Anda di halaman 1dari 2

2017

1. ren
2. yuan
3. que
4. shi
5. wei
6. lie
7. xian
8. fen
9. zhi
10. lang
11. lin
12. bing

1. han
2. jin
3. nuan
4. ji
5. dong
6. bei
7. chong
8. nong
9. guan
10.
zhao
11.
cheng
12.
yan

1. sheng
2. ji
3. fu
4. jing
5. tan
6. zan
7. rao
8. mao
9. ge
10.
hu
11.
zhuo
12.
zhe

1. mao
2. tai
3. he
4. yue
5. tu
6. mi
7. ku
8. zi
9. cha
10.
ban
11.
jian
12.
di

1. shu
2. fan
3. qin
4. ben
5. jun
6. shan
7. ying
8. bai
9. pen
10. huan
11. mi
12. yan

1. gu
2. ju
3. mei
4. ran
5. mo
6. miao
7. jian
8. zai
9. jian
10.
xia
11.
zhuang
12.
xing

1. bi
2. nai
3. niu
4. fu
5. si
6. cong
7. pai
8. jie
9. fei
10.
mu
11.
ai

1. fan
2. liang
3. chu
4. fang
5. du
6. ying
7. tu
8. yun
9. xu
10.
you
11.
yi
12.
tou

10

11

12

1. dai
2. ba
3. yu
4. bin
5. kuan
6. shi
7. dun
8. shou
9. han
10. qi
11. shi
12. feng

1. fan
2. xun
3. zui
4. jing
5. wei
6. zhi
7. you
8. se
9. gui
10.
chao
11.
biao
12.
yi

1. gou
2. xun
3. ze
4. guang
5. jie
6. jing
7. mu
8. xi
9. zhi
10.
yu
11.
mo
12.
jiao

13

14

15

1. fei
2. zhen
3. guan
4. fu
5. chuan
6. xuan
7. zhuan
8. chao
9. yi
10.
zhuang

16

2017

1. xun
2. suan
3. pi
4. ju
5. suo
6. quan
7. zhi
8. dao
9. xiang
10. zeng
11. qi
12. yao
17
1. ou
2. qi
3. zeng
4. gang
5. you
6. que
7. ting
8. dan
9. gong
10. bian

11. kuo
12. ya
21

1. juan
2. qun
3. guo
4. shang
5. qian
6. zhong
7. chui
8. ji
9. yan
10.
po
11.
she

1.
2.
3.
4.
5.
6.

18

19

1. han
2. huo
3. feng
4. bi
5. cheng
6. shu
7. tan
8. ji
9. wu
10.
ceng
11.
si
12.
xiong
20

22

23

24

25

26

27

28

la
tuo
he
mo
zhi
wei

1. yang
2. teng
3. zu
4. qian
5. ji
6. dang
7. hui
8. zhou
9. lu
10.
pai
11.
zheng
12.
xu