Anda di halaman 1dari 50

PERANCANGAN STRATEGIK PUSAT SUMBER

TAHUN 2017-2020
1.0 LATAR BELAKANG
Pusat Sumber Sekolah (PSS) memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Ia
berfungsi dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran supaya lebih berkesan dan memberi sokongan kepada
usaha belajar sendiri berasaskan sumber.
Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, PSS merupakan nadi segala pergerakan dan aktiviti ke arah P&P yang berkesan.
Ia perlu menjadi centre of action , centre of learning dan centre of consultancy. Sebagai satu tempat yang menyediakan
koleksi P&P, ia memainkan peranan utama sebagai agen perubahan ke arah rakyat yang celik maklumat dan ilmu
pengetahuan. Peranannya perlu diperkukuhkan lagi sekiranya negara ingin mengeluarkan pekerja bermaklumat (knowledge
worker) sebagai pemimpin generasi masa depan.
Tahap penggunaan PSS di kalangan guru-guru dan para pelajar masih belum mencapai tahap optimum. Perancangan yang
teliti dan berfokus perlu dilaksanakan agar peranan sebenar PSS sebagai nadi sekolah dan penyokong utama dalam
peningkatan prestasi sekolah tercapai.
2.0 VISI
IKUT SEKOLAH
3.0 MISI
IKUT SEKOLAH

4.0 MATLAMAT
4.1

Menjadikan PSS sebagai nadi kepada kecemerlangan sekolah.

4.2

Mengumpul, menyimpan dan mengedarkan pelbagai jenis maklumat serta menyediakan perisian pendidikan
kepada pelajar dan guru-guru.

4.3

Membentuk masyarakat berbudaya ilmu dan gemar membaca.

5.0 OBJEKTIF
5.1

Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar

5.2

Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan
pembelajaran.

5.3

Meningkatkan profesionalisme guru.

5.4

Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.

5.5

Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran serta membekalkan perisian pendidikan
untuk kegunaan guru dan pelajar.

5.6

Meningkatkan nisbah pembacaan pelajar dan guru dari 1.5 kepada 1. 7.

5.7

Meningkatkan jumlah penggunaan media pengajaran dalam P&P.

6.0 ANALISIS PERSEKITARAN DALAMAN DAN LUARAN


6.1

KEKUATAN
1. Guru kerap mengikuti kursus dan didedahkan dengan pelbagai pengetahuan serta ilmu pengurusan PSS.
2. Sokongan daripada pihak pengurusan dalam pelaksanaan program PSS
meningkatkan mutu perkhidmatan dapat dilaksanakan.

membolehkan pelbagai usaha untuk

3. Koleksi buku-buku yang terdapat di PSS adalah koleksi terkini.


4. Sikap ingin tahu pelajar yang tinggi dan bersemangat untuk maju.
5. PSS dilengkapi dengan keperluan asas yang agak lengkap untuk menjalankan fungsinya.
6. Para pelajar dan guru-guru menunjukkan minat dan memberi sokongan kepada aktiviti galakan membaca yang
dijalankan.

6.2 KELEMAHAN
1. Tiada pembantu pustakawan yang dapat berkhidmat sepenuh masa.
2.

Tahap pembacaan dan kesedaran pembelajaran berasaskan sumber di kalangan guru dan pelajar adalah rendah
terutama bagi pelajar-pelajar yang lemah.

3. Guru PSS tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya kerana turut dibebankan dengan lain-lain tugas tambahan samada di
peringkat sekolah, PPD dan JPN.
4.

Jumlah bahan bacaan dan alat bantu mengajar belum mencapai sasaran yang ditetapkan.

5. Kedudukan PSS yang kurang strategik serta keluasan fizikalnya yang terhad.
6. Kemahiran penggunaan PSS yang rendah di kalangan guru dan pelajar

7. Promosi yang kurang berkesan

6.3

6.4

ANCAMAN
1.

Tekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran menyebabkan guru-guru lebih cenderung mengajar menggunakan
kaedah tradisional.

2.

Unit-unit khas kurang berfungsi kerana bebanan tugas guru di luar.

3.

Budayamembaca yang rendah di kalangan ibu bapa .

PELUANG.
1.

Jaringan perhubungan yang baik antara pIhak PSS sekolah dengan PSPN, PPD, PKG serta guru-guru media sekolah lain

2.

Latar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi serta mempunyai kesedaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

3.

Sokongan daripada pihak pengurusan dan PIBG

7.0 ANALISIS PERSEKITARAN


ASPEK FIZIKAL, PERKAKASAN DAN BAHAN
KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
S1. Lokasi PSS strategik dan mempunyai ruang W1. Ketiadaan bilik Nilam
yang luas
W2. Tiada komputer untuk kegunaan pelajar di PSS
S2. Mempunyai kemudahan rangkaian dan
W3. Fizikal rangkaian sentiasa berubah
akses internet.
S3. Pembangunan fizikal yang kondusif untuk
P&P
PELUANG (O)
CABARAN (C)
O1. Bantuan kewangan dari Kementerian
C1. PSS berada dalam top 5 peringkat kebangsaan
Pelajaran (PCG)

ASPEK PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN


KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
S1. Menggunakan sistem tempahan bagi W1. Penggunaan bahan kurang pemantauan di bilik
memudahkan guru membuat tempahan
rangkaian PSS mengakibatkan vandalisme
bilik-bilik PSS
W2. Komitmen guru lain tidak memuaskan
S2. Pihak pentadbir dan guru-guru PSS
memberikan komitmen yang tinggi
PELUANG (O)
O1. Khidmat Bantu Nasihat (PKG)
O2. Bantuan dari staf sokongan yang
bertugas di bahagian lain.

CABARAN (C)
C1. Melibatkan warga sekolah dan komuniti secara
menyeluruh dan berkesan dalam membantu dan penyokong
pengurusan PSS.

ASPEK PENGGUNAAN PSS


KEKUATAN (S)
S1. Banyak kelas menjalankan p & p di
PSS.
S2. Ramai pelajar berkunjung ke PSS.

PELUANG (O)
O1. Sumbangan komputer dari agensi
luar.

KELEMAHAN (W)
W1. Pelajar kurang menggunakan PSS sebagai tempat
membaca dan mengulangkaji selepas sesi persekolahan.
W2. Pelajar kurang berminat membuat pinjaman buku.

CABARAN (C)
C1. Menggalakkan warga sekolah dan komuniti
menggunakan PSS.

PROGRAM GERAKAN MEMBACA


KEKUATAN (S)
S1. Perlaksanaan program NILAM pada setiap
pagi.
S2. Anjung Minda Bestari menyediakan
kemudahan membaca bagi menggalakan
budaya membaca dalam kalangan pelajar dan
warga sekolah.

PELUANG (O)
O1. Kerjasama dari semua guru

KELEMAHAN (W)
W1. Ramai pelajar masih tidak mempunyai buku
Rekod Bacaan NILAM.
W2. Dokumen dan rekod bagi projek NILAM tidak
lengkap.
W3. Analisis NILAM tidak dibuat pada setiap bulan.

CABARAN (C)
C1. Membentuk masyarakat berbudaya ilmu, gemar
membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayat.

8.0 PILIHAN STRATEGIK


ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN
Sasaran prestasi (%)
Indikator
Bidang
Isu
Matlamat
prestasi
2017 2018 2019 2020
Tenaga
Pengautomasian Peratus buku
pekerja
PSS
yang telah
tambahan
diselesaikan
diproses
diperlukan
dengan segera meningkat
Pengurusan
untuk
&
membantu
Pengelolaan
memperce
patkan
pengautomasia
n PSS
Pelajar kurang Menggalakan Peratus
berminat
pelajar
pinjaman buku
Penggunaan
meminjam
meminjam
meningkat
PSS
buku dari
buku
pusat sumber
Program
Memantapkan Peratus pelajar
NILAM tidak pengendalian yang
Program
mendapat
projek NILAM mendapat
Gerakan
sambutan di
pingat Gangsa
Membaca
kalangan
meningkat
pelajar
ASPEK FIZIKAL, PERKAKASAN DAN BAHAN
KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

Dalaman

S1. Lokasi PSS strategik dan


mempunyai ruang yang luas
S2. Mempunyai kemudahan
Luaran
komputer, rangkaian dan
akses internet.
PELUANG (O)
S1 + O1
O1. Peruntukan PCG ST1- Meningkatkan
dari Kementerian
pembelian bahan bacaan
Pelajaran
pelajar
CABARAN (C)
C1. Sekolah mahu
memenangi
pertandingan PSS
peringkat negeri dan
kebangsaan

S1+C1
ST4- Memperbanyakkan aspek
keceriaan luaran dan dalaman
yang menarik berkonsepkan
taman ilmu

ASPEK PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

W1. Persekitaran Bilik Akses dan Bilik Tayang


tidak kondusif
W2. Komputer tidak mencukupi di Bilik akses
W3 + O1
ST2- Upgrade komputer di Bilik Akses
W1, W2 + O1
ST3- Penambahbaikan kemudahan Bilik Tayang
& Bilik Akses

Dalaman
Luaran
PELUANG (O)
O1. Khidmat Bantu
Nasihat (PKG)
O2. Bantuan dari staf
sokongan yang
bertugas di bahagian
lain.

KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
S1. Menggunakan tempahan
W1. Memproses semula buku-buku setelah
bagi memudahkan guru membuat mendapat Khidmat Bantu PKG
tempahan bilik-bilik dan sistem
S-Libs bagi sistem
pengautomasian PSS
S1 + O2
ST1- Mewujudkan dokumen dan
rekod yang lengkap serta
kemaskini dengan bantuan
khidmat nasihat dari PKG.

CABARAN (C)
C1. Melibatkan warga
sekolah dan komuniti
secara menyeluruh dan
berkesan dalam
membantu dan
penyokong pengurusan
PSS.

ASPEK PENGGUNAAN PSS

W1 + O2
ST2- Mempercepatkan proses
pengautomasian PSS dengan bantuan dari
pembantu makmal

Dalaman
Luaran
PELUANG (O)
O1. Kerjasama yang
baik dari semua guru

KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
S1. Banyak kelas menjalankan W1. Pelajar tidak dibekalkan dengan arahan
p&p di Pusat Sumber dan Bilik kerja yang jelas semasa dibawa masuk ke PSS
Tayang
S2. Guru relief selalu membawa
pelajar masuk ke PSS
S2 + O1
ST1- Meningkatkan penggunaan
PSS dalam kalangan guru dan
pelajar secara efektif

CABARAN (C)
S+C
C1. Pelajar masih
tidak dapat mengawal
suasana bising semasa
berada di PSS

PROGRAM GERAKAN MEMBACA

W+C
W1 + C1
ST2- Program awareness kepada warga SMK
Kampong Jawa

Dalaman
Luaran

KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
S1. Pelaksanaan program
W1. Ramai pelajar masih tidak mempunyai
NILAM di kelas berjalan dengan buku Rekod Bacaan NILAM.
lancar mengikut jadual waktu. W2. Dokumen dan rekod bagi projek
S2. Sudut Nilam di kantin
NILAM tidak lengkap.
menyediakan kemudahan
W3. Program gerakan membaca tidak diurus
membaca
dengan baik dan sistematik.

PELUANG (O)
O1. Kerjasama dari
semua guru

S1 + O1
W1, W2, W3 + O1
ST1- Menyediakan bahan
ST2-Memantapkan pengurusan NILAM.
bacaan yang menarik dan terkini

CABARAN (C)
C1. Membentuk
masyarakat berbudaya
ilmu, gemar membaca
dan berkemahiran
belajar sepanjang
hayat.penyokong
pengurusan PSS.

S2+ C1
ST2-Mengadakan aktiviti
gerakan membaca yang
melibatkan semua pelajar dan
komuniti berdekatan.

5.0 PEMILIHAN STRATEGIK

Bidang

SWOT

ST

Strategi

Aspek Fizikal,
Perkakasan dan
Bahan

SO

ST1

Meningkatkan pembelian bahan bacaan pelajar

SC

ST2
ST3
ST4

Upgrade komputer di Bilik Akses


Penambahbaikan kemudahan Bilik SALC dan Pusat Akses
Memperbanyakkan aspek keceriaan luaran dan dalaman yang menarik serta
berkonsepkan taman ilmu

WC
SO

ST1

WO

ST2

SC
WC
SO

ST1

WO
SC
WC
SO

ST2
ST1

WO
SC

ST2
ST3

WC

Aspek Pengurusan
dan pengelolaan

Aspek Penggunaan
PSS

Program Gerakan
Membaca

WO

Mewujudkan dokumen dan rekod yang lengkap serta kemaskini dengan


bantuan hidmat nasihat PKG
Mempercepatkan proses pengautomasian dengan bantuan dari pembantu
makmal

Meningkatkan penggunaan PSS dalam kalangan guru dan pelajar secara


efektif

Program awareness kepada warga SMK Kampong Jawa


Menyediakan bahan bacaan yang menarik dan terkini
Memantapkan pengurusan NILAM
Mengadakan aktiviti gerakan membaca yang melibatkan semua pelajar dan
komuniti

5.1 SENARAI STRATEGI IKUT KEUTAMAAN

Bidang
Aspek Fizikal,
Perkakasan dan
Bahan
Aspek Pengurusan
dan pengelolaan

ST
ST1
ST2
ST4
ST3
ST2
ST1

Aspek Penggunaan
PSS

Program Gerakan
Membaca

ST1

ST2
ST2
ST1
ST3

Strategi
Meningkatkan pembelian bahan bacaan pelajar
Upgrade komputer di Bilik Akses
Memperbanyakkan aspek keceriaan luaran dan dalaman yang menarik
Penambahbaikan kemudahan Bilik Tayang dan Bilik Akses
Mempercepatkan proses pengautomasian dengan bantuan pembantu
makmal
Mewujudkan dokumen dan rekod yang lengkap serta kemaskini dengan
bantuan hidmat nasihat PKG
Meningkatkan penggunaan PSS dalam kalangan guru dan pelajar secara
efektif
Program awareness kepada warga SMK Kampong Jawa
Memantapkan pengurusan NILAM
Menyediakan bahan bacaan yang menarik dan terkini
Mengadakan aktiviti gerakan membaca yang melibatkan semua pelajar
dan komuniti

PELAN TAKTIKAL
ASPEK KEMUDAHAN FIZIKAL, PERKAKASAN DAN BAHAN

ST1- Meningkatkan pembelian bahan bacaan pelajar


Bil Projek / Aktiviti Tindakan Tempoh Kos &
sumber
1 Pameran Buku GPM
1 hari
(Kaedah
Pembelian)
2

Menambah
Semua
koleksi buku
guru
rujukan PT3 dan
SPM

2017

Menambah
koleksi buku
fiksyen BI dan
BM

2017

Semua
guru

Output

30% dari
PCG

2018
2019

2018
2019

20% dari
PCG
25% dari
PCG
30% dari
PCG

KPI

Semua guru dapat Buku-buku yang dipilih menepati


memilih buku
kehendak guru-guru dan pelajar
yang dikehendaki
secara terus dari
pembekal
Koleksi buku
1: 15
rujukan di PSS
1:16
1:17

Koleksi buku
fiksyen di PSS

Buku cerita yang relevan dan


terkini

PELAN SWOT
STRATEGI

PROGRAM

TINDAKAN

TUGASAN

SUMBER

Program Pembudayaan
Pembacaan berkualiti
dengan pelaksanaan
pelbagai aktiviti galakan
membaca.

Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Pelajar
Guru
Dana

Menambah koleksi untuk


mencapai sasaran 1: 20

Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Pelajar
Guru
Dana

Perkongsian
pintar

Menjalankan aktiviti
mendapatkan sumber
pembiayaan dan kepakaran

Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Pelajar
Guru
Dana

Rangkaian
Sumber

Memaksimumkan penggunaan
sumber sedia ada untuk tujuan
mempertingkatkan pencapaian
akademik dan sahsiah pelajar

Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Pelajar
Guru
Dana

Penghasilan
bahan P&P

Guru-guru menghasilkan
bahan dalam pantia dan
didaftarkan di PSS

Nilam
Berkualiti

Membudaya dan
memperkasakan program
nilam supaya memfokuskan
kepada pembacaan kualiti dan
mencapai objektif pelaksanaan

Penambahan koleksi.
Bahan bercetak

Program
penambahan
Koleksi

Aktiviti percambahan ilmu


dengan komuniti luar.

Mewujudkan lebih banyak


stesen PSS di persekitaran
sekolah.

Menambah jumlah ABM


serta menggalakkan
penggunaannya di
kalangan guru-guru.
Memperkemaskan

Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahbaikan
Penubuhan Jkuasa

Pelajar
Guru

Dana
Pelajar

program pendidikan
pengunaan PSS dan
kemahiran maklumat.

Promosi PSS menerusi


bulletin PSS, aktiviti,
kempen galakan papan
kenyataan serta
penggunaan PSS secara
maksimum.
Menempatkan seorang
pembantu pustakawan
dengan pembiayaan PIBG.

Mengadakan kursus dan


bengkel teknologi
pendidikan secara berkala
supaya penggunaan media
dalam P&P
dipertingkatkan.
Sistem sirkulasi, katalog
dan nilam berkomputer
untuk meningkatkan mutu
perkhidmatan,
memudahkan pengurusan,
perancangan, analisis dan
pelaksanaan aktiviti

Literasi
Maklumat
merentasi P&P

Menjalankan aktiviti
berasaskan Literasi Maklumat

Penyediaan kertas kerja


Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Guru
Dana

Penyebaran maklumat
berkaitan aktiviti PSS, isu-isu
semasa dan pengetahuan am

Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Pelajar
Guru
Dana

Menempatkan
Pembantu PSS

Menempatkan pembantu PSS


untuk membantu GPM dan
Guru PSS dalam operasi
harian serta pengurusan

Perbincangan dengan
pengurusan
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Pelajar
Guru
Dana

Latihan
Kemajuan
Staff

Latihan Pembangunan Staff


berasakan teknologi
pendidikan

Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan
Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Pelajar
Guru
Dana

Buletin dan
Brosur PSS

Projek
Automasi PSS

Mengadakan sistem sirkulasi


berkomputer untuk
memudahkan perancangan,
pengurusan dan analisis data

Pelajar
Guru
Dana

Mengenalpasti keperluan
bahan menerusi
perbincangan, soal selidik
serta kajian tindakan untuk
meningkatkan mutu
perkhidmatan.
Mengadakan program
bersama panitia untuk
menggalakkan
penggunaan PSS serta
meningkatkan pencapaian
prestasi akademik.

Mewujudkan bilik-bilik
matapelajaran, sudutsudut tertentu dan
memaksimumkan
penggunaan ruang
persekitaran sekolah
dengan mewujudkan
sekolah adalah PSS.

Kajian
Tindakan PSS

Minggu mata
pelajaran

Sekolah
adalah PSS

Mengenalpasti masalah PSS


dan merancang serta
melaksanakan kajian tindakan
mengikut keperluan
Menarik minat pelajar terhadap
subjek
Menjalankan aktiviti
pengayaan melalui aktiviti
sokongan kademik
( ko- akademik)
Cth : mencungkil potensi
Memaksimumkan penggunaan
sumber sedia ada untuk tujuan
mempertingkatkan pencapaian
akademik dan sahsiah

Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Pelajar
Guru
Dana

Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Pelajar
Guru
Dana

Penubuhan Jkuasa
Penyediaan kertas kerja
Pelaksanaan program
Penilaian &
Penambahanbaikan

Pelajar
Guru
Dana

PELAN STRATEGIK PUSAT SUMBER


BAHAGIAN A - KEMUDAHAN FIZIKAL, PERALATAN, DAN BAHAN
BIDANG
PROJEK
TAHUN PELAKSANAAN
KHAS
KRITERIA
2017
2018
PEMBANGUNAN
Menyediakan ruang bacaan rujukan, rak
X
X
FIZIKAL DAN
TAMAN
terbuka dan sudut bacaan rekreasi
KECERIAAN
PSS
Mengubahsuai susun atur ruang
X
mengikut kesesuaian dan penggunaan.
Lanskap dalaman untuk ruang bacaan
X
rekreasi.
Pondok bacaan dan zon membaca di
X
X
kawasan kantin.
Pondok llmu, Taman llmu, Sudut Bacaan
X
Kelas, Laluan Ilmu
Sudut Sejarah Sekolah, Arkib Sekolah,
X
X
Karya Besar
SEKOLAH
Ruang koleksi matapelajaran untuk P&P
X
X
ADALAH
Meningkatkan prasarana untuk bacaan
PSS
dan kemudahan P&P.
Menambah saiz ruang fizikal.
SUSUN ATUR
Ruang pameran
X
X
BILIK DAN
Ruang rujukan
X
X
RUANG
SAL (Ruang belajar secara individu)
X
X
Ruang majalah
X
X
Ruang Jurnal
X
X
PERABOT DAN
Pertambahan Meja & kerusi
X
X
KELENGKAPAN
Kaunter
X
X
Rak buku
X
X
Papan kenyataan
X
X
Rak majalah /Lain-lain berkaitan (Rak
X
X

2019
X

2020
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PERTAMBAHAN
KOLEKSI
BAHAN
BAHAN CETAK

BAHAN BUKAN
CETAK

PERALATAN

CIRI-CIRI
KESELAMATAN

PERTAMB
AHAN
KOLEKSI
BAHAN
CETAK

kasut/Rak Majalah)
Buku
(SM 1:25 ; SR 1:15)
Akhbar
(SM 3
; SR 2)
Majalah
(SM 5
; SR 3)
Carta/peta
Risalah /Lain-lain (Tersusun dalam kotak
risalah) Jurnal yang diterima, Buku
laporan,Bahan Rujukan (Ensaiklopedia,
Atlas, Kamus, Direktori, Almanac)
Koleksi hasil pelajar mengikut panitia
Koleksi keratan akhbar mengikut subjek
Koleksi bahan buku latih tubi dan modul
P&P
Aktiviti semakan stok dan baikpulih
Pertambahan koleksi kaset video / VCD,
Bahan Audio rancangan TVP
Model, Gelob, Diorama dll
Lutsinar
Bahan audio (terutamanya koleksi BTP)
Couseware Perisian Kursus
Direktori Laman Web Pendidikan (URL
Addres)
Laman Web sekolah.
OHP
Komputer / Projektor LCD
TV , VCR , VCD, DVD
Radio
Kamera
Meningkatkan ciri-ciri keselamatan
a) Pemadam api
b) Pelan kecemasan
c) Arahan semasa berlaku kecemasan
d) Peti kecemasan

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

BAHAGIAN B- PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS


BIDANG
PENGURUSAN
DAN
PENGELOLAA
N PSS

RANCANGAN
TAHUNAN

PENGURUSAN
KEWANGAN
PSS
DOKUMEN
DAN REKOD :
Pengurusan
PSS

PROJEK
KHAS

TAHUN PELAKSANAAN
KRITERIA
2017
2018
Menyediakan Struktur organisasi PSS
lengkap, kemas & dipamerkan:
a) Struktur Organisasi Jawatankuasa
X
X
Induk
X
X
b) Struktur Organisasi Jawatankuasa
X
X
Kerja
X
X
c) Struktur Organisasi Pengawas PSS
d) Jadual Bertugas Pengawas PSS
Menyediakan Rancangan Tahunan
bermula dari Januari hingga Disember
X
X
yang lengkap, meliputi matlamat,
objektif, aktiviti, implikasi kewangan,
carta Gantt dan lain-lain.
Rancangan dikemukakan ke dalam
mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum,
X
X
mesyuarat guru dan dimasukkan ke
dalam takwim sekolah.
Merancang dan menguruskan
kewangan dengan bijak.
Penyediaan penyata kewangan
bulanan dan tahunan.
Ada fail kuasa.
Peraturan-peraturan, buku stok
,perolehan, rekod pinjaman dan
penggunaan, aktiviti, kajian,
perbelanjaan, penyenggaraan, fail meja
individu, semakan stok dan hapuskira 1
markah untuk setiap jenis dokumen /

2019

2020

X
X
X
X

X
X
X
X

rekod lain (maksimum 7 jenis)


DOKUMEN
DAN REKOD :
Pengelolaan
Koleksi
DOKUMEN
DAN REKOD :
Pengelolaan
Peralatan
PENGLIBATAN
WARGA
SEKOLAH DAN
KOMUNITI /
NGO

Katalog pusat"
Proses teknik (cop, label dll)
Pengkatalogan bahan cetak dan bukan
cetak
Pengindeksan bahan
Mengemaskini rekod harta modal

PERKONGSIAN
PINTAR

Penglibatan warga sekolah

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Penglibatan komuniti

BAHAGIAN C - PENGGUNAAN PSS


BIDANG
WAKTU
OPERASI PSS
JADUAL WAKTU

PINJAMAN
(SIRKULASI)
PENGGUNAAN
RANCANGAN TV
PENDIDIKAN
AKTIVlTI
PAMERAN

PROJEK
KHAS

KRITERIA
Dibuka sepanjang waktu
persekolahan

TAHUN PELAKSANAAN
2017
2018
X
X

2019
X

2020
X

Ada Jadual Tugas Guru

Mempamerkan jadual waktu


penggunaan PSS

Ada jadual waktu penggunaan bilik


tayangan

Ada jadual waktu bilik komputer

Ada jadual bertugas pengawas


PSS
Meningkatkan Pinjaman murid
(1:10)
Rancangan TVP digunakan "on-air"
atau "off-air"

a) Pameran bertema:

b) Orientasi PSS

c) Hari Alam Sekitar

d) Hari Guru

e) Hari Ibu dan Bapa

f)

Bulan Membaca

g) Hari Merdeka
h) Sains dan Teknologi

AKTIVITI
GALAKAN

MINGGU MATA
PELAJARAN

a) seminar

b) pertandingan

c) kuiz

g) Jejak maklumat

Sudut pembelajaran kendiri


Mempertingkatkan penggunaan bilik
SAL
Mempertingkatkan penggunaan bilik
PuAS

d) melukis poster
e) syarahan
f) pidato

PEMBELAJARAN
KENDIRI

BAHAN
PROMOSI /
PUBLISITI

LITERASI
MAKLUMAT

BULETIN &
BROSUR PSS

LITERASI
MAKLUMAT
MERENTASI P&P

Program orientasi PSS

X
X
x

Laman web PSS

Brosur PSS

Buletin PSS

Pameran buku baru

Promosi ensikopedia melalui


pameran dan kuiz

Anugerah pembaca dan pengguna


terbanyak

Literasi maklumat merentasi P&P

Memperkenalkan buku dalam


perhimpunan

PENGHASILAN
BAHAN DAN
PERISIAN

PENGHASILAN
BAHAN DAN
PERISIAN

Pembinaan dan penggunaan ABM


berasaskan ICT
Direkod secara berpusat

BAHAGlAN D PROGRAM NILAM


BIDANG

PROJEK
KHAS

PROGRAM
NILAM

KUMPULAN
SASARAN
DOKUMEN DAN
REKOD

PENCAPAIAN

TAHUN PELAKSANAAN
KRITERIA
2017
2018
X
x
Carta Organisasi Jawatankuasa

2019
x

2020
x

dan dipamerkan

NILAM
BERKUALITI

Senarai Tugas

Taklimat dan Pelancaran Program


NILAM

X
X
X
X

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
X
X
X
X

x
x
X
x
x

x
x
x
X
X

x
x
x
x
X

Bahan-bahan promosi program


NILAM
Semua pelajar terlibat dalam
Program NILAM
Semua pelajar ada buku rekod
Bacaan NILAM
Rekod bacaan BM, BI
Rekod bacaan kelas
Rekod bacaan keseluruhan
Rekod dipamerkan
Meningkatkan pencapaian murid
dalam:
a) Gangsa Jauhari
b) Perak Jauhari
c) Emas Jauhari
d) NILAM Jauhari

X
x
Rakan Pembaca
PENGIKTIRAFAN
Dalam buku rekod pelajar
X
x
Dengan sijil pengiktirafan dan lainX
x
lain
BAHAGIAN E - PROGRAM PENINGKATAN PSS
BIDANG
PROJEK
TAHUN PELAKSANAAN
KHAS
KRITERIA
2017
2018
RANCANGANKAJIAN
Ada perancangan, pembangunan
PEMBANGUNAN TINDAKAN PSS PSS yang menyeluruh x
x
JANGKA
matlamat, objektif, pengunjuran,
PANJANG
carta Gantt, laporan pencapaian,
kajian kemajuan
SUMBER
x
a) Jogathon
KEWANGAN
x
b) Hari PSS
LAIN
c) Penyertaan pelajar
x
x
d) Tayangan gambar
x
x
e) Lain-lain mengikut keadaan
x
x
semasa
Perancangan Pembangunan
PEMBANGUNAN
LATIHAN
Staf:
x
STAFF
KEMAJUAN
a)
Proses
teknik
buku
dan
STAFF
bahan bukan buku panitia
x
matapelajaran.
x
b) Lawatan benchmarking PSS
cemerlang
x
c) Kursus NILAM kepada guru
matapelajaran dan guru
kelas.
x
d) Bengkel kemahiran proses
teknik kepada pengawas
PSS.
e) Kursus ICT.

x
x

x
x

2019

2020

x
x
x
x

X
X
x

x
x
x
x
x

Akhbar Dalam Darjah


PENILAIAN
KAJIAN
TINDAKAN PSS
CIRI
KElSTIMEWAA
N

Membuat penilaian berdasarkan


aktiviti tahunan.
Kajian tindakan pembangunan
PSS
a) Karya Besar- Nilaian
Sasterawan- (Canon
Literature).
b) Koleksi - Setempat (Local
Collection).
c) Reference Tools (untuk
pengkatalogan dan
pengkelasan).
d) Automasi.
e) Smart Card

x
x
x
x

PELAN TAKTIKAL PUSAT SUMBER 2017


BAHAGIAN A - KEMUDAHAN FIZIKAL, PERALATAN, DAN BAHAN

PERKARA
PEMBANGUNAN
FIZIKAL DAN
KECERIAAN

PROJEK KHAS

TINDAKAN TAKTIKAL

TARIKH

TAMAN PSS

Mengubahsuai susun
atur ruang mengikut
kesesuaian dan
penggunaan.
Pondok bacaan dan
zon membaca di
kawasan kantin.
Sudut Sejarah Sekolah,
Arkib Sekolah, Karya
Besar
Ruang koleksi
matapelajaran untuk
P&P

Jan-Feb

SEKOLAH
ADALAH PSS

SUSUN ATUR
BILIK DAN
RUANG

SASARAN
Murid &
Guru

SAL (Ruang belajar


secara individu)
Ruang majalah
Ruang Jurnal

TINDAKAN

Perancangan
kewangan

GPM / AJK
PSS

Jan-Feb

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM / AJK
PSS

Jan-Feb

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM / AJK
PSS

Feb-Mac

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

Jan-Feb

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

Jan-Feb

Murid & Guru

Jan-Feb

Murid & Guru

Jan-Feb

Murid & Guru

Jan-Feb

Murid & Guru

Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan

GPM / AJK
PSS/ KETUA
PANITIA
KETUA
PANITIA/ AJK
PSS
AJK PSS

Ruang pameran
Ruang rujukan

KOS/
SUMBER

AJK SAL
AJK PSS
AJK PSS

PERABOT DAN
KELENGKAPAN

Rak buku (2 buah)


Papan kenyataan (2
buah)
Rak majalah (2 buah)

PERTAMBAHAN
KOLEKSI
BAHAN
BAHAN CETAK

PROJEK
PENAMBAHAN
KOLEKSI
BAHAN CETAK

Buku
SR 1:5)
Akhbar
SR 2)
Majalah
SR 3)

(SM 1:7 ;

Murid & Guru

Feb-Mac

Murid & Guru

Feb-Mac

Murid & Guru


Murid & Guru

(SM 3

Jan
Julai
Jan-Okt

(SM 5

Jan-Okt

Murid & Guru

Mac-April

Murid & Guru

Mac-Sept

Murid & Guru

Apr-Okt

Murid & Guru

Apr-Okt

Murid & Guru

Carta/peta (5 unit)
Risalah /Lain-lain
(Tersusun dalam kotak
risalah) Jurnal yang
diterima, Buku
laporan,Bahan Rujukan
(Ensaiklopedia, Atlas,
Kamus, Direktori,
Almanac)
Koleksi hasil pelajar
mengikut panitia
Koleksi keratan akhbar
mengikut subjek
Koleksi bahan buku latih
tubi dan modul P&P
Aktiviti semakan stok
dan baikpulih
BAHAN BUKAN
CETAK

Feb-Mac

Pertambahan koleksi
kaset video / VCD,

Apr-Okt

Murid & Guru

Murid & Guru

Apr-Okt

Murid & Guru

Mac-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan

GPM

Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan

GPM

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK
PSS

GPM
GPM
GPM
GPM
GPM
GPM
GPM

GPM
GPM
GPM

Bahan Audio rancangan


TVP
Pertambahan Model,
Gelob, Diorama dll
Pertambahan Lutsinar
(7 tajuk )
Pertambahan Bahan
audio (terutamanya
koleksi BTP) kepada
1:3
Pertambahan
Couseware Perisian
Kursus kepada 1: 3
Pengumpulan Direktori
Laman Web Pendidikan
(URL Addres)
Laman Web sekolah.
PERALATAN

Pembelian Komputer /
Projektor LCD (2 unit)
Pembelian Radio (1 unit)

CIRI-CIRI
KESELAMATAN

Pembelian Kamera (1
unit)
Meningkatkan ciri-ciri
keselamatan
e) Pemadam api
f) Pelan kecemasan
g) Arahan semasa
berlaku kecemasan
h) Peti kecemasan

Mac-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan

GPM/ AJK
PSS
GPM/ AJK
PSS
GPM/ AJK
PSS

Mac-Okt

Murid & Guru

Mac-Okt

Murid & Guru

Mac-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK
PSS

Mac-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK
PSS

Mac-Okt

Murid & Guru

Mac

Murid & Guru

GPM/ AJK
PSS
GPM

Mac

Murid & Guru

Mac

Murid & Guru

Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan

Murid & Guru


Jan-Okt

GPM
GPM
GPM/ AJK
SEKOLAH
SELAMAT

BAHAGIAN B- PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS

PERKARA
PENGURUSAN
DAN
PENGELOLAA
N PSS

RANCANGAN
TAHUNAN

PROJEK KHAS

TINDAKAN TAKTIKAL

TARIKH

SASARAN

KOS/
SUMBER

TINDAKAN

Menyediakan Struktur
organisasi PSS lengkap,
kemas & dipamerkan:
d) Struktur Organisasi
Jawatankuasa Induk
e) Struktur Organisasi
Jawatankuasa Kerja
f) Struktur Organisasi
Pengawas PSS
d) Jadual Bertugas
Pengawas PSS
Menyediakan
Rancangan Tahunan
bermula dari Januari
hingga Disember yang
lengkap, meliputi
matlamat, objektif,
aktiviti, implikasi
kewangan, carta Gantt
dan lain-lain.
Rancangan
dikemukakan ke dalam
mesyuarat
Jawatankuasa
Kurikulum, mesyuarat
guru dan dimasukkan

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/
PENGAWAS
PSS

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM

ke dalam takwim
sekolah.
PENGURUSAN
KEWANGAN
PSS

DOKUMEN
DAN REKOD :
Pengurusan
PSS

DOKUMEN
DAN REKOD :
Pengelolaan
Koleksi

Merancang dan
menguruskan kewangan
dengan bijak.

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM

Penyediaan penyata
kewangan bulanan dan
tahunan.

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM

Jan-Okt

Murid & Guru

GPM

Dokumentasikan
peraturan-peraturan,
buku stok ,perolehan,
rekod pinjaman dan
penggunaan, aktiviti,
kajian, perbelanjaan,
penyenggaraan, fail
meja individu dan
semakan stok

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan

Mewujudkan Katalog
pusat"

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Pelaksanaan Proses
teknik (cop, label dll)
Pengkatalogan bahan
cetak dan bukan cetak

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Jan-Okt

Murid & Guru

GPM/ AJK PSS

Jan-Okt

Murid & Guru

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan

Ada fail kuasa.

Pengindeksan bahan
DOKUMEN
DAN REKOD :
Pengelolaan
Peralatan

Mengemaskini rekod
harta modal dan inventori

GPM

GPM/ AJK PSS


GPM

PENGLIBATAN
WARGA
SEKOLAH DAN
KOMUNITI /
NGO

PERKONGSIAN
PINTAR

Penglibatan warga
sekolah

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM

Penglibatan komuniti

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM

- Perkongsian pintar
bersama syarikat
koporat

BAHAGIAN C - PENGGUNAAN PSS

PERKARA
WAKTU OPERASI
PSS

JADUAL WAKTU

PROJEK
KHAS

TINDAKAN
TAKTIKAL

TARIKH

SASARAN

KOS/
SUMBER

TINDAKAN

Dibuka sepanjang
waktu persekolahan

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Dibuka sebelum
permulaan kelas

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Ada Jadual Tugas


Guru

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Mempamerkan
jadual waktu
penggunaan PSS

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Ada jadual waktu


penggunaan bilik
tayangan

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Ada jadual waktu


bilik komputer

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Ada jadual bertugas

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

pengawas PSS
Meningkatkan
Pinjaman murid (1 :
7)
Meningkatkan
penggunaan
Rancangan TVP
secara "on-air" atau
"off-air"

PINJAMAN
(SIRKULASI)
PENGGUNAAN
RANCANGAN TV
PENDIDIKAN
AKTIVlTI
PAMERAN

a) Pameran
bertema:
i)

Orientasi PSS

j)

Hari Alam Sekitar

k) Hari Guru
l)

Hari Ibu dan


Bapa

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK
BILIK
TAYANGAN

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS/


PENGAWAS
PSS

Murid

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS/


PENGAWAS
PSS

Jan
Apr
Mei
Jun
Jul

m) Bulan Membaca

Ogo

n) Hari Merdeka

Sep

o) Sains dan
Teknologi
AKTIVITI
GALAKAN

MINGGU MATA
PELAJARAN

a) seminar NILAM
b) pertandingan

Mei

c) kuiz

Feb-Mac

d) melukis poster

Jan-Okt

e) syarahan
f) pidato
g) Jejak maklumat
h) Resensi Buku

Mei-Ogos
Feb-Mac
Feb-Mac

Jun
PEMBELAJARAN
KENDIRI
BAHAN
PROMOSI /
PUBLISITI

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

Jan

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

Feb-Ogos

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

Mac-Sept

Murid & Guru

GPM/ AJK PSS

Promosi ensikopedia
melalui pameran
dan kuiz

MacOgos

Murid & Guru

Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan

Anugerah pembaca
dan pengguna
terbanyak

Jun & Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Sudut pembelajaran
kendiri
BULETIN DAN
BROSUR PSS

Program orientasi
PSS

Jan-Okt

Brosur PSS
Buletin PSS
LITERASI
MAKLUMAT

LITERASI
MAKLUMAT
MERENTASI P&P

Memperkenalkan
buku dalam
perhimpunan
Pameran buku baru

Literasi maklumat
merentasi P&P

BAHAGlAN D PROGRAM NILAM

GPM/ AJK PSS/


PENGAWAS
PSS
GPM/ AJK PSS/
PENGAWAS
PSS
GPM/ AJK PSS/
PENGAWAS
PSS
GPM/ AJK PSS/
PENGAWAS
PSS
GPM/ AJK PSS

GPM/ AJK PSS

PERKARA
PROGRAM
NILAM

KUMPULAN
SASARAN
DOKUMEN DAN
REKOD

PROJEK KHAS
NILAM
BERKUALITI

TINDAKAN
TAKTIKAL

TARIKH

SASARAN

KOS/
SUMBER
Perancangan
kewangan

TINDAKAN

Carta Organisasi
Jawatankuasa dan
dipamerkan

Jan-Okt

Murid & Guru

Menyediakan
Senarai Tugas

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM

Taklimat dan
Pelancaran Program
NILAM

Feb

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Promosi program
NILAM
Semua pelajar terlibat
dalam Program
NILAM dari tingkatan
1 hingga 5
Semua pelajar ada
buku rekod Bacaan
NILAM
Rekod bacaan BM,
BI

Feb-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK PSS

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

AJK NILAM/
AJK PSS

Jan-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

AJK NILAM/
AJK PSS

Jan-Okt

Murid & Guru

Jan-Okt

Murid & Guru

Rekod bacaan
keseluruhan
Pencapaian
dipamerkan

Jan-Okt

Murid & Guru

Jan-Okt

Murid & Guru

Meningkatkan
pencapaian murid
dalam:

Jan-Okt

Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan
Perancangan
kewangan

AJK NILAM/
AJK PSS
AJK NILAM/
AJK PSS
AJK NILAM/
AJK PSS
AJK NILAM/
AJK PSS
AJK NILAM/
AJK PSS

Rekod bacaan kelas

PENCAPAIAN

a) Gangsa (25%)

Murid

GPM

Jauhari
b) Perak (20%)
Jauhari
c) Emas (15%)
Jauhari
d) NILAM (10%)
Jauhari
RAKAN
PEMBACA
PENGIKTIRAFAN

Rakan Pembaca (40


orang )
Rekod pelajar/ sijil
pengiktirafan

BAHAGIAN E - PROGRAM PENINGKATAN PSS

Jan-Okt

Okt

Murid

Perancangan
kewangan

AJK NILAM/
AJK PSS

Murid

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK
NILAM/ AJK
PSS

PERKARA
RANCANGANPEMBANGUNAN
JANGKA
PANJANG

SUMBER
KEWANGAN
LAIN

PEMBANGUNAN
STAFF

PENILAIAN

CIRI

TINDAKAN TAKTIKAL

TARIKH

SASARAN

KOS/
SUMBER

TINDAKAN

Menyedia
perancangan,pembangunan
PSS yang menyeluruh matlamat, objektif,
pengunjuran, carta Gantt,
laporan pencapaian, kajian
kemajuan, dsb

Sept-Okt

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK
NILAM/ AJK
PSS

Feb-Okt
Feb-Mac
Jan-Okt
Ogos
Ogos
Mei
Mei

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

AJK NILAM/
AJK PSS

Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK
PSS

Murid & Guru

Perancangan
kewangan

GPM/ AJK
PSS

Murid & Guru

Perancangan
kewangan
Perancangan

GPM/ AJK
PSS
GPM/ AJK

PROJEK KHAS

f)
g)
h)
i)

LATIHAN
KEMAJUAN
STAFF

KAJIAN
TINDAKAN

Jogathon
Tayangan gambar
Jualan penanda buku
Jualan bendera
merdeka
j) Jualan kad Hari Raya
k) Hari Guru
l) Hari Ibu
Perancangan
Pembangunan Staf:
f) Proses teknik buku dan
bahan bukan buku
panitia matapelajaran.
g) Kursus NILAM kepada
guru matapelajaran dan
guru kelas.
c) Akhbar Dalam Darjah
Membuat penilaian
berdasarkan aktiviti
tahunan.
Kajian tindakan
pembangunan PSS
a) Karya Besar- Nilaian

Feb
Feb
April
Sep-Okt

Jan-Okt
Jan-Okt

Murid & Guru

KElSTIMEWAAN

Sasterawan- (Canon
Literature).
b) Automasi
c) Koleksi setempat
panitia

kewangan

PSS

RANCANGAN AKTIVITI PUSAT SUMBER SEKOLAH 2017

BI
L

AKTIVITI

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO
S

SEP

OKT

NOV

TINDAKAN

1.

2.

3.

5.

MESYUARAT
1.1 JK Pengurusan
1.2 JK Kerja
1.3 JK Kecil Kerja PSS

X
X
X

PROGRAM ORIENTASI PSS


2.1 Pelajar tingkatan 1
2.2 Pelajar tigkatan 4
PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN
KECERIAAN
3.1 Ruang Bacaan Rujukan
3.2 Rak Terbuka
3.3 Sudut Bacaan Rekreasi
3.4 Susun Atur Ruang
3.5 Taman PSS & Zon Membaca
3.6 SEKOLAH ADALAH PSS
3.6(i) Sudut Sejarah Sekolah
3.6 (ii) Arkib Sekolah
3.6 (iii)Karya Besar
3.6 (iv) Sudut & Koleksi Panitia
SUSUN ATUR BILIK & RUANG
4.1 Ruang Pameran
4.2 Ruang Rujukan
4.3 SAL
4.4 Ruang Majlah
4.5 Ruang Jurnal
PERABOT DAN KELENGKAPAN
5.1 Rak Buku
5.2 Papan Kenyataan

X
X
X

X
X

X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
K.Panitia
K.Panitia

X
X
X

X
X
X

K.Panitia
K.Panitia
K.Panitia

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

5.3 Rak Majalah


6.

PERTAMBAHAN KOLEKSI
BAHAN-BAHAN CETAK
6.1 Buku
X
6.2 Akhbar
X
6.3 Majalah
X
6.4 Carta/ Peta
6.5Risalah,
Jurnal,Buku
Laporan,Bahan Rujukan
6.6 Koleksi Hasil Pelajar
6.7 Koleksi Keratan Akhbar
6.8 Koleksi Bahan Buku Latih
Tubi dan Modul P&P
6.9 Semakan Stok
BAHAN BUKAN CETAK
7.1 Koleksi Kaset Video/ VCD,
Bahan Audio Rancangan TVP
7.2 Model, Glob, Diorama dll
7.3 Lutsinar
7.4 Bahan Audio
7.5 Couseware
7.6
Direktori
Laman
Web
Pendidikan
7.7 Lawab Web Sekolah
PERALATAN
8.1 Komputer/ Projektor LCD
8.2 Radio
8.3 Kamera

