Anda di halaman 1dari 2

Contents

BAB I........................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN........................................................................................................... 1
1.1

Latar Belakang Masalah................................................................................. 1

1.2

Permasalahan Penelitian................................................................................ 1

1.2.1. Identifikasi Masalah...................................................................................... 1

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Seiring Semakin Modernnya Teknologi

1.2 Permasalahan Penelitian


1.2.1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Uraian Latar Belakang Di Atas, Maka
1.2.2. Ruang Lingkup Masalah
Ruang lingkup dan batasan..

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian
2.1.1. Perpustakaan
Perpustakaan Adalah