Anda di halaman 1dari 11

KOM

T1
SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIDAYAH, JB
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KOMPUTER TINGKATAN 1
TAHUN 2017
MINGGU

1
1-5 JAN

STANDARD
STANDARD
KANDUNGA
PEMBELAJARAN
N
BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0
1.1.1
Menerangkan
1.1 Asas
teknik Leraian
Pemikiran
(Decomposition),
Komputasion Pengecaman Corak
al
(Pattern
Recognition),
Peniskalaan
(Abstraction)
dan
Pengitlakan
(Generalisation) dalam
pemikiran
Komputasional
untuk
menyelesaikan
masalah.

1.1.2 Menyelesaikan

CADANGAN AKTIVITI

AKIDAH MERENTASI KURIKULUM

KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL


1. Menyenaraikan empat
Teknologi Maklumat boleh menjadi satu
teknik penyelesaian
cara yang efektif untuk menyampaikan
masalah yang terdapat
dakwah. Konsep dunia tanpa
dalam pemikiran
sempadan(bordeless world) menjadikan
komputasional.
skop penyampaian maklumat lebih luas.
2. Penyelesaian masalah
Penyebaran fatwa boleh dilakukan secara
berdasarkan situasi yang
cepat tanpa mengira faktor lokasi.
diberi melalui aktiviti
Maklumat pencerobohan atau
berkumpulan aktiviti
pencabulan wilayah Islamiyah juga boleh
permainan pemikiran
disampaikan dengan cepat.
komputasional atas talian 1 Firman Allah Taala:
http://games.thinkingmys
Barangsiapa yang bertaqwa kepada
elf.com/
Allah, nescaya Dia akan mengadakan
http://www.bbc.co.uk/edu
baginya jalan keluar . (Surah Atcation/guides/zqqfyrd/revi
Thalaq: 2)
sion
Contoh situasi:

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

m/s1

8-12 JAN

3
15-19 JAN
4
22-26 JAN
5
29-2 FEB

6
5-9 FEB

2.1 Sistem
nombor
Perduaan
7
12-16 FEB

8
19-23 FEB

sesuatu tugasan
menggunakan teknik
leraian dan
menentukan langkah
secara tertib.
1.1.3 Mengesan unsur
persamaan dan
perbezaan untuk
pengecaman corak
dalam sesuatu situasi.
1.1.4 Membuat
keputusan bagi
menentukan aspek
penting dalam sesuatu
permasalahan.

Bagaimana mengasingkan
stok buku baru di
perpustakaan

1.1.5 Menentukan ciriciri kesamaan dalam


sesuatu permasalahan.

Memberi justifikasi teknik


penyelesaian terbaik
berdasarkan model yang
telah dihasilkan

Contoh situasi:
Doktor mendiagnos
pesakit
Menghasilkan model atau
prototaip terhadap
cadangan penyelesaian
masalah yang ditemui.
Contoh : Lawatan Sambil
Belajar Pameran ICT

Ilmuwan Islam yang sangat berjasa


dalam proses penciptaan komputer
secara tidak langsung ialah Al
Khwarizmi , ilmuwan yang menemukan
angka 0 dan 1. Komputer dengan segala
kehebatannya ternyata hanya memiliki 2
kunci, iaitu angka 0 dan 1 = on dan
of(bilangankod binari pada bahasa
mesin). Jadi, komputer juga merupakan
salah satu hasil ilmu pengetahuan yang
harus kita pelajari dengan baik
(khususnya dibidang Sistem Maklumat),
Danperumpamaan-perumpamaan ini
Kami buatkan untuk manusia; dan tiada
yang memahaminya kecuali orang-orang
yang berilmu. ( Al- Ankabut : ayat 43)

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 PERWAKILAN DATA


2.1.1 Mengenalpasti
Permainan kad binary
nombor perduaan dan
http://csunplugged.org/bin Ilmuwan Islam yang sangat berjasa
dalam proses penciptaan komputer
nombor perpuluhan.
ary-numbers/
secara tidak langsung ialah Al
2.1.2 Menukar nombor
Permainan kad binary
perduaan kepada
http://csunplugged.org/bin Khwarizmi , ilmuwan yang menemukan
angka 0 dan 1. Komputer dengan segala
nombor perpuluhan.
ary-numbers/
kehebatannya ternyata hanya memiliki 2
2.1.3 Menukar nombor
Permainan kad binary
perpuluhan kepada
http://csunplugged.org/bin kunci, iaitu angka 0 dan 1 = on dan
of(bilangankod binari pada bahasa
nombor perduaan.
ary-numbers/
mesin). Jadi, komputer juga merupakan
Rujukan : Jadual Asas
salah satu hasil ilmu pengetahuan yang
Sepuluh dan Perduaan
harus kita pelajari dengan baik
2.1.4 Melakukan operasi Penyelesaian masalah
(khususnya dibidang Sistem Maklumat),
tambah bagi dua nilai
operasi tambah dalam
nombor perduaan.
nombor perduaan
Danperumpamaan-perumpamaan ini
Rujukan :
https://www.khanacademy Kami buatkan untuk manusia; dan tiada

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

m/s2

.org/math/prealgebra/applying-mathreasoning-topic/alternatenumber-bases/v/binaryaddition
2.1.5 Melakukan operasi
tolak bagi dua nilai
nombor perduaan.

2.1.6 Menggabungkan
kemahiran operasi
tambah dan operasi
tolak nombor perduaan
dalam menterjemah
aksara pengekodan
ASCII.

9
26-2 MAC

10
5-9 MAC

2.2 Ukuran
Data

yang memahaminya kecuali orang-orang


yang berilmu. ( Al- Ankabut : ayat 43)

Penyelesaian masalah
operasi tolak dalam
nombor perduaan
Rujukan :
https://www.khanacademy
.org
Aktiviti menggunakan
papan kekunci
berdasarkan jadual ASCII:
1. Operasi matematik
2. Penukaran aksara
3. Mengeja nama sendiri

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU


17 25 MAC
2.2.1 Mengenalpasti
Demo manipulasi imej
unit ukuran bagi imej
digital yang sama:
digital dan audio digital
1. Zoom in
2. Zoom out
Memperdengarkan
beberapa sampel audio
digital dalam perisian
Audacity
2.2.2 Membanding saiz
Murid melihat kualiti imej
fail imej yang sama
menerusi perisian Ms
dalam
Paint berdasarkan format
pelbagai format melalui
fail yang diberi oleh guru:
tunjuk cara:
i. Bitmap (*.bmp)
i. Bitmap (*.bmp)
ii. Joint Photographic
ii. Joint Photographic
Experts Group
Experts Group
(*.jpeg)
(*.jpeg)
iv. Graphics Interchange
iii. Tagged Image File
Format (*.gif

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

Sungguh banyak nikmat yang diberikan


oleh Allah S.W.T kepada manusia.
Antaranya laut yang terbentang luas
penuh dengan kurnianNya.

Dan Dia lah yang memudahkan laut,


supaya kamu dapat makan daripadanya
daging yang lembut hidup-hidup, dan
dapat pula mengeluarkan daripadanya
benda-benda perhiasan untuk kamu
memakainya dan (selain itu) engkau
melihat pula kapal-kapal belayar
padanya; dan lagi supaya kamu dapat
mencari rezeki dari limpah kurniaNya;

m/s3

Format (*.tif)
iv. Graphics Interchange
Format (*.gif)

iii. Tagged Image File


Format (*.tif)
Murid perlu menyimpan
(Save As) setiap imej
mengikut format fail yang
diberi.

dan supaya kamu bersyukur.


(Al-Nahl 16:14)

UJIAN 1 (12 MAC -16 MAC)


12
26-30 MAC

2.2.3 Membandingkan
kualiti dan saiz imej
apabila kedalaman
warna (colour depth)
dan resolusi bagi imej
dikurangkan.

Aktiviti kumpulan (1):


1. Setiap kumpulan diberi
3 set pensel warna( 6
batang, 12 batang, 24
batang)
2. Ahli kumpulan
kumpulan dikehendaki
mewarna 3 set
gambar (contoh gambar
daun) berdasarkan tona
warna yang dipilih.
Contoh set warna tona
hijau.
3. Kesemua set gambar
dibandingkan dari segi
kepadatan
warna,ton dan kualiti
Aktiviti kumpulan (2):
1.Mewarnakan gambar
menggunakan 1 ton
warna sahaja
(mengikut kreativiti
murid).
2. Bincangkan hasil
dapatan dari aktiviti 1 dan
aktiviti 2

2.2.4 Menghubungkait
saiz audio dengan kadar

Sungguh banyak nikmat yang diberikan


oleh Allah S.W.T kepada manusia.
Antaranya laut yang terbentang luas
penuh dengan kurnianNya.

Dan Dia lah yang memudahkan laut,


supaya kamu dapat makan daripadanya
daging yang lembut hidup-hidup, dan
dapat pula mengeluarkan daripadanya
benda-benda perhiasan untuk kamu
memakainya dan (selain itu) engkau
melihat pula kapal-kapal belayar
padanya; dan lagi supaya kamu dapat
mencari rezeki dari limpah kurniaNya;
dan supaya kamu bersyukur.
(Al-Nahl 16:14)

Aktiviti menggunakan
aplikasi Audacity

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

m/s4

kedalaman bit (bitrates)


bagi audio.

13
16-20
APRIL

14
23-27
APRIL

2.2.5 Membandingkan
saiz fail dan kualiti
untuk audio yang sama
bagi format yang
berlainan melalui
tunjukcara:
i. wave (*.wav)
ii. MPEG Layer III
(*.mp3)
iii.midi (*.mid)

Murid menukar format fail


audio audio digital dalam
perisian Audacity
i. wave (*.wav)
ii. MPEG Layer III (*.mp3)
iii.midi (*.mid)
Memberi justifikasi dan
bandingkan kualiti bunyi
(aktivitihands-on)

2.2.6 Menghasilkan
penukaran saiz data
dari bit ke bait, kilobait,

Murid mendapatkan
koleksi fail imej digital
pelbagai julat saiz

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

m/s5

megabait, gigabait dan


terabait bagi fail audio
dan imej.

15
16-20
APRIL

3.1
Pembanguna
n
Algoritma

daripada pelbagai sumber


dan menukarkan saiz failfail dalam unit yang
berbeza dalam satu
jadual.Buku teks ms 62.

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 ALGORITMA


3.1.1 Menulis pseudo
Murid mengenal-pasti
Islam menegah kita melakukan
kod dan
algoritma, menulis
pembaziran dan menggalakkan kita
melukis carta alir
pseudo kod dan melukis
menyimpan dan menggunakan apa yang
pelbagai pilihan dalam
carta alir dari contoh
kita ada ke jalan yang diredhai Allah.
penyelesaian masalah.
situasi yang diberikan
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh
contoh
a) Pemberian
tahun yang amat sulit, yang
hadiah
menghabiskan apa yang kamu simpan
kepadapelajar
untuk menghadapinya (tahun sulit),
yang mendapat kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang
gred A sahaja
kamu simpan. (Surah Yusuf : ayat 48)
dalam
matapelajaran
ASK
b) Penentuan
gred markah
ujian
matapelajaran
ASK samada A,
B, C, D atau E.
c) Pembelian tiket
ke taman
Teman
mengikut
kategori umur
dan
warganegara.
3.1.2 Menulis pseudo
kod dan
melukis carta alir yang
melibatkan ulangan.

Murid mengenal-pasti
algoritma, menulis
pseudo kod dan melukis
carta alir dari contoh

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

m/s6

situasi yang diberikan


contoh
a) Memasukkan
bola ke dalam
jarring dengan
peluang
cubaan 5 kali
b) Memasukkan
air dengan
menggunakan
cawan ke
dalam baldi
sehingga
penuh

16
23-27
APRIL

3.1.3 Mengesan ralat


daripada
Pseudo kod dan carta
alir dalam
Penyelesaian masalah.

Mengesan ralat pada


pseudo kod dan carta alir
yang telah dibina oleh
murid lain.

3.1.4 Menghasilkan
pseudo kod dan
cartaalir yang
melibatkan gabungan
pelbagai pilihan dan
ulangan.

Murid menyediakan carta


alir dan pseudo kod yang
sesuai bagi mewakili
sesuatu algoritma.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


( 7 MEI -25 MEI )

17
30-4 MEI

4.1
Kod Arahan

BIDANG PEMBELAJARAN : 4.0 KOD ARAHAN


4.1.1 Menggunakan
Murid menggunakan
Semua umat Islam haruslah
pemboleh
perisian Stratch2.0 untuk
mengaplikasikan segala Ilmu yang
Ubah dan operator
membina satu aturcara
dimiliki dan mestilah berusaha untuk
matematik dalam
sesuatu formula
mendapat keredhaan Allah S.W.T.
aturcara yang
matematik seperti
dibangunkan.
mengira perimeter
Barangsiapa yang berbuat sesuai

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

m/s7

4.1.2 Menghasilkan
aturcara yang
melibatkan penggunaan
pelbagai pilihan.

segiempat sama sisi


dengan menggunakan
pembolehubah dan
operasi matematik yang
sesuai.
Murid menggunakan
perisianStracth 2.0 untuk
membina aturcara yang
mempunyai pengekodan
jenis pilihan :
if, if..else, if else..if..else

dengan hidayah (Allah), maka


sesungguhnya dia berbuat itu untuk
(keselamatan) dirinya sendiri; dan
barangsiapa yang sesat maka
sesungguhnya dia tersesat bagi
(kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang
yang berdosa tidak dapat memikul dosa
orang lain, dan Kami tidak akan
meng'azab sebelum Kami mengutus
seorang rasul.
(Surah Al-Israa : Ayat 15)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


26 MEI 10 JUN

21
11-15 JUN

22
18 21 JUN

24
2-6 JULAI

4.1.4 Membangunkan
aturcara yang
melibatkan penggunaan
pelbagai pilihan,
ulangan, pembolehubah
dan operator
matematik.

Murid menggunakan
perisianStracth 2.0 untuk
membina aturcara yang
mempunyai pengekodan
jenis ulangan. Blok-blok
sruktur ulangan
dalamStracth 2.0:
forever, repeat, repeat
until
Murid membangunkan
aturcara dengan
menganalisis masalah,
merekabentuk aturcara,
pengekodan, pengujian
dan penyah pepijatan dan
dokumentasi.

4.1.5 Menguji aturcara


dan membaiki ralat
pada kod arahan yang
dihasilkan.

Murid mengesan ralat dan


membaiki ralat dalam
pengaturcaraan stracth
2.0

4.1.3 Menghasilkan
aturcara yang
melibatkan penggunaan
ulangan.

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

Alquran adalah panduan yang lengkap


bagi kita, dan kita disuruh agar sentiasa
membacanya, mengetahui maknanya
dan beramal dengannya.

Hai orang-orang yang telah diberi Al


Kitab, berimanlah kamu kepada apa
yang telah Kami turunkan (Al Quran)
yang membenarkan Kitab yang ada
pada kamu sebelum Kami mengubah
muka (mu), lalu Kami putarkan ke
belakang[306] atau Kami kutuki mereka
sebagaimana Kami telah mengutuki
orang-orang (yang berbuat maksiat)
pada hari Sabtu[307]. Dan ketetapan
Allah pasti berlaku. (Surah Annisaa,
Ayat 47)

m/s8

25
9 13
JULAI

4.2
Kod Arahan
HTML

4.2.1 Melakar papan


cerita untuk membina
laman sesawang yang
menggunakan kod
arahan HTML.

Murid melukis papan


cerita yang logic untuk
laman sesawang yang
hendak dibina.

4.2.2 Menggunakan
tags dalam aturcara
HTML :
<head>; <title>;
<body>dan
<paragraph> .

Murid membina tags


dalam aturcara HTML
Sesi Amali: murid
membina tags dalam
aturcara HTML
Rujukan:
www.w3schools.com
Perisian yang
dicadangkan: MS Word,
Notepad, dll

26
16-20 JULAI

27
23 27
JULAI

28
30- 3
OGOS

4.2.3 Mengguna
paragraph headings
dalam aturcara HTML
yang dibina.

Murid membina
paragraph headings
dalam aturcara HTML
Sesi Amali: murid
membina paragraph
headings dalam aturcara
HTML

4.2.4 Menggunakan
aturcara HTML untuk
menghasilkan Banner,
Frame dan Menu

Murid membina Banner,


Frame dan Menu dalam
aturcara HTML
Sesi Amali: murid
membina Banner, Frame
dan Menu dalam aturcara
HTML

4.2.5 Membina pautan


teks dan imej dalam
aturcara HTML.

Murid membina pautan


teks dan imej dalam
aturcara HTML
Sesi Amali: murid
membina pautan teks dan

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

m/s9

imej dalam aturcara HTML


29
6 10
OGOS
30
14-17
OGOS

31
20-24
OGOS

UJIAN BULANAN 2
4.2.6 Menulis aturcara
untuk memasukkan imej
dalam aturcara HTML.

Murid memasukkan imej


dalam aturcara HTML
Sesi Amali: murid
membina imej dalam
aturcara HTML

4.2.7 Menghasilkan pull


down menu melalui
aturcara HTML.

Murid membina pull down


menu dalam aturcara
HTML
Sesi Amali: murid
membina pull down menu
dalam aturcara HTML

4.2.8 Menghasilkan
ruang komen melalui
aturcara HTML.

Murid membina ruang


komen dalam aturcara
HTML
Sesi Amali: murid
membina tags dalam
aturcara HTML

Alquran adalah panduan yang lengkap


bagi kita, dan kita disuruh agar sentiasa
membacanya, mengetahui maknanya
dan beramal dengannya.
Hai orang-orang yang telah diberi Al
Kitab, berimanlah kamu kepada apa
yang telah Kami turunkan (Al Quran)
yang membenarkan Kitab yang ada
pada kamu sebelum Kami mengubah
muka (mu), lalu Kami putarkan ke
belakang[306] atau Kami kutuki mereka
sebagaimana Kami telah mengutuki
orang-orang (yang berbuat maksiat)
pada hari Sabtu[307]. Dan ketetapan
Allah pasti berlaku. (Surah Annisaa,
Ayat 47)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA & CUTI AIDIL ADHA


25 2 SEPT

32
3-7 SEPT

33-35
10-28 SEPT

4.2.9 Mengesan
sebarang ralat yang
berlaku dalam aturcara
HTML yang dibina.

Murid dikehendaki
membuat ujian dan
mengesan ralat yang
berlaku dalam aturcara
HTML yang telah dibina

4.2.10 Membina laman


sesawang interaktif
yang memaparkan
Banner, Menu, Ruangan

Membina satu laman


sesawang pengajaran
yang mengandungi:
a) Banner, Frame dan

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

Kita belajar daripada kesilapan. Pada


mulanya kita banyak buat silap dan
lama kelamaan kita akan
berkurangan membuat kesilapan
berperingkat-peringkat sehingga
akhirnya amat sedikit kesilapan kita
itu adalah bertepatan sebagai
manusia yang bijak.

m/s10

Komen,
Frame dan Pull down
menu

Menu
b) Pautan teks dan
imej
c) Menggunakan pull
down menu
d) Menghasilkan satu
ruangan komen

Surah Al Maa'idah : Ayat 16


Dengan kitab itulah Allah menunjuki
orang-orang yang mengikuti keredhaanNya ke jalan keselamatan, dan (dengan
kitab itu pula) Allah mengeluarkan orangorang itu dari gelap gelita kepada cahaya
yang terang benderang dengan seizinNya, dan menunjuki mereka ke jalan yang
lurus.

ULANGKAJI / EKSPLORASI PERISIAN STRACTH2.0 DAN HTML


15 OKTOBER 2 NOVEMBER 2017
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
29 OKTOBER 02 NOVEMBER 2017
CUTI AKHIR TAHUN
24 NOVEMBER- 31 DISEMBER 2017

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

___________________
Azri bin Ali
Tarikh :
05/01/2017
Guru Komputer
Sekolah Menengah Islam Hidayah

___________________
En. Mohd Shukri bin Abdul Rahman
Ketua bdg Teknik & Vokasional,
Sekolah Menengah Islam Hidayah

PANITIA KOMPUTER, SMI HIDAYAH, JOHOR BAHRU

Tarikh : 05/01/2017

m/s11