Anda di halaman 1dari 27

MINGGU

M1

STANDARD KANDUNGAN

Mendengar, mengenal dan


menyebut perkataan,
rangkai kata, istilah dan
ungkapan serta intonasi
ayat dalam pelbagai
ujaran.

1.1.1

Mendengar dan mengenal


sebutan perkataan dan
rangkai kata dalam pelbagai
ujaran dengan betul dan
tepat.

Kesihatan &
Kebersihan

2.1

Membaca secara
mekanis pelbagai bahan
prosa dan puisi.

2.1.1

Membaca secara mekanis


pengumuman, ikrar, iklan
dan promosi dengan sebutan
dan intonasi yang betul, nada
yang sesuai serta kepantasan
yang wajar.

Kebudayaan,
kesenian &
estetika

3.1

Menulis untuk
menerangkan makna kata
dan istilah; maksud
rangkai kata, ungkapan
dan ayat.

3.1.1

Menulis untuk menyatakan


makna kata dengan betul
mengikut konteks

Keselamatan

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.1

Memahami dan
mengapresiasi karya prosa
dengan memberikan respons
peribadi tentang sinopsis,
tema dan persoalan dengan
betul, rasional dan
penuh penghayatan.

Bahasa dan
kesusasteraan
Novel:
Sinopsis, watak
dan latar

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.1

Memahami dan
menggunakan kata nama am
dan kata nama khas yang
tunggal dan yang mengalami
pemajmukan dengan betul
mengikut konteks.

Perpaduan

1.2

Mendengar dan memahami


perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan dan ayat
dalam pelbagai ujaran.

1.2.1

Mendengar dan memahami


perkataan, rangkai kata,
istilah dan ungkapan dalam
pelbagai ujaran dengan betul
dan tepat mengikut konteks.

Sains, teknologi
& Inovasi

2.1

Membaca secara

2.1.2

Membaca secara mekanis

Bahasa dan

1- 5
Jan
2017

M2

TEMA / TAJUK
RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

8 12
Jan
2017

OBJEKTIF

EMK

BBM

kesusasteraan
RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN

mekanis pelbagai bahan


prosa dan puisi.

M3

3.2

Menulis untuk
mengemukakan
maklumat dan
pandangan tentang
sesuatu perkara.

3.2.1

Menulis untuk menyatakan


sesuatu situasi yang
dibaca, didengar dan
ditonton menggunakan ayat
yang betul, tepat dan
gramatis.

Jatidiri,
Patriotisme &
Kewarganegara
an

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.2

Memahami dan
mengapresiasi karya puisi
dengan memberikan respons
peribadi tentang bentuk,
huraian maksud dengan betul,
rasional dan penuh
penghayatan.

Bahasa dan
kesusasteraan
Novel:
Tema,
Persoalan, Nilai
& Pengajaran

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.2

Memahami dan
menggunakan kata adjektif
warna, bentuk, perasaan dan
waktu dengan betul mengikut
konteks.

Alam sekitar &


teknologi jihau

1.2

Mendengar dan memahami


perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan dan ayat
dalam pelbagai ujaran.

1.2.2

Mendengar dan memahami


ayat tunggal dan ayat majmuk
yang mudah dalam ujaran
dengan menyatakan maksud
yang betul, tepat dan jelas
mengikut konteks

Pertanian,
Penternakan &
Perikanan

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.1

Membaca untuk memahami


makna perkataan yang
terdapat dalam pelbagai
bahan menggunakan
glosari dan kamus dengan
betul dan tepat.

Pelancongan

3.3

Menulis untuk
melengkapkan maklumat
dalam pelbagai bahan.

3.3.1

Sukan dan
Menulis untuk
melengkapkan maklumat
rekreasi
diri dan ayat dalam pelbagai

15 19
Jan
2017

M4

pantun dengan sebutan dan


intonasi yang betul dan
nada yang sesuai.

22 26
Jan
2017

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

bahan dengan betul dan


tepat.
4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.3

Memahami dan
mengapresiasi karya sastera
dengan memberikan respons
peribadi dari aspek
pengulangan kata dan
singkatan kata dengan betul
dan penuh penghayatan.

Puisi moden

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.3

Memahami dan
menggunakan kata seru,
kata tanya, kata perintah,
kata pembenar dan kata
pangkal ayat dengan betul
mengikut konteks.

Kerjaya

1.3

Mendengar dan memahami


maklumat, fakta, idea dan
hujah dalam pelbagai
wacana dan memberikan
respons.

1.3.1

Mendengar dan memahami


maklumat, fakta dan idea
dalam pelbagai wacana
dengan memberikan respons
secara lisan dengan betul,
tepat dan bermakna.

Ekonomi,
keushawanan &
Kewangan

M5
M6

CUTI TAHUN BARU CINA


2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.2

3.4

Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

3.4.1

5-9
Feb
2017

(29 Jan 4 Feb 2017 )


Membaca untuk memahami Pendidikan
maklumat daripada arahan
dalam pelbagai bahan
dengan memberikan
respons yang betul dan
tepat.
Membina kerangka
penulisan dengan
menyenaraikan isi yang
sesuai secara terancang
dan kemas menggunakan
bahasa yang tepat.

Ala sekitar dan


Teknologi hijau

4.2

M7

Kebudayaan,
RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN

Memahami dan
menggunakan
perbandingan semacam,
peribahasa, kata-kata
hikmat, kiasan madah
pujangga, dan bahasa
berirama dalam
komunikasi dan
penulisan.

4.2.1

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.4

Memahami dan
Perindustrian
menggunakan kata kerja tak
transitif dengan betul
mengikut konteks.

1.3

Mendengar dan memahami


maklumat, fakta, idea dan
hujah dalam pelbagai
wacana dan memberikan
respons.

1.3.2

Mendengar dan memahami


maklumat, fakta dan idea
dalam pengumuman dan
ucapan dengan memberikan
respons yang betul, tepat dan
bermakna.

