Anda di halaman 1dari 61

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)

2017
MINGG
U
Minggu
1

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

TEMA /
TAJUK

OBJEKTIF

PENGISIAN
KURIKULUM

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Kesihatan &
Dan Bertutur
Bertutur
Kebersihan
1.1 Mendengar, mengenal dan 1.1.1 Mendengar dan mengenal
menyebut perkataan,
sebutan perkataan dan
rangkai kata, istilah dan
rangkai kata dalam
ungkapan
pelbagai ujaran dengan betul
serta intonasi ayat dalam
dan tepat.
pelbagai ujaran.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendengar dan
menyatakan
3perkataan dalam
pelbagai ujaran
dengan betul dan
tepat.
2. Mendengar dan
menyatakan 3rangkai
kata dalam pelbagai
ujaran dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Kesihatan &
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanisKebersihan
pelbagai bahan prosa dan
pengumuman, ikrar, iklan
puisi.
dan promosi dengan sebutan
dan intonasi yang betul,
nada yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca secara
mekanis 2
pengumuman dengan
sebutan dan intonasi
yang betul, nada yang
sesuai serta
kepantasan yang
wajar.
2. Membaca secara
mekanis 1 ikrar
dengan sebutan dan
intonasi yang betul,
nada yang sesuai
serta kepantasan
yang wajar.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Kesihatan &
3.1 Menulis untuk
3.1.1 Menulis untuk menyatakan
Kebersihan
menerangkan makna kata
makna kata dengan betul
dan istilah;
mengikut konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menjelaskan

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
maksud rangkai kata,
ungkapan dan ayat.

Aspek Seni Bahasa


4.1 Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi.

Minggu
2

Aspek Seni Bahasa


Cerpen :
4.1.1 Memahami dan
Hadiah
mengapresiasi karya prosa
dengan memberikan respons
peribadi tentang sinopsis,
tema dan persoalan dengan
betul, rasional dan
penuh penghayatan.

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Kesihatan &
Dan Bertutur
Bertutur
Kebersihan
1.2 Mendengar dan
1.2.1 Mendengar dan memahami
memahami perkataan,
perkataan, rangkai kata,
rangkai kata,
istilah dan ungkapan dalam
istilah, ungkapan dan ayat
pelbagai ujaran dengan betul
dalam pelbagai ujaran.
dan tepat mengikut konteks.

3makna bagi
perkataan yang
berwarna merah di
dalam teks dengan
betul.
2. Membina 2 ayat
daripada perkataan
tersebut untuk
menyatakan makna
kata dengan betul
mengikut konteks.
3. Membina 1ayat
untuk menyatakan
makna kata bagi
perkataan yang diberi
dengan betul
mengikut konteks.

Strategi
P&P
:Pembelajaran
Berpusatkan
Murid, Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membuat 1sinopsis
daripada cerpen
Hadiah dengan betul,
rasional dan penuh
penghayatan.
2.Menyatakan tema
dan 1persoalan yang
terdapat di dalam
cerpen Hadiah dengan
betul dan rasional.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Kasih
Sayang
KBAT :
Mengaplikasi
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendengar
sekurang kurangnya
3perkataan, rangkai
kata, istilah dan

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Strategi
P&P
:Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
ungkapan dalam
pelbagai ujaran.
2. Menyatakan secara
lisan sekurangkurangnya3
perkataan, rangkai
kata, istilah dan
ungkapan dalam
bentuk ayat.

Kontekstual,
Didik Hibur
I-Think : Peta Alir
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Kesihatan &
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanisKebersihan
pelbagai bahan prosa dan
pantun dengan sebutan dan
puisi.
intonasi yang betul dan nada
yang sesuai.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melafaz empat
rangkap pantun
secara mekanis
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan nada yang sesuai
2. Membaca ulasan
atau pendapat yang
telah dibuat tentang
pengajaran yang
terdapat di dalam
pantun.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Strategi
P&P :Pengayaan,
Pembelajaran
Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Kesihatan &
3.2 Menulis untuk
3.2.1 Menulis untuk menyatakan
Kebersihan
mengemukakan maklumat
sesuatu situasi yang dibaca,
dan pandangan tentang
didengar dan ditonton
sesuatu perkara.
menggunakan ayat yang
betul, tepat dan gramatis.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis sekurangkurangnya 5 ayat
daripada maklumat
yang diperoleh
dengan menggunakan
ayat yang betul, tepat
dan gramatis.

EMK : Bahasa,
Sains Dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental
KBAT : Menilai
Strategi P&P :
Penggabungjalina
n, Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa

Pada akhir

EMK : Bahasa

Aspek Tatabahasa

Kesihatan &

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
5.1

Minggu
3

Memahami dan
5.1.1
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan
kata dalam pelbagai ayat.

Memahami dan
Kebersihan
menggunakan kata nama am
dan kata nama khas
yang tunggal dan yang
mengalami pemajmukan
dengan betul mengikut
konteks.

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Keselamatan
Dan Bertutur
Bertutur
1.2 Mendengar dan
1.2.2 Mendengar dan memahami
memahami perkataan,
ayat tunggal dan ayat
rangkai kata,
majmuk yang mudah
istilah, ungkapan dan ayat
dalam ujaran dengan
dalam pelbagai ujaran.
menyatakan maksud yang
betul, tepat dan jelas
mengikut konteks.

Kemahiran Membaca
2.2 Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Keselamatan
2.2.1 Membaca untuk memahami
makna perkataan yang
terdapat dalam pelbagai
bahan menggunakan glosari
dan kamus dengan betul
dan tepat.

pengajaran, murid
dapat :
1. Mengkategorikan 3
kata nama am dan 3
kata nama khas yang
tunggal dan yang
mengalami
pemajmukan.
2. Menulis 2 ayat
daripada kata nama
am dan 2 ayat
daripada kata nama
khas yang tunggal
dan yang mengalami
pemajmukan.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1.Mengenal pasti 3
ayat tunggal dan 3
ayat majmuk.
2. Menjelaskan
maksud 3 ayat
tunggal dan 3 ayat
majmuk tersebut
dengan betul, tepat
dan jelas mengikut
konteks.

Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan
maksud 3 perkataan
yang berwarna merah
dalam petikan dengan
merujuk kamus dan
glosari.
2. Membina 1 ayat
menggunakan kata

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,Didik Hibur
BBM : Buku Teks,
Kamus

EMK : Bahasa
Nilai
Murni
:Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar, Didik
Hibur
BBM :Petikan
Teks

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
tersebut dengan betul
dan tepat.

Minggu
4

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Keselamatan
3.3 Menulis untuk
3.3.1 Menulis untuk melengkapkan
melengkapkan maklumat
maklumat diri dan ayat
dalam pelbagai
dalam pelbagai bahan
bahan.
dengan betul
dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melengkapkan dan
menyusun maklumat
diri dengan betul dan
tepat.

EMK : Bahasa,
Kelestarian Alam
Sekitar
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Borang
Penyertaan

Aspek Seni Bahasa


4.1 Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1.Mendeklamasi sajak
dengan sebutan dan
intonasi yang betul,
nada yang sesuai
serta penuh
penghayatan.
2. Menyatakan
maksud 2 rangkap
sajak dengan betul
dan rasional.
3. Menyenaraikan 4
bentuk sajak dengan
betul dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pengayaan, Didik
Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 3 idea
utama yang didengar
dalam pelbagai
wacana.
2. Menghuraikan 3

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
KBAT :
Menganalisis
Strategi P&P :
Pembelajaran

Aspek Seni Bahasa


Puisi Moden :
4.1.2 Memahami dan
Kuingin
mengapresiasi karya puisiBerterima kasih
dengan memberikan respons
peribadi tentang bentuk,
huraian maksud dengan
betul, rasional dan penuh
penghayatan.

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Keselamatan
Dan Bertutur
Bertutur
1.3 Mendengar dan
1.3.1 Mendengar dan memahami
memahami maklumat,
maklumat, fakta dan idea
fakta, idea dan
dalam pelbagai wacana
hujah dalam pelbagai
dengan memberikan respons
wacana dan memberikan
secara lisan dengan betul,
respons.
tepat dan bermakna.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Kemahiran Membaca
2.2 Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Keselamatan
2.2.2 Membaca untuk memahami
maklumat daripada arahan
dalam pelbagai bahan
dengan memberikan respons
yangbetul dan tepat.

idea utama tersebut


secara lisan dengan
betul, tepat dan
bermakna.

Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 3
maklumat daripada
arahan dalam
pelbagai bahan
dengan betul dan
tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM :Petikan
Teks

.
Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

Kemahiran Menulis
Keselamatan
3.4.1 Membina kerangka penulisan
dengan menyenaraikan isi
yang sesuai secara
terancang
dan kemas menggunakan
bahasa yang tepat.

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Kesihatan &
5.1 Memahami dan
5.1.2 Memahami dan
Kebersihan
menggunakan perkataan
menggunakan kata adjektif
daripada pelbagai
warna, bentuk, perasaan dan
golongan
waktu dengan betul
kata dalam pelbagai ayat.
mengikut konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membina 2
kerangka penulisan
dengan
menyenaraikan isi
yang sesuai dengan
terancang dan betul.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM :Kertas
Mahjong
I-Think : Peta
Pokok

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyenaraikan 2
contoh kata adjektif
warna, bentuk,
perasaan dan waktu
dengan betul.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
2. Membina 1 ayat
daripada kata adjektif
tersebut dengan betul
mengikut konteks
yang sesuai.
Minggu
5
Minggu
6

Cuti Tahun Baru Cina 2017


( 29.01.2017 02.02.2017 )
Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Perpaduan
Pada akhir
Dan Bertutur
Bertutur
pengajaran, murid
1.3 Mendengar dan
1.3.2 Mendengar dan memahami
dapat :
memahami maklumat,
maklumat, fakta dan idea
1. Mendengar dan
fakta, idea dan
dalam pengumuman dan
memberi respons
hujah dalam pelbagai
ucapan dengan memberikan
terhadap
wacana dan memberikan
responsyang betul, tepat
pengumuman dengan
respons.
dan bermakna.
betul, tepat dan
bermakna.
2. Mendengar dan
memberi respons
terhadap ucapan
dengan betul, tepat
dan bermakna.

Kemahiran Membaca
2.2
Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Perpaduan
2.2.3 Membaca untuk memahami
idea keseluruhan dalam
pelbagai bahan prosa dengan
betul dan tepat secara
luncuran dan imbasan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan idea
keseluruhan dalam
pelbagai bahan
denganbetul dan
tepat secara luncuran
dan imbasan.

BBM :Buku Teks


I-Think : Peta
Buih

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hemah
Tinggi
Strategi P&P :
Didik Hibur
BBM :Buku Teks
I-Think : Peta
Pokok

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hemah
Tinggi
Strategi P&P :
Pembelajaran
Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks,
Petikan Teks

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Minggu
7

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

Kemahiran Menulis
Perpaduan
3.4.2 Menulis perenggan
pendahuluan dengan
membina ayat tema, ayat
rangsangan dan ayat arahan
secara terancang, tertib dan
kemas menggunakan bahasa
yang tepat, indah dan
menarik.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengenal pasti idea
untuk menulis
perenggan
pendahuluan.
2. Menulis
pendahuluan dengan
membina ayat tema,
ayat rangsangan dan
ayat arahan secara
terancang dengan
tepat, indah dan
menarik.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hemah
Tinggi
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks,
Kertas Mahjong

Aspek Seni Bahasa


4.1 Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi.

