Anda di halaman 1dari 2

UNIT 6 : PENDIDIKAN INDUSTRI ( TINGKATAN 5)

BAHAGIAN A
[30 markah]
[Masa dicadangkan : 45 minit]

Lihat gambar rajah di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang manfaat
pendidikan industri kepada negara. Panjangnya huraian hendaklah antara 200
hingga 250 patah perkataan.

Manfaat Pendidikan Industri

Mengurangkan kadar
penggangguran rakyat
tempatan

Mengurangkan
kebergantungan terhadap
pekerja asing

Meningkatkan pembangunan
negara

SKEMA JAWAPAN KARANGAN BAHAGIAN A

Tugasan soalan

: manfaat pendidikan industri kepada negara

Cadangan Idea

:
i.
-

Mengurangkan
kadar
penggangguran
rakyat
tempatan
Mudah mendapat peluang pekerjaan kerana mahir dalam
bidang vokasional dan teknikal.
Dapat menceburi pelbagai bidang industri, pertanian dan
pembinaan.
ii.

Mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja


asing
Lebih ramai rakyat Malaysia yang berkemahiran dalam bidang
teknikal.
Elak pengambilan pekerja asing. Mengurangkan pengaliran
wang keluar negara.
iii.
Meningkatkan pembangunan negara
Peningkatan dalam bidang industri pengilangan, pertanian dan
pembinaan.
Tenaga kerja tempatan akan lebih bersungguh-sungguh
memajukan ekonomi negara.