Integriti

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.3

Membaca untuk memahami


idea keseluruhan dalam
pelbagai bahan prosa
dengan betul dan tepat
secara luncuran dan
imbasan.

Integriti

3.4

Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

3.4.2

Menulis perenggan
pendahuluan dengan
membina ayat tema, ayat
rangsangan dan ayat
arahan secara terancang,
tertib dan kemas
menggunakan bahasa yang
tepat, indah dan menarik.

Perpaduan

4.3

Menghasilkan karya
fiksyen dan puisi secara

4.3.1

Menghasilkan karya fiksyen


dengan mengaplikasikan

Budaya dan
kesusasteraan:

12 16
Feb
2017

Memahami dan
menggunakan
perbandingan semacam
dalam komunikasi dan
penulisan dengan betul,
tepat dan mengikut
konteks.

kesenian dan
estetika

Puisi ModenTAHUNAN
RANCANGAN PELAJARAN

terancang.

M8

kerangka penulisan
sastera secara terancang
dan tertib menggunakan
idea yang kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.

5.2

Memahami dan
menggunakan kata ganda
dalam pelbagai ayat.

5.2.1

Memahami dan
menggunakan kata ganda
penuh, kata ganda penuh
berimbuhan dan kata ganda
majmuk dengan betul
mengikut konteks.

Keselamatan

1.4

Berbicara tentang sesuatu


perkara dalam pelbagai
situasi formal dan tidak
formal.

1.4.1

Kesihatan dan
kebersihan

2.3

Membaca untuk
memproses maklumat
daripada pelbagai bahan.

2.3.1

Berbual tentang kegiatan


harian serta hal-hal
persendirian menggunakan
sebutan
dan intonasi yang betul
secara santun.
Membaca untuk menyaring
dan mengenal pasti idea
utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

3.4

Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

3.4.3

Menulis perenggan isi dan


kesimpulan yang kemas
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang
tepat.

Jatiditi,
patriotism dan
kewarganegara
an

M9

4.3

4.3.2

26 Feb
2
Mac
2017

Menghasilkan karya
fiksyen dan puisi secara
terancang.

Menghasilkan syair secara


terancang dan tertib,
menggunakan idea yang
kreatif serta bahasa yang
indah dan menarik.

Bahasa dan
kesusasteraan:
Puisi tradisional
(Syair )

5.3

Memahami dan
menggunakan kata terbitan
dalam pelbagai ayat.

5.3.1

Memahami dan
menggunakan awalan dan
akhiran bagi kata nama
dengan betul mengikut
konteks.

Alam sekitar
dan teknologi
hijau

19 23
Feb
2017

Perpaduan

1.4

M10

1.4.2

2.4

Membaca secara
ekstensif pelbagai bahan
untuk mengukuhkan
kelancaran membaca,
meluaskan
perbendaharaan kata dan
ilmu pengetahuan.

2.4.1

Membaca secara ekstensif


pelbagai bahan fiksyen dan
bukan fiksyen untuk
meningkatkan penguasaan
kosa kata dan ungkapan
menarik dengan
pemahaman dan
penghayatan yang baik

Jatidiri,
ptriotisme dan
kewarganegara
an

3.4

Menulis untuk
menghasilkan prosa secara
terancang.

3.4.4

Menulis karangan
berdasarkan bahan
rangsangan dan cerita
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang tepat,
indah serta menarik.

Ekonomi,
keushawanan
dan kewangan

4.4

Mempersembahkan karya
prosa, puisi dan pelbagai
persembahan lain.

4.4.1

Mempersembahkan
pengacaraan menggunakan
sebutan, intonasi, nada,
gaya dan bahasa badan
yang sesuai melalui teknik
yang menarik dan
berkesan.

Perpaduan

5.4

Memahami dan
menggunakan frasa dalam
pelbagai ayat.

5.4.1

Memahami dan
menggunakan frasa nama
dengan betul mengikut
konteks.

Sejarah dan
warisan

1.4

Berbicara tentang sesuatu


perkara dalam pelbagai
situasi formal dan tidak
formal.

1.4.3

Menceritakan pengalaman diri Pelancongan


dan orang lain dalam pelbagai
situasi dengan sebutan dan
intonasi yang betul secara
santun.

5-9
Mac
2017

M11
12 16

Pertanian, TAHUNAN
RANCANGAN PELAJARAN

Berbicara tentang sesuatu


perkara dalam pelbagai
situasi formal dan tidak
formal.

Berbicara untuk memulakan


dan mengakhiri perbualan,
bertanya khabar, serta
menyatakan terima kasih dan
penghargaan secara
bertatasusila.

penternakan
dan perikanan

PENTAKSIRAN 1

( 12 17 Mac 2017
)
RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN

Mac
2017
M12
17 25
Mac
2017
M13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


( 17 25 Mac 2017 )
2.1

Membaca secara
mekanis pelbagai bahan
prosa dan puisi.

2.1.1

Membaca secara mekanis


pengumuman, ikrar, iklan dan
promosi dengan sebutan dan
intonasi yang betul, nada
yang sesuai serta kepantasan
yang wajar.

Kerjaya

3.5

Menulis untuk
meringkaskan dan
merumus pelbagai bahan
prosa

3.5.1

Menulis isi-isi penting untuk


menghasilkan ringkasan
dengan betul menggunakan
ayat yang gramatis.

Sejarah dan
warisan

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.1

Memahami dan
mengapresiasi karya prosa
dengan memberikan respons
peribadi tentang sinopsis,
tema dan persoalan dengan
betul, rasional dan
penuh penghayatan.

Bahasa dan
kesusasteraan

5.5

Memahami dan membina


pelbagai ayat.

5.5.1

Memahami dan membina ayat Sukan dan


berdasarkan pola ayat inti
rekreasi
dengan betul dan tepat
mengikut konteks.

1.5

Bersoal jawab tentang


sesuatu perkara dengan
menggunakan pelbagai
soalan dan
mengemukakan jawapan.

