Anda di halaman 1dari 14

AHAD

01/01/2017
KELAS / MASA / MATA
PELAJARAN
KEMAHIRAN
TEMA
TAJUK
STANDARD KAND.
STANDARD PEMB.
OBJEKTIF

AKTIVITI

EMK
BBM
STRATEGI PdP
PENILAIAN
REFLECTION

2 Siddiq/ 08.00 am 09.00am / Bahasa Melayu


Mendengar dan Bertutur
Keluarga Harmoni
Hari Keluarga
1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i.
Mengujarkan sekurang-kurangnya tiga frasa dan tiga ayat
tunggal dengan sebutan yang betul.
1. Murid dibimbing memahami objektif pembelajaran dan kriteria
kejayaan yang akan dicapai.
2. Murid dibimbing menyemak tajuk pembelajaran bagi tahun ini
menggunakan buku teks.
3. Murid disoal nama ibu, dan ayah mereka. Guru mengaitkan
soalan ini dengan tajuk pembelajaran hari ini.
4. Secara berpasangan, murid dibimbing membaca senyap petikan
dalam buku teks.
5. Murid dibimbing membaca secara bersama apabila sesi bacaan
dimulakan. Kumpulan lain dibenarkan membetulkan kesalahan
bacaan jika ada.
6. Secara berkumpulan, murid dibimbing berbincang isi penting
yang dibaca daripada teks dalam kumpulan berempat.
7. Murid dibimbing menjawab soalan dalam buku aktiviti.
8. Murid dibimbing merumuskan kandungan pembelajaran hari ini.
Ilmu / Nilai : Keberanian dan tanggungjawab
EMK / KB / BCB : Kemahiran merumus petikan
Buku aktiviti dan pensel.
Linguistik
Membaca kuat petikan yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
/
: mencapai objektif
/
: menjawab soalan dengan betul
/
: memerlukan bimbingan tambahan
/
: menguasai pembelajaran
Tindakan guru:

ISNIN
02/01/2017
KELAS / MASA / MATA
PELAJARAN
KEMAHIRAN
TEMA
TAJUK
STANDARD KAND.
STANDARD PEMB.

OBJEKTIF

AKTIVITI

EMK

BBM
STRATEGI PdP
PENILAIAN
REFLECTION

2 Siddiq/

. m / Bahasa Melayu

Membaca
Keluarga Harmoni
Hari Keluarga
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i.
Membaca sekurang-kurangnya lima perkataan yang
mengandungi diftong dan vokal berganding dengan jelas.
ii.
Mengkategorikan sekurang-kurangnya dua diftong dan vokal
berganding dengan tepat.
1. Murid dibimbing memahami objektif pembelajaran dan kriteria
kejayaan yang akan dicapai.
2. Murid diminta membaca pemintal lidah yang dipaparkan pada
papan putih.
3. Secara berpasangan, murid dibimbing membaca teks dalam
buku teks. Murid dibimbing menggarisi perkataan yang
disebutkan oleh guru.
4. Secara berkumpulan, murid dibimbing mengkategorikan
perkataan-perkataan tersebut kepada vokal berganding dan
diftong.
5. Secara berkumpulan, murid dibimbing membaca perkataan
dalam lembaran kertas yang diberikan.
6. Murid dibimbing merumuskan kandungan pembelajaran hari ini.
Ilmu / Nilai : P. Sivik & Kewarganegaraan / Bersyukur
S. Bahasa : Sistem ejaan (diftong dan vokal berganding)
EMK / KB / BCB : Keusahawanan Mengumpul dan mengelaskan /
Bacaan intensif
Lampiran teks dan pen marker berwarna.
Verbal linguistik
Membaca kuat perkataan diftong dan vokal berganding dengan sebutan
yang betul.
/
: mencapai objektif
/
: menjawab soalan dengan betul
/
: memerlukan bimbingan tambahan
/
: menguasai pembelajaran
Tindakan guru:

SELASA
03/01/2017
KELAS / MASA / MATA
PELAJARAN
KEMAHIRAN
TEMA
TAJUK
STANDARD KAND.
STANDARD PEMB.

OBJEKTIF

AKTIVITI

EMK

BBM
STRATEGI PdP
PENILAIAN
REFLECTION

2 Siddiq/ 10.20am 11.20am/ Bahasa Melayu


Menulis
Keluarga Harmoni
Hari Keluarga
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan
betul dan kemas.
2.2.1 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
betul dan tulisan yang kemas.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i.
Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua perkataan digraf dan
dua perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan
tepat.
ii.
Menulis sekurang-kurangnya lapan perkataan dengan kemas
dan tertib.
1. Murid dibimbing memahami objektif pembelajaran dan kriteria
kejayaan yang akan dicapai.
2. Murid dipaparkan garisan pelbagai jenis pada papan putih.
Seorang murid diminta menulis perkataan pada garisan tersebut.
3. Secara rawak, murid dibimbing membaca ayat dalam teks.
4. Murid dibimbing untuk mengenalpasti perkataan yang disebut
oleh guru dan menggariskan perkataan tersebut.
5. Murid diterangkan tentang digraf dan konsonan bergabung.
6. Secara berkumpulan, murid dibimbing mengkategorikan
perkataan yang dinyatakan kepada digraf dan konsonan
bergabung.
7. Murid dibimbing menulis perkataan yang akan dipaparkan ke
dalam peta pemikiran berdasarkan kategori masing-masing.
Murid bertukar hasil perbincangan untuk disemak oleh kumpulan
lain.
8. Murid dibimbing merumuskan kandungan pembelajaran hari ini.
Ilmu / Nilai : P. Sivik & Kewarganegaraan / Bersyukur
S. Bahasa : Sistem ejaan (digraph dan konsonan bergabung)
EMK / KB / BCB : Keusahawanan Mengumpul dan mengelaskan /
Bacaan intensif
Lampiran peta pemikiran.
Verbal linguistik
Menyenaraikan perkataan yang mengandungi diftong dan konsonan
bergabung dalam peta pemikiran.
/
: mencapai objektif
/
: menjawab soalan dengan betul
/
: memerlukan bimbingan tambahan
/
: menguasai pembelajaran
Tindakan guru:

RABU
04/01/2017
KELAS / MASA / MATA
PELAJARAN
KEMAHIRAN
TEMA
TAJUK
STANDARD KAND.
STANDARD PEMB.
OBJEKTIF

AKTIVITI

EMK

BBM
STRATEGI PdP
PENILAIAN

REFLECTION

2 Siddiq/ 08.30am 09.30am/ Bahasa Melayu


Menulis
Keluarga Harmoni
Hari Keluarga
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan
betul mengikut konteks.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i.
Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat kata nama am hidup
manusia dengan betul.
ii.
Membina tiga ayat menggunakan kata nama am hidup manusia
dengan ejaan dan binaan ayat yang betul.
1. Murid dibimbing memahami objektif pembelajaran dan kriteria
kejayaan yang akan dicapai.
2. Murid diminta menamakan ahli dalam keluarga mereka dan
pekerjaan mereka. Murid dijelaskan perkaitan aktiviti dengan
pembelajaran hari ini.
3. Murid dibimbing membaca teks dalam buku teks bersama-sama.
4. Murid dibimbing menggariskan kata nama am hidup manusia
sambil dijelaskan konteks kata nama am tersebut secara
berpasangan.
5. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Setiap kumpulan akan
menerima sehelai kertas mengandungi gambar. Mereka perlu
menamakan gambar tersebut dan menyatakan kata nama yang
boleh dikaitkan dengan gambar seperti Ibu beg tangan, rumah.
6. Murid dibimbing membina ayat berdasarkan perbincangan tadi.
Murid dibimbing membentangkan hasil perbincangan.
7. Murid dibimbing merumuskan kandungan pembelajaran hari ini.
Ilmu / Nilai : P. Moral dan P. Islam / Kasih sayang
S. Bahasa : Kata nama am hidup manusia
EMK / KB / BCB : Keusahawanan Menjana idea / Kontekstual
(menghubungkaitkan)
Lampiran gambar berpeta pemikiran dan kad perkataan.
Konstruktivisme
Pengukuhan menyenaraikan sifat kata nama am hidup manusia
Pengayaan - membina ayat tunggal berdasarkan kata nama am hidup
manusia.
/
: mencapai objektif
/
: menjawab soalan dengan betul
/
: memerlukan bimbingan tambahan
/
: menguasai pembelajaran
Tindakan guru:

KHAMIS
05/01/2017
KELAS / MASA / MATA
PELAJARAN
KEMAHIRAN
TEMA
TAJUK
STANDARD KAND.
STANDARD PEMB.
OBJEKTIF

AKTIVITI

EMK

BBM
STRATEGI PdP
PENILAIAN
REFLECTION

2 Siddiq/ 08.30am 09.30am/ Bahasa Melayu


Seni Bahasa
Keluarga Harmoni
1
Hari Keluarga
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian didik hibur.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i.
Menyanyikan lagu Buai Laju-Laju dengan sebutan yang betul.
ii.
Menyatakan sekurang-kurangnya tiga perkataan sama ada
dalam kategori diftong atau vokal berganding dengan tepat.
1. Murid dibimbing memahami objektif pembelajaran dan kriteria
kejayaan yang akan dicapai.
2. Murid diperdengarkan intro lagu Buai Laju-laju dan dijelaskan
perkaitan lagu tersebut dengan pembelajaran hari ini.
3. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Murid dibimbing
membaca lirik lagu Pesanan Pak Usu dengan sebutan dan
melodi yang betul.
4. Murid dibimbing menyanyikan lagu tersebut sambil membuat
pergerakan. Sebutan sangat dititikberatkan dalam aktiviti ini.
5. Secara berkumpulan, murid dibimbing mengenalpasti perkataan
yang mengandungi diftong dan vokal berganding.
6. Murid dibimbing bermain permainan Kertas Meletup. Setiap kali
muzik dihentikan, murid perlu mengambil perkataan dan
menyebut perkataan tersebut bersama-sama. Kumpulan lain
perlu meneka sama ada perkataan tersebut mengandungi
diftong atau vokal berganding. Jawapan disemak pada masa itu.
7. Murid dibimbing merumuskan kandungan pembelajaran hari ini.
Ilmu / Nilai : Muzik / Kasih sayang
S. Bahasa : Sebutan dan Intonasi
EMK / KB / BCB : Teknologi Maklumat dan Komunikasi / Mengecam /
Mendengar dengan berkesan
Kad perkataan, kerincing, mp3 lagu Buai Laju-laju dan pembesar suara.
Muzik dan Kinestetik
Pengukuhan Menyanyikan lagu dengan sebutan diftong dan vokal
berganding yang tepat.
/
: mencapai objektif
/
: menjawab soalan dengan betul
/
: memerlukan bimbingan tambahan
/
: menguasai pembelajaran
Tindakan guru: