Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK (Semakan 2017)

MINGGU/
TARIKH
1

TEMA / TAJUK
Tema : Sayangi
Keluarga
Unit 1

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar dan memberikan
respons

Tajuk :
Saya Sayang akan
Keluarga

2.1
Asas membaca dan
memahami

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.1.1 Mengajuk,dan menyebut;


(i)
nama abjad

EMK:

1.1.1 Mengajuk,dan menyebut;


(ii) bunyi abjad

KP:

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang


betul,intonasi yang sesuai,dan
memahami;
(i) perkataan

BCB
Strategi pdp:
KB

3.1
Asas menulis

3.1.1 Menulis secara mekanis


(i)
huruf

4.2
Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam
bahan sastera

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan


sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai;
(i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak

KBAT

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
2

TEMA / TAJUK
Tema : Sayangi
Keluarga

Unit 2

STANDARD KANDUNGAN
2.1
Asas membaca dan
memahami

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang
betul dan intonasi yang sesuai;
(i)
suku kata
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang
betul dan intonasi yang sesuai;
(ii)
perkataan

Tajuk :
Mari Sayang

3.1
Asas menulis

3.1.1 Menulis secara mekanis


(ii)
suku kata

4.1
Mengaplikasikan unsur
keindahan dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera

4.1.1 Bercerita secara spontan


dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai

5.1
Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks

5.1.1 Memahami,mengenal pasti,dan


menggunakan golongan kata mengikut
konteks
(i)
kata nama am

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni
KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual
BCB
Strategi pdp:
KB
KBAT

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
3

TEMA / TAJUK
Tema: Sayangi
Kelurga

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar dan memberikan
respons.

Unit 3

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mengajuk, dan menyebut
perkataan,frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi;
(ii) diftong dan vokal bergabung

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni
KP:

Tajuk: Balik ke
Kampung

2.1
Asas membaca dan
memahami.
3.1
Asas menulis.

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang


betul, itonansi yang sesuai, dan
memahami
(i)
perkataan
3.1.1 Menulis secara mekanis;
(ii) suku kata
.
Menulis secara mekanis;
(iii) perkataan

4.2
Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam
bahan sastera.

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan


sebutan yang betul dan intonansi yang
sesuai;
(i) lagu berdasarkan melodi
lagu kanak-kanak

5.1
Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks.

5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan


menggunakan golongan kata mengikut
konteks;
(ii) kata nama khas

Kontekstual
Verbal-linguistik
BCB
Strategi pdp:
KB

KBAT

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
4

TEMA / TAJUK
Tema 2 : HIDUP
HARMONI
Unit 4
Tajuk :
Kenali Jiran

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.1
Mendengar dan memberikan
respon.

1.1.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respon terhadap;
(i) soalan

EMK:

2.1
Asas membaca dan
memahami.

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang


betul, intonasi yang sesuai dan
memahami;
(i) perkataan dua suku kata dan tiga
suku kata

KP:

Nilai Murni

Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual

3.1
Asas menulis.

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(iv) frasa

4.2
Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam
bahan sastera.

4.2.1 Melafazkan pantun dengan

5.3
Memahami dan membina ayat
mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti


jenis ayat mengikut konteks;
(i) ayat penyata

intonasi yang betul;


(i)
pantun dua kerat

BCB
Strategi pdp:
KB
KBAT

CATATAN

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

Tema : 2
HIDUP HARMONI

1.1
Mendengar dan memberikan
respon

Unit 5
Tajuk :
Kawan-kawan
Wei Han

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mengajuk, dan menyebut
perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi;
(ii) diftong dan vokal berganding

2.1
Asas membaca dan
memahami

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang


betul, intonasi yang sesuai, dan
memahami
(ii) frasa

3.1
Asas menulis

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(v) ayat
.
4.2.1 Menghayati keindahan bahasa
(ii) pantun empat kerat dengan
sebutan dan intonasi yang sesuai

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:

KP:

BCB
Strategi pdp:
KB

4.2
Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam
bahan sastera
5.3
Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.

5.3.2
Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks
(i) ayat tunggal

KBAT

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
6

TEMA / TAJUK
Tema 2 :
Hidup Harmoni

STANDARD KANDUNGAN
2.1
Asas membaca dan
memahami.

Unit 6

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang
betul, intonasi yang sesuai dan
memaham;
(ii) memahami frasa

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:

KP:
Tajuk :
Taman Permainan

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang


betul, intonasi yang sesuai dan
memahami frasa.
(iii) ayat dalam perenggan.
3.2
Menulis perkataan, frasa, dan
ayat yang bermakna.

3.2.1 Membina dan menulis


(i ) perkataan.

4.2
Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam
bahan sastera.

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan


sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai;
(i)
lagu berdasarkan melodi
lagu kanak-kanak.

5.1
Memahami fungsi dan
menggunakan
golongan kata mengikut
konteks.

5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan


menggunakan golongan kata mengikut
konteks;
(i) kata nama am.

BCB
Strategi pdp:
KB
KBAT

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
7

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Tema 3 :
Badan Sihat dan
Bersih

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan

1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan


pesanan dengan sebutan dan intonasi
yang betul secara bertatasusila.

Unit 7

2. 2 Membaca, memahami,
dan menaakul bahan grafik
dan bukan grafik

2.2.1 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk mendapatkan;
(i) kosa kata umum

3.2 Menulis perkataan, frasa,


dan ayat yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis


(ii) Frasa

4.3 Menghasilkan bahan


sastera dengan
menyerapkan keindahan
dan kesantunan bahasa
serta mempersembahkannya
secara kreatif

4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal


dan mempersembahkan;
(i) pantun dua kerat

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan
golongan kata mengikut
konteks

5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan


menggunakan golongan kata mengikut
konteks;

Tajuk :
Sihat dan Gembira

(iv) penjodoh bilangan

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
8

TEMA / TAJUK
Tema 3
Badan Sihat dan
Bersih
Unit 8 :
Tajuk :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan

1.2.2 Menyampaikan maklumat


tersurat daripada bahan.

2. 2 Membaca, memahami,
dan menaakul bahan grafik
dan bukan grafik

2.2.1 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk mendapatkan;
(ii) idea tersurat

Sedap dan Sihat


3.2 Menulis perkataan, frasa,
dan ayat yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis


(iii) ayat

4.2 Menghayati keindahan


dan kesantunan bahasa
dalam bahan sastera

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan


sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai;
(i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan
golongan kata mengikut
konteks

5.1.2 Memahami, mengenal pasti, dan


menggunakan kata kerja mengikut
konteks;
(i) kata kerja transitif

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
9

TEMA / TAJUK
Tema 3 :
Badan Sihat dan
Bersih
Unit 9
Tajuk :

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan
memberikan respons

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.3 Mendengar, memahami, dan
memberikan respons terhadap;
(i) soalan dengan kata tanya

2.3 Membaca dan


mengapresiasi karya
sastera dan bukan sastera

2.3.1 Membaca bahan sastera dengan


sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai, serta mempersembahkannya
dengan penuh penghayatan;
(i) cerita

3.2 Menulis perkataan, frasa,


dan ayat yang bermakna

3.2.2 Membina dan menulis jawapan


pemahaman dengan berdasarkan
soalan;

Kebersihan dan
Kesihatan

(i)bertumpu
4.1 Mengaplikasikan unsur
keindahan dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera

4.1.1 Bercerita secara spontan dengan


sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan
kata mengikut konteks

5.2.1 Memahami, mengenal pasti, dan


menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
i) kata berimbuhan awalan

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
10

TEMA / TAJUK
Tema 4 :
Cermat dan
Selamat
Unit 10
Tajuk :

Berhati-hati Selalu

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan
memberikan respons

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.3 Mendengar, memahami, dan
memberikan respons terhadap;
(i) soalan dengan kata tanya

2.3 Membaca dan


mengapresiasi karya
sastera dan bukan sastera

3.2 Menulis perkataan, frasa,


dan ayat yang bermakna
4.1 Mengaplikasikan unsur
keindahan dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera

2.3.1 Membaca bahan sastera


dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai, serta
mempersembahkannya dengan
penuh penghayatan;
(ii) pantun
3.2.3 Mencatat maklumat tentang
sesuatu perkara
4.1.1 Bercerita secara spontan
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan golongan kata 5.1.3 Memahami, mengenal pasti,
dan menggunakan kata adjektif
mengikut konteks
mengikut konteks;
(i) sifatan/keadaan

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
11

TEMA / TAJUK
Tema 4
Cermat dan
Selamat

Unit 11

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan
memberikan respons

2.3 Membaca dan


mengapresiasi karya
sastera dan bukan sastera

Selamat Sentiasa

TEMA / TAJUK

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

PENGISIAN

CATATAN

1.1.3 Mendengar, memahami, dan


memberikan respons terhadap;
(ii) suruhan

Tajuk :

MINGGU/

STANDARD PEMBELAJARAN

2.3.2 Membaca bahan bukan sastera


dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai, serta
mempersembahkannya dengan penuh
penghayatan;
(i) label

3.2 Menulis perkataan, frasa,


dan ayat yang bermakna

3.2.4 Menulis sesuatu yang


diimlakkan;
(i) perkataan

4.2 Menghayati keindahan


dan kesantunan bahasa
dalam bahan sastera

4.2.1 Menghayati keindahan bahasa;


(ii) pantun empat kerat dengan
sebutan dan intonasi yang sesuai

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan
golongan kata mengikut
konteks

5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan


menggunakan kata adjektif mengikut
konteks;
(ii) warna

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH
12

KURIKULUM
Tema 4 :
Cermat dan
Selamat
Unit 12

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan

1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan


pesanan dengan sebutan dan intonasi
yang betul secara bertatasusila.

2.1 Asas membaca dan


memahami

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang


betul, intonasi yang sesuai, dan
memahami;
(ii) frasa

3.2 Menulis perkataan, frasa,


dan ayat yang bermakna

3.2.4 Menulis sesuatu yang


diimlakkan;
(ii) frasa

4.2 Menghayati keindahan


dan kesantunan bahasa
dalam bahan sastera

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan


sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai;
(i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan
golongan kata mengikut
konteks

5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan


menggunakan golongan kata mengikut
konteks;

Tajuk :
Jadikan Teladan

Bacaan Luas

(iii) kata ganti nama diri pertama dan


kedua

MINGGU/
TARIKH
16

TEMA / TAJUK

Tema 5: Seni
Budaya Kita
Unit 13 :
Meriahnya
Perayaan

STANDARD KANDUNGAN

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan
2.1 Asas membaca dan
memahami
3.3 Menghasilkan penulisan

Tajuk:

4.3 Menghasilkan bahan


sastera dengan
menyerapkan keindahan
dan kesantunan bahasa
serta mempersembahkannya
secara kreatif
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan
golongan kata mengikut
konteks

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.2 Menyampaikan maklumat


tersurat daripada bahan.
2.1.1 Membaca dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang
sesuai;
(ii) perkataan
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif
dan bukan naratif secara;
i) terkawal
4.3.1 Mencipta pantun secara
terkawal dan mempersembahkan;
i) pantun dua kerat
5.1.4 Memahami, mengenal pasti,
dan menggunakan kata tugas
mengikut konteks;
i) kata hubung gabungan

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:

KP:

BCB
Strategi pdp:
KBAT
Peta
Peta

CATAT
AN

MINGGU/
TARIKH
17

TEMA / TAJUK

Tema 5: Seni
Budaya Kita
Unit 14 :
Kesenian Kita

Tajuk:

STANDARD KANDUNGAN

1.1 Mendengar dan


memberikan respons
2.1 Asas membaca dan
memahami
3.3 Menghasilkan penulisan
4.2 Menghayati keindahan
dan kesantunan bahasa
dalam bahan sastera
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan
golongan kata mengikut
konteks

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.1.3 Mendengar, memahami, dan


memberikan respons terhadap;
i) soalan dengan kata tanya

EMK:

2.1.1 Membaca dengan sebutan


yang betul dan intonasi yang
sesuai;
iii) ayat

KP:

3.3.2 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan daripada aspek;
i) ejaan
4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
sebutan yang betul dan intonasi
yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak
5.1.3 Memahami, mengenal pasti,
dan menggunakan kata adjektif
mengikut konteks;
iii) bentuk

BCB

Strategi pdp:

KBAT
Peta
Peta

CATAT
AN

MINGGU/
TARIKH
18

TEMA / TAJUK

Tema 5: Seni
Budaya Kita
Unit 15 :
Wah, Cantiknya!

STANDARD KANDUNGAN

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan

1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan


pesanan dengan sebutan dan
intonasi yang betul
secara bertatasusila.

2.1 Asas membaca dan


memahami

2.1.2 Membaca dengan sebutan


yang betul, intonasi yang sesuai,
dan memahami;
i) perkataan

3.3 Menghasilkan penulisan

Tajuk:

STANDARD PEMBELAJARAN

4.3 Menghasilkan bahan


sastera dengan
menyerapkan keindahan
dan kesantunan bahasa
serta mempersembahkannya
secara kreatif
5.3 Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.

3.3.2 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan daripada aspek;
i) ejaan
4.3.1 Mencipta pantun secara
terkawal dan mempersembahkan;
i) pantun dua kerat
5.3.2 Memahami, mengenal pasti,
dan menggunakan bentuk ayat
mengikut konteks.
i) ayat tunggal

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:

KP:

BCB

Strategi pdp:

KBAT
Peta
Peta

CATAT
AN

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

19

Tema 6: Malaysia

Oh Malaysia
Unit 16
Pameran Kartun
Malaysia

Tajuk:

STANDARD KANDUNGAN

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan
2.1 Asas membaca dan
memahami
3.3 Menghasilkan penulisan

4.3 Menghayati keindahan


dan kesantunan bahasa
dalam bahan sastera.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.2 Menyampaikan maklumat


tersurat daripada bahan.
2.1.1 Membaca dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang
sesuai;
(ii) perkataan

EMK:

KP:

3.2.Membina dan
menulis
( iii) ayat

BCB

4.2.2 Menghayati keindahan

Strategi pdp:

bahasa;
i) pantun dua kerat dengan sebutan
dan intonasi yang sesuai

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan
golongan kata mengikut
konteks

PENGISIAN
KURIKULUM

5.1.4 Memahami, mengenal


pasti, dan menggunakan kata
tugas mengikut konteks;
(ii) kata sendi nama

KBAT
Peta
Peta

CATAT
AN

MINGGU/
TARIKH
20

TEMA / TAJUK

Tema 6: Malaysia

STANDARD KANDUNGAN

1.1.3 Mendengar, memahami, dan


memberikan respons terhadap;
i) soalan dengan kata tanya

EMK:

2.1 Asas membaca dan


memahami

2.1.2 Membaca dengan sebutan


yang betul dan intonasi yang
sesuai;
iii) ayat dalam perenggan

KP:

Bendera
Malaysia
3.2 Menulis perkataan, frasa,
dan ayat yang bermakna
Tajuk:

PENGISIAN
KURIKULUM

1.1 Mendengar dan


memberikan respons

Oh Malaysia
Unit 17

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghayati keindahan


dan kesantunan bahasa
dalam bahan sastera

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan
golongan kata mengikut
konteks

3.2.2 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan daripada aspek;
i) ejaan
4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
sebutan yang betul dan intonasi
yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak
5.1.4 Memahami, mengenal
pasti, dan menggunakan kata
tugas mengikut konteks
iii) kata arah

BCB

Strategi pdp:

KBAT
Peta
Peta

CATAT
AN

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

21

PENGISIAN
KURIKULUM

CATAT
AN

EMK:
Tema 6: Malaysia

Oh Malaysia

1.1 Mendengar dan


memberikan respons

1.1.3 Mendengar, memahami dan


memberikan respon terhadap
(ii) suruhan

2.2 Membaca, memahami,


dan menaakul bahan grafik
dan bukan grafik

2.2.1 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk
mendapatkan;
i) kosa kata umum

KP:

Unit 18

BCB

Tajuk:

Negaraku
Istimewa

3.2.2
Mengedit dan memurnikan
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan
ayat
hasil
penulisan daripada aspek;
yang bermakna
ii) tanda baca

4.3 Menghasilkan bahan


sastera dengan
menyerapkan keindahan
dan kesantunan bahasa
serta mempersembahkannya
secara kreatif
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata mengikut konteks.

4.3.1 Mencipta pantun secara


terkawal dan mempersembahkan;
ii) pantun empat kerat

Strategi pdp:

KBAT
Peta
Peta

5.2.1 Memahami, mengenal pasti, dan menggunakan kata terbitan mengikut


konteks;
i) kata berimbuhan awalan

MINGGU/
TARIKH
22

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Tema 7 :
Hebatnya Sains
Teknologi dan
Inovasi

1.2
Bertutur untuk menyampaikan
maklumat dan idea bagi
pelbagai tujuan

1.2.1
Bertutur untuk menyampaikan
pesanan dengan sebutan dan intonasi
yang betul secara bertatasusila.

Unit 19 :

2.2
Membaca, memahami, dan
menaakul bahan grafik dan
bukan grafik

2.2.1 (ii)
Membaca, memahami, dan menaakul
bahan untuk mendapatkan;
ii) idea tersurat

3.2
Menulis perkataan, frasa, dan
ayat yang bermakna

3.2.3
Mencatat maklumat tentang sesuatu
perkara

Strategi pdp:

4.3
Menghasilkan bahan sastera
dengan menyerapkan
keindahan

4.3.1 (ii)
Mencipta pantun secara terkawal dan
mempersembahkan;
ii) pantun empat kerat

KBAT

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut
konteks

5.2.2 (i)
Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan kata majmuk mengikut
konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas

Mesra Plastik
Tajuk :

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:

KP:

BCB

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
23

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Tema 7 :
Hebatnya Sains
Teknologi dan
Inovasi

1.2
Bertutur untuk menyampaikan
maklumat dan idea bagi
pelbagai tujuan

1.2.2
Menyampaikan maklumat tersurat
daripada bahan.

Unit 20 :

2.3
Membaca dan mengapresiasi
karya sastera dan bukan
sastera

2.3.1 (i)
Membaca bahan sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi
yang sesuai, serta
mempersembahkannya dengan
penuh penghayatan;
i) cerita

Hebat dan Mudah


Tajuk :

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:

KP:

3.2
Menulis perkataan, frasa, dan
ayat yang bermakna

3.2.1 (iii)
Membina dan menulis
iii) ayat

4.2
Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam
bahan sastera

4.2.2 (i)
Menyanyikan lagu dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut
konteks

5.2.3 (i)
Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan kata ganda mengikut
konteks.
i) kata ganda penuh

BCB

Strategi pdp:

KBAT

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
24

TEMA / TAJUK
Tema 7 :
Hebatnya Sains
Teknologi dan
Inovasi
Unit 21 :

Berfaedah dan
Kreatif
Tajuk :

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar dan memberikan
respons

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.3 (i)
Mendengar, memahami, dan
memberikan respons terhadap;
i) soalan dengan kata tanya

2.1
Asas membaca dan
memahami

2.1.1 (iii)
Membaca dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai;
iii) ayat

3.3
Menghasilkan penulisan

3.3.1 (i)
Menghasilkan penulisan naratif dan
bukan naratif secara;
i) terkawal

4.1
Mengaplikasikan unsur
keindahan dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera

4.1.1
Bercerita secara spontan dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai

5.3
Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.

5.3.1 (i)
Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:

KP:

BCB

Strategi pdp:

KBAT

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
25

TEMA / TAJUK
Tema 8 :
Cintai Alam
Unit 22 :
Indahnya Alam
Tajuk :

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar dan memberikan
respons
2.3
Membaca dan mengapresiasi
karya sastera dan bukan
sastera

3.2
Menulis perkataan, frasa, dan
ayat yang bermakna
4.1
Mengaplikasikan unsur
keindahan dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera
5.3
Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.3 (ii)
Mendengar, memahami, dan
memberikan respons terhadap;
i) soalan dengan kata tanya
2.3.2 (i)
Membaca bahan bukan sastera
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai, serta
mempersembahkannya dengan penuh
penghayatan;
i) label
3.2.4 (ii)
Menulis sesuatu yang diimlakkan;
ii) frasa
4.1.1
Bercerita secara spontan dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai
5.3.2 (ii)
Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
ii) ayat majmuk

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:

KP:

BCB

Strategi pdp:

KBAT

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
26

TEMA / TAJUK
Tema 8 :
Cintai Alam
Unit 23 :

Dekati Alam
Tajuk :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2
Bertutur untuk menyampaikan
maklumat dan idea bagi
pelbagai tujuan

1.2.1
Bertutur untuk menyampaikan
pesanan dengan sebutan dan intonasi
yang betul secara bertatasusila.

2.1
Asas membaca dan
memahami

2.1.2 (iii)
Membaca dengan sebutan yang betul,
intonasi yang sesuai, dan memahami;
(iii) ayat dalam perenggan

3.2
Menulis perkataan, frasa, dan
ayat yang bermakna

3.2.1 (iii)
Membina dan menulis
iii)
ayat

4.2
Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam
bahan sastera

4.2.2 (i)
Menyanyikan lagu dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak

5.3
Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.

5.3.2 (i)
Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:

KP:

BCB

Strategi pdp:

KBAT

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
27

TEMA / TAJUK
Tema 8 :
Cintai Alam
Unit 24 :

Selamatkan Alam
Tajuk :

Bacaan Luas

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2
Bertutur untuk menyampaikan
maklumat dan idea bagi
pelbagai tujuan

1.2.2
Menyampaikan maklumat tersurat
daripada bahan.

2.3
Membaca dan mengapresiasi
karya sastera dan bukan
sastera

2.3.1 (i)
Membaca bahan sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai, serta mempersembahkannya
dengan penuh penghayatan;
i) cerita

3.3
Menghasilkan penulisan

3.3.1 (i)
Menghasilkan penulisan naratif dan
bukan naratif secara;
i) terkawal

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:

KP:

BCB

Strategi pdp:

4.3
Menghasilkan bahan sastera
dengan menyerapkan
keindahan

4.3.1 (ii)
Mencipta pantun secara terkawal dan
mempersembahkan;
ii) pantun empat kerat

5.3
Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.

5.3.2 (ii)
Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
ii) ayat majmuk

KBAT

CATATAN