Anda di halaman 1dari 2

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KUNINGAN

SMK MUHAMMADIYAH 2 KUNINGAN


Terakreditasi A (AMAT BAIK)

Jalan Raya Cigugur No.28 Telp.873475 Kuningan 45511


e-mail : smkm2.kng@gmail.com
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
Nomor : 001/KEP/III.4.AU.3/MN/2017
Tentang
BEBAN KERJA GURU
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Dengan Rahmat Alloh SWT
Kepala SMK Muhammadiyah 2 Kuningan,
Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat
Menimbang

Mengingat

Bahwa proses belajar mengajar merupakan

inti proses penyelenggaraan pendidikan pada

satuan pendidikan
Bahwa untuk menjamin kelancaran proses

belajar perlu ditetapkan pembagian tugas

mengajar dan tugas tambahan bagi guru


Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang

.
b

Sistem Pendidikan Nasional


Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990

.
c

tentang Pendidikan Menengah


Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005

.
d

tentang Standar Nasional Pendidikan


Permendiknas No 16 Tahun 2008 Tentang

.
d

Pengelolahan Sekolah
Keputusan Mendiknas

.
e

tentang kalender pendidikan


Permendiknas No 41 Tahun 2008 Tentang

.
f.

Standar Prosses Pendidikan


Permendiknas No 39 Tahun 2009 Tentang

RI

No

125/U/2002

Pemenuhan Beban guru dan pengawas satuan


Pendidikan
Memperhatika
n

: Kalender

Pendidikan

SMK

Muhammadiyah

Kuningan Tahun Pemelajaran 2016/2017

MEMUTUSKAN
Menetapkan

: BEBAN KERJA GURU TAHUN PEMELAJARAN

Pertama

2016/2017
: Beban Kerja Guru tahun pelajaran 2016/2017
meliputi

Tugas

muka/mengajar

guru
dan

Utama/kewajiban
Tugas

Tambahan

tatap
guru

Kedua

lainnya.
: Beban Kerja guru tersebut tertuang dalam daftar

ketiga

terlampir
: Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan
keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang

Keempat
Kelima

sesuai
: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan dibetulkan sebagaimana mestinya
: Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 08 Rabiul Akhir
1438 H
09 Januari 2017
M