1.5.1

Mengemukakan soalan
bertumpu untuk mengetahui
pesanan, arahan, panduan
dan tunjuk cara dengan betul
tepat dan secara
bertatasusila.

26 - 30
Mac
2017

M14
26
April
2017

Kerjaya

2.2

M15
9 13
April
2017

Sains, teknologi
RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.1

Membaca untuk memahami


makna perkataan yang
terdapat dalam pelbagai
bahan menggunakan
glosari dan kamus dengan
betul dan tepat.

3.6

Menulis untuk mengolah


maklumat bagi
menghasilkan pelbagai
bentuk penulisan dan
grafik.

3.6.1

Menulis untuk mengolah


maklumat daripada bahan
grafik kepada bentuk prosa
bentuk puisi dan bentuk
ilustrasi dengan
menggunakan bahasa yang
betul dan tafsiran yang tepat.

Alam Sekitar
dan teknologi
hijau

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.2

Memahami dan
mengapresiasi karya puisi
dengan memberikan
respons
peribadi tentang bentuk,
huraian maksud dengan
betul, rasional dan penuh
penghayatan.

Bahasa dan
kesusasteraan:
Pantun

5.6

Menganalisis dan
membetulkan kesalahan
sesuatu ayat.

5.6.1

Menganalisis dan
membetulkan kesalahan ayat
mudah.

Perindustrian

1.5

Bersoal jawab tentang


sesuatu perkara dengan
menggunakan pelbagai
soalan dan
mengemukakan jawapan.

1.5.2

Memberikan jawapan yang


sesuai tentang sesuatu
perkara dengan betul, tepat
dan secara bertatasusila.

Integriti

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.3

Membaca untuk memahami


idea keseluruhan dalam
pelbagai bahan prosa
dengan betul dan tepat
secara luncuran dan
imbasan.

Sukan &
rekreasi

dan inovasi

3.6

M16

Perindustrian:
RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN

Menulis untuk mengolah


maklumat bagi
menghasilkan pelbagai
bentuk penulisan dan
grafik.

3.6.2

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.3

Memahami dan
Bahasa dan
mengapresiasi karya
kesusasteraan
sastera dengan
memberikan respons
peribadi dari aspek
pengulangan kata dan
singkatan kata dengan betul
dan
penuh penghayatan.

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.3

Memahami dan
menggunakan kata seru, kata
tanya, kata perintah, kata
pembenar dan kata pangkal
ayat dengan betul mengikut
konteks.

Pendidikan

1.5

Bersoal jawab tentang


sesuatu perkara dengan
menggunakan pelbagai
soalan dan
mengemukakan jawapan.

1.5.3

Bersoal jawab dalam


perbualan menggunakan
soalan bertumpu dan
mengemukakan jawapan
yang sesuai dan betul secara
bertatasusila.

Kerjaya

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.2

Membaca untuk memahami


maklumat daripada arahan
dalam pelbagai bahan
dengan memberikan
respons yang betul dan
tepat.

Pentadbiran
politik

16 20
April
2017

Menulis untuk mengolah


maklumat daripada bahan
grafik kepada perenggan dan
bahan prosa atau puisi
kepada bahan ilustrasi
menggunakan ayat yang
gramatis.

Industri Asas
Tani (Graf,
Carta pai dll )

M17

3.7

3.7.1

4.2

Memahami dan
menggunakan
perbandingan semacam,
peribahasa, kata-kata
hikmat, kiasan madah
pujangga, dan bahasa
berirama dalam
komunikasi dan
penulisan.

4.2.1

Memahami dan
menggunakan
perbandingan semacam
dalam komunikasi dan
penulisan dengan betul,
tepat dan mengikut
konteks.

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.4

Jati diri,
Memahami dan
menggunakan kata kerja tak patriotism dan
transitif dengan betul
kewarganegara
mengikut konteks.
an

1.6

Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dalam pelbagai situasi.

1.6.1

Sains, teknologi
dan teknologi
hijau

2.1

Membaca secara
mekanis pelbagai bahan
prosa dan puisi.

2.1.2

Menyampaikan isi dan fakta


tentang sesuatu perkara
dengan betul dan jelas
menggunakan ayat yang
gramatis.
Membaca secara mekanis
pantun dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
nada yang sesuai.

Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

3.4.3

Menulis perenggan isi dan


kesimpulan yang kemas
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang
tepat.

Alam sekitar &


teknologi hijau

23 27
April
2017

M18

PentadbiranTAHUNAN
RANCANGAN PELAJARAN

Mengedit dan memurnikan


pelbagai teks.

30
April
4 Mei
2017
3.4

Mengedit ejaan, tanda baca


dan kesalahan nahu yang
mudah dengan betul tanpa
mengubah maksud asal ayat.

dan politik

Kebudayaan,
kesenian dan
estetika

Ekonomi,
keushawanan
dan kewangan

1. Membaca
pantun
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
2. Mempersembahkan
pantun dengan nada
yang sesuai
1. Menyenaraikan isi
penting
2. Menulis perenggan
isi yang kemas
menggunakan ejaan
yang betul dan
bahasa yang tepat

Keusahawanan
Pendidikan
kewangan

Wang

Kelestarian
alam sekitar

Peta i-think
(peta buih)

4.2

5.1

Memahami dan
menggunakan
perbandingan semacam,
peribahasa, kata-kata
hikmat, kiasan madah
pujangga, dan bahasa
berirama dalam
komunikasi dan
penulisan.

4.2.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.1

Bahasa danTAHUNAN
1. Menyatakan
RANCANGAN PELAJARAN

Memahami dan
menggunakan
perbandingan semacam
dalam komunikasi dan
penulisan dengan betul,
tepat dan mengikut
konteks.

Memahami dan
menggunakan kata nama am
dan kata nama khas yang
tunggal dan yang mengalami
pemajmukan dengan betul
mengikut konteks.

kesusasteraan

2.

Alam sekitar
dan teknologi
hijau

1.

2.

3.

M19
7 11
Mei
2017

1.6

Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dalam pelbagai situasi.

1.6.2

Menyampaikan maklumat
dalam bentuk ucapan dan
pengumuman dengan betul,
tepat, jelas, intonasi yang
sesuai dan berkesan
menggunakan ayat yang
gramatis.

Sukan dan
rekreasi

1.

2.

perbezaan
perbandingan
semasa komunikasi
Menulis
perbandingan
semacam dengan
betul, tepat dan
mengikut konteks
Menyatakan kata
nama am dan kata
nama khas yang
tunggal
Menyatakan kata
nama am dan kata
nama khas yang
mengalami
pemajmukan
Menggunakan kata
nama am dan kata
nama khas yang
tunggal dan yang
mengalami
pemajmukan dengan
betul mengikut
konteks
Menyampaikan
maklumat dalam bentuk
ucapan dengan betul,
tepat, jelas, intonasi
yang sesuai dan
berkesan menggunakan
ayat yang gramatis.
Menyampaikan
maklumat dalam bentuk
pengumuman dengan
betul, tepat, jelas,
intonasi yang sesuai
dan berkesan
menggunakan ayat

bahasa

Radio

Kelestarian
alam sekitar

Gambar

Kelestarian
alam sekitar

Petikan
ucapan
Peta i-think

yang gramatis.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

M20

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.3

Membaca untuk memahami


idea keseluruhan dalam
pelbagai bahan prosa
dengan betul dan tepat
secara luncuran dan
imbasan.

Sejarah dan
warisan

3.1

Menulis untuk
menerangkan makna kata
dan istilah; maksud
rangkai kata, ungkapan
dan ayat.

3.1.1

Menulis untuk menyatakan


makna kata dengan betul
mengikut konteks

Sains, teknologi
dan inovasi

4.3

Menghasilkan karya
fiksyen dan puisi secara
terancang.

4.3.1

Menghasilkan karya fiksyen


dengan mengaplikasikan
kerangka penulisan
sastera secara terancang
dan tertib menggunakan
idea yang kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.

Bahasa dan
kesusasteraan

1. Membaca untuk
memahami idea
secara keseluruhan
2. Membaca untuk
memahami idea
dalam pelbagai
bahan prosa dengan
betul dan tepat
secara luncuran dan
imbasan.
1. Menulis untuk
menyatakan makna
kata dengan betul
2. Menulis untuk
menyatakan makna
kata mengikut
konteks
1. Menghasilkan karya
fiksyen dengan
mengaplikasikan
kerangka penulisan
sastera secara terancang dan
tertib
2.Menggunakan idea yang
kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.

INTENSIF 1
(14 18 Mei 2017)

M21

UJIAN SUMATIF PERTENGAHAN TAHUN


(21 - 25 Mei 2017)

M22

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(26 Mei 10 Jun 2017)

Patriotisme

Artikel

Sains dan
Teknologi

Flash kad
Gambar

Bahasa

Peta buih
Peta dakap

M23

5.1

18 22
Jun
2017

adjektif warna, bentuk,


perasaan dan waktu
dengan betul.
2. Menyatakan kata
adjektif warna, bentuk,
perasaan dan waktu
mengikut konteks.

Kelestarian
alam sekitar

Gambar

dan teknologi
hijau

Berbincang tentang sesuatu


perkara yang didengar atau
dilihat untuk bertukar-tukar
pandangan secara rasional
dengan ayat yang gramatis
dan bahasa yang santun
.

Pelancongan

1. Membincang tentang
sesuatu perkara yang
didengar atau dilihat
2. Bertukar-tukar
pandangan secara
rasional dengan ayat
yang gramatis dan
bahasa yang santun

Kelestarian
alam sekitar

Artikel
Radio

2.3.1

Membaca untuk menyaring


dan mengenal pasti idea
utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

Kesihatan &
kebersihan

1. Membaca untuk
menyaring
2. Mengenal pasti idea
utama dan idea
sampingan dengan
betul dan tepat.

Sains dan
teknologi

Artikel

Menulis untuk
mengemukakan
maklumat dan
pandangan tentang
sesuatu perkara.

3.2.1

Menulis untuk menyatakan


sesuatu situasi yang
dibaca, didengar dan
ditonton menggunakan ayat
yang betul, tepat dan
gramatis.

Pelancongan

1. Menulis untuk
menyatakan sesuatu
situasi yang dibaca,
didengar dan ditonton
2. menggunakan ayat
yang betul, tepat dan
gramatis.

Kelestarian
alam sekitar

Peta i-think
(peta buih)

Menghasilkan karya
fiksyen dan puisi secara
terancang.

4.3.2

Menghasilkan syair secara


terancang dan tertib,
menggunakan idea yang
kreatif serta bahasa yang
indah dan menarik.

Bahasa dan
kesusasteraan

1. Menghasilkan syair
secara terancang
dan tertib
2. Menghasilkan syair
menggunakan idea
yang kreatif serta
bahasa yang indah
dan menarik

Bahasa

Video
Kertas sebak

5.1.2

1.7

Berbincang dan berunding


tentang sesuatu perkara.

1.7.1

2.3

Membaca untuk
memproses maklumat
daripada pelbagai bahan.

3.2

4.3

11 15
Jun
2017

M24

Alam sekitarTAHUNAN
1. Menyatakan kata
RANCANGAN PELAJARAN

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

Memahami dan
menggunakan kata adjektif
warna, bentuk, perasaan
dan waktu dengan betul
mengikut konteks.

5.2

Memahami dan
menggunakan kata
ganda dalam pelbagai
ayat.

5.2.1

Sejarah danTAHUNAN
1. Menyatakan kata
RANCANGAN PELAJARAN

Memahami dan
menggunakan kata ganda
penuh, kata ganda penuh
berimbuhan dan kata ganda
majmuk dengan betul
mengikut konteks.

warisan

2.

1.7

2.4

M25

Berbincang dan berunding


tentang sesuatu perkara.

Membaca secara
ekstensif pelbagai bahan
untuk mengukuhkan
kelancaran membaca,
meluaskan
perbendaharaan kata dan
ilmu pengetahuan.

1.7.2

2.4.1

Berunding untuk
mendapatkan persetujuan
bagi sesuatu tawaran tentang
sesuatu perkara secara
rasional dengan ayat yang
gramatis dan bahasa yang
santun.

Ekonomi,
keushawanan
dan kewangan

Membaca secara ekstensif


pelbagai bahan fiksyen dan
bukan fiksyen untuk
meningkatkan penguasaan
kosa kata dan ungkapan
menarik dengan
pemahaman dan
penghayatan yang baik

Bahasa dan
kesusasteraan

1.

2.

1.

2.

ganda penuh, kata


ganda penuh
berimbuhan dan kata
ganda majmuk
dengan betul
mengikut konteks.
Menggunakan kata
ganda penuh, kata
ganda penuh
berimbuhan dan kata
ganda majmuk
dengan betul
mengikut konteks.
Berunding untuk
mendapatkan
persetujuan bagi
sesuatu tawaran
tentang sesuatu
perkara.
Berunding secara
rasional dengan ayat
yang gramatis dan
bahasa yang santun.
Membaca secara
ekstensif pelbagai
bahan fiksyen dan
bukan fiksyen.
Meningkatkan
penguasaan kosa
kata dan ungkapan
menarik dengan
pemahaman dan
penghayatan yang
baik.

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI


(23 Jun 1 Julai 2017)

Patriotisme

Gambar
Peta dakap

Pendidikan
kewangan

Gambar
Video

Bahasa
Nilai murni

Petikan
cerita
Artikel

M26

3.3

26
Julai
2017

4.4

M27
9 13
Julai

Menulis untuk
melengkapkan maklumat
dalam pelbagai bahan.

Mempersembahkan karya
prosa, puisi dan pelbagai
persembahan lain.

3.3.1

4.4.1

1. Menulis untuk
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

Kerjaya
Menulis untuk
melengkapkan maklumat
diri dan ayat dalam pelbagai
bahan dengan betul dan
tepat.

Mempersembahkan
pengacaraan menggunakan
sebutan, intonasi, nada,
gaya dan bahasa badan
yang sesuai melalui teknik
yang menarik dan
berkesan.

Kebudayaan,
kesenian dan
estetika

2.

1.

2.

5.3

Memahami dan
menggunakan kata
terbitan dalam pelbagai
ayat.

5.3.1

Memahami dan
menggunakan awalan dan
akhiran bagi kata nama
dengan betul mengikut
konteks.

Pertanian,
penternaan dan
perikanan

1.

1.8

Mengulas sesuatu perkara,


isu atau topik.

1.8.1

Menerangkan sesuatu
perkara dengan bernas dan
kritis secara jelas
menggunakan ayat yang
betul, tepat dan gramatis.

Sukan dan
rekreasi

1.

Membaca untuk menyaring


dan mengenal pasti idea
utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

Jati diri,
patriotisme dan
kewarganegara
an

2.3

Membaca untuk
memproses maklumat
daripada pelbagai bahan.

2.3.1

2.

1.

melengkapkan
maklumat diri.
Menulis ayat dalam
pelbagai bahan
dengan betul dan
tepat
Mempersembahkan
lakonan pengacaraan
menggunakan
sebutan, intonasi,
nada, gaya bahasa
badan yang sesuai.
Mempersembahkan
lakonan pengacaraan
melalui teknik yang
menarik dan
berkesan.
Menyatakan dan
menggunakan
awalan dan akhiran
bagi kata nama
dengan betul
mengikut konteks.
Menerangkan
sesuatu perkara
dengan bernas dan
kritis secara jelas.
Menerangkan
sesuatu perkara
dengan
menggunakan ayat
yang betul, tepat dan
gramatis
Membaca untuk
meyaring dan
mengenal pasti idea
utama dan idea

Kreativiti dan
Inovasi

Gambar
Tayangan
Slaid

Kreativiti dan
Inovasi

video

Keusahawanan

Peta Buih

Kelestarian
Alam Sekitar

Gambar
Video

Patriotisme

Video
Borang
QUACK

sampingan dengan
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

2017

M28
16 20
Julai
2017

Sains, teknologi
dan inovasi

3.4

Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

3.4.1

Membina kerangka
penulisan dengan
menyenaraikan isi yang
sesuai secara terancang
dan kemas menggunakan
bahasa yang tepat.

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.3

Memahami dan
Bahasa dan
mengapresiasi karya
kesusasteraan
sastera dengan
memberikan respons
peribadi dari aspek
pengulangan kata dan
singkatan kata dengan betul
dan penuh penghayatan.

5.4

Memahami dan
menggunakan frasa
dalam pelbagai ayat.

5.4.1

Memahami dan
menggunakan frasa nama
dengan betul mengikut
konteks.

Perindustrian

1.8

Mengulas sesuatu perkara,


isu atau topik.

1.8.2

Mengulas peristiwa mengikut


urutan secara jelas dan
bernas menggunakan ayat
yang gramatis.

Kebudayaan,
kesenian dan
estetika

2.4

Membaca secara
ekstensif pelbagai bahan
untuk mengukuhkan
kelancaran membaca,

2.4.1

Membaca secara ekstensif


pelbagai bahan fiksyen dan
bukan fiksyen untuk
meningkatkan penguasaan

Perpaduan

betul dan tepat


1. Membina kerangka
penulisan.
2. Menyenaraikan isi
yang sesuai secara
terancang dan kemas
menggunakan bahas
yang tepat.
1. Menyatakan karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi dari aspek
pengulangan kata
dan singkatan kata
dengan betul dan
penuh penghayatan.
2. Mengapresiasi
karya sastera dengan
memberikan respons
peribadi dari aspek
pengulangan kata
dan singkatan kata
dengan betul dan
penuh penghayatan.
1. Menyatakan dan
menggunakan frasa
nama dengan betul
mengikut konteks.

Sains dan
Teknologi

Kertas sebak
Pen Marker

Bahasa

Teks sastera

Sains dan
Teknologi

Lembaran
kerja

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

meluaskan
perbendaharaan kata dan
ilmu pengetahuan

M29
23 27
Julai
2017

kosa kata dan ungkapan


menarik dengan
pemahaman dan
penghayatan yang baik

3.4

Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

3.4.2

Menulis perenggan
pendahuluan dengan
membina ayat tema, ayat
rangsangan dan ayat
arahan secara terancang,
tertib dan kemas
menggunakan bahasa yang
tepat, indah dan menarik.

Pertanian,
penternakan
dan perikanan

4.3

Menghasilkan karya
fiksyen dan puisi secara
terancang.

4.3.1

Menghasilkan karya fiksyen


dengan mengaplikasikan
kerangka penulisan
sastera secara terancang
dan tertib menggunakan
idea yang kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.

Bahasa dan
kesusasteraan

5.5

Memahami dan membina


pelbagai ayat.

5.5.1

Memahami dan membina


ayat berdasarkan pola ayat
inti dengan betul dan tepat
mengikut konteks.

Kesihatan dan
kebersihan

1.1

Mendengar, mengenal dan


menyebut perkataan,
rangkai kata, istilah dan
ungkapan serta intonasi
ayat dalam pelbagai
ujaran.

1.1.1

Mendengar dan mengenal


sebutan perkataan dan
rangkai kata dalam pelbagai
ujaran dengan betul dan
tepat.

Sains, teknologi
dan inovasi

2.1

Membaca secara
mekanis pelbagai bahan
prosa dan puisi.

2.1.1

Membaca secara mekanis


pengumuman, ikrar, iklan
dan promosi dengan sebutan
dan intonasi yang betul, nada
yang sesuai serta kepantasan

Jati diri,
patriotisme dan
kewarganegara
an

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

yang wajar.

M30

3.1

Menulis untuk
menerangkan makna kata
dan istilah; maksud
rangkai kata, ungkapan
dan ayat.

3.1.1

Menulis untuk menyatakan


makna kata dengan betul
mengikut konteks

Ekonomi,
keushawanan
dan
pengurusan
kewangan

1.2

Mendengar dan memahami


perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan dan ayat
dalam pelbagai ujaran.

1.2.1

Mendengar dan memahami


perkataan, rangkai kata,
istilah dan ungkapan dalam
pelbagai ujaran dengan betul
dan tepat mengikut konteks.

Alam sekitar
dan teknologi
hijau

2.1

Membaca secara
mekanis pelbagai bahan
prosa dan puisi.

2.1.2

Membaca secara mekanis


pantun dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
nada yang sesuai.

Bahasa dan
kesusasteraan:
Pantu

3.2

Menulis untuk
mengemukakan
maklumat dan
pandangan tentang
sesuatu perkara.

3.2.1

Menulis untuk menyatakan


sesuatu situasi yang
dibaca, didengar dan
ditonton menggunakan ayat
yang betul, tepat dan
gramatis.

Sejarah dan
warisan

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.2

Memahami dan
Bahasa dan
mengapresiasi karya puisi
kesusasteraan
dengan memberikan respons
peribadi tentang bentuk,
huraian maksud dengan betul,
rasional dan penuh
penghayatan.

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.2

Memahami dan
menggunakan kata adjektif
warna, bentuk, perasaan dan
waktu dengan betul mengikut
konteks.

30 Julai
3
Ogos
2017

M31
6 10
Ogos

Pelancongan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

2017

M32

1.2

Mendengar dan memahami


perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan dan ayat
dalam pelbagai ujaran.

1.2.2

Mendengar dan memahami


ayat tunggal dan ayat majmuk
yang mudah dalam ujaran
dengan menyatakan maksud
yang betul, tepat dan jelas
mengikut konteks

Pendidikan

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.1

Membaca untuk memahami


makna perkataan yang
terdapat dalam pelbagai
bahan menggunakan
glosari dan kamus dengan
betul dan tepat.

Ekonomi,
keushawanan
dan kewangan

3.3

Menulis untuk
melengkapkan maklumat
dalam pelbagai bahan.

3.3.1

Menulis untuk
melengkapkan maklumat
diri dan ayat dalam pelbagai
bahan dengan betul dan
tepat.

Jati diri,
p`triotisme dan
kewarganegara
an

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.3

Memahami dan
mengapresiasi karya sastera
dengan memberikan respons
peribadi dari aspek
pengulangan kata dan
singkatan kata dengan betul
dan penuh penghayatan.

Bahasa dan
kesusasteraan

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.3

Memahami dan
menggunakan kata seru,
kata tanya, kata perintah,
kata pembenar dan kata
pangkal ayat dengan betul
mengikut konteks.

Integriti

1.3

Mendengar dan memahami


maklumat, fakta, idea dan

1.3.1

Mendengar dan memahami


maklumat, fakta dan idea

Sukan dan
rekreasi

13 17
Ogos
2017

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

hujah dalam pelbagai


wacana dan memberikan
respons.

M33

dalam pelbagai wacana


dengan memberikan respons
secara lisan dengan betul,
tepat dan bermakna.

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.2

Membaca untuk memahami


maklumat daripada arahan
dalam pelbagai bahan
dengan memberikan
respons yang betul dan
tepat.

Keselamatan

3.4

Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

3.4.1

Membina kerangka
penulisan dengan
menyenaraikan isi yang
sesuai secara terancang
dan kemas menggunakan
bahasa yang tepat.

Pelancongan

4.2

Memahami dan
menggunakan
perbandingan semacam,
peribahasa, kata-kata
hikmat, kiasan madah
pujangga, dan bahasa
berirama dalam
komunikasi dan
penulisan.

4.2.1

Memahami dan
menggunakan
perbandingan semacam
dalam komunikasi dan
penulisan dengan betul,
tepat dan mengikut
konteks.

Bahasa dan
kesusasteraan

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.4

keselamatan
Memahami dan
menggunakan kata kerja tak
transitif dengan betul
mengikut konteks.

1.3

Mendengar dan memahami


maklumat, fakta, idea dan
hujah dalam pelbagai
wacana dan memberikan
respons.

1.3.2

Mendengar dan memahami


maklumat, fakta dan idea
dalam pengumuman dan
ucapan dengan memberikan
respons yang betul, tepat dan
bermakna.

20 24
Ogos
2017

Kesihatab dan
kebersihan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

M34

(25 Ogos 2 Sept 2017)


M35

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.3

Membaca untuk memahami


idea keseluruhan dalam
pelbagai bahan prosa
dengan betul dan tepat
secara luncuran dan
imbasan.

Pelancongan

3.4

Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

3.4.2

Menulis perenggan
pendahuluan dengan
membina ayat tema, ayat
rangsangan dan ayat
arahan secara terancang,
tertib dan kemas
menggunakan bahasa yang
tepat, indah dan menarik.

Perpaduan

4.3

Menghasilkan karya
fiksyen dan puisi secara
terancang.

4.3.1

Menghasilkan karya fiksyen


dengan mengaplikasikan
kerangka penulisan
sastera secara terancang
dan tertib menggunakan
idea yang kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.

Kebudayaan,
kesenian dan
estetika

5.2

Memahami dan
menggunakan kata ganda
dalam pelbagai ayat.

5.2.1

Memahami dan
menggunakan kata ganda
penuh, kata ganda penuh
berimbuhan dan kata ganda
majmuk dengan betul
mengikut konteks.

Pendidikan

1.4

Berbicara tentang sesuatu


perkara dalam pelbagai
situasi formal dan tidak
formal.

1.4.1

Berbual tentang kegiatan


harian serta hal-hal
persendirian menggunakan
sebutan
dan intonasi yang betul

Pertanian,
penternakan
dan perikanan

37
Sept
2017

M36
10 14
Sept

2017

M37

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

secara santun.
Membaca untuk menyaring
dan mengenal pasti idea
utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

Sukan dan
rekreasi

2.3

Membaca untuk
memproses maklumat
daripada pelbagai bahan.

2.3.1

3.4

Menulis untuk
menghasilkan prosa
secara terancang.

3.4.3

Menulis perenggan isi dan


kesimpulan yang kemas
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang
tepat.

Pertanian,
penternakan
dan perikanan

4.3

Menghasilkan karya
fiksyen dan puisi secara
terancang.

4.3.2

Menghasilkan syair secara


terancang dan tertib,
menggunakan idea yang
kreatif serta bahasa yang
indah dan menarik.

Bahasa dan
kesusasteraan:
Syair

5.3

Memahami dan
menggunakan kata terbitan
dalam pelbagai ayat.

5.3.1

Memahami dan
menggunakan awalan dan
akhiran bagi kata nama
dengan betul mengikut
konteks.

Sejarah dan
warisan

1.4

Berbicara tentang sesuatu


perkara dalam pelbagai
situasi formal dan tidak
formal.

1.4.2

Berbicara untuk memulakan


dan mengakhiri perbualan,
bertanya khabar, serta
menyatakan terima kasih dan
penghargaan secara
bertatasusila.

Pentadbiran
politik

2.4

Membaca secara
ekstensif pelbagai bahan
untuk mengukuhkan
kelancaran membaca,
meluaskan
perbendaharaan kata dan
ilmu pengetahuan.

2.4.1

Membaca secara ekstensif


pelbagai bahan fiksyen dan
bukan fiksyen untuk
meningkatkan penguasaan
kosa kata dan ungkapan
menarik dengan
pemahaman dan
penghayatan yang baik

Kebudayaan,
kesenian dan
estetika

3.4

Menulis untuk
menghasilkan prosa secara
terancang.

3.4.4

Menulis karangan
berdasarkan bahan
rangsangan dan cerita

Jatidiri,
patriotism dan
kewarganegara

17 21
Sept
2017

an
RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN

menggunakan ejaan yang


betul dan bahasa yang tepat,
indah serta menarik.
M38

4.4

Mempersembahkan karya
prosa, puisi dan pelbagai
persembahan lain.

4.4.1

Mempersembahkan
pengacaraan menggunakan
sebutan, intonasi, nada,
gaya dan bahasa badan
yang sesuai melalui teknik
yang menarik dan
berkesan.

Kebudayaan,
kesenian dan
estetika

5.4

Memahami dan
menggunakan frasa dalam
pelbagai ayat.

5.4.1

Memahami dan
menggunakan frasa nama
dengan betul mengikut
konteks.

Keselamatan

1.4

Berbicara tentang sesuatu


perkara dalam pelbagai
situasi formal dan tidak
formal.

1.4.3

Menceritakan pengalaman diri Kesihata dan


dan orang lain dalam pelbagai kebersihan
situasi dengan sebutan dan
intonasi yang betul secara
santun.

2.1

Membaca secara
mekanis pelbagai bahan
prosa dan puisi.

2.1.1

Membaca secara mekanis


pengumuman, ikrar, iklan dan
promosi dengan sebutan dan
intonasi yang betul, nada
yang sesuai serta kepantasan
yang wajar.

Kerjaya

3.5

Menulis untuk
meringkaskan dan
merumus pelbagai bahan
prosa

3.5.1

Menulis isi-isi penting untuk


menghasilkan ringkasan
dengan betul menggunakan
ayat yang gramatis.

Pendidikan

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.1

Memahami dan
mengapresiasi karya prosa
dengan memberikan respons
peribadi tentang sinopsis,
tema dan persoalan dengan
betul, rasional dan
penuh penghayatan.

