Anda di halaman 1dari 6

SULIT

KATEGORI 1a
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN
GURU TAHUN: 2017
Sekolah

: SEKOLAH KEBANGSAAN SUBANG BESTARI

Nama Yang Dinilai

: MOHD ZAINN

No. Kad Pengenalan

: 801114114202

Gred Penyandang

: 29 / 41 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Mata Pelajaran

: MATEMATIK

Gred Yang Dipohon

: 32 / 44 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Bil.
1.

2.

3.

Domain
PENGETAHUAN ISI
KANDUNGAN (CONTENT
KNOWLEDGE)

PENYAMPAIAN

PENILAIAN
PEMBELAJARAN

Huraian Ringkas (10 hingga 20


perkataan bagi setiap elemen)

Elemen
a.

Dapat menjelaskan konsep asas


setiap topik dalam matapelajaran
Matematik dengan tepat dan yakin.

b.

Mempunyai pengetahuan dalam


mengendalikan isi pelajaran mengikut
tahap kemampuan murid.

a. Objektif pengajaran atau


objektif program

a.

Mencapai objektif yang dirancang.

b. Strategi dan aktiviti

a.

Menggunakan
dan
mengadakan
pelbagai sumber berkaitan yang
sesuai dengan tahap murid.

c.

a.

Pelbagai sumber digunakan dengan


optimum untuk memastikan objektif
pengajaran dan pembelajaran dicapai.

a. Penguasaan isi
kandungan; atau
b. Pengetahuan dan
kemahiran kaunseling
(terpakai kepada guru
bimbingan dan
kaunseling.

Bahan / sumber
pengajaran dan
pembelajaran

Peningkatan pencapaian
murid dari segi:
Pengetahuan
Kemahiran berfikir
Kemahiran memimpin
Kemahiran dwi bahasa
Etika dan kerohanian
Identiti nasional

Pengetahuan sedia-ada murid dapat


. dipertingkatkan dengan penggunaan

pengetahuan asas Matematik di luar


kelas dan melalui rujukan bahan
bercetak Matematik.
murid
dapat
menguasai
95%
kemahiran yang diajar.
Memupuk keyakinan dan motivasi
murid
melalui
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah.

SULIT
1

SULIT
B. LAPORAN KOKURIKULUM
Bil

Kelab/
Persatuan/
Badan
Beruniform/
Sukan
dan
Permainan

1.

Kelab Sains &


Matematik

2.

Bulan Sabit
Merah Malaysia

Peringkat Pencapaian ( )
Sekolah

Rumah Sukan
Merah / Biru

Negeri

Kebangsaan

Antarabangsa

Guru Penasihat
2014 2016

Guru Penasihat
2014 2016

Jurulatih / Guru
Penasihat
2014 -2016
Naib Johan
Perseorangan dan
Tempat Ke-3
Badminton MSSD

3. Kelab Badminton

4.

Daerah

Catatan
(Sila nyatakan
tahun)

Guru Penasihat
2014 - 2016

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL


Bil

Aktiviti

Peringkat Pencapaian ( )
Sekolah

1. Bendahari PIBG

Setiausaha
Kokurikulum

2.

3. Pengawas ACCA
Ceramah
4. Bengkel Teknik
Menjawab
Matematik UPSR

Daerah

Negeri

Kebangsaan

Antarabangsa

Catatan
(Sila nyatakan
tahun)
2013 - 2014

2015 - 2016

2015

2014 - 2016

SULIT
2

SULIT
*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan, laporan
aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred
semasa.

PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa
sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.
Tarikh

:____ ______

____________________
(Tandatangan PYD)
PENGESAHAN KETUA JABATAN

Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh

:____ ______

____________________
(Tandatangan Ketua Jabatan)
Cop Rasmi

SULIT
3

SULIT
RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah Diisi oleh Panel Penilai)
Panel Penilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala
Penilaian
Kriteria Kecemerlangan)
Nama Pegawai Yang Dinilai
:MOHD ZAINN
No. Kad Pengenalan

: 830923115402

BAHAGIAN A PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%)


KRITERIA
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
sokongan sebagai bukti)

Penilai Pertama
(PP)

1. Pengetahuan Isi Kandungan (Content


Knowledge)

2. Penyampaian

Penilai Kedua
(PK)

Ketua Penilai
(KP)

/
10

/
10

/
10

/
10

/
10

/
10

3. Penilaian Pembelajaran

x 80 =

Jumlah markah mengikut wajaran

30

BAHAGIAN B LAPORAN KOKURIKULUM (10%)


KRITERIA
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
sokongan sebagai bukti)
1.

Penilai Pertama
(PP)

Penilai Kedua
(PK)

Ketua Penilai
(KP)

/
10

/
10

/
10

x 10 =
10

BAHAGIAN C TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (10%)


KRITERIA
Penilai Pertama
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
(PP)
sokongan sebagai bukti)

x 10 =
10

Penilai Kedua
(PK)

Ketua Penilai
(KP)

/
10

x 10 =
10

x 10 =

10

/
10

Penglibatan dalam tugas khas / sumbangan


profesional

Jumlah markah mengikut wajaran

x 80 =
30

Penglibatan dalam Kelab / Persatuan / Badan


Beruniform / Sukan dan Permainan

Jumlah markah mengikut wajaran

1.

x 80 =
30

/
10

x 10 =
10

x 10 =
10

SULIT
4

SULIT
BAHAGIAN D JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%)

MARKAH
KESELURUHAN

PP (%)

PK (%)

KP (%)

/100

/100

/100

MARKAH PURATA (%)

/100

Penilai Pertama

Penilai Kedua

Tandatangan

Tandatangan

Nama Pegawai

Jawatan

Tarikh

Nama Pegawai :
_

Jawatan
Tarikh

:
:

SULIT
5

BAHAGIAN E TAHAP KECEMERLANGAN (Diisi oleh Ketua Penilai)


Sila tandakan () di ruang berkenaan
Cemerlang

Sangat Baik

Baik

Sederhana

Lemah

Tahap
Kecemerlangan

KEPUTUSAN PANEL PENILAI

Diperaku

Tidak Diperaku

Ulasan :

Ketua Penilai (Pengerusi)


_

Tandatangan
Nama

Pegawai

Tarikh
Lembaga Panel Penilai Bersidang : _______________________
Jawatan
TarikH Lembaga Panel Panel Bersidang :
Nota :

(i) Ketua Penilai WAJIB membuat ulasan bagi PPP yang diperaku atau tidak diperaku.
(ii) Ulasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli-ahli panel.
(iii)Jika keputusan Panel Penilai TIDAK DIPERAKU, Panel Penilai perlu memaklumkan kepada PPP dan
rayuan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 30 HARI dari Tarikh Panel Penilai Bersidang.