Anda di halaman 1dari 12

KISI KISI SOAL PRETEST-POSTEST

Mata Pelajaran

: KIMIA

Kelas/Semester

: XI/1

Jumlah

: 40 buah

Bentuk Soal

: Objektif 5 pilihan

Standar Kompetensi : Memahami struktur atom dan meramalkan sifat-sifat


periodik unsur, struktur molekul dan dan sifat-sifat
senyawa
Kompetensi dasar

:Menjelaskan teori atom Bohr dan mekanika kuantum


untuk menuliskan konfigurasi elektron dan diagram
orbital serta menentukan letak unsur dalam tabel periodik

Indikator

Menjelaskan teori
atom Bohr

Menjelaskan teori
atom mekanika
kuantum

Menentukan
bilangan kuantum
(kemungkinan elektron
berada)
Menggambarkan
bentuk-bentuk orbital

Menjelaskan kulit dan


sub kulit serta
hubungannya dengan
bilangan kuantum

Nomor
Soal
1

Ranah Kognitif
C1 C2 C3

Tingkat Kesukaran
Mudah Sedang Sukar

Kunci
A

10

11

12

13

14
15

A
E

16

17

18

19

20

21

Menggunakan
prisip aufbau, aturan
Hund dan azas larangan
Pauli untuk menuliskan
konfigurasi elektron
dan diagram orbital

Menghubungkan
konfigurasi elektron
suatu unsur dengan
letaknya dalam tabel
periodik.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39
40

C
C
D

SOAL PRETEST DAN POSTTEST


STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK UNSUR KELAS XI
Nama :
Kelas :
Waktu : 2 x 45
Petunjuk Soal :
a
b

Bacalah soal-soal dibawah ini dengan cermat dan teliti !


Pilihlah salah satu jawaban menurutmu yang paling tepat dengan
memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, e !

Yang termasuk ide pokok dari teori atom Niels Bohr adalah...
a Tingkat-tingkat energi dalam atom
b Gelombang partikel
c Partikel cahaya
d Elektron tidak dapat jatuh ke inti
e Azas ketidakpastian

2. Pernyataan berikut yang merupakan kelemahan teori atom Niels Bohr


adalah
a.
b.
c.
d.
e.

Tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan sinar alfa


Elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lain
Elektron berada pada keadaan stasioner
Atom dalam keadaan tereksitasi akan kembali ke keadaan stabil
Hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu
elektron

3. Cahaya selain memiliki sifat sebagai partikel juga memiliki sifat sebagai
gelombang, pernyataan tersebut dikemukakan oleh
2

a. J.J. Thomson

b. Louise de Broglie

c. Niels Bohr

d. Heisenberg
e. Max Planck

5
4. Model atom mekanika kuantum menyatakan bahwa kedudukan elektron tidak
dapat dipastikan, pernyataan tersebut dikemukakan oleh
a Werner Heisenberg
d. Louis de Broglie
b J.J Thompson
e. Max Planck
c Niels Bohr

5. Daerah atau ruang di sekitar inti tempat kebolehjadian elektron ditemukan


disebut.
a. Inti atom

d. Kulit atom

b. Partikel

e. Orbital

c. Awan elektron

6. Bilangan kuantum azimuth menyatakan...


a

Bentuk orbital

d. Subkulit

Arah elektron

e. Kulit elektron

Jumlah orbital

7. Bilangan kuantum yang membagi subkulit menjadi orbital-orbital disebut


a. Bilangan kuantum Bohr
d. Bilangan kuantum magnetik
b. Bilangan kuantum spin
e. Bilangan kuantum utama
c. Bilangan kuantum azimuth
8. Pernyataan yang tepat mengenai bilangan kuantum spin adalah..
a.
b.
c.
d.
e.

Menyatakan subkulit tempat elektron


Menyatakan arah utama
Menyatakan subkulit tempat orbital
Menyatakan arah rotasi elektron
Menyatakan kulit utama

9. Jika bilangan kuantum azimuth (l) mempunyai harga 2, maka harga bilangan
kuantum magnetik yang mungkin adalah...
a. 0

d. -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

b. -1, 0, +1

e. -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4

c. -2, -1, 0, +1, +2


6
7
10. Diantara set bilangan kuantum di bawah ini, manakah yang tidak
diperbolehkan?
a. n = 1 l = 0

m=0

s = +1/2

b. n = 2 l = 1

m = +1 s = -1/2

c. n = 3 l = 0

m = +1 s = +1/2

d. n = 3 l = 1

m = +1 s = -1/2

e. n = 2 l = 0

m=0

s = +1/2

11. Bentuk orbital dibawah ini yang menggambarkan orbital dz2 adalah
a
d.

8
9
10
11
12
13
b

e.

14
15
16
17
18
19
c
20
21
12. Berikut ini adalah bentuk orbital dari

22

a 2px
d. dxy
b 2py
e. dyz
c 2pz
13. Bilangan kuantum l = 2 terdapat pada subkulit...
a. p dan s
d. p
b. s dan p
e. s
c. d
14. Elektron yang mempunyai bilangan kuantum magnetik m = -2, terdapat pada
subkulit...
a. d dan f
b. p dan d
c. s dan f

d. s dan p
e. d dan p

15. Semua elektron dalam subkulit d kemungkinan memiliki bilangan kuantum


sebagai berikut, kecuali.......
23 a.

s = +1/2

d. l = 2

24 b.

s = -1/2

e. n = 2

25 c. m= 2
16. Jenis subkulit dari orbital yang memiliki bilangan kuantum n = 5, l = 2,
adalah..
26 a. 5d

d. 5p

27 b. 2d

e. 2f

28 c. 5s
17. Bilangan-bilangan kuantum yang mungkin dimiliki oleh suatu elektron yang
menempati subkulit 4d adalah...
a. n = 3, l = 0, m = 0, s =

1
2

b. n = 3, l = 2, m = -1, s =

+1
2

c. n = 4, l = 3, m = +2, s =

1
2

d. n = 4, l = 2, m = +2, s =

1
2

e. n = 4, l = 1, m = 0, s =

+1
2

18. Tidak mungkin dalam satu atom ada dua elektron yang harga keempat
bilangan kuantumnya sama. Pernyataan ini dikenal dengan..
a. Prinsip ketidakpastian Heisenberg d. Kaidah Hund
b. Asas Aufbau
e. Hipotesis de Broglie
c. Asas larangan Pauli
19. Berdasarkan Aturan Aufbau penulisan konfigurasi yang benar untuk unsur
Ge adalah
a. 1s22s2 2p6 3s2 3p6 3d104s1 4p3
b. 1s22s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 3d6
c. 1s22s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2
d. 1s22s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4p1
e. 1s22s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 4p2
20. Suatu atom mempunyai 20 neutron dan nomor massa 39. Konfigurasi elektron
32

atom tersebut..
a

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d1

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d2

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s2

21. Diketahui konfigurasi elektron X: [Ar] 3d10 4s2. Nomor atom X adalah..
a 12
d. 30
b 18
e. 48
c 22
22. Nomor atom unsur X sama dengan 26. Konfigurasi elektron ion X3+ adalah
a.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

b.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2

c.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2

d.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2

e.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

23. Suatu unsur X memiliki nomor massa 79, dan neutron 45, maka bilangan
kuantum elektron terakhir dari unsur X adalah
a. n = 3, l = 2, m = -1, s = +
b. n = 4, l = 2, m = -1, s = -
c. n = 4, l = 1, m = -1, s = +
d. n = 4, l = 1, m = -1, s = -
e. n = 3, l = 1, m = 1, s = -
24. Jumlah elektron valensi dari unsur dengan konfigurasi elektron 1s 2 2s2 2p6 3s2
3p1 adalah....
a 1
d. 7
b 3
e. 8
c 5
25. Konfigurasi atom X2- : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 , bilangan kuantum yang
mungkin untuk elektron terluar atom X adalah...
1
a. n = 4 ; l = 1 ; m = 0 ; s =- 2
b. n = 4 ; l = 2 ; m = 0 ; s =+

1
2

c. n = 4 ; l = 1 ; m = 1 ; s =+

1
2

d. n = 4 ; l = 0 ; m = 0 ; s =+

1
2

e. n = 4 ; l = 1 ; m = 0 ; s = +

1
2

26. Bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron terakhir pada atom

15

adalah

1
n = 3, l = 1, m = -2, s = - 2

a.

1
b. n = 3, l = 2, m = +1, s = + 2
1
c. n = 3, l = 2, m = 0, s = + 2
d.

n = 3, l = 1, m = -1, s =-

1
2

1
e. n = 3, l = 1, m = +1, s = + 2
27. Pengisian elektron pada subkulit p yang tidak sesuai dengan Kaidah Hund
adalah..
29 a.
30b.
31c.
32d.
33e.
34
35
28. Banyaknya orbital yang ditempati oleh elektron dalam atom dengan nomor
atom 13 adalah..
a. 1

d. 7

b. 3

e. 9

c. 5
29. Jika unsur Y mempunyai nomor massa 80 dan jumlah neutron 45, maka
diagram orbital elektron terakhir dari unsur Y adalah.....
36

a.

37
38

b.

39
40

c.
41

42 d.
43
44 e.
30. Ion Co3+ mempunyai konfigurasi elektron [Ar] 3d 6. Jumlah elektron yang
tidak berpasangan dalam ion Co3+ adalah...
a. 2
d. 5
b. 3
e. 6
c. 4
31. Suatu unsur dengan nomor atom 15 terletak pada..
a.

Golongan VA Periode 3

b.

Golongan VB Periode 4

c.

Golongan IIIA Periode 3

d.

Golongan IIIB Periode 4

e.

Golongan IIA Periode 3

32. Konfigurasi elektron atom A adalah [Ar] 3d5 4s2. Maka atom A termasuk
golongan..
45 a. IIB

d. VA

46 b. IIA

e. VIIB

47 c. VB
33. Diketahui konfigurasi elektron :
48

P : 1s1

49

Q : 1s2 2s2

50

R : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

51

S : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

52

Unsur yang terletak segolongan adalah..

53

a.P dan Q

d. P dan R

54

b.

Q dan R

55

c.

R dan S

e. Q dan S

34. Suatu unsur memiliki konfigurasi elektron pada orbital berikut!


56
57

58 Unsur tersebut dalam sistem periodik terletak pada


a

Periode 3 dan golongan IIA

b Periode 3 dan golongan IVA


c Periode 3 dan golongan VIA
d Periode 4 dan golongan IVA
e Periode 4 dan golongan VIA
35. Konfigurasi elektron yang benar dari unsur yang terletak pada periode ketiga
dalam golongan VIIA adalah
a 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5
b 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
c 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5
d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
e 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
36. Unsur X yang terletak pada periode 5, golongan VB mempunyai jumlah
elektron sebanyak..
a

23

d. 51

39

e. 73

41
59

37. Diketahui konfigurasi elektron ion B+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Maka dalam tabel
periodik, unsur B termasuk pada.....
a. Golongan IIA Periode 3
b. Golongan IIIA Periode 3
c. Golongan IIIA Periode 2
d. Golongan VIA Periode 3
e. Golongan VIA Periode 2
38. Suatu unsur terletak pada golongan VIA periode 5. Bilangan kuantum
elektron terakhir unsur tersebut adalah..
60 a.

n = 4, l = 1, m = -1, s = -1/2

61 b.

n = 5, l = 0, m = 0, s = +1/2

62 c.

n = 5, l = 1, m = -1, s = -1/2

63 d. n = 5, l = 2, m = +2, s = +1/2
64 e. n = 4, l = 1, m = 0, s = -1/2
39. Dalam tabel periodik, golongan lantanida termasuk ke dalam blok..
a s
d. f
b p
e. n
c d
40. Diketahui unsur-unsur berikut:
65

36
17

40
20

55
25

64
29

80
35

66
a
b
c

Pasangan unsur yang terletak pada blok d adalah

P dan Q
R dan S
Q dan S

d. P dan R
e. R dan T

67
68