Aspek Seni Bahasa


Puisi
4.1.3 Memahami dan
Tradisional :
mengapresiasi karya sastera
Syair Pohon
dengan memberikan respons
Buluh
peribadi dari aspek
pengulangan kata dan
singkatan kata dengan betul
danpenuh penghayatan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melagukan syair
dengan baik dan
penuh penghayatan.
2. Menggariskan
pengulangan kata
yang terdapat dalam
Syair Pohon Buluh
dengan betul.
3. Menggariskan
singkatan kata yang
terdapat dalam Syair
Pohon Buluh dengan
betul.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pengayaan, Didik
Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Berbual dengan
rakan tentang
kegiatan harian serta

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Perpaduan
Dan Bertutur
Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.1 Berbual tentang kegiatan
perkara dalam pelbagai
harian serta hal-hal
situasi formal dan tidak
persendirian menggunakan
formal.
sebutan dan intonasi yang

Strategi P&P :

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
betul secara santun.

hal-hal persendirian
dengan menggunakan
sebutan dan intonasi
yang betul secara
santun.

Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Perpaduan
2.3 Membaca untuk
2.3.1 Membaca untuk menyaring
memproses maklumat
dan mengenal pasti idea
daripada pelbagai bahan.
utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 1 idea
utama dalam petikan
dengan betul dan
tepat.
2. Membaca dan
menyatakan 1 idea
sampingan dalam
petikan dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Hemah Tinggi
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Petikan
Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Perpaduan
3.4 Menulis untuk
3.4.3 Menulis perenggan isi dan
menghasilkan
kesimpulan yang kemas
prosa secara terancang.
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 2
perenggan isi dengan
betul dan bahasa
yang tepat.
2. . Menulis 2
perenggan
kesimpulan dengan
betul dan bahasa
yang tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
5.1 Memahami dan
5.1.3
Memahami dan
menggunakan perkataan
menggunakan kata
daripada pelbagai
seru, kata tanya, kata

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan kata

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat

Keselamatan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
golongan
kata dalam pelbagai ayat.

Minggu
8

perintah, kata
pembenar dan kata
pangkal ayat dengan
betul mengikut
konteks.

seru, kata tanya, kata


perintah, kata
pembenar dan kata
pangkal ayat dengan
betul.
2. Menulis 2 contoh
ayat kata seru, kata
tanya, kata perintah,
kata pembenar dan
kata pangkal ayat
dengan betul
mengikut konteks.

Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks,
Petikan Teks

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Kebudayaan,
Dan Bertutur
Bertutur
Kesenian dan
1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.2 Berbicara untuk memulakan
Estetika
perkara dalam pelbagai
dan mengakhiri perbualan,
situasi formal dan tidak
bertanya khabar, serta
formal.
menyatakan terima kasih
dan
penghargaan secara
bertatasusila.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Berbual atau
membuat wawancara
tentang pengalaman
diri dan keluarga
berkaitan kebudayaan
kaum di Malaysia
secara bertatasusila.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Rasional
KBAT :
Menganalisis
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks
I-Think : Peta
Bulatan

Kemahiran Membaca

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyenaraikan 10
kosa kata yang
terdapat dalam prosa
yang dibaca.
2. Mengenal pasti 3
nilai dan 3 pengajaran

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Rasional
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar,Didik
Hibur
BBM :Pelbagai
bahan bacaan

Kemahiran Membaca
Kebudayaan,
2.4.1 Membaca secara ekstensifKesenian dan
pelbagai bahan fiksyen dan
Estetika
bukan fiksyen untuk
meningkatkan penguasaan
kosa kata dan ungkapan
menarik dengan pemahaman
dan penghayatan yang baik.

10

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
2.4

Membaca secara ekstensif


pelbagai bahan untuk
mengukuhkan kelancaran
membaca, meluaskan
perbendaharaan kata dan
ilmu pengetahuan.

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan
prosa secara
terancang.

Minggu
9

Kemahiran Menulis
Kebudayaan,
3.4.4 Menulis karangan
Kesenian dan
berdasarkan bahan
Estetika
rangsangan dan cerita
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang tepat,
indah serta menarik.

yang terdapat dalam


prosa yang dibaca.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 3 isi
tersurat dan 2 isi
tersirat daripada
bahan rangsangan
dengan menggunakan
ejaan yang
betul dan bahasa
yang tepat,
indah serta menarik.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Rasional
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Aspek Seni Bahasa


Aspek Seni Bahasa
Cerpen :
4.2 Memahami dan
4.2.1 Memahami dan
Oren
menggunakan
menggunakan perbandingan
perbandingan semacam,
semacam dalam komunikasi
peribahasa, kata-kata
dan penulisan dengan betul,
hikmat, kiasan madah
tepat dan mengikut konteks.
pujangga, dan bahasa
berirama dalam
komunikasi dan penulisan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 2
perbandingan
semacam yang
terdapat di dalam
cerpen Oren.
2. Membina 1 dialog
dengan menggunakan
perbandingan
semacam tersebut
dengan betul,
tepat dan mengikut
konteks.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Rasional
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM :Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Rasional

Kemahiran Mendengar Dan


Kebudayaan,
Bertutur
Kesenian dan
1.4.3 Menceritakan pengalaman
Estetika

11

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
1.4

Berbicara tentang sesuatu


perkara dalam pelbagai
situasi formal dan tidak
formal.

diri dan orang lain dalam


pelbagai situasi dengan
sebutan dan intonasi yang
betul secara santun.

1.Menceritakan
pengalaman diri
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan santun.
2. Bersoal jawab
dengan rakan tentang
pengalaman mereka
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan santun.

KBAT : Menilai
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks
I-Think : Peta
Buih Berganda

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Kebudayaan,
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanisKesenian dan
pelbagai bahan prosa dan
pengumuman, ikrar, iklanEstetika
puisi.
dan promosi dengan sebutan
dan intonasi yang betul,
nada yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca secara
mekanis 2 iklan
dengan sebutan dan
intonasi yang betul,
nada yang sesuai
serta kepantasan
yang wajar.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis
3.5 Menulis untuk
meringkaskan
dan merumus pelbagai
bahan
prosa.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 4 isi
penting dengan betul.
2. Menulis ringkasan
dengan betul
menggunakan ayat
yang gramatis.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks
I-Think : Peta
Buih

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional

Kemahiran Menulis
Kebudayaan,
3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk
Kesenian dan
menghasilkan ringkasan Estetika
dengan betul menggunakan
ayat yang gramatis.

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Keselamatan
5.1 Memahami dan
5.1.4 Memahami dan
menggunakan perkataan
menggunakan kata kerja tak

12

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
daripada pelbagai
golongan
kata dalam pelbagai ayat.

Minggu
10

transitif dengan betul


mengikut konteks.

1. Menyatakan 3 kata
kerja tak transitif
dalam petikan dengan
betul.
2. Menulis 3 kata kerja
tak transitif dalam
bentuk ayat.

Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks
I-Think : Peta
Buih

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Jati Diri,
Dan Bertutur
Bertutur
Patriotisme
1.5 Bersoal jawab tentang
1.5.1 Mengemukakan soalan dan
sesuatu perkara dengan
bertumpu untuk mengetahui
Kewarganegar
menggunakan pelbagai
pesanan, arahan, panduan
aan
soalan dan
dan tunjuk cara dengan
mengemukakan jawapan.
betul,
tepat dan secara
bertatasusila.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Bersoal jawab
dengan rakan
menggunakan kata
tanya yang betul,
tepat dan
bertatasusila.

EMK : Bahasa,
Patriotisme
Nilai
Murni
:Patriotisme
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Jati Diri,
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanisPatriotisme
pelbagai bahan prosa dan
pantun dengan sebutan dan
dan
puisi.
intonasi yang betul dan nada
Kewarganegar
yang sesuai.
aan

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melafaz 5 rangkap
pantun secara
mekanis dengan
sebutan dan intonasi
yang betul dannada
yang sesuai.
2. Mencipta pantun
dan melafazkannya
secara mekanis
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan nada yang sesuai.

EMK : Bahasa,
Patriotisme
Nilai
Murni
:Patriotisme
KBAT :
Menganalisis
Strategi
P&P :Pengayaan,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

13

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Minggu
11

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Jati Diri,
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis untuk mengolah Patriotisme
maklumat bagi
maklumat daripada bahandan
menghasilkan pelbagai
grafik kepada bentuk prosa
Kewarganegar
bentuk penulisan dan
atau bentuk puisi dan bentuk
aan
grafik.
ilustrasi dengan
menggunakan bahasa yang
betul dan tafsiran yang
tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis cerita
tentang aktiviti
perkhemahan dengan
menggunakan bahasa
yang betul dan
tafsiran yang tepat.

EMK : Bahasa,
Patriotisme
Nilai
Murni
:Patriotisme
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa


4.3 Menghasilkan karya
fiksyen
dan puisi secara
terancang.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis satu cerita
berpandukan isi yang
terdapat dalam kotak
dialog secara kreatif
dengan bahasa yang
menarik.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni
:Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menjelaskan makna
perkataan tentang
sesuatu perkara
secara bertatasusila.

EMK : Bahasa,
Patriotisme
Nilai
Murni
:Patriotisme
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa


Perpaduan
4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen
dengan mengaplikasikan
kerangka penulisan
sastera secara terancang dan
tertib menggunakan idea
yang kreatif serta bahasa
yang indah dan menarik.

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Jati Diri,
Dan Bertutur
Bertutur
Patriotisme
1.5 Bersoal jawab tentang
1.5.2 Memberikan jawapan yang
dan
sesuatu perkara dengan
sesuai tentang sesuatu Kewarganegar
menggunakan pelbagai
perkara dengan betul, tepat
aan
soalan dan
dan secara bertatasusila.
mengemukakan jawapan.

14

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Kemahiran Membaca
2.2 Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Jati Diri,
2.2.1 Membaca untuk memahami
Patriotisme
makna perkataan yang dan
terdapat dalam pelbagai Kewarganegar
bahan menggunakan glosari
aan
dan kamus dengan betul
dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan
maksud 3 perkataan
yang berwarna merah
dalam petikan dengan
merujuk kamus dan
glosari.
2. Membina 1 ayat
menggunakan kata
tersebut dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa,
Patriotisme
Nilai
Murni
:Patriotisme
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Jati Diri,
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.2 Menulis untuk mengolah Patriotisme
maklumat bagi
maklumat daripada bahandan
menghasilkan pelbagai
grafik kepada perenggan Kewarganegar
dan
bentuk penulisan dan
bahan prosa atau puisi aan
grafik.
kepada bahan ilustrasi
menggunakan ayat yang
gramatis.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengenal pasti 3
idea utama daripada
bahan grafik .
2. Menyenaraikan 3 isi
tersirat daripada
bahan grafik.
3. Menulis ulasan
yang lengkap.

EMK : Bahasa,
Patriotisme
Nilai
Murni
:Patriotisme
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid, Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Perpaduan
5.2 Memahami dan
5.2.1 Memahami dan
menggunakan kata ganda
menggunakan kata ganda
dalam pelbagai
penuh, kata ganda penuh
ayat.
berimbuhan dan kata ganda
majmuk dengan betul
mengikut konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 2 kata
ganda penuh, 2 kata
ganda penuh
berimbuhan dan 2
kata ganda majmuk
dengan betul.
2. Membina 1 ayat
menggunakan kata
ganda

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hemah
Tinggi
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

15

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
penuh, kata ganda
penuh berimbuhan
dan kata ganda
majmuk dengan betul.

Cuti Penggal 1 - 2017


( 17.03.2017 25.03.2017 )
Minggu
12

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.5Bersoal jawab tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan pelbagai
soalan dan
mengemukakan
jawapan.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.5.3Bersoal jawab dalam
perbualan
menggunakan soalan
bertumpu dan
mengemukakan
jawapan yang sesuai
dan betul secara
bertatasusila.

Kemahiran Membaca
2.2
Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Sains,
2.2.2 Membaca untuk memahami
Teknologi dan
maklumat daripada arahan
Inovasi
dalam pelbagai bahan
dengan memberikan respons
yangbetul dan tepat.

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
3.7 Mengedit dan memurnikan 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda
pelbagai teks.
baca dan kesalahan
nahu yang mudah
dengan betul tanpa
mengubah maksud

Sains,
Teknologi dan
Inovasi

Sains,
Teknologi dan
Inovasi

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Bersoal jawab
bersama rakan
dengan
menggunakan soalan
bertumpu
berdasarkan bahan
dengan betul secara
bertatasusila.

EMK : Bahasa,
Sains dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 3
maklumat daripada
dengan betul dan
tepat.

EMK : Bahasa,
Sains dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengenal pasti
kesalahan ejaan,tanda
baca,dan nahu

EMK : Bahasa,
Sains dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :

16

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
asal ayat.

Minggu
13

daripada petikan.
2. Membetulkan
kesalahan
tersebut dengan betul
tanpa mengubah
maksud
asal ayat.

Belajar Cara
Belajar, Didik
Hibur
BBM : Pelbagai
petikan teks

Aspek Seni Bahasa


4.3 Menghasilkan karya
fiksyen
dan puisi secara
terancang.

Aspek Seni Bahasa


Perpaduan
4.3.2 Menghasilkan syair secara
terancang dan tertib,
menggunakan idea yang
kreatif serta bahasa yang
indah dan menarik.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mencipta 3 rangkap
syair dengan
menggunakan bahasa
yang indah dan
menarik.
2. Melagukan syair
tersebut dengan
penuh penghayatan.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hemah
Tinggi
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.6Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu
perkara dalam pelbagai
situasi.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.6.1
Menyampaikan isi
dan fakta tentang
sesuatu perkara
dengan betul dan jelas
menggunakan ayat
yang gramatis.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menjelaskan isi
tentang sesuatu
perkara dengan betul
dan jelas
menggunakan ayat
yang gramatis.

EMK : Bahasa,
Sains dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar, Didik
Hibur
BBM : Pelbagai
petikan teks
I-Think : Peta Alir

Kemahiran Membaca
2.2
Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan

Kemahiran Membaca
Sains,
2.2.3
Membaca untuk
Teknologi dan
memahami
Inovasi
idea keseluruhan dalam
pelbagai bahan prosa
dengan
betul dan tepat secara

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan idea
keseluruhan dalam
pelbagai bahan

EMK : Bahasa,
Sains dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :
Pembelajaran

Sains,
Teknologi dan
Inovasi

17

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
daripada
pelbagai bahan.

luncuran dan imbasan.

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Sains,
3.1 Menulis untuk
3.1.1 Menulis untuk menyatakan
Teknologi dan
menerangkan makna kata
makna kata dengan betulInovasi
dan istilah;
mengikut konteks.
maksud rangkai kata,
ungkapan dan ayat.

denganbetul dan
tepat secara luncuran
dan imbasan.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menjelaskan 3
makna bagi perkataan
yang berwarna merah
di dalam teks dengan
betul.
2. Membina 2 ayat
daripada perkataan
tersebut untuk
menyatakan makna
kata dengan betul
mengikut konteks.

Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Pelbagai
petikan teks
EMK : Bahasa,
Sains dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

3. Membina 1 ayat
untuk menyatakan
makna kata bagi
perkataan yang diberi
dengan betul
mengikut konteks.
Aspek Tatabahasa
5.3 Memahami dan
menggunakan kata
terbitan dalam pelbagai
ayat.

Aspek Tatabahasa
Perpaduan
5.3.1 Memahami dan
menggunakan awalan dan
akhiran bagi kata nama
dengan betulmengikut
konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 2 kata
nama berimbuhan
awalan dan akhiran.
2. Membina 1 ayat
daripada 2 kata nama
berimbuhan awalan
dan akhiran dengan
betul mengikut
konteks.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Hemah Tinggi
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

18

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
Minggu
14

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.6Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu
perkara dalam pelbagai
situasi.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.6.2
Menyampaikan
maklumat dalam
bentuk ucapan dan
pengumuman dengan
betul, tepat, jelas,
intonasi yang sesuai
dan berkesan
menggunakan ayat
yang gramatis.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyampaikan
ucapan
dengan betul, tepat,
jelas,
intonasi yang sesuai
dan
berkesan
menggunakan
ayat yang gramatis.

EMK : Bahasa,
Kelestarian Alam
Sekitar
Nilai Murni :
Kerjasama
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kecerdasan
Pelbagai,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks
I-Think : Peta
Dakap

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Alam Sekitar
2.3 Membaca untuk
2.3.1 Membaca untuk menyaring
dan Teknologi
memproses maklumat
dan mengenal pasti idea Hijau
daripada pelbagai bahan.
utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 1 idea
utama dalam petikan
dengan betul dan
tepat.
2. Membaca dan
menyatakan 1 idea
sampingan dalam
petikan dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa,
Kelestarian Alam
Sekitar
Nilai Murni :
Kerjasama
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Petikan
Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Sains,
3.2 Menulis untuk
3.2.1 Menulis untuk menyatakan
Teknologi dan
mengemukakan maklumat
sesuatu situasi yang dibaca,
Inovasi
dan pandangan tentang
didengar dan ditonton
sesuatu perkara.
menggunakan ayat yang
betul, tepat dan gramatis.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis sekurangkurangnya 5 ayat
daripada maklumat
yang diperoleh
dengan menggunakan
ayat yang betul, tepat
dan gramatis.

EMK : Bahasa,
Sains dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :
Penggabungjalina
n, Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa

Pada akhir
pengajaran, murid

EMK : Bahasa,
Kelestarian Alam

Aspek Seni Bahasa

Alam Sekitar
dan Teknologi
Hijau

Alam Sekitar
dan Teknologi

19

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
4.4

Minggu
15

Mempersembahkan karya 4.4.1


prosa, puisi dan pelbagai
persembahan lain.

Mempersembahkan
Hijau
pengacaraan menggunakan
sebutan, intonasi, nada,
gaya dan bahasa badan
yang sesuai melalui teknik
yang menarik dan
berkesan.

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.7
Berbincang dan
berunding
tentang sesuatu perkara.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.7.1
Berbincang tentang
sesuatu perkara yang
didengar atau dilihat
untuk bertukar-tukar
pandangan secara
rasional dengan ayat
yang gramatis dan
bahasa yang santun.

Alam Sekitar
dan Teknologi
Hijau

Kemahiran Membaca

Kemahiran Membaca
Alam Sekitar
2.4.1 Membaca secara ekstensifdan Teknologi
pelbagai bahan fiksyen dan
Hijau
bukan fiksyen untuk
meningkatkan penguasaan
kosa kata dan ungkapan
menarik dengan pemahaman
dan penghayatan yang baik.

dapat :
1.
Mempersembahkanpe
ngacaraan dengan
menggunakan teks
pengacaraan dengan
sebutan, intonasi,
nada,
gaya dan bahasa
badan
yang sesuai.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membuat
perbincangan dan
bertukar idea tentang
sesuatu isu secara
rasional dengan ayat
yang gramatis dan
bahasa yang santun.

Sekitar
Nilai Murni :
Kerjasama
KBAT : Mencipta
Strategi P&P :
Pendekatan
Modular, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyenaraikan 10
kosa kata yang
terdapat dalam prosa
yang dibaca.
2. Membina 1 ayat

EMK : Bahasa,
Kelestarian Alam
Sekitar
Nilai Murni :
Kerjasama
KBAT :
Mengaplikasi
Strategi P&P :

EMK : Bahasa,
Kelestarian Alam
Sekitar
Nilai Murni :
Kerjasama
KBAT :
Menganalisis
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

20

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
2.4

Minggu
16

Membaca secara ekstensif


pelbagai bahan untuk
mengukuhkan kelancaran
membaca, meluaskan
perbendaharaan kata dan
ilmu pengetahuan.

berdasarkan kosa kata


yang diperoleh.

Belajar Cara
Belajar,Didik
Hibur
BBM :Pelbagai
bahan bacaan,
Buku Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Alam Sekitar
3.3 Menulis untuk
3.3.1 Menulis untuk melengkapkan
dan Teknologi
melengkapkan maklumat
maklumat diri dan ayat Hijau
dalam pelbagai
dalam pelbagai bahan
bahan.
dengan betul
dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melengkapkan dan
menyusun maklumat
diri dengan betul dan
tepat.

EMK : Bahasa,
Kelestarian Alam
Sekitar
Nilai Murni :
Kerjasama
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Jati Diri,
5.4 Memahami dan
5.4.1 Memahami dan
Patriotisme
menggunakan frasa dalam
menggunakan frasa namadan
pelbagai ayat.
dengan betul mengikut Kewarganegar
konteks.
aan

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 3 frasa
nama dalam petikan
teks dengan betul.
2. Membina 1 ayat
daripada frasa nama
dengan betul
mengikut
konteks.

EMK : Bahasa,
Patriotisme
Nilai Murni :
Patriotisme
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.7
Berbincang dan
berunding
tentang sesuatu perkara.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melakonkan situasi
tawar-menawar

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kerajinan
KBAT :
Menganalisis

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.7.2Berunding untuk
mendapatkan
persetujuan bagi

Pertanian,
Penternakan
dan Perikanan

21

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
sesuatu tawaran
tentang sesuatu
perkara secara rasional
dengan ayat yang
gramatis dan bahasa
yang santun.

antara
penjual dengan
pembeli
dengan ayat yang
gramatis
dan bahasa yang
santun.

Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Pertanian,
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanisPenternakan
pelbagai bahan prosa dan
pengumuman, ikrar, iklandan Perikanan
puisi.
dan promosi dengan sebutan
dan intonasi yang betul,
nada yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca secara
mekanis 2 iklan dan
promosi dengan
sebutan dan intonasi
yang betul, nada yang
sesuai serta
kepantasan yang
wajar.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kerajinan
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

Kemahiran Menulis
Alam Sekitar
3.4.1 Membina kerangka penulisan
dan Teknologi
dengan menyenaraikan isiHijau
yang sesuai secara
terancang
dan kemas menggunakan
bahasa yang tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membina 2
kerangka penulisan
dengan
menyenaraikan isi
yang sesuai dengan
terancang dan betul.

EMK : Bahasa,
Kelestarian Alam
Sekitar
Nilai Murni :
Kerjasama
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM :Kertas
Mahjong
I-Think : Peta
Pokok

Aspek Seni Bahasa


4.1 Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan

Aspek Seni Bahasa


Prosa
4.1.1 Memahami dan
Tradisional :
mengapresiasi karya prosa
Asal Padi
dengan memberikan respons

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membuat 1 sinopsis

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Kerajinan
KBAT :

22

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
memberikan respons
peribadi.

peribadi tentang sinopsis,


tema dan persoalan dengan
betul, rasional dan
penuh penghayatan.

daripada prosa
tradisional Asal Padi
dengan betul, rasional
dan penuh
penghayatan.
2. Menyatakan tema
dan 1 persoalan yang
terdapat di dalam
prosa tradisional Asal
Padi dengan betul dan
rasional.

Minggu
17

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.8Mengulas sesuatu perkara,
isu atau topik.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.8.1Menerangkan sesuatu
perkara dengan bernas
dan kritis secara jelas
menggunakan ayat
yang betul, tepat dan
gramatis.

Mengaplikasi
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

Pertanian,
Penternakan
dan Perikanan

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyampaikan
sesuatu perkara
dengan bernas dan
kritis secara jelas
menggunakan ayat
yang betul, tepat dan
gramatis.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kerajinan
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Kecerdasan
Pelbagai, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Pertanian,
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanisPenternakan
pelbagai bahan prosa dan
pantun dengan sebutan dan
dan Perikanan
puisi.
intonasi yang betul dan nada
yang sesuai.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melafaz empat
rangkap pantun
secara mekanis
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan nada yang sesuai
2. Membaca ulasan
atau pendapat yang
telah dibuat tentang
pengajaran yang
terdapat di dalam
pantun.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Kerajinan
Strategi
P&P :Pengayaan,
Pembelajaran
Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

23

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

Kemahiran Menulis
Pertanian,
3.4.2 Menulis perenggan
Penternakan
pendahuluan dengan
dan Perikanan
membina ayat tema, ayat
rangsangan dan ayat arahan
secara terancang, tertib dan
kemas menggunakan bahasa
yang tepat, indah dan
menarik.

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Kebudayaan,
5.5 Memahami dan
5.5.1 Memahami dan
Kesenian dan
membina pelbagai ayat.
membina ayat berdasarkan
Estetika
pola ayat inti dengan betul
dan tepat mengikut konteks.

Minggu
18

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.8Mengulas sesuatu perkara,
isu atau topik.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.8.2
Mengulas
peristiwa mengikut
urutan secara jelas
dan bernas
menggunakan ayat
yang gramatis.

Ekonomi,
Keusahawana
n dan
Pengurusan
Kewangan

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengenal pasti idea
untuk menulis
perenggan
pendahuluan.
2. Menulis
pendahuluan dengan
membina ayat tema,
ayat rangsangan dan
ayat arahan secara
terancang dengan
tepat, indah dan
menarik.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 4 ayat
dasar yang terdapat
dalam petikan teks
dengan betul.
2. Membina 1 ayat
berdasarkan ayat
dasar yang diperoleh
dengan dengan betul
dan tepat mengikut
konteks.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Kerajinan
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks,
Kertas Mahjong

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengulas
maklumat
berdasarkan gambar
mengikut urutan
secara jelas dan
bernas menggunakan
ayat yang gramatis.

EMK : Bahasa,
Keusahawanan
Nilai
Murni :Kejujuran
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks,
Kertas Mahjong

24

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
Kemahiran Membaca
2.2 Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Ekonomi,
2.2.1 Membaca untuk memahami
Keusahawana
makna perkataan yang n dan
terdapat dalam pelbagai Pengurusan
bahan menggunakan glosari
Kewangan
dan kamus dengan betul
dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan
maksud 3 perkataan
yang berwarna merah
dalam petikan dengan
merujuk kamus dan
glosari.
2. Membina 1 ayat
menggunakan kata
tersebut dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa,
Keusahawanan
Nilai
Murni :Kejujuran
KBAT : Menilai
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks
I-Think : Peta
Pelbagai Alir

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Pertanian,
3.4 Menulis untuk
3.4.3 Menulis perenggan isi danPenternakan
menghasilkan
kesimpulan yang kemas dan Perikanan
prosa secara terancang.
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 2
perenggan isi dengan
betul dan bahasa
yang tepat.
2. . Menulis 2
perenggan
kesimpulan dengan
betul dan bahasa
yang tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kerajinan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks

Aspek Seni Bahasa


4.1 Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendeklamasi
sajak dengan sebutan
dan intonasi yang
betul, nada yang
sesuai serta penuh
penghayatan.
2. Menyatakan
maksud 2 rangkap
sajak dengan betul
dan rasional.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Baik Hati
Strategi P&P :
Pengayaan, Didik
Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

Aspek Seni Bahasa


Puisi Moden :
4.1.2 Memahami dan
Kita Umpama
mengapresiasi karya puisiSehelai Daun
dengan memberikan respons
peribadi tentang bentuk,
huraian maksud dengan
betul, rasional dan penuh
penghayatan.

25

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
3. Menyenaraikan 4
bentuk sajak dengan
betul dan tepat.
Minggu
19

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Ekonomi,
Dan Bertutur
Bertutur
Keusahawana
1.1 Mendengar, mengenal dan 1.1.1 Mendengar dan mengenaln dan
menyebut perkataan,
sebutan perkataan dan Pengurusan
rangkai kata, istilah dan
rangkai kata dalam
Kewangan
ungkapan
pelbagai ujaran dengan betul
serta intonasi ayat dalam
dan tepat.
pelbagai ujaran.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendengar dan
menyatakan 3
perkataan dalam
pelbagai ujaran
dengan betul dan
tepat.
2. Mendengar dan
menyatakan 3 rangkai
kata dalam pelbagai
ujaran dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa,
Keusahawanan
Nilai Murni :
Kejujuran
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
2.2 Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 3
maklumat daripada
arahan dalam
pelbagai bahan
dengan betul dan
tepat.
.

EMK : Bahasa,
Keusahawanan
Nilai Murni :
Kejujuran
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM :Petikan
Teks
I-Think : Peta Alir

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 3 isi
tersurat dan 2 isi
tersirat daripada

EMK : Bahasa,
Keusahawanan
Nilai Murni :
Kejujuran
Strategi P&P :
Pembelajaran

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan
prosa secara
terancang.

Kemahiran Membaca
Ekonomi,
2.2.2 Membaca untuk memahami
Keusahawana
maklumat daripada arahan
n dan
dalam pelbagai bahan
Pengurusan
dengan memberikan respons
Kewangan
yangbetul dan tepat.

Kemahiran Menulis
Ekonomi,
3.4.4 Menulis karangan
Keusahawana
berdasarkan bahan
n dan
rangsangan dan cerita
Pengurusan
menggunakan ejaan yangKewangan
betul dan bahasa yang tepat,

26

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
indah serta menarik.

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
5.6 Menganalisis dan
5.6.1 Menganalisis dan
membetulkan kesalahan
membetulkan kesalahan
sesuatu ayat.
mudah.

Minggu
20

Ekonomi,
Keusahawana
ayat
n dan
Pengurusan
Kewangan

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Pelancongan
Dan Bertutur
Bertutur
1.2 Mendengar dan
1.2.1 Mendengar dan memahami
memahami perkataan,
perkataan, rangkai kata,
rangkai kata,
istilah dan ungkapan dalam
istilah, ungkapan dan ayat
pelbagai ujaran dengan betul
dalam pelbagai ujaran.
dan tepat mengikut konteks.

bahan rangsangan
dengan menggunakan
ejaan yang
betul dan bahasa
yang tepat, indah
serta menarik.

Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membetulkan
kesalahan ayat dalam
dialog.

EMK : Bahasa,
Keusahawanan
Nilai Murni :
Kejujuran
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendengar
sekurang kurangnya
3 perkataan, rangkai
kata, istilah dan
ungkapan dalam
pelbagai ujaran.
2. Menyatakan secara
lisan sekurangkurangnya 3
perkataan, rangkai
kata, istilah dan
ungkapan dalam
bentuk ayat.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
KBAT :
Menganalisis
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

27

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Kemahiran Membaca
2.2
Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Pelancongan
2.2.3
Membaca untuk
memahami
idea keseluruhan dalam
pelbagai bahan prosa
dengan
betul dan tepat secara
luncuran dan imbasan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan idea
keseluruhan dalam
pelbagai bahan
denganbetul dan
tepat secara luncuran
dan imbasan.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
KBAT : Mencipta
Strategi P&P :
Pembelajaran
Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Pelbagai
petikan teks

Kemahiran Menulis
3.5 Menulis untuk
meringkaskan
dan merumus pelbagai
bahan
prosa.

Kemahiran Menulis
Ekonomi,
3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk
Keusahawana
menghasilkan ringkasan n dan
dengan betul menggunakan
Pengurusan
ayat yang gramatis.
Kewangan

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 4 isi
penting dengan betul.
2. Menulis ringkasan
dengan betul
menggunakan ayat
yang gramatis.

EMK : Bahasa,
Keusahawanan
Nilai Murni :
Kejujuran
KBAT : Menilai
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa


4.1 Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi.

Aspek Seni Bahasa


Keselamatan
4.1.3 Memahami dan
mengapresiasi karya sastera
dengan memberikan respons
peribadi dari aspek
pengulangan kata dan
singkatan kata dengan betul
danpenuh penghayatan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendeklamasi
sajak dengan baik
dan penuh
penghayatan.
2. Menggariskan
pengulangan kata
yang terdapat dalam
sajak dengan betul.
3. Menggariskan
singkatan kata yang
terdapat dalam sajak
dengan betul.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
KBAT : Menilai
Strategi P&P :
Pengayaan, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

28

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Cuti Pertengahan Penggal 1 Tahun 2017


( 26. Mei.2017 10. Jun.2017 )
Minggu
21

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Pelancongan
Dan Bertutur
Bertutur
1.2 Mendengar dan
1.2.2 Mendengar dan memahami
memahami perkataan,
ayat tunggal dan ayat
rangkai kata,
majmuk yang mudah
istilah, ungkapan dan ayat
dalam ujaran dengan
dalam pelbagai ujaran.
menyatakan maksud yang
betul, tepat dan jelas
mengikut konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1.Mengenal pasti 3
ayat tunggal dan 3
ayat majmuk.
2. Menjelaskan
maksud 3 ayat
tunggal dan 3 ayat
majmuk tersebut
dengan betul, tepat
dan jelas mengikut
konteks.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar, Didik
Hibur
BBM : Petikan
Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Pelancongan
2.3 Membaca untuk
2.3.1 Membaca untuk menyaring
memproses maklumat
dan mengenal pasti idea
daripada pelbagai bahan.
utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 1 idea
utama dalam petikan
dengan betul dan
tepat.
2. Membaca dan
menyatakan 1 idea
sampingan dalam
petikan dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Petikan
Teks

29

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Minggu
22

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Pelancongan
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis untuk mengolah
maklumat bagi
maklumat daripada bahan
menghasilkan pelbagai
grafik kepada bentuk prosa
bentuk penulisan dan
atau bentuk puisi dan bentuk
grafik.
ilustrasi dengan
menggunakan bahasa yang
betul dan tafsiran yang
tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis karangan
tentang pelancong
kesihatan di Malaysia
dengan menggunakan
bahasa yang betul
dan tafsiran yang
tepat.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Pelancongan
5.1 Memahami dan
5.1.1 Memahami dan
menggunakan perkataan
menggunakan kata nama am
daripada pelbagai
dan kata nama khas
golongan
yang tunggal dan yang
kata dalam pelbagai ayat.
mengalami pemajmukan
dengan betul mengikut
konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengkategorikan 3
kata nama am dan 3
kata nama khas yang
tunggal dan yang
mengalami
pemajmukan.
2. Menulis 2 ayat
daripada kata nama
am dan 2 ayat
daripada kata nama
khas yang tunggal
dan yang mengalami
pemajmukan.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Sejarah dan
Dan Bertutur
Bertutur
Warisan
1.3 Mendengar dan
1.3.1 Mendengar dan memahami
memahami maklumat,
maklumat, fakta dan idea
fakta, idea dan
dalam pelbagai wacana
hujah dalam pelbagai
dengan memberikan respons
wacana dan memberikan
secara lisan dengan betul,
respons.
tepat dan bermakna.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 3 idea
utama yang didengar
dalam pelbagai
wacana.
2. Menghuraikan 3
idea utama tersebut
secara lisan dengan

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebebasan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

30

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
betul, tepat dan
bermakna.

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Sejarah dan
2.4 Membaca secara ekstensif 2.4.1 Membaca secara ekstensifWarisan
pelbagai bahan untuk
pelbagai bahan fiksyen dan
mengukuhkan kelancaran
bukan fiksyen untuk
membaca, meluaskan
meningkatkan penguasaan
perbendaharaan kata dan
kosa kata dan ungkapan
ilmu pengetahuan.
menarik dengan pemahaman
dan penghayatan yang baik.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyenaraikan 5
kosa kata yang
terdapat dalam prosa
yang dibaca.
2. Membina 1 ayat
berdasarkan kosa kata
yang diperoleh.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebebasan
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar,Didik
Hibur
BBM :Pelbagai
bahan bacaan,
Buku Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Puisi Moden :
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.2 Menulis untuk mengolah Kunci Bahasa
maklumat bagi
maklumat daripada bahan
menghasilkan pelbagai
grafik kepada perenggan dan
bentuk penulisan dan
bahan prosa atau puisi
grafik.
kepada bahan ilustrasi
menggunakan ayat yang
gramatis.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis cerita atau
gambaran kisah
berkaitan sajak Kunci
Bahasamenggunakan
ayat yang
gramatis.
2. Mendeklamasi
sajak dengan baik dan
penuh penghayatan.

EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai Murni :
Kebebasan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid, Didik Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

Aspek Seni Bahasa


Aspek Seni Bahasa
Novel
4.2 Memahami dan
4.2.1 Memahami dan
Sejambak
menggunakan
menggunakan perbandingan
Bakti :
perbandingan semacam,
semacam dalam komunikasi
Bab 1, bab 2,
peribahasa, kata-kata
dan penulisan dengan betul,
bab 3, bab 4
hikmat, kiasan madah
tepat dan mengikut konteks.
dan bab 5
pujangga, dan bahasa
berirama dalam

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 2
perbandingan
semacam yang
terdapat di dalam
novel Sejambak Bakti.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebebasan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif,
Didik Hibur
BBM :Novel

31

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
komunikasi dan penulisan.

Minggu
23

2. Membina 1 dialog
dengan menggunakan
perbandingan
semacam tersebut
dengan betul,
tepat dan mengikut
konteks.

Sejambak Bakti

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Sejarah dan
Dan Bertutur
Bertutur
Warisan
1.3 Mendengar dan
1.3.2 Mendengar dan memahami
memahami maklumat,
maklumat, fakta dan idea
fakta, idea dan
dalam pengumuman dan
hujah dalam pelbagai
ucapan dengan memberikan
wacana dan memberikan
responsyang betul, tepat
respons.
dan bermakna.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendengar dan
memberi respons
terhadap
pengumuman dengan
betul, tepat dan
bermakna.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebebasan
Strategi P&P :
Didik Hibur
BBM :Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Sejarah dan
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanisWarisan
pelbagai bahan prosa dan
pengumuman, ikrar, iklan
puisi.
dan promosi dengan sebutan
dan intonasi yang betul,
nada yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca secara
mekanis 1 brosur atau
iklan dengan sebutan
dan intonasi yang
betul, nada yang
sesuai serta
kepantasan yang
wajar.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebebasan
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
3.7 Mengedit dan memurnikan 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda
pelbagai teks.
baca dan kesalahan
nahu yang mudah
dengan betul tanpa

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengenal pasti
kesalahan ejaan,tanda

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :
Belajar Cara

Pelancongan

32

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
mengubah maksud
asal ayat.

Minggu
24

baca,dan nahu
daripada petikan.
2. Membetulkan
kesalahan
tersebut dengan betul
tanpa mengubah
maksud
asal ayat.

Belajar, Didik
Hibur
BBM : Pelbagai
petikan teks

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Pelancongan
5.1 Memahami dan
5.1.2 Memahami dan
menggunakan perkataan
menggunakan kata adjektif
daripada pelbagai
warna, bentuk, perasaan dan
golongan
waktu dengan betul
kata dalam pelbagai ayat.
mengikut konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyenaraikan 2
contoh kata adjektif
warna, bentuk,
perasaan dan waktu
dengan betul.
2. Membina 1 ayat
daripada kata adjektif
tersebut dengan betul
mengikut konteks
yang sesuai.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM :Buku Teks
I-Think : Peta
Buih

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Sukan dan
Dan Bertutur
Bertutur
Rekreasi
1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.1 Berbual tentang kegiatan
perkara dalam pelbagai
harian serta hal-hal
situasi formal dan tidak
persendirian menggunakan
formal.
sebutan dan intonasi yang
betul secara santun.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Berbual dengan
rakan tentang
kegiatan aktiviti lasak
dan mencabar dengan
menggunakan
sebutan dan intonasi
yang betul secara
santun.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keberanian
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Sukan dan
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanisRekreasi
pelbagai bahan prosa dan
pantun dengan sebutan dan
puisi.
intonasi yang betul dan nada
yang sesuai.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melafaz empat
rangkap pantun
secara mekanis

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keberanian
Strategi
P&P :Pengayaan,
Pembelajaran

33

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Sejarah dan
3.1 Menulis untuk
3.1.1 Menulis untuk menyatakan
Warisan
menerangkan makna kata
makna kata dengan betul
dan istilah;
mengikut konteks.
maksud rangkai kata,
ungkapan dan ayat.

Aspek Seni Bahasa


4.3 Menghasilkan karya
fiksyen
dan puisi secara
terancang.

Aspek Seni Bahasa


Pelancongan
4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen
dengan mengaplikasikan
kerangka penulisan
sastera secara terancang dan
tertib menggunakan idea
yang kreatif serta bahasa
yang indah dan menarik.

dengan sebutan dan


intonasi yang betul
dan nada yang sesuai
2. Membaca ulasan
atau pendapat yang
telah dibuat tentang
pengajaran yang
terdapat di dalam
pantun.

Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menjelaskan 3
makna bagi perkataan
yang berwarna merah
di dalam teks dengan
betul.
2. Membina 2 ayat
daripada perkataan
tersebut untuk
menyatakan makna
kata dengan betul
mengikut konteks.
3. Membina 1 ayat
untuk menyatakan
makna kata bagi
perkataan yang diberi
dengan betul
mengikut konteks.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis satu cerita
berpandukan maklumat
yang diberi secara
kreatif dengan bahasa
yang menarik.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebebasan
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Berpusatkan
Murid, Didik Hibur
BBM : Buku Teks

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,Didik Hibur
BBM : Buku Teks

34

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Minggu
25

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Sukan dan
Dan Bertutur
Bertutur
Rekreasi
1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.2 Berbicara untuk memulakan
perkara dalam pelbagai
dan mengakhiri perbualan,
situasi formal dan tidak
bertanya khabar, serta
formal.
menyatakan terima kasih
dan
penghargaan secara
bertatasusila.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Berbual atau
membuat wawancara
dengan seorang
jurulatih aerobik
kebangsaan secara
bertatasusila.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keberanian
KBAT :
Menganalisis
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Kemahiran Membaca
2.2 Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan
maksud 3 perkataan
yang berwarna merah
dalam petikan dengan
merujuk kamus dan
glosari.
2. Membina 1 ayat
menggunakan kata
tersebut dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keberanian
KBAT :
Menganalisis
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid, Didik Hibur
BBM : Buku Teks,
Kamus

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Sejarah dan
3.2 Menulis untuk
3.2.1 Menulis untuk menyatakan
Warisan
mengemukakan maklumat
sesuatu situasi yang dibaca,
dan pandangan tentang
didengar dan ditonton
sesuatu perkara.
menggunakan ayat yang
betul, tepat dan gramatis.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis laporan
pertandingan
permainan congkak
dengan menggunakan
ayat yang betul, tepat
dan gramatis.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebebasan
Strategi P&P :
Penggabungjalina
n, Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
5.1 Memahami dan
5.1.3
Memahami dan
menggunakan perkataan
menggunakan kata
daripada pelbagai
seru, kata tanya, kata
golongan
perintah, kata

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 2 kata
pembenar dan 2 kata

EMK : Bahasa,
Sains dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kesyukuran

Kemahiran Membaca
Sukan dan
2.2.1 Membaca untuk memahami
Rekreasi
makna perkataan yang
terdapat dalam pelbagai
bahan menggunakan glosari
dan kamus dengan betul
dan tepat.

Sains,
Teknologi dan
Inovasi

35

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
kata dalam pelbagai ayat.

Minggu
26

pembenar dan kata


pangkal ayat dengan
betul mengikut
konteks.

pangkal ayat dengan


betul.
2. Menulis 2 contoh
kata pembenar dan
kata pangkal ayat
dengan betul
mengikut konteks.

Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Perindustrian
Dan Bertutur
Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.3 Menceritakan pengalaman
perkara dalam pelbagai
diri dan orang lain dalam
situasi formal dan tidak
pelbagai situasi dengan
formal.
sebutan dan intonasi yang
betul secara santun.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1.Menceritakan
pengalaman diri dan
rakan pada suatu
situasi dengan
sebutan dan intonasi
yang betul dan
santun.
2. Bersoal jawab
dengan rakan tentang
pengalaman mereka
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan santun.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Berdikari
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks

Kemahiran Membaca
2.2 Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melakonkan dialog
perbualan dengan
memberikan respons
yang betul dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Berdikari
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM :Petikan
Teks

Kemahiran Membaca
Perindustrian
2.2.2 Membaca untuk memahami
maklumat daripada arahan
dalam pelbagai bahan
dengan memberikan respons
yangbetul dan tepat.

36

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Minggu
27

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Sukan dan
3.3 Menulis untuk
3.3.1 Menulis untuk melengkapkan
Rekreasi
melengkapkan maklumat
maklumat diri dan ayat
dalam pelbagai
dalam pelbagai bahan
bahan.
dengan betul
dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis maklumat
diri tokoh dengan
menggunakan ayat
yang gramatis, betul
dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keberanian
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa


4.3 Menghasilkan karya
fiksyen
dan puisi secara
terancang.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mencipta 4 rangkap
syair berdasarkan
gambar dan
perkataan yang
diberikan dengan
menggunakan bahasa
yang indah dan
menarik.
2. Melagukan syair
tersebut dengan
penuh penghayatan.

EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Perindustrian
Dan Bertutur
Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang
1.5.1 Mengemukakan soalan
sesuatu perkara dengan
bertumpu untuk mengetahui
menggunakan pelbagai
pesanan, arahan, panduan
soalan dan
dan tunjuk cara dengan
mengemukakan jawapan.
betul,
tepat dan secara
bertatasusila.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Bersoal jawab
dengan rakan
menggunakan kata
tanya yang betul,
tepat dan
bertatasusila.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Berdikari
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
2.2
Membaca untuk
memahami makna

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :

EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai

Aspek Seni Bahasa


Pelancongan
4.3.2 Menghasilkan syair secara
terancang dan tertib,
menggunakan idea yang
kreatif serta bahasa yang
indah dan menarik.

Kemahiran Membaca
2.2.3
Membaca untuk
memahami

Cerpen :
Kuih Bakul
Limau Mandarin

37

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

Minggu
28

idea keseluruhan dalam


pelbagai bahan prosa
dengan
betul dan tepat secara
luncuran dan imbasan.

Novel :
Sejambak Bakti
Bab 6, bab 7,
bab 8, bab 9
dan bab 10

Kemahiran Menulis
Sukan dan
3.4.1 Membina kerangka penulisan
Rekreasi
dengan menyenaraikan isi
yang sesuai secara
terancang
dan kemas menggunakan
bahasa yang tepat.

1. Membaca dan
menyatakan idea
keseluruhan
denganbetul dan
tepat secara luncuran
dan imbasan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membina 2
kerangka penulisan
berdasarkan teks
yang diberi secara
terancang dan betul.

Murni :Hormatmenghormati
Strategi P&P :
Pembelajaran
Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih, Novel
Sejambak Bakti
EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keberanian
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Sejarah dan
5.1 Memahami dan
5.1.4 Memahami dan
Warisan
menggunakan perkataan
menggunakan kata kerja tak
daripada pelbagai
transitif dengan betul
golongan
mengikut konteks.
kata dalam pelbagai ayat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 3 kata
kerja tak transitif
dalam petikan dengan
betul.
2. Menulis dialog
berdasarkan petikan
dengan betul
mengikut konteks.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni
:Kebebasan
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Pendidikan
Dan Bertutur
Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang
1.5.2 Memberikan jawapan yang
sesuatu perkara dengan
sesuai tentang sesuatu
menggunakan pelbagai
perkara dengan betul, tepat
soalan dan
dan secara bertatasusila.
mengemukakan jawapan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membuat soal
jawab dengan rakan
berdasarkan bahan
yang dberi tentang
sesuatu perkara
secara bertatasusila.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Baik Hati
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca

Pada akhir

EMK : Bahasa

Kemahiran Membaca

Pendidikan

38

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
2.3

Membaca untuk
2.3.1
memproses maklumat
daripada pelbagai bahan.

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

Membaca untuk menyaring


dan mengenal pasti idea
utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

Kemahiran Menulis
Perindustrian
3.4.2 Menulis perenggan
pendahuluan dengan
membina ayat tema, ayat
rangsangan dan ayat arahan
secara terancang, tertib dan
kemas menggunakan bahasa
yang tepat, indah dan
menarik.

Aspek Seni Bahasa


Aspek Seni Bahasa
Sejarah dan
4.4 Mempersembahkan karya 4.4.1 Mempersembahkan
Warisan
prosa, puisi dan pelbagai
pengacaraan menggunakan
persembahan lain.
sebutan, intonasi, nada,
gaya dan bahasa badan
yang sesuai melalui teknik
yang menarik dan
berkesan.

pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 1 idea
utama dalam petikan
dengan betul dan
tepat.
2. Membaca dan
menyatakan 1 idea
sampingan dalam
petikan dengan betul
dan tepat.

Nilai
Murni :Baik Hati
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Petikan
Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengenal pasti idea
untuk menulis
perenggan
pendahuluan.
2. Menulis
pendahuluan dengan
membina ayat tema,
ayat rangsangan dan
ayat arahan secara
terancang dengan
tepat, indah dan
menarik.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Berdikari
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks,
Kertas Mahjong

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyediakan teks
pengacaraan
berdasarkan bahan
dengan baik.
2.
Mempersembahkanpe

EMK : Bahasa
Nilai
Murni
:Kebebasan
Strategi P&P :
Pendekatan
Modular, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

39

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
ngacaraan dengan
menggunakan teks
pengacaraan dengan
sebutan, intonasi,
nada,
gaya dan bahasa
badan
yang sesuai.
Minggu
29

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.5Bersoal jawab tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan pelbagai
soalan dan
mengemukakan
jawapan.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.5.3Bersoal jawab dalam
perbualan
menggunakan soalan
bertumpu dan
mengemukakan
jawapan yang sesuai
dan betul secara
bertatasusila.

Pendidikan

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Bersoal jawab
bersama rakan
tentang kebaikan
menyertai khidmat
sosial dengan betul
secara bertatasusila.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Baik Hati
KBAT :
Menganalisis
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Pendidikan
2.4 Membaca secara ekstensif 2.4.1 Membaca secara ekstensif
pelbagai bahan untuk
pelbagai bahan fiksyen dan
mengukuhkan kelancaran
bukan fiksyen untuk
membaca, meluaskan
meningkatkan penguasaan
perbendaharaan kata dan
kosa kata dan ungkapan
ilmu pengetahuan.
menarik dengan pemahaman
dan penghayatan yang baik.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyenaraikan 10
kosa kata yang
terdapat dalam prosa
yang dibaca.
2. Membina 1 ayat
berdasarkan kosa kata
yang diperoleh.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Baik Hati
KBAT : Mencipta
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar,Didik
Hibur
BBM :Pelbagai
bahan bacaan,
Buku Teks

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk

Pada akhir
pengajaran, murid

EMK : Bahasa
Nilai

Kemahiran Menulis
Perindustrian
3.4.3 Menulis perenggan isi dan

40

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
menghasilkan
prosa secara terancang.

kesimpulan yang kemas


menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang tepat.

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Sukan dan
5.2 Memahami dan
5.2.1 Memahami dan
Rekreasi
menggunakan kata ganda
menggunakan kata ganda
dalam pelbagai
penuh, kata ganda penuh
ayat.
berimbuhan dan kata ganda
majmuk dengan betul
mengikut konteks.

Minggu
30

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.6Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu
perkara dalam pelbagai
situasi.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.6.1
Menyampaikan isi
dan fakta tentang
sesuatu perkara
dengan betul dan jelas
menggunakan ayat
yang gramatis.

Bahasa dan
Kesusasteraa
n

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Bahasa dan
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanisKesusasteraa
pelbagai bahan prosa dan
pengumuman, ikrar, iklann
puisi.
dan promosi dengan sebutan

dapat :
1. Menulis 3
perenggan isi dengan
betul dan bahasa
yang tepat.
2. Menulis 1
perenggan
kesimpulan dengan
betul dan bahasa
yang tepat.

Murni :Berdikari
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 1 kata
ganda penuh, 1 kata
ganda penuh
berimbuhan dan 1
kata ganda majmuk
dengan betul.
2. Membina 1 ayat
menggunakan kata
ganda
penuh, kata ganda
penuh berimbuhan
dan kata ganda
majmuk dengan betul.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menjelaskan isi
tentang aktiviti
Program Minggu
Bahasa sekolah
dengan betul dan
jelas menggunakan
ayat yang gramatis.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca secara

EMK : Bahasa
Nilai
Murni
:Keberanian
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai Murni :
Kasih Sayang
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks
EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai Murni :
Kasih Sayang

41

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
dan intonasi yang betul,
nada yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.

Minggu
31

mekanis dengan
sebutan dan intonasi
yang betul, nada yang
sesuai serta
kepantasan yang
wajar.

Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan
prosa secara
terancang.

Kemahiran Menulis
Pendidikan
3.4.4 Menulis karangan
berdasarkan bahan
rangsangan dan cerita
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang tepat,
indah serta menarik.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 3 isi
tersurat dan 2 isi
tersirat daripada
bahan rangsangan
dengan menggunakan
ejaan yang
betul dan bahasa
yang tepat, indah
serta menarik.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Baik Hati
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Aspek Seni Bahasa


4.1 Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi.

Aspek Seni Bahasa


Drama :
4.1.1 Memahami dan
Hadiah
mengapresiasi karya prosa
dengan memberikan respons
peribadi tentang sinopsis,
tema dan persoalan dengan
betul, rasional dan
penuh penghayatan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membuat 1 sinopsis
daripada drama
Hadiah dengan betul,
rasional dan penuh
penghayatan.
2. Menyatakan tema
dan 1 persoalan yang
terdapat di dalam
drama Hadiah dengan
betul dan rasional.

EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai
Murni :Kasih
Sayang
KBAT :
Mengaplikasi
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.6Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.6.2
Menyampaikan
maklumat dalam

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyampaikan

EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai Murni :
Kasih Sayang

Bahasa dan
Kesusasteraa
n

42

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
perkara dalam pelbagai
situasi.

bentuk ucapan dan


pengumuman dengan
betul, tepat, jelas,
intonasi yang sesuai
dan berkesan
menggunakan ayat
yang gramatis.

pengumuman dengan
betul, tepat, jelas,
intonasi
yang sesuai dan
berkesan
menggunakan ayat
yang
gramatis.

Strategi P&P :
Pembelajaran
Kecerdasan
Pelbagai,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Puisi
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanisTradisional :
pelbagai bahan prosa dan
pantun dengan sebutan dan
Pantun Dua
puisi.
intonasi yang betul dan nada
Kerat (Nasihat)
yang sesuai.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melafaz empat
rangkap pantun
secara mekanis
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan nada yang sesuai
2. Membaca ulasan
atau pendapat yang
telah dibuat tentang
pengajaran yang
terdapat di dalam
pantun.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Strategi
P&P :Pengayaan,
Pembelajaran
Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

Kemahiran Menulis
3.5 Menulis untuk
meringkaskan
dan merumus pelbagai
bahan
prosa.

Kemahiran Menulis
Pendidikan
3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk
menghasilkan ringkasan
dengan betul menggunakan
ayat yang gramatis.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 4 isi
penting dengan betul.
2. Menulis ringkasan
dengan betul
menggunakan ayat
yang gramatis.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Baik Hati
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks
I-Think : Peta
Buih

Aspek Tatabahasa

Aspek Tatabahasa

Pada akhir

EMK : Bahasa

Sukan dan

43

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
5.3

Memahami dan
menggunakan kata
terbitan dalam pelbagai
ayat.

5.3.1

Memahami dan
Rekreasi
menggunakan awalan dan
akhiran bagi kata nama
dengan betulmengikut
konteks.

pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 2 kata
nama berimbuhan
awalan dan akhiran
berdasarkan dialog
dengan betul.
2. Membina 1 ayat
daripada 2 kata nama
berimbuhan awalan
dan akhiran dengan
betul mengikut
konteks.

Nilai Murni :
Keberanian
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Cuti Pertengahan Penggal 2 Tahun 2017


( 25. Ogos.2017 02. September.2017 )
Minggu
32

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.7
Berbincang dan
berunding
tentang sesuatu perkara.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.7.1
Berbincang tentang
sesuatu perkara yang
didengar atau dilihat
untuk bertukar-tukar
pandangan secara
rasional dengan ayat
yang gramatis dan
bahasa yang santun.

Kerjaya

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membuat
perbincangan dan
bertukar idea tentang
sesuatu isu secara
rasional dengan ayat
yang gramatis dan
bahasa yang santun.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kesederhanaan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
2.2 Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Kerjaya
2.2.1 Membaca untuk memahami
makna perkataan yang
terdapat dalam pelbagai
bahan menggunakan glosari
dan kamus dengan betul
dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan
maksud 3 perkataan
yang berwarna merah
dalam petikan dengan
merujuk kamus dan
glosari.
2. Membina 1 ayat

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kesederhanaan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

44

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
menggunakan kata
tersebut dengan betul
dan tepat.

Minggu

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Bahasa dan
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis untuk mengolah Kesusasteraa
maklumat bagi
maklumat daripada bahann
menghasilkan pelbagai
grafik kepada bentuk prosa
bentuk penulisan dan
atau bentuk puisi dan bentuk
grafik.
ilustrasi dengan
menggunakan bahasa yang
betul dan tafsiran yang
tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis cerita
berdasarkan ilustrasi
yang diberi dengan
menggunakan bahasa
yang betul dan
tafsiran yang tepat.

EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai Murni :
Kasih Sayang
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa


4.1 Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi.

Aspek Seni Bahasa


Puisi Moden :
4.1.2 Memahami dan
Aku
mengapresiasi karya puisi
dengan memberikan respons
peribadi tentang bentuk,
huraian maksud dengan
betul, rasional dan penuh
penghayatan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendeklamasi
sajak dengan sebutan
dan intonasi yang
betul, nada yang
sesuai serta penuh
penghayatan.
2. Menyatakan
maksud 2 rangkap
sajak dengan betul
dan rasional.
3. Menyenaraikan 4
bentuk sajak dengan
betul dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pengayaan, Didik
Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

Kemahiran Mendengar

Kemahiran Mendengar Dan

Pada akhir

EMK : Bahasa

Kerjaya

45

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
33

Dan Bertutur
1.7
Berbincang dan
berunding
tentang sesuatu perkara.

Bertutur
1.7.2Berunding untuk
mendapatkan
persetujuan bagi
sesuatu tawaran
tentang sesuatu
perkara secara rasional
dengan ayat yang
gramatis dan bahasa
yang santun.

pengajaran, murid
dapat :
1. Membuat
perundingan dengan
rakan berdasarkan
bahan yang diberi
dengan ayat yang
gramatis dan bahasa
yang santun.

Nilai Murni :
Kesederhanaan
KBAT : Mencipta
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
2.2 Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Kerjaya
2.2.2 Membaca untuk memahami
maklumat daripada arahan
dalam pelbagai bahan
dengan memberikan respons
yangbetul dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 3
maklumat daripada
arahan dalam
pelbagai bahan
dengan betul dan
tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kesederhanaan
KBAT : Menilai
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Kerjaya
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.2 Menulis untuk mengolah
maklumat bagi
maklumat daripada bahan
menghasilkan pelbagai
grafik kepada perenggan dan
bentuk penulisan dan
bahan prosa atau puisi
grafik.
kepada bahan ilustrasi
menggunakan ayat yang
gramatis.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 3 isi
tersurat dengan baik
dan mengunakan ayat
yang gramatis.
2. . Menulis 3 isi
tersirat dengan baik
dan mengunakan ayat

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kesederhanaan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid, Didik Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih

46

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
yang gramatis.

Minggu
34

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Intergriti
5.4 Memahami dan
5.4.1 Memahami dan
menggunakan frasa dalam
menggunakan frasa nama
pelbagai ayat.
dengan betul mengikut
konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 3 frasa
nama dalam petikan
teks dengan betul.
2. Membina 1 ayat
daripada frasa nama
dengan betul
mengikut
konteks.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keadilan
KBAT : Menilai
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.8Mengulas sesuatu perkara,
isu atau topik.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.8.1Menerangkan sesuatu
perkara dengan bernas
dan kritis secara jelas
menggunakan ayat
yang betul, tepat dan
gramatis.

Intergriti

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyambung
sesuatu cerita
berdasarkan ilustrasi
yang diberi dengan
bernas dan kritis
secara jelas
menggunakan ayat
yang betul, tepat dan
gramatis.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keadilan
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Kecerdasan
Pelbagai, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
2.2
Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,

Kemahiran Membaca
2.2.3
Membaca untuk
memahami
idea keseluruhan dalam
pelbagai bahan prosa

Novel :
Sejambak Bakti
Bab 11, bab
12, bab 13, bab
14, bab 15, bab

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan idea

EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai
Murni :Hormatmenghormati

47

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

dengan
betul dan tepat secara
luncuran dan imbasan.

16, dan bab 17

keseluruhan
denganbetul dan
tepat secara luncuran
dan imbasan.

Strategi P&P :
Pembelajaran
Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Novel
Sejambak Bakti

Bahasa dan
Kesusasteraa
n

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengenal pasti
kesalahan ejaan,tanda
baca,dan nahu
daripada petikan.
2. Membetulkan
kesalahan
tersebut dengan betul
tanpa mengubah
maksud
asal ayat.

EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai Murni :
Kasih Sayang
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa


Novel :
4.1.3 Memahami dan
Sejambak Bakti
mengapresiasi karya sastera
Bab 18, bab 19
dengan memberikan respons
bab 20, bab 21,
peribadi dari aspek
bab 22, bab 23,
pengulangan kata dan
bab 24, bab 25
singkatan kata dengan betul
dan bab 26
danpenuh penghayatan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca novel
pada setiap bab
dengan penuh
penghayatan.
2. Menggariskan
pengulangan kata
yang terdapat di
dalam bab pada
novel dengan betul.
3. Menggariskan
singkatan kata yang
terdapat di dalam bab
setia novel dengan
betul.

EMK : Bahasa,
Sastera
Nilai Murni :
Kasih Sayang
Strategi P&P :
Pengayaan, Didik
Hibur
BBM :

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
3.7 Mengedit dan memurnikan 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda
pelbagai teks.
baca dan kesalahan
nahu yang mudah
dengan betul tanpa
mengubah maksud
asal ayat.

Aspek Seni Bahasa


4.1 Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi.

48

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Minggu
35

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur
1.8Mengulas sesuatu perkara,
isu atau topik.

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur
1.8.2
Mengulas
peristiwa mengikut
urutan secara jelas
dan bernas
menggunakan ayat
yang gramatis.

Intergriti

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Intergriti
2.3 Membaca untuk
2.3.1 Membaca untuk menyaring
memproses maklumat
dan mengenal pasti idea
daripada pelbagai bahan.
utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Intergriti
3.1 Menulis untuk
3.1.1 Menulis untuk menyatakan
menerangkan makna kata
makna kata dengan betul
dan istilah;
mengikut konteks.
maksud rangkai kata,
ungkapan dan ayat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengulas
maklumat
berdasarkan gambar
mengikut urutan
secara jelas dan
bernas menggunakan
ayat yang gramatis.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 1 idea
utama dalam petikan
dengan betul dan
tepat.
2. Membaca dan
menyatakan 1 idea
sampingan dalam
petikan dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keadilan
KBAT : Menilai
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menjelaskan 3
makna bagi perkataan
yang berwarna merah
di dalam teks dengan
betul.
2. Membina 2 ayat
daripada perkataan
tersebut untuk
menyatakan makna
kata dengan betul
mengikut konteks.
3. Membina 1 ayat

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keadilan
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Berpusatkan
Murid, Didik Hibur
BBM : Bahan
Petikan Teks

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keadilan
KBAT : Menilai
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Petikan
Teks

49

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
untuk menyatakan
makna kata bagi
perkataan yang diberi
dengan betul
mengikut konteks.

Minggu
36

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Pentadbiran
5.5 Memahami dan
5.5.1 Memahami dan
dan Politik
membina pelbagai ayat.
membina ayat berdasarkan
pola ayat inti dengan betul
dan tepat mengikut konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membina 5 ayat
dasar berdasarkan
teks dan ilustrasi yang
diperoleh dengan
dengan betul dan
tepat mengikut
konteks.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks,
Kertas Mahjong

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Pentadbiran
Dan Bertutur
Bertutur
dan Politik
1.1 Mendengar, mengenal dan 1.1.1 Mendengar dan mengenal
menyebut perkataan,
sebutan perkataan dan
rangkai kata, istilah dan
rangkai kata dalam
ungkapan
pelbagai ujaran dengan betul
serta intonasi ayat dalam
dan tepat.
pelbagai ujaran.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendengar dan
menyatakan 3
perkataan dengan
sebutan yang betul
dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan maksud
5 ungkapan yang
terdapat dalam prosa
yang dibaca.
2. Membina 1 ayat

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar,Didik
Hibur
BBM :Pelbagai
bahan bacaan,

Kemahiran Membaca
Pentadbiran
2.4.1 Membaca secara ekstensifdan Politik
pelbagai bahan fiksyen dan
bukan fiksyen untuk
meningkatkan penguasaan
kosa kata dan ungkapan
menarik dengan pemahaman
dan penghayatan yang baik.

50

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
2.4

Minggu
37

Membaca secara ekstensif


pelbagai bahan untuk
mengukuhkan kelancaran
membaca, meluaskan
perbendaharaan kata dan
ilmu pengetahuan.

berdasarkan kosa kata


yang diperoleh.

Buku Teks
I-Think : Peta
Pokok

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Kerjaya
3.2 Menulis untuk
3.2.1 Menulis untuk menyatakan
mengemukakan maklumat
sesuatu situasi yang dibaca,
dan pandangan tentang
didengar dan ditonton
sesuatu perkara.
menggunakan ayat yang
betul, tepat dan gramatis.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis sekurangkurangnya 5 ayat
daripada maklumat
yang diperoleh
dengan menggunakan
ayat yang betul, tepat
dan gramatis.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kesederhanaan
Strategi P&P :
Penggabungjalina
n, Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa


Aspek Seni Bahasa
Kerjaya
4.2 Memahami dan
4.2.1 Memahami dan
menggunakan
menggunakan perbandingan
perbandingan semacam,
semacam dalam komunikasi
peribahasa, kata-kata
dan penulisan dengan betul,
hikmat, kiasan madah
tepat dan mengikut konteks.
pujangga, dan bahasa
berirama dalam
komunikasi dan penulisan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membina 1 dialog
tentang kerjaya
dengan menggunakan
perbandingan
semacam tersebut
dengan betul,
tepat dan mengikut
konteks.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kesederhanaan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Pentadbiran
Dan Bertutur
Bertutur
dan Politik
1.2 Mendengar dan
1.2.1 Mendengar dan memahami
memahami perkataan,
perkataan, rangkai kata,
rangkai kata,
istilah dan ungkapan dalam
istilah, ungkapan dan ayat
pelbagai ujaran dengan betul
dalam pelbagai ujaran.
dan tepat mengikut konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendengar
sekurang kurangnya
3 perkataan, rangkai
kata, istilah dan

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Kontekstual,

51

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
ungkapan dalam
pelbagai ujaran.
2. Menyatakan secara
lisan sekurangkurangnya 3
perkataan, rangkai
kata, istilah dan
ungkapan dalam
bentuk ayat.

Didik Hibur
I-Think : Peta Alir
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Pentadbiran
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanisdan Politik
pelbagai bahan prosa dan
pengumuman, ikrar, iklan
puisi.
dan promosi dengan sebutan
dan intonasi yang betul,
nada yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca secara
mekanis 1
pengumuman dengan
sebutan dan intonasi
yang betul, nada yang
sesuai serta
kepantasan yang
wajar.
2. Membaca secara
mekanis 1 ikrar
dengan sebutan dan
intonasi yang betul,
nada yang sesuai
serta kepantasan
yang wajar.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Intergriti
3.3 Menulis untuk
3.3.1 Menulis untuk melengkapkan
melengkapkan maklumat
maklumat diri dan ayat
dalam pelbagai
dalam pelbagai bahan
bahan.
dengan betul
dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis maklumat
diri tokoh dalam
bentuk borang
maklumat diri dengan
betul dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keadilan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Pentadbiran
5.6 Menganalisis dan
5.6.1 Menganalisis dan
dan Politik
membetulkan kesalahan
membetulkan kesalahan ayat

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional

52

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
sesuatu ayat.

Minggu
38

mudah.

1. Membetulkan
kesalahan ayat dalam
dialog.

KBAT :
Menganalisis
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Kesihatan &
Dan Bertutur
Bertutur
Kebersihan
1.2 Mendengar dan
1.2.2 Mendengar dan memahami
memahami perkataan,
ayat tunggal dan ayat
rangkai kata,
majmuk yang mudah
istilah, ungkapan dan ayat
dalam ujaran dengan
dalam pelbagai ujaran.
menyatakan maksud yang
betul, tepat dan jelas
mengikut konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1.Mengenal pasti 3
ayat tunggal dan 3
ayat majmuk.
2. Menjelaskan
maksud 3 ayat
tunggal dan 3 ayat
majmuk tersebut
dengan betul, tepat
dan jelas mengikut
konteks.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar, Didik
Hibur
BBM : Petikan
Teks

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Sukan dan
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanisRekreasi
pelbagai bahan prosa dan
pantun dengan sebutan dan
puisi.
intonasi yang betul dan nada
yang sesuai.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Melafaz empat
rangkap pantun
secara mekanis
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan nada yang sesuai
2. Membaca ulasan
atau pendapat yang
telah dibuat tentang
pengajaran yang
terdapat di dalam
pantun.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni
:Keberanian
Strategi
P&P :Pengayaan,
Pembelajaran
Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan prosa

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keadilan

Kemahiran Menulis
Intergriti
3.4.1 Membina kerangka penulisan
dengan menyenaraikan isi

53

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
secara terancang.

Aspek Seni Bahasa


4.3 Menghasilkan karya
fiksyen
dan puisi secara
terancang.

Minggu
38

yang sesuai secara


terancang
dan kemas menggunakan
bahasa yang tepat.

Aspek Seni Bahasa


Intergriti
4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen
dengan mengaplikasikan
kerangka penulisan
sastera secara terancang dan
tertib menggunakan idea
yang kreatif serta bahasa
yang indah dan menarik.

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Kebudayaan,
Dan Bertutur
Bertutur
Kesenian dan
1.3 Mendengar dan
1.3.1 Mendengar dan memahami
Estetika
memahami maklumat,
maklumat, fakta dan idea
fakta, idea dan
dalam pelbagai wacana
hujah dalam pelbagai
dengan memberikan respons
wacana dan memberikan
secara lisan dengan betul,
respons.
tepat dan bermakna.

Kemahiran Membaca
2.2 Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Intergriti
2.2.1 Membaca untuk memahami
makna perkataan yang
terdapat dalam pelbagai
bahan menggunakan glosari
dan kamus dengan betul
dan tepat.

1. Membina 2
kerangka penulisan
dengan
menyenaraikan isi
yang sesuai dengan
terancang dan betul.

Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis satu cerita
berpandukan kerangka
penulisan yang diberi
secara kreatif dengan
bahasa yang menarik.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keadilan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 3 idea
utama yang didengar
dalam pelbagai
wacana.
2. Menghuraikan 3
idea utama tersebut
secara lisan dengan
betul, tepat dan
bermakna.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan
maksud 3 perkataan
yang berwarna biru
dalam petikan dengan
merujuk kamus dan
glosari.
2. Membina 1 ayat
menggunakan kata
tersebut dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Rasional
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Bahan
petikan teks
EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Keadilan
Strategi P&P :
Pembelajaran
Berpusatkan
Murid, Didik Hibur
BBM : Buku Teks,
Kamus

54

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017

Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

Kemahiran Menulis
Perindustrian
3.4.2 Menulis perenggan
pendahuluan dengan
membina ayat tema, ayat
rangsangan dan ayat arahan
secara terancang, tertib dan
kemas menggunakan bahasa
yang tepat, indah dan
menarik.

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Pelancongan
5.1 Memahami dan
5.1.1 Memahami dan
menggunakan perkataan
menggunakan kata nama am
daripada pelbagai
dan kata nama khas
golongan
yang tunggal dan yang
kata dalam pelbagai ayat.
mengalami pemajmukan
dengan betul mengikut
konteks.

Minggu
39

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Perpaduan
Dan Bertutur
Bertutur
1.3 Mendengar dan
1.3.2 Mendengar dan memahami
memahami maklumat,
maklumat, fakta dan idea
fakta, idea dan
dalam pengumuman dan
hujah dalam pelbagai
ucapan dengan memberikan
wacana dan memberikan
responsyang betul, tepat
respons.
dan bermakna.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengenal pasti idea
untuk menulis
perenggan
pendahuluan.
2. Menulis
pendahuluan dengan
membina ayat tema,
ayat rangsangan dan
ayat arahan secara
terancang dengan
tepat, indah dan
menarik.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Berdikari
KBAT :
Menganalisis
Strategi P&P :
Belajar Cara
Belajar,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks,
Kertas Mahjong
I-Think : Peta
Buih

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mengkategorikan 3
kata nama am dan 3
kata nama khas yang
tunggal dan yang
mengalami
pemajmukan.
2. Menulis 2 ayat
daripada kata nama
am dan 2 ayat
daripada kata nama
khas yang tunggal
dan yang mengalami
pemajmukan.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Mendengar dan
memberi respons
terhadap
pengumuman dengan
betul, tepat dan

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Berpusatkan
Murid,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hemah
Tinggi
Strategi P&P :
Didik Hibur
BBM :Buku Teks
I-Think : Peta

55

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
bermakna.
2. Mendengar dan
memberi respons
terhadap ucapan
dengan betul, tepat
dan bermakna.

Pokok

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 3
maklumat daripada
dengan betul dan
tepat.

EMK : Bahasa,
Sains dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Perpaduan
3.4 Menulis untuk
3.4.3 Menulis perenggan isi dan
menghasilkan
kesimpulan yang kemas
prosa secara terancang.
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 2
perenggan isi dengan
betul dan bahasa
yang tepat.
2. . Menulis 2
perenggan
kesimpulan dengan
betul dan bahasa
yang tepat.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks

Aspek Seni Bahasa

Pada akhir
pengajaran, murid

EMK : Bahasa,
Sastera

Kemahiran Membaca
2.2
Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Kemahiran Membaca
Sains,
2.2.2 Membaca untuk memahami
Teknologi dan
maklumat daripada arahan
Inovasi
dalam pelbagai bahan
dengan memberikan respons
yangbetul dan tepat.

Aspek Seni Bahasa

Pelancongan

56

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
4.3

Minggu
39

Menghasilkan karya
fiksyen
dan puisi secara
terancang.

4.3.2

Menghasilkan syair secara


terancang dan tertib,
menggunakan idea yang
kreatif serta bahasa yang
indah dan menarik.

dapat :
1. Mencipta 4 rangkap
syair berdasarkan
gambar dan
perkataan yang
diberikan dengan
menggunakan bahasa
yang indah dan
menarik.
2. Melagukan syair
tersebut dengan
penuh penghayatan.

Nilai
Murni :Hormatmenghormati
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Perpaduan
Dan Bertutur
Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.1 Berbual tentang kegiatan
perkara dalam pelbagai
harian serta hal-hal
situasi formal dan tidak
persendirian menggunakan
formal.
sebutan dan intonasi yang
betul secara santun.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Berbual dengan
rakan tentang
kegiatan harian serta
hal-hal persendirian
dengan menggunakan
sebutan dan intonasi
yang betul secara
santun.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca
2.2
Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan,
ayat, maklumat dan
maksud keseluruhan
daripada
pelbagai bahan.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan idea
keseluruhan dalam
pelbagai bahan
denganbetul dan
tepat secara luncuran
dan imbasan.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
KBAT : Mencipta
Strategi P&P :
Pembelajaran
Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Pelbagai

Kemahiran Membaca
Pelancongan
2.2.3
Membaca untuk
memahami
idea keseluruhan dalam
pelbagai bahan prosa
dengan
betul dan tepat secara
luncuran dan imbasan.

57

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
petikan teks
Kemahiran Menulis
3.4 Menulis untuk
menghasilkan
prosa secara
terancang.

Minggu
40

Kemahiran Menulis
Kebudayaan,
3.4.4 Menulis karangan
Kesenian dan
berdasarkan bahan
Estetika
rangsangan dan cerita
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang tepat,
indah serta menarik.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 3 isi
tersurat dan 2 isi
tersirat daripada
bahan rangsangan
dengan menggunakan
ejaan yang
betul dan bahasa
yang tepat,
indah serta menarik.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Rasional
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
Kesihatan &
5.1 Memahami dan
5.1.2 Memahami dan
Kebersihan
menggunakan perkataan
menggunakan kata adjektif
daripada pelbagai
warna, bentuk, perasaan dan
golongan
waktu dengan betul
kata dalam pelbagai ayat.
mengikut konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyenaraikan 2
contoh kata adjektif
warna, bentuk,
perasaan dan waktu
dengan betul.
2. Membina 1 ayat
daripada kata adjektif
tersebut dengan betul
mengikut konteks
yang sesuai.

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM :Buku Teks
I-Think : Peta
Buih

Kemahiran Mendengar
Dan Bertutur

Pada akhir
pengajaran, murid

EMK : Bahasa
Nilai Murni :

Kemahiran Mendengar Dan


Bertutur

Kebudayaan,
Kesenian dan

58

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
1.4

Berbicara tentang sesuatu 1.4.2


perkara dalam pelbagai
situasi formal dan tidak
formal.

Berbicara untuk memulakan


Estetika
dan mengakhiri perbualan,
bertanya khabar, serta
menyatakan terima kasih
dan
penghargaan secara
bertatasusila.

dapat :
1. Berbual atau
membuat wawancara
tentang pengalaman
diri dan keluarga
berkaitan kebudayaan
kaum di Malaysia
secara bertatasusila.

Rasional
KBAT :
Menganalisis
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Kontekstual,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks
I-Think : Peta
Bulatan

Kemahiran Membaca
Kemahiran Membaca
Pelancongan
2.3 Membaca untuk
2.3.1 Membaca untuk menyaring
memproses maklumat
dan mengenal pasti idea
daripada pelbagai bahan.
utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Membaca dan
menyatakan 1 idea
utama dalam petikan
dengan betul dan
tepat.
2. Membaca dan
menyatakan 1 idea
sampingan dalam
petikan dengan betul
dan tepat.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Petikan
Teks

Kemahiran Menulis
3.5 Menulis untuk
meringkaskan
dan merumus pelbagai
bahan
prosa.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis 4 isi
penting dengan betul.
2. Menulis ringkasan
dengan betul
menggunakan ayat
yang gramatis.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Rasional
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks
I-Think : Peta
Buih

Kemahiran Menulis
Kebudayaan,
3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk
Kesenian dan
menghasilkan ringkasan Estetika
dengan betul menggunakan
ayat yang gramatis.

59

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
Aspek Seni Bahasa
Aspek Seni Bahasa
Alam Sekitar
4.4 Mempersembahkan karya 4.4.1 Mempersembahkan
dan Teknologi
prosa, puisi dan pelbagai
pengacaraan menggunakan
Hijau
persembahan lain.
sebutan, intonasi, nada,
gaya dan bahasa badan
yang sesuai melalui teknik
yang menarik dan
berkesan.

Minggu
40

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Mendengar Dan
Kebudayaan,
Dan Bertutur
Bertutur
Kesenian dan
1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.3 Menceritakan pengalaman
Estetika
perkara dalam pelbagai
diri dan orang lain dalam
situasi formal dan tidak
pelbagai situasi dengan
formal.
sebutan dan intonasi yang
betul secara santun.

Kemahiran Membaca

Kemahiran Membaca
Sejarah dan
2.4.1 Membaca secara ekstensifWarisan
pelbagai bahan fiksyen dan
bukan fiksyen untuk

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1.
Mempersembahkanpe
ngacaraan dengan
menggunakan teks
pengacaraan dengan
sebutan, intonasi,
nada,
gaya dan bahasa
badan
yang sesuai.
Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1.Menceritakan
pengalaman diri
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan santun.
2. Bersoal jawab
dengan rakan tentang
pengalaman mereka
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan santun.

EMK : Bahasa,
Kelestarian Alam
Sekitar
Nilai Murni :
Kerjasama
KBAT : Mencipta
Strategi P&P :
Pendekatan
Modular, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyenaraikan 5

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Kebebasan
Strategi P&P :

EMK : Bahasa
Nilai Murni :
Rasional
KBAT : Menilai
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM :Buku Teks
I-Think : Peta
Buih Berganda

60

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM)
2017
2.4

Membaca secara ekstensif


pelbagai bahan untuk
mengukuhkan kelancaran
membaca, meluaskan
perbendaharaan kata dan
ilmu pengetahuan.

meningkatkan penguasaan
kosa kata dan ungkapan
menarik dengan pemahaman
dan penghayatan yang baik.

kosa kata yang


terdapat dalam prosa
yang dibaca.
2. Membina 1 ayat
berdasarkan kosa kata
yang diperoleh.

Belajar Cara
Belajar,Didik
Hibur
BBM :Pelbagai
bahan bacaan,
Buku Teks

Kemahiran Menulis
Kemahiran Menulis
Pelancongan
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis untuk mengolah
maklumat bagi
maklumat daripada bahan
menghasilkan pelbagai
grafik kepada bentuk prosa
bentuk penulisan dan
atau bentuk puisi dan bentuk
grafik.
ilustrasi dengan
menggunakan bahasa yang
betul dan tafsiran yang
tepat.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menulis karangan
tentang pelancong
kesihatan di Malaysia
dengan menggunakan
bahasa yang betul
dan tafsiran yang
tepat.

EMK : Bahasa
Nilai
Murni :Hormatmenghormati
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa
Aspek Tatabahasa
5.1 Memahami dan
5.1.3
Memahami dan
menggunakan perkataan
menggunakan kata
daripada pelbagai
seru, kata tanya, kata
golongan
perintah, kata
kata dalam pelbagai ayat.
pembenar dan kata
pangkal ayat dengan
betul mengikut
konteks.

Pada akhir
pengajaran, murid
dapat :
1. Menyatakan 2 kata
pembenar dan 2 kata
pangkal ayat dengan
betul.
2. Menulis 2 contoh
kata pembenar dan
kata pangkal ayat
dengan betul
mengikut konteks.

EMK : Bahasa,
Sains dan
Teknologi
Nilai Murni :
Kesyukuran
Strategi
P&P
:Pembelajaran
Koperatif,Didik
Hibur
BBM :Buku Teks

Sains,
Teknologi dan
Inovasi

Cuti Akhir Tahun 2017


( 25 November 2017 sehingga 01 Januari 2018 )

61