Bahasa dan
kesusasteraan

24 28
Sept
2016

M39
15
Okt
2017

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

M39

5.5

Memahami dan membina


pelbagai ayat.

5.5.1

Memahami dan membina ayat Jatidiri,


berdasarkan pola ayat inti
patriotism dan
dengan betul dan tepat
estetika
mengikut konteks.

1.5

Bersoal jawab tentang


sesuatu perkara dengan
menggunakan pelbagai
soalan dan
mengemukakan jawapan.

1.5.1

Mengemukakan soalan
bertumpu untuk mengetahui
pesanan, arahan, panduan
dan tunjuk cara dengan betul
tepat dan secara
bertatasusila.

Sejarah dan
warisan

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.1

Membaca untuk memahami


makna perkataan yang
terdapat dalam pelbagai
bahan menggunakan
glosari dan kamus dengan
betul dan tepat.

Ekonomi,
leushawanan
dan kewangan

3.6

Menulis untuk mengolah


maklumat bagi
menghasilkan pelbagai
bentuk penulisan dan
grafik.

3.6.1

Menulis untuk mengolah


maklumat daripada bahan
grafik kepada bentuk prosa
bentuk puisi dan bentuk
ilustrasi dengan
menggunakan bahasa yang
betul dan tafsiran yang tepat.

Kerjaya

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.2

Memahami dan
mengapresiasi karya puisi
dengan memberikan
respons
peribadi tentang bentuk,
huraian maksud dengan
betul, rasional dan penuh
penghayatan.

Budaya dan
kesusasteraan

8 12
Okt
2017

M40

Menganalisis dan
membetulkan kesalahan
sesuatu ayat.

5.6.1

Menganalisis dan
membetulkan kesalahan ayat
mudah.

1.5

Bersoal jawab tentang


sesuatu perkara dengan
menggunakan pelbagai
soalan dan
mengemukakan jawapan.

1.5.2

Memberikan jawapan yang


sesuai tentang sesuatu
perkara dengan betul, tepat
dan secara bertatasusila.

Keselamatan

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.3

Membaca untuk memahami


idea keseluruhan dalam
pelbagai bahan prosa
dengan betul dan tepat
secara luncuran dan
imbasan.

Kesihatan dan
kebersihan

3.6

Menulis untuk mengolah


maklumat bagi
menghasilkan pelbagai
bentuk penulisan dan
grafik.

3.6.2

Menulis untuk mengolah


maklumat daripada bahan
grafik kepada perenggan dan
bahan prosa atau puisi
kepada bahan ilustrasi
menggunakan ayat yang
gramatis.

Sains, teknologi
dan inovai

4.1

Memahami dan
mengapresiasi karya
sastera dengan
memberikan respons
peribadi

4.1.3

Kebudayaan,
Memahami dan
mengapresiasi karya
kesenian dan
sastera dengan
estetika
memberikan respons
peribadi dari aspek
pengulangan kata dan
singkatan kata dengan betul
dan penuh penghayatan.

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.3

Memahami dan
menggunakan kata seru, kata
tanya, kata perintah, kata
pembenar dan kata pangkal
ayat dengan betul mengikut

15 19
Okt
2017

M41
22 26
Okt

Perpaduan TAHUNAN
RANCANGAN PELAJARAN

5.6

Jatidiri,
patriotism dan
kewarganegara
an

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

2017

M42

konteks.
1.5

Bersoal jawab tentang


sesuatu perkara dengan
menggunakan pelbagai
soalan dan
mengemukakan jawapan.

1.5.3

Bersoal jawab dalam


perbualan menggunakan
soalan bertumpu dan
mengemukakan jawapan
yang sesuai dan betul secara
bertatasusila.

Alam sekitar
dan teknologi
hijau

2.2

Membaca untuk
memahami makna
perkataan, rangkai kata,
istilah, ungkapan, ayat,
maklumat dan maksud
keseluruhan daripada
pelbagai bahan.

2.2.2

Membaca untuk memahami


maklumat daripada arahan
dalam pelbagai bahan
dengan memberikan
respons yang betul dan
tepat.

Integriti

3.7

Mengedit dan memurnikan


pelbagai teks.

3.7.1

Mengedit ejaan, tanda baca


dan kesalahan nahu yang
mudah dengan betul tanpa
mengubah maksud asal ayat.

Ekonomi,
keushawanan
dan kewangan

4.2

Memahami dan
menggunakan
perbandingan semacam,
peribahasa, kata-kata
hikmat, kiasan madah
pujangga, dan bahasa
berirama dalam
komunikasi dan
penulisan.

4.2.1

Memahami dan
menggunakan
perbandingan semacam
dalam komunikasi dan
penulisan dengan betul,
tepat dan mengikut
konteks.

Bahasa dan
kesusasteraan

5.1

Memahami dan
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
golongan kata dalam
pelbagai ayat.

5.1.4

Memahami dan
Sukan dan
menggunakan kata kerja tak rekreasi
transitif dengan betul
mengikut konteks.

1.6

Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dalam pelbagai situasi.

1.6.1

Menyampaikan isi dan fakta


tentang sesuatu perkara
dengan betul dan jelas
menggunakan ayat yang
gramatis.

29 Okt
2
Nov
2017

Pentadbiran
politik

2.1

M43

Membaca secara
mekanis pelbagai bahan
prosa dan puisi.

2.1.2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

Membaca secara mekanis


pantun dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
nada yang sesuai.

Bahasa dan
kesuasteraan

INTENSIF 2
(5 9 Nov 2017)

M44

UJIAN SUMATIF AKHIR TAHUN


(12 16 Nov 2017)

M45

RUMUSAN PENTAKSIRAN KSSM TINGKATAN 1


(19 24 Nov 2017)

24 Nov
31
Dec
2017

CUTI AKHIR TAHUN


(24 Nov 31 Dec 2017)