 4

P1

Semua 7 titik dan *2 titik diplot betul atau lengkung melalui semua titik untuk
K2
5 < x < 3 dan 21 < x < 4
Nota:
1. 7 atau 8 titik diplot betul, beri K1
2. Abaikan lengkung di luar julat
N1
Lengkung yang licin dan berterusan tanpa sebarang garis lurus melalui semua 9

titik yang betul menggunakan skala yang diberi untuk


5 < x < 3 dan 21 < x < 4
(c)(i)
15 < y < 14

P1

1.6 < x < 1.8

P1

Garis lurus y = 3x + 7 dilukis dengan betul

K2

(ii)
2

(d)
Nota:
Kenal pasti persamaan y = 3x + 7

, beri K1

4.6 < x < 4.4

N1

2.4 < x < 2.6

N1

Nota:
1. Benarkan markah P atau N jika nilai x dan nilai y ditunjuk pada graf
2. Nilai x dan nilai y diperoleh dengan kiraan, beri P0 atau N0
3. Nilai-nilai x dan nilai y didapati daripada graf yang salah, beri P0 atau
N0

12

Graf untuk Soalan 12y


Graph for Question 12

25

20

15

10

0
5

-10

15

20

25

3
x..

10
Soalan
Peraturan Pemarkahan
13(a)(i) (8, 2 )
Nota:
(8, 2) ditanda pada graf atau (3, 5) dilihat atau (3, 5) ditanda pada graf, beri P1
(ii) (7, 3 )

markah
P2

P2

Nota:
(7, 3) ditanda pada rajah atau (4, 4) dilihat atau (4, 4) ditanda pada rajah,
beri P1
(b)(i) (a) W : Pantulan pada garis y = 5
Nota:
1. Pantulan, beri P1

P2

(b) R : Pembesaran pada (7, 8), faktor skala 3


Nota:
1. Pembesaran pada (7, 3), beri P2
2. Pembesaran, faktor skala 3, beri P2
3. Pembesaran, beri P1
(ii)

P3

K2
N1

luas objek + 640 = 3 l uas objek

80
Nota:
2

640 + luas objek atau *faktor skala luas objek , beri K1


12

11

14

(a)
I
II
III
IV
V
VI
VII

(b)

Bil. Buku
21 25
26 30
31 35
36 40
41 - 45
46 50
51 55

Bil. Murid
1
4
8
9
6
5
2

Titik Tengah
23
28
33
38
43
48
53

Bilangan buku : (II hingga VII)


Bilangan murid : (II hingga VII)
Titik tengah
: (II hingga VII)
Nota :
Benarkan 1 kesilapan pada kekerapan untuk P1

P1
P2
P1

1 23 4 28 8 33 9 38 6 43 5 48 2 53

K2

1 4 8 9 6 5 2
Nota:
1.Benarkan 2 kesilapan pada kekerapan dan/atau titik tengah untuk K1.
2.Benarkan 2 kesilapan untuk pendaraban di antara kekerapan dan titik tengah
untuk K1.
38.43 atau

269
3
atau 38
7
7

(c) Histogram
Paksi dilukis pada arah yang betul dan skala seragam untuk 20.5 < x < 55.5
dan 0 y 9 , dan paksi mengufuk dilabel mengguna sempadan atas atau
sempadan bawah atau titik tengah atau selang kelas

N1

P1

Semua 7 bar dilukis betul

K2

Histogram dibina betul (dilukis dengan pembaris) mengguna skala yang diberi
Nota:
*6 atau *5 bar dilukis betul, beri K1

N1

N1

1
12

(d) 13

12

13

Graf untuk Soalan 14


Graph for Question 14

Kekerapan

0
23

28

33
38
Bilangan buku dibaca

43

48

53

14

Question
15

Solution and Mark Scheme


Note :
(1)

Accept drawing only (not sketch).

(2)

Accept diagrams with wrong labels and ignore wrong labels.

(3)

Accept correct rotation of diagrams.

(4)

Lateral inversions are not accepted.

(5)

If more than 3 diagrams are drawn, award mark to the


correct ones only.

(6)

For extra lines (dotted or solid) except construction lines, no


mark is awarded.

(7)

If other scales are used with accuracy of 0.2 cm one way,


deduct 1 mark from the N mark obtained, for each part
attempted.

(8)

Accept small gaps extensions at the corners.


For each part attempted :
(i) If 0 4 cm, deduct 1 mark from the N mark obtained.
(ii) If > 0 4 cm, no N mark is awarded.

(9)

If the construction lines cannot be differentiated from the


actual lines:
(i)

(ii)

(10)

Dotted line :
If outside the diagram, award the N mark.
If inside the diagram, award N0.
Solid line :
If outside the diagram, award N0.
If inside the diagram, no mark is awarded.

For double lines or non-collinear or bold lines, deduct 1


mark from the N mark obtained, for each part attempted.

Marks

15
15

15

(a)

Bentuk kelihatan betul dengan semua garis penuh

K1

JK > KF >KG = GF

K1

Ukuran betul sehingga 0.2 cm (sehala) dan sudut di semua bucu


segiempat tepat = 90o 1o

N1

(b) (i) Dongakan dari X :

Bentuk kelihatan betul dengan semua garis penuh

K1

CF = BC > LC = BK. KG > GF

K1

Ukuran betul sehingga 0.2 cm (sehala) dan sudut di semua bucu


segiempat tepat = 90o 1o

N2

16

15

(b) (ii) Dongakan dari Y

Bentuk kelihatan betul dengan heksagon GHAPQM dan segiempat ABKJ,


BPQM

K1

Nota:
Abaikan garis lurus EM
E dan M disambung dengan garis putus-putus membentuk segiempat tepat
EMGH.

K1

HA > AB > BK = KM > BP = MQ

K1

Ukuran betul sehingga 0.2 cm (sehala) dan sudut di semua bucu


segiempat tepat = 90o 1o

N2

12

17

16 (a). 130oB/130oW

P2

K1
N1

Nota:
Terima (45U, 130B) untuk P2
130 atau B , beri P1
(b) (180 45 45) 60
5400
(c)

4500
60

atau

75

4500
60

45

30oS
(d)

K1

K1
N1N1

20 50 60 kos 30o

K2

20 50 60 kos 30o 4500

K1

550
14.80
Nota:

N1
4

1. (20 + 50) atau kos 30 diguna dengan betul , beri K1


2. Terima 14.8 untuk N1
12

18

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT