Anda di halaman 1dari 2

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar........................................................................................................... i
Daftar Isi..................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..............................................................................................1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Anatomi Tonsil...............................................................................................3
2.1.1 Tonsil Palatina......................................................................................3
2.1.2 Tonsil Faringeal ...................................................................................4
2.1.3 Tonsil Lingual .....................................................................................4
2.1.4 Fosa Tonsil...........................................................................................4
2.1.5 Perdarahan............................................................................................4
2.1.6 Aliran Getah Bening.............................................................................5
2.1.7 Persyarafan ..........................................................................................5
2.1.8 Imunologi Tonsil .................................................................................5
2.2 Tonsilitis Kronis.............................................................................................6
2.2.1 Pengertian Tonsilitis Kronis.................................................................6
2.2.2 Etiologi Tonsilitis Kronis ....................................................................6
2.2.3 Faktor Predisposisi Tonsilitis Kronis ..................................................6
2.2.4 Patologi Tonsilitis Kronis.....................................................................7
2.2.5 Manifestasi Klinis Tonsilitis Kronis.....................................................7
2.2.6 Diagnosis Tonsilitis Kronis..................................................................9
2.2.7 Komplikasi Tonsilitis Kronis .............................................................. 9
2.2.8 Penatalaksanaan Tonsilitis Kronis .......................................................10
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan.....................................................................................................12
Daftar Pustaka

Anda mungkin juga menyukai