Anda di halaman 1dari 3
MINISTERUL SANATATI DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA 720223, SUCEAVA, Str. Scurt’, Nr. 1A SBD cxs0151857,oss0401100-7, 23012014987, UE h2s0'1 5000 Cop FISGAL 4244920, ONT ROBT REZSetooseolsOGiXEK Tes eULE E-mail: dspsv@dspsv.ro; www.dspsv.ro Operator date cu caracter personal nr. 33948. Nr. HEEL din /P > 2a % ANUNT Directia de Sinitate Public’ a judetului Suceava organizeaz’ la sediu -Suceava str.Scurti nr.1A, CONCURS, in data de 4 noiembrie 2016 ora 10 pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical generalist, pe durati determinaté ta Laborator diagnostic si investigare in sdndtate publica-Diagnostic Microbiologic; Conditii generale de partic a)are cetifenia romana, cetifenie a altor state membre ale Uniun statelor apartinnd Spatiului Economie European si dom b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; ©) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 4) are capacitate deplina de exercitiu; ©) are 0 stare de sinditate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de catre unitifile sanitare abilitate; 1) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime si alte conditii specifice potrivit cerinfelor postului scos la concurs; 8) nu a fost condamnata definitiv pentru sivarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legétura cu serviciul, care impiedica infiptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sivérgite cu intenjie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situafiei in care a intervenit reabilitarea, Conditii specifice de participare: -absolvent al scolii postliceale sanitare sau echivalenti, specialitatea medicin&t general -minim 6 luni vechime ea asistent medical generalist. Dosarul_pentru_concurs va fi_depus la Biroul Resurse Umane. al Directiei de Sinitate Publicd a jud.Suceava, pima la data de 27 octombrie 2016, ora 16 si va cuprinde urmatoarele acte: Europene sau a iliul in Romania; a) cerere de inscriere la concurs; b) copia actului de identitate: ©) copia diplomei de studi in specialitate si ale altor acte care atest efectuarea unor specializari; 4) copie dupa certificatul de membru eliberat de la OAMGMAMG ,vizat pe anul in curs; ©) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ci nu are antecedente penale care sa-I facd incompatibil cu functia pentru care candideazi —caz in care candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai térziu péna la data desfisurarii primei probe a coneursul 1 copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care s& ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor; 8) adeverin}a medicala care si ateste starea de sinditate corespunzaitoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie; h) curriculum vitae: i) copie dupa documentele de schimbare a numelui, daca este cazul Nota: Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezint insofite de documentele originale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs. Concursul va consta din urmatoarele probe: 1) proba scrisa -4 noiembrie 2016, ora 10; 2) interviu- data $i ora susfinerii interviului se afiseazé obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisd: Comunicarea rezultatelor la fiecare probi a concursului se face prin specificarea Punetajului final al fiecdrui candidat si a menfiunii "admis" sau "respins", prin afisare la sediul si pe pagina de intemet a institutiei, in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizatii probei Dupa afigarea rezultatelor obfinute la selecfia dosarelor, proba scrisi, si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatic in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afigarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afigarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decdderii din acest drept In situajia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Rezultatele finale se afiseaza in termen de maximum o zi lucritoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii "admis" sau "respins". Bibliografia pentru ocuparea postului este stabiliti conform anexei. Relatii suplimentare se pot obfine la Biroul Resurse Umane, tel.0230/514557/111 ANEXA TEMATICA Pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical generalist, pe durati determinati la Laborator diagnostic si investigare in siinitate publicd-Diagnostic Mierobiologie 1.Decontaminarea microbiana 2.Pregatirea materialelor pentru sterilizare 3.Prezervarea sterilitatii 4.Surse si modul de transmitere a infectiei 5.Condi i de baza ale unui mediu de cultura 6.Prelevarea, Transportul si Conservarea probelor pentru diagnosticul etiologic al infectiilor 7.Decontaminarea microbiana: substante dezinfectante de maini, de suprafete, procedure de curatenie, de dezinfectare a mainilor si suprafetelor 8, Pregatirea materialelor pentru sterilizare