Anda di halaman 1dari 6

Kennisportfolio P2

Bedrijfseconomie
Model/Theorie

Auteur: A.W.W. Heezen


Vakgebied: bedrijfseconomie
Beschrijving: kengetallen

Rentabiliteit = hiermee kun je zien hoeveel de winst bedraag t.o.v. de


omzet.
o Brutowinstmarge = EBIT / omzet (excl.BTW)
o RTV = EBIT / gemiddelde totale vermogen
o KVV = rentekosten / gemiddelde vreemd vermogen
o REV = winst na belasting / gemiddelde eigen vermogen
o REVvb =
RTV + (RTV KVV) x VV/EV
o REVnb =
1-f x (RTV + (RTV KVV) x VV/EV)

Liquiditeit = in staat tot betalen verplichtingen op korte termijn.


o
o
o
o

Current ratio = VLA / VVK


Quick ratio = (VLA voorraden) / VVK
Liquiditeitsoverzicht
Werkkapitaal

Solvabiliteit = in staat aflossen schulden bij liquidatie.

o Solvabiliteitspercentage = EV / TV * 100%
o Debt ratio = VV / TV * 100%
o OF: EV / VV * 100%
Relevantie/Te gebruiken voor: hiermee kun je het vermogen van het bedrijf
meten, je kunt zien hoe gezond het bedrijf is.

HRM
Model/Theorie

Auteur: Charles J. Fombrun

Vakgebied: HRM
Beschrijving: fombrun model

Instroom van medewerkers:


o Werving
o Selectie
o Introductie
o Aanstelling en bepaling arbeidsvoorwaarden
Doorstroom van medewerkers:
o Beloning
o Beoordeling
o Begeleiding
o Loopbaanplanning
o Opleiding en training
o Kennismanagement
Uitstroom van medewerkers:
o (Vervroegd) pensioen
o Aflopen tijdelijk contract
o Beindigen uitzendovereenkomst
o Outplacement
o Ontslag
o Exitgesprekken
Relevantie/Te gebruiken voor: via dit model kun je zien wat er allemaal
onder personeelsmanagement valt en dat dit van meerdere factoren
afhankelijk is.

Marketing
Model/Theorie

Auteur: DuPont
Vakgebied: marketing
Beschrijving: SWOT-analyse

Sterktes = sterktes die van het bedrijf bekend zijn, deze zijn niet gericht
op de toekomst.
Zwaktes = zwaktes die van het bedrijf bekend zijn, deze zijn ook niet
gericht op de toekomst.
Kansen = kansen waar het bedrijf de mogelijkheid toe heeft om op in te
spelen in de toekomst.
Bedreigingen = bedreigingen waar het bedrijf alert op moet zijn in de
toekomst

Relevantie/Te gebruiken voor: hierdoor krijg je een beter inzicht in de


situatie waar het bedrijf zich in bevindt. Je ziet het niet via het oog van de
organisatie maar vanuit het perspectief van de klant. Daarnaast kun je je
hiermee ook vergelijken met de concurrentie en daardoor kun je nieuwe
doelstellingen opstellen.

Model/Theorie

Auteur: Ansof
Vakgebied: marketing
Beschrijving: groeistrategien van Ansof

Marktpenetratie = een bestaand product in een bestaande markt


ontwikkelen
Productontwikkeling = een nieuw product in een bestaande markt
ontwikkelen
Marktontwikkeling = een bestaand product in een nieuwe markt
ontwikkelen
Diversificatie = een nieuw product in een nieuwe markt brengen

Relevantie/Te gebruiken voor: hiermee kun je een product in een bepaalde


markt analyseren en kijken hoe het product gaat groeien in een bepaalde
markt.

Management Inleiding II
Model/Theorie

Auteur: McKinsey
Vakgebied: Management
Beschrijving: 7S-model
Relevantie/Te gebruiken voor: Om inzicht te krijgen in de verschillende
aspecten van een organisatie. Hieronder staan alle sen beschreven:
o

Structuur: de opbouw van de organisatie in functies, afdelingen en


communicatiestromen ofwel de vormgeving en de werking van de
organisatie (organigram).

Systemen: het geheel van formele en informele procedures en


werkinstructies die een bepaald resultaat moeten opleveren
(informatie- en communicatiestromen).

Stijl van management: gedragspatronen voor de topmanagers in de


organisatie. Invloed op de cultuur van de organisatie.

Personeel (staf): aandacht voor de totale human resources binnen


de organisatie.

Sleutelvaardigheden: een unieke combinatie van kennis,


vaardigheden, structuren, technologien en processen in de
organisatie die het mogelijk maken om producten of diensten te
leveren die geen enkele andere onderneming kan produceren.

Strategie: plan waarin staat aangegeven wat een organisatie wil


doen om haar doelstellingen te realiseren (missie, visie,
doelstellingen en strategie).

Gemeenschappelijke waarden: een patroon van denken en doen van


mensen, gebaseerd op overtuigingen wat goed en wat fout is (uimodel).

Overeenkomsten- & Rechtspersonenrecht


Model/Theorie

Auteur: Van Zeijl


Vakgebied: overeenkomsten- & rechtspersonenrecht
Beschrijving: ondernemingsvormen

Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid


o Eenmanszaak
o Maatschap
o Vennootschap onder firma
o Commanditaire vennootschap
Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid
o Besloten vennootschap
o Naamloze vennootschap
o Vereniging
o Stichting
o Coperatie

Relevantie/Te gebruiken voor: hierdoor leer je de verschillende


ondernemingsvormen te herkennen en hierdoor ontdek je de voordelen en
nadelen van een bepaalde ondernemingsvorm.