X
X
X

X
X
X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

K.PANITIA
K.PANITIA
K.PANITIA

GPM/AJK PSS

GPM/AJK PSS

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
PENYELARAS
ICT
PENYELARAS
ICT

X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

10

11

12

CIRI-CIRI KESELAMATAN
9.1 Pemadam Api

9.2 Pelan Kecemasan

9.3 Peti Kecemasan

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

GPM/AJK PSS

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

PENGURUSAN &
PENGELOLAAN PSS
10.1 Organisasi JK Induk
10.2 Organisasi JK Kerja
10.3 Organisasi JK Pengawas
PSS
10.4 Jadual Bertugas Pengawas
PSS
PERANCANGAN TAHUNAN
11.1 Rancangan Tahunan
11.2 Kemuka Dalam Mesyuarat
JK Kurikulum, Mesy Guru &
Takwim
PENGURUSAN KEWANGAN
12.1 Merancang & Mengurus
Kewangan

GPM/
AJK
SEKOLAH
SELAMAT
GPM/
AJK
SEKOLAH
SELAMAT
GPM/
AJK
SEKOLAH
SELAMAT

GPM/AJK PSS

12.2 Penyata Kewangan Bulanan


& Tahunan
13

14

15

16

DOKUMEN & REKOD PSS


13.1 Fail Kuasa
13.2 Peraturan PSS
13.3 Buku Stok
13.4 Rekod Perolehan
13.5 Rekod Pinjaman
13.6 Rekod Penggunaan
13.7 Rekod Aktiviti
13.8 Rekod Kajian
13.9 Rekod Perbelanjaan
13.10 Rekod Penyenggaraan
13.11 Fail Meja Individu
13.12 Rekod Semakan Stok
PENGELOLAAN KOLEKSI
14.1 Katalog Berpusat
14.2 Proses Teknik
14.3 Penkatalogan Bahan Cetak
14. 4 Penkatalogan Bahan
Bukan Cetak
14.5 Indeks Bahan

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

GPM/AJK PSS

PENGELOLAAN PERALATAN
15.1 Rekod Harta Modal
15.2 Iventori
PENGLIBATAN WARGA
SEKOLAH
16.1 Penglibatan warga

GPM/AJK PSS

X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

GPM/AJK PSS

sekolah
16.2 Perkongsian Pintar
17

18

19

20

21

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

PINJAMAN (SIRKULASI)
18.1 Pinjaman murid
18.2 Pinjaman Guru

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS

PENGGUNAAN RANCANGAN
TVP
19.1 Penggunaan On-air /Off-air

GPM/AJK PSS

X
X

K.PANITIA
K.PANITIA
K.PANITIA
K.PANITIA
K.PANITIA
K.PANITIA
K.PANITIA
K.PANITIA

PENGGUNAAN PSS
17.1 Waktu Operasi
17.2 Jadual Waktu
17.3 Jadual Tugas Guru
17.4 Jadual Bilik Tayangan
17.5 Jadual Bilik Komputer
17.6 Jadual Bertugas
Pengawas PSS

AKTIVITI PAMERAN
20.1 Pameran Bertema
20.2 Orientasi PSS
20.3 Hari Alam Sekitar
20.4 Hari Guru
20.5 Hari Ibu & Bapa
20.6 Bulan Membaca
20.7 Sambutan Bulan Merdeka
21.8 Sains & Teknologi
AKTIVITI GALAKAN
21.1 Seminar Nilam

X
X
X
X
X
X
X

GPM/AJK PSS

AJK NILAM

21.2 Pertandingan
(bercerita,syair,hafazan,azan,co
ral speeking dll)
21.3 Kuiz
21.4 Melukis Poster
21.5 Syarahan
21.6 Pidato
21.7Jejak Maklumat
21.8 Resensi Buku
21.9 Minggu mata pelajaran
22

23

24

PEMBELAJARAN KENDIRI
22.1 Sudut Pembelajaran
Kendiri
BAHAN PROMOSI/ PUBLISITI
23.1 Program Orientasi
23.2 Brosur PSS
23.3 Buletin PSS
LITERASI MAKLUMAT
24.1 Perkenal Buku dalam
perhimpunan

K.PANTIA

X
X

X
X

K.PANTIA
K.PANTIA
K.PANTIA
K.PANTIA
K.PANTIA
AJK NILAM
KPANITIA

X
X
x

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

24.2 Pameran Buku

24.3 Promosi Ensiklopedia

24.4 Anugerah Pembaca &


Pengguna
24.5 Literasi Maklumat

X
X

X
X

GPM/AJK PSS

X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK

merentasi P&P
25

26

27

PSS/AJK
NILAM

PROGRAM NILAM BERKUALITI


25.1 Carta Organisasi JK

25.2 Senarai Tugas

25.3 Taklimat & Pelancaran

25.4 Promosi Nilam

GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM

KUMPULAN SASARAN
26.1 Semua pelajar terlibat

GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM

DOKUMEN & REKOD


27.1 Buku Rekod Bacaan

27.2 Rekod Bacaan BM/BI

27.3 Rekod Bacaan Kelas

27.4 Rekod Bacaan

GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK

Keseluruhan

28

27.5 Pencapaian dipamer

PENCAPAIAN
28.1 JAUHARI:
Gangsa (25%)

Perak (20%)

Emas(15%)

Nilam (10%)

28.2 RAKAN PEMBACA (40


orang)
29

30

PENGIKTIRAFAN
29.1 Rekod pelajar

29.2 Sijil pengiktirafan

RANCANGAN PEMBANGUNAN

PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM

GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM

31

JANGKA PANJANG
30.1 Matlamat

30.2 Objektif

30.3 Pengunjuran

30.4 Carta Gantt

30.5 Laporan

30.6 Pencapaian

30.7 Kajian Kemajuan

SUMBER KEWANGAN LAIN


31.1 Jogathon

31.2 Tayangan Gambar

31.3 Jualan Penanda Buku

GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM

31.4 Jualan Kad Ahli

31.5 Jualan Kad Hari Raya


31.6 Jualan Kad Hari Guru

31.7Jualan Kad Hari Ibu/Bapa

PEMBANGUNAN STAFF
32.1 Kursus Proses Teknik
Buku/Bukan Buku Panitia

32.2 Kursus Nilam untuk guru

X
X

GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM

PENILAIAN
33.1 Aktiviti Tahunan
33.2 Kajian Tindakan
Pembangunan PSS

32.3 Akhbar Dalam Darjah

33

31.8Jualan Jalur Gemilang

32

GPM/AJK
PSS/AJK
NILAM
GPM/AJK
PSS/AJK

NILAM
34

CIRI KEISTIMEWAAN
34.1 Karya Besar
34.2 Automasi
34.3 Koleksi Setempat -Panitia

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS
GPM/AJK PSS