Anda di halaman 1dari 8

SULIT

3757/2
Ekonomi Asas
Kertas 2
Mei 2016
2 Jam

3757/2

SMK SSEI TEJA BATU 1 JALAN KOTA BHARU 31600 GOPENG PERAK
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

EKONOMI ASAS
TINGKATAN 4
KERTAS 2
DUA JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2.

Jawab semua soalan daripada Bahagian A dan Bahagian B .

3.
Anda dinasihati supaya mengambil masa 80 minit untuk menjawab soalan di
bahagian A
dan 40 minit untuk menjawab soalan Bahagian B.
4.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh


diprogramkan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

3757/2
BAHAGIAN A
(75 markah)

(a)

i.
ii.

(b)

i.

Takrifkan dan terangkan mengenai kehendak individu.


[4 markah]
Senaraikan tiga sumber ekonomi yang membantu dalam pengeluaran
sesuatu barang.
[3 markah]
Jelaskan pengertian isi rumah.
[3 markah]
Gambar 1 menunjukkan perbualan antara seorang bapa dengan anaknya.

Gambar 1

ii.

Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga itu.


[6 markah]

(c)

Gambar 2 menunjukkan sejenis barang.

Gambar 2

SULIT

(a)

3757/2

i.
ii.

(b)

i.

Terangkan empat ciri barang dalam Gambar 2 di atas.


[5 markah]

ii.

Syarikat Bagus ingin mengeluarkan barang dalam gambar 2 di


atas. Jelaskan dua masalah asas ekonomi yang belum
diselesaikan oleh Syarikat Bagus.
[4 markah]

Jelaskan empat ciri sistem ekonomi Kapitalis.


[4 markah]
Terangkan bagaimana sistem ekonomi Kapitalis menyelesaikan masalah
ekonomi.
[4 markah]

Berikut adalah maklumat mengenai suatu sistem ekonomi.


Semua sumber adalah milikan mutlak kerajaan. Individu atau firma tidak
bebas dalam pemilikan sumber.
i.
ii.

Namakan sistem ekonomi yang dimaksudkan dalam teks di atas.


[1 markah]
Bagaimanakah sistem ekonomi yang dimaksudkan dalam 2(b)i
menyelesaikan masalah asas ekonomi.
[7 markah]

(c)
Negara A
Segala keputusan ekonomi
ditetapkan oleh kerajaan.

Negara B
Dalam pengeluaran barang ekonomi, pengguna
dan pengeluar bebas membuat keputusan. Bagi
barang awam pula, kerajaan yang membuat
keputusan.

i.

Terangkan tiga persamaan penyelesaian masalah asas ekonomi antara


sistem di Negara A dan Negara B.
[3
markah]

ii.

Terangkan tiga perbezaan penyelesaian masalah asas ekonomi antara


sistem di Negara A dan Negara B.
[6 markah]

SULIT
3

3757/2

(a)

Berikut adalah maklumat mengenai Encik Awie.


Encik Awie berkelulusan SPM adalah anak seorang pegawai kerajaan dan
tinggal di Ipoh, Perak. Enam bulan yang lepas beliau telah bekerja
sebagai pencuci bangunan tinggi di sebuah syarikat di Kuala Lumpur
dengan gaji RM1000. Sekarang beliau telah bertukar kerja sebagai kerani
di Ipoh, Perak dengan gaji RM750. Beliau juga menjual burger di waktu
malam dan membuat simpanan sebahagian pendapatannya di Bank Islam.

(b)

i.

Terangkan tiga faktor yang menyebabkan Encik Awie bertukar kerja.


[6 markah]

ii.

Apakah jenis-jenis pendapatan yang diterima oleh Encik Awie.


[3 markah]

i.

Terangkan maksud pendapatan individu.

ii.

Puan Saloma bekerja sebagai kerani disebuah kilang di Bemban.


Manakala suaminya Encik Ramlee adalah pemilik ladang kelapa sawit.

[2 markah]

Terangkan sumber pendapatan yang diperoleh oleh Puan Saloma dan


Encik Ramlee.
[6 markah]
(c)

(a)

i.

Bagaimanakah cara-cara seorang pengeluar membuat pelaburan?


[4 markah]

ii.

Bandingkan pulangan daripada pelaburan dan pulangan daripada


tabungan.
[4 markah]
Logo di bawah merujuk kepada sebuah institusi di Malaysia.

i.

Jelaskan mengenai instiusi tersebut.


4

[5 markah]

SULIT

3757/2
ii.

Jadual di bawah berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan Encik


Farid pada bulan Oktober.

Butiran
Gaji
KWSP
Cukai pendapatan
PERKESO
Insurans
Faedah Simpanan

(b)

(c)

(d)
5

RM
6000
360
25
20
100
150

Hitung pendapatan boleh guna Encik Farid pada bulan tersebut.


[7 markah]
Pendapatan tahunan Encik Nabil ialah RM40 000. Pelepasan cukai yang
dibenarkan berjumlah sebanyak RM18 500. Hitungkan pendapatan boleh cukai
Encik Nabil.
[3 markah]
Pendapatan boleh cukai Encik Aznil ialah sebanyak RM17 400. Kirakan cukai
pendapatan Encik Aznil berdasarkan jadual di bawah ini.
Kadar cukai yang dibenarkan:
RM2500 pertama
2%
RM2500 kedua
6%
RM5000 berikutnya 9%
RM10 000 berikutnya 12%

[6 markah]

Terangkan dua perbezaan antara keperluan dan kehendak.

[4 markah]

Gambar 3 menunjukkan anggaran belanjawan Encik Hadi pada bulan Jun.

Gambar 3

SULIT
(a)

3757/2
i.

Sediakan penyata belanjawan peribadi bagi membolehkan Encik Hadi


dalam Gambar 3 di atas menabung sebanyak RM200 pada bulan tersebut.

[5 markah]
ii.
(b)

Nyatakan dua kepentingan belanjawan peribadi selain di 5(a)i.


[4 markah]
Terangkan dua tujuan pengguna membuat pinjaman.
[4 markah]

(c)

Jadual 1 berkaitan dengan tingkat harga dan kuantiti diminta bagi Barang X.
Harga (RM)
10
20
30
40

Kuantiti Diminta (unit)


25
20
15
10
Jadual 1

i.

Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan barang tersebut.


[Gunakan skala 2 cm = RM10 pada paksi harga dan 2 cm = 5 unit pada
paksi kuantiti]
[4 markah]

ii.

Pada kertas graf yang sama di 5(c) ii, lukis keluk permintaan yang baru
jika kuantiti yang diminta bagi Barang X telah bertambah 5 unit pada
setiap tingkat harga.
[2 markah]

iii.

Terangkan tiga faktor yang menyebabkan perubahan permintaan tersebut


bagi Barang X.
[6 markah]

SULIT

3757/2
BAHAGIAN B- SOALAN WAJIB
(25 markah)

Arahan: Baca petikan di bawah ini dengan teliti.


6
Ahmad adalah seorang kakitangan awam dengan pendapatan RM3000 sebulan. Beliau
juga telah menerima bonus sebulan gaji pada bulan Januari yang lalu. Beliau berbelanja dengan
berhemah dan mempunyai lebihan wang setiap bulan. Beliau menyimpan baki perbelanjaan
setiap bulan di bank perdagangan.
Hamid pula adalah seorang kakitangan swasta dengan pendapatan RM5000 sebulan.
Beliau juga menerima bonus sebulan gaji pada bulan Januari yang lalu. Beliau berbelanja
dengan berhemah dan mempunyai lebihan pendapatan.. Beliau menggunakan lebihan
pendapatan untuk berniaga. Manakala bonus yang diperoleh dari majikannya digunakan untuk
melancong. Perbelanjaan untuk melancong adalah besar dan mengakibatkan perbelanjaan Hamid
melebihi pendapatannya.
Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut:
(a)

Bandingkan peluang kerjaya sektor awam dan swasta.

[7 markah]

(b)

Apakah kelebihan Ahmad menyimpan lebihan pendapatannya di bank perdagangan?


[4
markah]
(c)

(d)
(e)

i.

Nyatakan perbezaan pendapatan antara Ahmad dan Hamid.

[4 markah]

ii.

Apakah kelebihan individu yang bekerja sendiri.

[3 markah]

Adakah anda bersetuju dengan cara Hamid menggunakan bonus yang diberi oleh
majikannya? Berikan alasan anda.
[3 markah]
Berikan pendapat anda tentang kepentingan belanjawan peribadi kepada Hamid bagi
mengelakkan perbelanjaannya melebihi pendapatan.
[4 markah]

Disediakan oleh,

KERTAS SOALAN TAMAT


Disemak oleh,
.
7

(PN FARIZA BT ISMAIL)

(PN KHARUN NIZA BT ZAINUDDIN)


GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Disahkan oleh,
.
(PN WAN SEPIAH BT WAN DIN)
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN