Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [RPH]

Sekolah
Tingkatan/Kelas
Waktu
Hasil Pembelajaran
Pengetahuan Lepas
Murid
Kemahiran Sainstifik
dan
kemahiran Berfikir
Sikap Sainstifik
/Nilai Murni /Nilai
Patriotisme
Sumber Pengajaran
dan Pembelajaran

Pendekatan
Pengajaran

Tarikh
Saiz Kelas
Tempoh (minit)

Rujukan

Alat

Bahan

Perkembangan
Pengajaran

Fasa 1
SET INDUKSI
PENGENALAN
(
Minit)

Fasa 2
PERKEMBANGAN
(Penerokaan)
(
Minit)

Fasa 3
PERKEMBANGAN
(Penerangan)
(
Minit)

Fasa 4
PERKEMBANGAN
(Aplikasi/Penelitian
)
(
Minit)

Fasa 5
PENUTUPAN
(Pentaksiran)
(
Minit)

Kandungan /
Konsep

Proses
Pengajaran
danPembelajaran
(Tindakan Guru
danAktiviti
Murid)

Jangkaan
Pemikiran
Murid

Catatan /
Nota

Nota : Template ini adalah sebagai panduan penyediaan Rancangan Pengajaran Harian [RPH]
/ Lesson plan. Ia boleh diubah mengikut kesesuaian.
Nama Ahli Kumpulan Lesson Study
Tarikh :________________________
Masa :_________________________
Mata Pelajaran :_______________________
Tajuk :______________________________
____________________________________

1)__________________________________
2) __________________________________
3) __________________________________
4) __________________________________
5) __________________________________
Nama guru yang mengajar
____________________________________

BORANG PEMERHATIAN
Refleksi :
1. Penjelasan hasil pembelajaran PdP dalam RPH
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Pemilihan aktiviti
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran dalam kalangan murid
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Pencapaian hasil pembelajaran PdP
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Penglibatan murid dalam PdP
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Adakah ciri-ciri berikut diperhatikan?(Sila tandakan dalam )
Penglibatan aktif
Pembelajaran berpusatkan murid

Perbincangan antara rakan


Pemupukan kemahiran berfikir

Komen:
7. Sejauh manakah soalan yang dikemukakan oleh guru mampu mencabar minda murid?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Sejauh manakah penyoalan guru dapat mengukur kefahaman murid?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Sejauh manakah aktiviti penutup dapat merumus dan memperkukuhkan PdP?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Secara Keseluruhan
10. Apakah kekuatan PdP?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. Apakah kelemahan PdP?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Apakah yang perlu diubahsuai / diperbaiki dalam RPH?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________
(
)
Tandatangan/Nama Guru/Pemerhati
Nota: Dapatan data ini akan digunakan sebagai panduan bahan perbincangan dalam sesi
refleksi kumpulan selepas pengajaran.
LAPORAN REFLEKSI LESSON STUDY

SEKOLAH :
TINGKATAN / KELAS:
MATA PELAJARAN :
TAJUK :
TARIKH :
ASPEK
1. Rancangan Mengajar

/Lesson Plan

2. Isi Kandungan /
Konten
3. Soalan-soalan yang
dikemukakan : Aras
dan kesesuaian
4. Keberkesanan Bahan
Bantu Mengajar

5. Penglibatan Pelajar

6. Respon / Jawapan
Pelajar
7. Teknik Pengajaran
dan Hasil
Pembelajaran Pelajar

KOMEN

CADANGAN UNTUK
MENAMBAHBAIK RPH

8. Lain-lain

Nama ahli kumpulan Lesson Study


1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

9.

5.

10.

Nama Pakar Rujuk / Knowledgeable Other:

Pencatat :