Anda di halaman 1dari 7

MENINGKATKAN PENGUASAAN MEMBINA AYAT MAJMUK GABUNGAN

DALAM KALANGAN MURID TAHUN 3

FARAH WAHIDAH BT MD HIDZBILLAH

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi


sebahagian daripada syarat
penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan
(Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS KOTA BAHARU

OKTOBER 2014

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan
saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan
Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
(Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)

Tandatangan

Nama Penyelia

: EN. MOHD ASIF BIN MOHD ALWI

Tarikh

: 2 OKTOBER 2014

PENGAKUAN

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan : .
Nama Penulis : FARAH WAHIDAH BT MD HIDZBILLAH
Tarikh

: 2 OKTOBER 2014

DEDIKASI

Teristimewa buat keluarga yang tercinta


Md Hidzbillah bin Abdul Rahim
Salbiyasota bt Abd Majid
Abdul Rahim bin Awang
Rukiah bt Mohd Nor
Zulkiflee bin Nawi
Zabidah bt Said
Jasa dan pengorbanan mu tidak mungkin akan terbalas walau dengan segunung
berlian,
Berkat, doa, nasihat dan kasih sayang menjadi pembakar semangat buat ku
Buat kekanda dan adinda yang dikasihi..
Muhammad Amerul Aizat b Md Hidzbillah
Mohamad Amri Imran b Md Hidzbillah
Fairuz Wani Izzati b Md Hidzbillah
Dorongan dan semangat yang diberikan amat dihargai
Buat insan yang teristimewa,
Muhammad Faiz Helmi bin Zulkiflee
Sumber inspirasi diriku
Jutaan terima kasih diucapkan kerana sudi menjadi pendengar tika saya memerlukan.
Setinggi-tinggi penghargaan buat penyelia yang dihormati..
Encik Mohd Asif bin Mohd Alwi
Serta rakan-rakan seperjuangan yang disayangi

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia Nya dapat juga saya
menyiapkan laporan penyelidikan tindakan saya yang bertajuk Meningkatkan
Kemahiran Membina Ayat Majmuk dalam kalangan Murid tahun 3 Bestari. Laporan ini
amat penting bagi Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian.
Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada individu yang banyak membantu saya
memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan laporan ini iaitu penyelia saya sendiri, Encik
Mohd Asif bin Mohd Alwi.
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Seberang Pasir Mas, Tuan Haji Ismail bin Yahya kerana memberi
kebenaran kepada saya untuk menjalankan penyelidikan tindakan ini kepada muridmurid tahun 3 Bestari di sekolah beliau. Tidak dilupakan juga kepada guru-guru serta
warga di sekolah tersebut kerana banyak membantu saya serta memberi sokongan padu
secara langsung dan tidak langsung dalam menyiapkan laporan ini.
Sekalung penghargaan kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak
menyumbang idea bernas mahupun kritikan membina sepanjang tempoh menyiapkan
laporan ini.
Akhir sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya secara langsung mahupun tidak
langsung dalam proses menyiapkan penyelidikan ini. Tanpa kerjasama dari semua pihak
tidak mungkin saya dapat melengkapkan tugasan dalam tempoh masa yang telah
ditetapkan.
Saya berharap agar kajian ini dapat memberi manfaat kepada individu yang
memerlukan dan dijadikan bahan rujukan pada masa yang akan datang. Sesungguhnya
yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kekurangan itu datangnya dari diri
saya sendiri.

Sekian terima kasih.

KANDUNGAN
PERKARA
PENGESAHAN PENYELIA
PENGAKUAN
DEDIKASI
PENGHARGAAN
KANDUNGAN
SENARAI SINGKATAN
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH
SENARAI LAMPIRAN
ABSTRAK
ABSTARCT

HALAMAN
ii
iii
iv
v
vi
viii
ix
x
xi
xii
xiii

PENDAHULUAN
Pengenalan
Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu

FOKUS KAJIAN
Isu kajian
Objektif kajian
Soalan kajian
Kepentingan kajian
Definisi istilah

14

SOROTAN KAJIAN

28

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN TINDAKAN


Reka bentuk kajian
Kumpulan sasaran
Latar belakang sekolah
Latar belakang murid
Pelaksanaan tindakan
Tindakan 1 : OAK
Tindakan 2 : Dam Gambar
Tindakan 3 : LiGamBuLis

33
33
39
41

20
21
24

45

Kaedah pengumpulan data


Instrumen

DAPATAN DAN REFLEKSI


Analisis data
Objektif 1: Meningkatkan penguasaan membina ayat majmuk
gabungan dalam kalangan murid tahun 3
Objektif 2 : Membantu murid membina ayat majmuk
menggunakan kata hubung yang tepat melalui tindakantindakan yang disediakan.

KESIMPULAN
Rumusan dapatan
Cadangan penambahbaikan
Cadangan kajian lanjutan
RUJUKAN
LAMPIRAN

71

74

82

92
94
95
97
100