Anda di halaman 1dari 15

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan
saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan
penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan
Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah).

Tandangan

Nama Penyelia : Encik Mohd Hasbi Bin Haron


Tarikh

vii

PENGAKUAN

Saya akui bahawa laporan penyelidikan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali
nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandangan

Nama Penulis : Siti Ami Nadiah Binti Zakaria


Tarikh

vii

DEDIKASI

Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah S.W.T yang telah memberikan peluang dan
kekuatan kepada saya sehingga terhasilnya penulisan ini. Alhamdulillah.

Sekalung penghargaan buat,


Ayahanda dan bonda yang dikasihi,
Zakaria bin Hamat dan Che Zabedah binti Dollah,
Berkat doa dan restu kalian telah memberiku kekuatan menghadapi segala rintangan.
Kalian juga menjadi sumber inspirasiku dalam setiap perkara.
Semoga kalian sentiasa dilimpahi taufik dan hidayah-Nya.
InsyaAllah.

Buat kakanda dan adindaku,


Kalian penawar duka, penyembuh lara.
Kalian jua sentiasa ada saat jatuh dan bangunku.
Terima kasih dariku yang tidak terhingga.

Seterusnya,

Buat penyelia yang dikasihi,


Encik Mohd Hasbi bin Haron,
segala tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan,
akan digunakan sebaik mungkin sebagai penyuluh dalam mengharungi ranjau
mencabar dunia pendidikan ini.

vii

Tidak lupa juga,


Buat para pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu amnya,
dan pensyarah-pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu khususnya,
jasa dan ilmu yang dicurahkan kalian akan sentiasa menjadi benih yang bercambah.
Semoga ilmu yang diberikan juga dapat membentuk jati diri seorang guru sebenar.
Jutaan terima kasih buatmu, guru.

Akhir sekali,

Buat rakan-rakan seperjuangan,


PISMP ambilan Januari 2010,
sokongan kalian sentiasa menjadi nadi semangatku.
Sesungguhnya, tiada ganti bagi nilai sebuah persahabatan.
Semoga kehidupan dunia pendidik yang bakal kita tempuh akan menjadi lebih bermakna
hasil daripada pahit manis pengalaman yang tidak dapat dijual beli ini.
InsyaAllah.
Terima kasih, sahabat

vii

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadrat Ilahi, Tuhan sekelian alam yang telah
memberi kesempatan masa dan ruang kepada saya untuk menyiapkan laporan
penyelidikan tindakan ini bagi memenuhi syarat memperoleh Ijazaha Sarjana Muda
Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah). Setinggi-tinggi
penghargaan diucapkan kepada penyelia, Encik Mohd Hasbi bin Haron yang sudi
meluangkan masa memberi tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang proses penyelidikan ini
berlangsung. Tanpa bantuan daripada beliau, tidak mungkin akan terhasilnya laporan
penyelidikan ini.

Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tutor, Puan Sakila binti
Dollah yang banyak memberikan dorongan dan sokongan moral kepada kami, selaku
anak didik agar sentiasa berjuang melakukan yang terbaik. Jasa dan pengorbanan beliau
tidak dapat saya lupakan. Segala teguran dan nasihat beliau juga akan menjadi azimat
kepada saya dalam mengharungi ranjau kehidupan sebagai seorang pendidik.

Di kesempatan ini juga, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Guru


Besar Sekolah Kebangsaan Seri Aman, Encik Zulkifli bin Ismail, guru-guru, kakitangan,
murid-murid serta seluruh warga sekolah yang membantu menjayakan penyelidikan ini.
Hanya Allahlah yang mampu membalas segala kebaikan dan kerjasama yang diberikan
kalian.

Akhir sekali, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang
membantuvsecara langsung atau tidak langsung sepanjang saya menyiapkan
penyelidikan ini. Semoga Allah S.W.T mengurniakan kalian keberkatan di dunia dan di
akhirat. InsyaAllah.

Sekian, terima kasih.

vii

KANDUNGAN

PERKARA

HALAMAN

PENGESAHAN PENYELIA
PENGAKUAN
DEDIKASI
PENGHARGAAN
KANDUNGAN
SENARAI SINGKATAN
SENARAI LAMPIRAN
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH
ABSTRAK
ABSTRACT

ii
iii
iv
vi
vii
ix
x
xi
xiii
xv
xvi

PENDAHULUAN
Pengenalan
Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

FOKUS KAJIAN
Isu Kajian
Objektif Kajian
Soalan Kajian
Kepentingan Kajian
Definisi Istilah

