Anda di halaman 1dari 5

KERTAS MAKLUMAN MESY KSPPD/09

JAWATANKUASA
PENGURUSAN
MAKLUMAT SEKOLAH
(JPMS)

Oleh:
Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)
Jabatan Pelajaran Johor

Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar


Pendidikan

Kementerian Pelajaran Malaysia

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)


Pengerusi

Pengetua/Guru Besar

Pengurus Maklumat (Naib Pengerusi)

Penolong Kanan Kurikulum/Pentadbiran

Penolong Pengurus Maklumat

Penyelia Petang

Setiausaha

Guru Data

Penolong Setiausaha

Ketua Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir

Ahli Jawatankuasa

Penolong Kanan HEM


Penolong Kanan Kokurikulum
*Wakil Jawatankuasa HEM
*Wakil Jawatankuasa Kokurikulum
*Wakil Jawatankuasa Kurikulum
*Wakil Jawatankuasa Kewangan

CATATAN: Jawatankuasa di atas sebagai panduan sahaja. Pihak sekolah boleh


memilih/menambah berdasarkan keperluan semasa.
Tanggungjawab Jawatankuasa Penurusan Maklumat Sekolah (JPMS)
1.

Akauntabiliti kepada Pegawai Pendidikan Daerah (PPD)

2.

Menyelaras aktiviti pengumpulan, penyemakan, pengemaskinian,


penentusahan dan penganalisisan data termasuk Buku Log SMPP/EMIS.

3.

Memastikan penyimpanan dan keselamatan data.

4.

Mematuhi tarikh aktiviti pengumpulan maklumat dilaksanakan mengikut jadual


yang telah ditetapkan.

5.

Memastikan data dan maklumat yang dihasilkan adalah berkualiti sahih dan
menepati masa.

6.

Menghasilkan laporan statistik dan maklumat pendidikan.

7.

Membekalkan data dan maklumat kepada PPD/PPB, Jabatan Pelajaran Negeri


(JPN) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

8.

Mewujudkan inventori perkakasan kemudahan komputer bagi pengurusan


maklumat

9.

Bertindak sebagai pengantara dalam rangkaian maklumat antara sekolah


dengan PPD, JPN dan KPM.

10.

Memastiakan staf yang bertukar keluar atau masuk mempunyai disket data
peribadi untuk digabungkan ke dalam pengkalan data EMIS sekolah.

Tugas Pengerusi
1.
2.
3.

Melantik Ahli Jawatankuasa JPMS


Mempengerusikan mesyuarat JPMS berdasarkan keperluan.
Melantik guru data sebagai setiausaha merangkap Pegawai Perhubungan

4.

Maklumat sekolah dengan PPD/PPB, JPN dan KPM.


Memantau pengurusan data di peringkat sekolah dilaksanakan mengikut prosedur

5.

yang ditetepkan.
Akauntabiliti kepada Pegawai Pendidikan Daerah (PPD).

Tugas Naib Pengerusi


1.
2.

Menjalankan tugas sebagai Pengurus Maklumat Sekolah.


Bertanggungjawabpenuh terhadap segala data dan maklumat yang dihasilkan

3.

pada peringkat sekolah


Menyelaras dan mengemaskini pengumpulan data dan maklumat yang daripada

4.

wakil-wakil jawatankuasa .
Memastikan tarikh aktiviti pengumpulan komputer disediakan bagi tujuan

5.

pengurusan data dan maklumat.


Memastikan tarikh aktiviti pengumpulan maklumat dilaksanakan mengikut jadual

6.

yang telah ditetepkan oleh PPD/PPB, JPN dan KPM.


Bertanggungjawab ke atas penyimpanan dan keselamatan data.

Tugas Setiausaha

1.

Menyediakan data dalam bemtuk soft copy (elektronik)serta bercetak setelah


melalui proses penyemakan dan penentusahan bagi menghasilkan data dan
maklumat yang berkualiti,sahih dan menepati masa .

2.

Bertindak sebagai Pegawai Perhubungan Maklumat Sekolah (pangatara) dalam


rangkaian maklumat pada peringkat sekolah antara PPD/PPB, JPN dan KPM.

3.

Menghasilkan laporan statistic dan maklumat pendidikan.

4.

Memastikan staf yang bertukar keluar diberikan 1 salinandisket data peribadi staf
berkaitan untuk diserahkan kepada sekolah baru dan memastikan staf yang baru
menyerahkan disket data peribadi untuk diimport dan digabungkan ke dalam
pengkalan data EMIS sekolah.

Tugas Wakil-wakil Jawatankuasa dan Ketua Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir.

1.

Mengurus,menyelaras dan membekalkan data dan maklumat di bawah kawalan


masing-masing kepada Pengurus Maklumat Sekolah.

2.

Bersama menjalankan analisis data untuk penggunaan sekolah, PPD/PPB,JPN


dan KPM.

3.

Mengemaskini dan menyemak data maklumat dalam bidang kawalan masingmasing secara berkala .

Beberapa aplikasi sistem berkomputer bagi tujuan pengumpulan data dan maklumat
yang telah dan akan dilaksanakan di peringkat sekolah.

Sistem Maklumat Pengurusan

URUSETIA
PPD
JPN
Unit Maklumat
Unit Maklumat

Pendidikan (SMPP/EMIS)
Sistem Salahlaku dan Disiplin Murid

Unit HEM

Bil

APLIKASI SISTEM

Unit HEM

3
4
5

(SSDM)
Sistem Maklumat Murid
Sistem Maklumat Pinjaman Buku Teks
Sistem Penyata Akaun Berkomputer

Unit HEM
Unit HEM
Unit Kewangan

Unit HEM
Unit HEM
Unit Kewangan

(PATSKOM)
Sistem Lantikan Pengawas

Unit Peperiksaan

Unit Peperiksaan

Peperiksaan
Sistem Pendaftaran Calon Peperiksaan

Unit Penilaian &

Unit Penilaian &

Peperiksaan

Peperiksaan

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH

PENGERUSI
Pengetua / Guru Besar
Ahli Jawatankuasa*
1.
Guru Penolong Kanan HEM
2.
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
PENGERUSI
3.
Ketua NAIB
Bidang/Ketua
Panitia
Guru
Penolong
Kanan
Kurikulum
/ Pentadbiran
4.
Penyelaras ICT (Sekolah Bestari)
5.
Setiausaha Peperiksaan
6.
Guru Disiplin
7.
Guru Perabot
PENOLONG
8.
Guru SPBT NAIB PENGERUSI
Penyelia Petang
9.
Guru Biasiswa
10.
Setiausaha Jadual Waktu
11.
Penyelaras
Tingkatan
PENOLONG
SETIAUSAHA
SETIAUSAHA
12. Ketua
Guru
Kaunsling
Pembantu
Guru
Tadbir
Data
/ Pembantu Tadbir