Anda di halaman 1dari 6

Nabavka, isporuka, implementacija i odravanje sistema Jake Struje (JS)

1. OPIS {I}
Ovaj segment se odnosi na projektovanje, nabavku, isporuku, implementaciju i odravanje
sistema jake struje za potrebe ICT korisnika Crnogorskog Telekoma. U nastavku dokumenta je
dat generalni opis sistema/rjeenja dok e se detaljna tehnika specifikacija (predmjer i
predraun) formirati za svaki pojedinani projekat.

1.1. Sistemi jake struje (JS)


Sistemi jake struje (SJS) predstavljaju skup djelatnosti prenosa i distribucija elektrine energije.
Preciznije, to su elektrine instalacije i ureaji koji omoguavaju prenos elektrine energije, a
odnosi se na sve elektrine instalacije, ureaje i sisteme kojima je primarna funkcija proizvodnja
i distribucija elektrine energije.
1.1.1. Izrada elektroenergetskog srednjenaponskog SN privoda
Izrada elektroenergetskog srednjenaponskog (SN) privoda predstavlja skup aktivnosti na izradi,
povezivanju i testiranju privodne elektroenergetske kanalizacione infrastrukture za odreeni
objekat.
1.1.2. Izrada trafostanica (TS)
Izrada trafostanica (TS - srednjenaposki blok, transformator, niskonaponski blok) predstavlja
skup aktivnosti na izradi, povezivanju i testiranju kompletne trafostanice za napajanje odreenog
objekta.
1.1.3. Izrada elektroenergetskog niskonaponskog NN privoda
Izrada elektroenergetskog niskonaponskog (NN) privoda predstavlja skup aktivnosti na izradi,
povezivanju i testiranju privodne elektroenergetske kanalizacione infrastrukture za odreeni
objekat.
1.1.4. Dizel elektrini agregat (DEA)
Rezervno napajanje (preko DEA) treba da je koncipirano na nain da omogui normalno
funkcionisanje objekta u periodu kada nema napajanja iz distributivne mree. Tehniko reenje
treba da omoguava rad na DEA-u i njegovo dovoenje u beznaponsko stanje bez prekidanja
osnovnog napajanja potroaa, odnosno treba da je omogueno odgovarajuom preklopkom
birati reim rada.
1.1.5. Neprekidno napajanje (UPS - Uninterruptible Power Supply)
Neprekidno napajanje (preko UPS-a) treba da je koncipirano tako da omogui normalno
funkcionisanje potroaa u periodu kada nema napajanja iz distributivne mree i agregata.
Tehniko reenje treba da omoguava rad na UPS-u i njegovo dovoenje u beznaponsko stanje
bez prekidanja osnovnog napajanja potroaa, odnosno treba da je omogueno odgovarajuom
preklopkom birati reim rada.

1.1.6. Razvodni ormani i table


Izrada razvodnih ormana i tabli sa ugradnjom sklopne tehnike, povezivanjem i testiranjem.
Sadraji razvodnih ormana i tabla treba da budu dati na jednopolnim emama. Sve strujne
krugove u razvodnim ormanima i tablama treba da su oznaene u skladu sa jednopolnim
emama.
1.1.7. Nosai kablova
Izrada sistema kablovskih nosaa za vertikalni i horizontalni razvod kablova, komplet sa ovjesnim
priborom.
1.1.8. Vertikalni i horizontalni razvod instalacija
Izrada vertikalnog i horizontalnog razvoda instalacija predstavlja skup aktivnosti na izradi,
povezivanju i testiranju vertikalnog i horizontalnog razvoda kablova za odreeni objekat.
1.1.9. Instalacija prikljunica opte i posebne namjene
Horizontalni razvod za prikljunice opte i posebne namjene treba da se u blizini definisanog
mjesta zavrava sa odgovarajuom jednoznano oznaenom prikljunicom sa zatitnim
kontaktom. Sve prikljunice na strani potroaa trebaju biti izraene, izvedene i atestirane tako
da zadovoljavaju standard iz ove oblasti. Takoe, sve utinice treba da su vidljivo i trajno
obiljeene i na strani korisnika i na strani koncentracije (razvodni orman/tabla).
Prikljunice treba da budu izvedene na takav nain da one koje se napajaju sa distributivne
mree budu bijele/crne boje, prikljunice koje se napajaju preko agregata treba da budu zelene
boje, a prikljunice koje se napajaju preko UPS-a treba da budu crvene boje.
Druga strana koncentrisanih kablova treba da se zavrava u razvodnim ormarima/tablama
odgovarajue veliine.
1.1.10. Instalacija prikljuaka za tehnoloke potroae
Horizontalni razvodi za prikljuke tehnolokih potroaa treba da se zavravaju kod definisanog
mjesta potroaa, sa rezervom kabla od 2m. Instalacija prikljuaka za tehnoloke potroae
predstavlja skup aktivnosti na izradi, povezivanju i testiranju razvoda kablova za tehnoloke
potroae.
1.1.11. Instalacija osvetljenja i upravljanje rasvjetom
Instalacija razvoda za osvetljenje i upravljanje rasvjetom predstavlja skup aktivnosti na izradi,
povezivanju i testiranju razvoda kablova za osvetljenje, svetiljke i ureaje za upravljanje
rasvjetom. Rasvjeta u objektu treba da je u skladu sa namjenom prostora. Svjetiljke se biraju u
skladu sa namjenom prostorija i enterijerom. Opta rasvjeta treba da zadovoljava propise u
pogledu nivoa osvjetljenosti i ravnomjernosti. Horizontalni razvodi za osvetljenje i upravljanje
rasvjetom treba da se zavravaju kod definisanog mjesta svetiljke odnosno ureaja kojim se
upravlja osvetljenjem, sa rezervom kabla od 1m.
1.1.12. Instalacija protivpanine i evakuacione rasvjete
Instalacija razvoda za osvetljenje i upravljanje rasvjetom predstavlja skup aktivnosti na izradi,
povezivanju i testiranju razvoda kablova za protivpanine i evakuacione svetiljke. Svjetiljke za
protivpaninu i evakuacionu rasvjetu treba da omoguavaju jednostavnu evakuaciju ljudi iz
objekta u sluaju poara i treba da su autonomije minimum 1h. Horizontalni razvodi za

protivpanine i evakuacione rasvjete treba da se zavravaju kod definisanog mjesta svetiljke, sa


rezervom kabla od 1m.
1.1.13. Izjednaenje potencijala
Izjednaenje potencijala u objektu se vri povezivanjem metalnih djelova neelektrinih instalacija
i ostalih metalnih masa u objektu koje u sluaju kvara mogu doi pod napon, sa sistemom
uzemljenja objekta ime se onemoguava pojava opasnih napona dodira. Glavno izjednaenje
potencijala se izvodi povezivanjem stranih provodnih djelova na glavnu jednopotencijalnu
sabirnicu. Dopunsko izjednaenje potencijala se vri povezivanjem metalnih djelova
neelektrinih instalacija na lokalnu inu za izjednaenje potencijala.
1.1.14. Instalacija zatite od atmosferskog pranjenja
Izrada sistema gromobranske instalacije, koja se sastoji od hvataljke, odvoda i uzemljivaa,
predstavlja skup aktivnosti na izradi, povezivanju i testiranju sistema zatite od gromobranskog
pranjenja za odreeni objekat. U dodatne mjere zatite od uticaja atmosferskog pranjenja
spadaju: mjere za ograniavanje napona dodira i napona koraka, mjere za smanjenja
indukovanih prenapona atmosferskog porijekla na elektrinu opremu i sl.

2.

NIVOI I DEFINICIJE SERVISNIH GARANCIJA {I}

U ovom dijelu dokumenta su naelno opisani nivoi servisnih garancija koji se primjenjuju u
sluaju da specifikacija pojedinanog projekta ukljuuje i odravanje sistema. Servisne
garancije (SLA Service Level Agreement) e se precizno definisati za svaki pojedinani
projekat (ukoliko je zahtijevan). Nezavisno od SLA parametara, Ponua je duan da za svaki
pojedinani projekat obezbijedi garanciju na isporuenu opremu i izvedene radove.
Generalno, definiu se tri nivoa prioriteta problema i to kritian, ozbiljan i nizak. Prilikom prijave
kvara odreuje se nivo prioriteta, saglasno tehnikom nivou problema i/ili uticaju problema na
funkcionalnost sistema.
Nivoi problema se definiu prema sljedeim kriterijumima:
Nivo 1 kritian
Ovaj nivo definiu okolnosti koje dovode do neoperativnosti mree/sistema ili djelova
sistema, a koje imaju kritine posljedice po funkcionisanje sistema
Nivo 2 ozbiljan
Ovaj nivo definiu okolnosti koje dovode do djelimine neoperativnosti mree/sistema ili
nekih njenih djelova. Drugim rijeima, mrea/sistem se moe koristiti, ali neoperativnost
odreenih djelova predstavlja znaajan problem za korisnika. Ugroenost sistema je
velika, ali manja nego u sluaju Nivoa 1.
Nivo 3 nizak
Ovaj nivo definiu okolnosti koje postoje u redovnom operativnom radu mree/sistema.
Sistem je operativan, ali postoji identifikovan manji problem. Problem nema znaajan
uticaj na funkcionalnost sistema.
Servisne garancije definiu i kriterijum za ocjenjivanje kvaliteta izvrene usluge:

Vrijeme odziva

Vremenski interval koji poinje trenutkom prijema zahtjeva i


zavrava trenutkom u kome kvalifikovana osoba, sposobna da
prui zahtijevanu uslugu, kontaktira korisnika.

Vrijeme oporavka

Vremenski period u kojem se uspostavlja funkcionalnost sistema,


nakon prijave kvara/problema. Ukoliko je za oporavak sistema
neophodna usluga obezbjedjivanja rezervnih djelova, onda se
dozvoljava privremeno korienje adekvatnih djelova, ne nuno
identinih kao djelovi ija se zamjena zahtijeva. Vrijeme oporavka
ukljuuje interval Vremena odziva.

Vrijeme rjeavanja

Vremenski period u kome se uspostavlja stanje koje se moe


smatrati konanim rjeenjem kvara/problema u sistemu, nakon
prijave kvara/problema.

Detaljna vremena odziva, oporavka i rjeavanja e biti definisana u okviru pojedinanog


projekta koji e biti definisan projektnim ugovorom.

3.

OBAVEZE PONUAA ZA REALIZACIJU POJEDINANIH PROJEKATA

U cilju ostvarivanja partnerskog odnosa i nesmetane realizacije pojedinanih projekata,


potrebno je da ponua za svaki pojedinani projekat ispuni sljedee:
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.

Da na zahtjev Crnogorskog Telekoma uradi site survey, aktivno uestvuje u pravljenju


okvirne i/ili detaljne tehnike specifikacije i prezentovanju rjeenja krajnjem korisniku
Da izvri nabavku i isporuku ugovorenih sistema jake struje koji su obuhvaeni ovim
dokumentom, kao i sistema koji nijesu navedeni u opisu u ovom dokumentu, a koje po vrsti i
obimu spadaju u sisteme jake struje, sve u skladu sa detaljnom specifikacijom po
pojedinanom projektu.
Da obezbijedi garanciju za isporuenu opremu i izvedene radove u skladu sa deklaracijom
proizvoaa odnosno zahtjevima Crnogorskog Telekoma za pojedinane projekte
Ukoliko je zahtijevano specifikacijom u okviru pojedinanog projekta, da obezbijedi
odravanje za isporuene sisteme (SLA)
Da angauje struno i tehniko osoblje za poslove koji su predvieni specifikacijom
pojedinanog projekta, sa odgovarajuim sertifikatima i licencama.
Ukoliko je zahtijevano specifikacijom pojedinanog projekta, da izradi projektnu
dokumentaciju odnosno dokumentaciju izvedenog stanja.
Svi sistemi jake struje specificirani pojedinacnim projektom moraju ispunjavati i biti izvedeni
u skladu sa svim standardima i preporukama iz te oblasti.
Za sve to nije navedeno, potrebno je potovati preporuke i propise Crnogorskog Telekoma,
te nacionalnu i meunarodnu regulativu iz ove oblasti.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Ponua je u obavezi da dostavi dokumentaciju za dolje navedene stavke:


4.1

Reference za radove i opremu koja je predmet ovog poziva i to: 5 referenci sa minimalnim
iznosom od po 50.000,00 (bez PDV-a) u prethodne tri godine, pri emu se za svaku od

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

prethodne tri godine mora dostaviti najmanje po jedna referenca. Za sve navedene reference
je potrebno dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu krajnjeg korisnika (investitora) ili potpisan i
ovjeren zapisnik i popuniti tabelu u Prilogu 1.1
Spisak zaposlenih sa strunom spremom, licencama koje posjeduju, specijalistikim
obukama i angaovanjem na znaajnijim projektima, kao i kopije njihovih radnih knjiica. Za
navedene licence je potrebno dostaviti dokaze i popuniti tabelu u Prilogu 1.2. Ponua je
duan da dostavi podatke za 5 zaposlenih od ega najmanje 2 zaposlena sa VSS.
Dokazi da je ponudja ovlaeni zastupnik za sve brendove na teritoriji Crne Gore navedene
u Prilogu 1.3. Dokaz je potrebno dostaviti pojedinano za svaki brend. Popuniti tabelu u
Prilogu1.3
Garancija za opremu svih ponuenih brendova, kao i za izvedene radove, pri emu garantni
rok ne moe biti krai od 12 mjeseci.
Ovjerena izjava kojom Ponudja potvruje da na sebe preuzima odgovornost po pitanju
ispunjenja servisnih garancija za ponudjene brendove na teritoriji Crne Gore.
Da dostavi spisak voznog parka koji predstavlja osnovno sredstvo (priloiti fotokopije
saobraajnih dozvola). Traene dokaze je potrebno dostaviti za 2 vozila.
Da dostavi dokaze za finansijski obrt na godinjem nivou, za period od zadnje tri godine.
Potrebno je da finansijska obrt za navedeni period za svaku godinu ponaosob iznosi
najmanje 500.000,00 (bez PDV-a)
Da dostavi dokaze da posjeduje licencu za projektovanje sistema jake struje
Da dostavi dokaze da posjeduje licencu za izvoenje radova na sistemima jake struje

PRILOG 1.1: Spisak referenci


Sistem
Referenca 1
Referenca 2
Referenca 3
Referenca 4
Referenca 5

2015

2014

2013

PRILOG 1.2: Spisak zaposlenih sa strunom spremom i kvalifikacaijama


Ime
prezime

i Pozicija u okviru Struna


firme
sprema

Licence
posjeduje

koje Znaajniji projekti na


kojima je radio

PRILOG 1.3: Spisak ponuenih brendova


Sistem
Izrada elektroenergetskog srednjenaponskog SN privoda
Izrada trafostanica (TS)
Izrada elektroenergetskog niskonaponskog NN privoda
Dizel elektrini agregat (DEA)
Neprekidno napajanje (UPS - Uninterruptible Power Supply)
Razvodni ormani i table
Nosai kablova
Vertikalni i horizontalni razvod instalacija
Instalacija prikljunica opte i posebne namjene
Instalacija prikljuaka za tehnoloke potroae
Instalacija osvetljenja i upravljanje rasvjetom
Instalacija protivpanine i evakuacione rasvjete
Izjednaenje potencijala
Instalacija zatite od atmosferskog pranjenja

Brand 1

Brand 2