12

SOROTAN KAJIAN

16
17
19
21

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN TINDAKAN


Reka Bentuk Kajian
Kumpulan Sasaran
Latar Belakang Sekolah
Latar Belakang Murid
Pelaksanaan Tindakan
Tindakan 1 : Lagu Mari Sahabat Kenal Nilai Murni
Tindakan 2 : Jadual Tiga Lajur ASaSuDA
Tindakan 3 : Formula PW + NM + C

25
32
40
41
43
50
55
vii

Kaedah Pengumpulan Data


Instrumen
Ujian
Pemerhatian
Analisis Dokumen

60

61

DAPATAN DAN REFLEKSI


Analisis Pencapaian Objetif Pertama
Analisis Pencapaian Objektif Kedua
Analisis Instrumen Lain

63

KESIMPULAN
Rumusan Dapatan
Cadangan Penambahbaikan
Cadangan Kajian Lanjutan

93

RUJUKAN

99

80
91

96
98

LAMPIRAN

vii

SENARAI SINGKATAN

SINGKATAN

MAKSUD

ABM

Alat bantu mengajar

FPK

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

KBSR

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

PdP

Pengajaran dan pembelajaran

SKSA

Sekolah Kebangsaan Seri Aman

TMK

Teknologi maklumat dan komunikasi

vii

SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN

TAJUK

Lampiran A

Soalan Ujian Diagnostik

Lampiran B

Soalan Ujian Pra

Lampiran C

Soalan Ujian Pos

Lampiran D

Latihan Tindakan 1

Lampiran E

Latihan Tindakan 2

Lampiran F

Latihan Tindakan 3

Lampiran G

Borang Senarai Semak

Lampiran H

Catatan Nota Lapangan

Lampiran I

Analisis Dokumen

Lampiran J

ABM Setiap Tindakan

Lampiran K

Pelaksanaan Setiap Tindakan

vii

SENARAI JADUAL
JADUAL

TAJUK

HALAMAN

Jadual 1

Ringkasan proses pelaksanaan penyelidikan

30

Jadual 2

Senarai nama murid Tahun Empat Mawar

32

Jadual 3

Analisis Ujian Diagnostik

34

Jadual 4

Kriteria pemarkahan Ujian Diagnostik bahagian A

36

Jadual 5

Kriteria pemarkahan Ujian Diagnostik bahagian B

37

Jadual 6

Kriteria pemarkahan Ujian Diagnostik bahagian C

38

Jadual 7

Kriteria pemarkahan Ujian Diagnostik bahagian D

39

Jadual 8

Pelaksanaan Tindakan Satu

43

Jadual 9

Pelaksanaan Tindakan Dua

50

Jadual 10

Contoh Jadual Tiga Lajur ASaSuDA

Jadual 11

Pelaksanaan Tindakan Tiga

55

Jadual 12

Analisis Ujian Pra

63

Jadual 13

Kriteria pemarkahan Ujian Pra dan Ujian Pos


Bahagian A

Jadual 14

Kriteria pemarkahan Ujian Pra dan Ujian Pos


Bahagian B

Jadual 15

64

66

Kriteria pemarkahan Ujian Pra dan Ujian Pos


Bahagian C

Jadual 16

Jadual 17

Kriteria pemarkahan Ujian Pra dan Ujian Pos


Bahagian D

68

Skala pemarkahan Ujian Pra

69
vii

Jadual 18

Analisis Ujian Pos

Jadual 19

Skala pemarkahan Ujian Pos

Jadual 20

Analisis perbandingan Ujian Pra dan Ujian Pos

Jadual 21

Perbandingan purata peratus markah Ujian Pra

71

75

dan Ujian Pos

78

Jadual 22

Analisis latihan Tindakan 1

80

Jadual 23

Analisis latihan Tindakan 2

84

Jadual 24

Analisis latihan Tindakan 3

87

Jadual 25

Peratus markah latihan bagi setiap tindakan

89

Jadual 26

Analisis latihan Tindakan Satu

91

vii

SENARAI RAJAH

RAJAH

TAJUK

HALAMAN

Rajah 1

Contoh aktiviti murid mengesan nilai murni

16

Rajah 2

Contoh penulisan nilai murni murid

Rajah 3

Rajah Model Kurt Lewin (1946) dan Laidlaw (1992)

Rajah 4

Carta aliran pelaksanaan kajian tindakan

Rajah 5

Lembaran lirik lagu Mari Sahabat Kenal Nilai Murni 44

Rajah 6

Pelaksanaan Langkah 1 dalam Tindakan 1

45

Rajah 7

ABM Tindakan 1 Tayangan slaid lagu

46

Rajah 8

Pelaksanaan Langkah 2 dalam Tindakan 1

Rajah 9

Latihan Jangan Lupa Lirik

47

Rajah 10

Pelaksanaan aktiviti Jangan Lupa Lirik

48

Rajah 11

Lembaran kerja nilai murni

49

Rajah 12

Pelaksanaan Langkah 4 dalam Tindakan 1

Rajah 13

Petikan teks Langkah Satu falam Tindakan 2

51

Rajah 14

ABM Tindakan 2

52

Rajah 15

Pelaksanaan Tindakan 2

54

Rajah 16

ABM Tidakan 3

56

Rajah 17

Contoh penulisan Formula PW + NM + C

Rajah 18

Bimbingan mengesan dan membezakan contoh

26
31

perbuatan dan nilai murni


Rajah 19

Contoh penggunaan Jadual TIga Lajur ASaSuDA

Rajah 20

Contoh penggunaan cara mudah menaakul nilai murni

58

vii

Rajah 21

Murid membina ulasan nilai murni

59

Rajah 22

Hasil kerja murid

61

Rajah 23

Hasik kerja murid

62

Rajah 24

Keputusan Ujian Pra

70

Rajah 26

Keputusan Ujian Pos

74

Rajah 27

Keputusan Ujian Pra dan Pos bagi setiap murid

79

Rajah 28

Perbandingan keputusan ujian pra dan pos

Rajah 29

Peratus markah latihan Tindakan Satu

83

Rajah 30

Peratus markah latihan Tindakan Dua

86

Rajah 31

Peratus markah latihan Tindakan Tiga

88

Rajah 32

Purata peratus markah setiap tindakan, Ujian Pra


Dan Ujian Pos

90

vii

ABSTRAK

Penyelidikan ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan kemahiran murid


menaakul dan menulis ulasan nilai murni berpandukan teks. Kajian ini dijalankan
ke atas lima orang murid tahun Empat Mawar dari Sekolah Kebangsaan Sri
Aman, Pasir Puteh, Kelantan. Kajian tindakan ini menggunakan model Kurt
Lewin (1946) dan Laidlaw (1992). Terdapat tiga tindakan bagi mencapai objektif
kajian iaitu yang pertama ialah melalui nyanyian lagu Mari Sahabat Kenal Nilai
Murni, tindakan kedua melalui penggunaan Jadual Tiga Lajur ASaSuDA, dan
tindakan yang ketiga menggunakan Formula PW + NM + C. Instrumen utama
yang digunakan bagi mengumpul data adalah melalui ujian iaitu ujian pra dan
ujian pos manakala rekod pemerhatian dan analisis dokumen pula dijalankan bagi
menyokong data utama. Dapatan kajian telah menunjukkan peningkatan
pencapaian murid dalam menaakul dan menulis ulasan nilai murni berpandukan
teks iaitu daripada 26 peratus (purata peratus ujian pra) kepada 85 peratus (purata
peratus ujian pos). Sementara itu, ketiga-tiga tindakan yang dijalankan berjaya
membantu meningkatkan kemahiran murid dalam menaakul dan menulis ulasan
nilai murni berpandukan teks iaitu murid mendapat purata 91 peratus dalam
latihan tindakan satu, purata 76 peratus dalam latihan tindakan dua dan purata 77
peratus dalam latihan tindakan tiga. Kesimpulannya, kajian yang dijalankan ini
telah mencapai objektif melalui peningkatan yang ditunjukkan murid hasil
daripada tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan.

vii

ABSTRACT

This study was conducted to enhance students skills in reasoning and writing
review of moral values based on text. This study involved five students of Four
Mawar from Sekolah Kebangsaan Seri Aman, Pasir Puteh, Kelantan. Kurt Lewin
(1946) and Laidlaw (1992) model was used to complete this study. There were
three actions had been conducted in order to achieve the objectives. The first
action was by singing the song Mari Sahabat Kenal Nilai Murni, the second
action was through the use of Jadual Tiga Lajur ASaSuDA, and the third one
was by using the Formula PW + NM + C. The main instrument to collect the
data was using tests which were pre-tests and post-test while observations and
analysis documents was conducted to support the primary data. The findings
showed an increase in studentss skills in reasoning and writing review of moral
values based on text. The result increased to 85 percents (average percent for
post-test) from just 26 percents (average percent for pre-test). Meanwhile, the
three actions that had been carried out were successful in increasing students
skills in reasoning and writing review of moral values based on text. Students
scored an average of 91 percents in first actions exercise, an average of 76
percents in second actions exercise and an average of 77 percents in exercise of
third action. In conclusion, this study was able to achieve the planned objectives
and the actions used were also capable to increase students skills in reasoning
and writing review of moral values based on text.

vii