Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN

MINGGU : 2

TARIKH: 1.8.2016 HINGGA 5.8.2016

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN: 4

TARIKH/
HARI
2.8.2016
(Selasa)

TAHUN
4M

MASA

BIDANG/
TAJUK/ TEMA
9.15AM- Modul 1:
10.10AM
Menggambar
Aktiviti : Capan
Tema : Alam

STANDARD
KANDUNGAN
1.1 PERSEPSI

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid dapat mengenal, memahami

Media :

ESTETIK Membuat

dan menyatakan bahasa seni

Alat

persepsi dan

visual yang ada pada gambar

berus lukisan,

menggunakan

teknik capan.

palet, berkas

bahasa seni visual

1.1.1 Unsur Seni

Bahan : kertas

Semula

yang ada pada karya

1.1.1.1 Jalinan - tampak

lukisan dan cat

Jadi / Bahan

gambar teknik capan.

1.1.1.2 Warna primer atau

air atau cat

Buatan

sekunder atau tertier

Manusia

1.1.1.3 Rupa - organik


1.1.2 Prinsip Rekaan

Tajuk : Flora

1.1.2.1 Kepelbagaian

dan Fauna

jalinan
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi
objek
1.2 APLIKASI SENI

Murid dapat mengaplikasikan

Mengaplikasikan

pengetahuan bahasa seni visual,

bahasa seni visual

media serta proses dan teknik

poster atau cat


tempera, sayursayuran
Bahan Bantu
Belajar :
Contoh-contoh
capan, lagu,
komputer,
pembesar suara
EMK :
Keusahawanan,
Kreativiti dan
Inovasi

dan media dalam

dalam penghasilan gambar teknik

penghasilan karya

capan.

gambar teknik capan.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan


jenis-jenis media seperti:
1.2.1.1 Alat - berus lukisan ,
palet, jari dan alatan
lain yang sesuai
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan
dan cat air cat poster
atau cat tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan

1.3 EKSPRESI
KREATIF Penzahiran
idea melalui pelbagai
sumber, kajian dan

media serta proses dan


teknik dalam penghasilan
karya
1.2.2.1 Teknik - capan

teknologi dalam
penghasilan gambar
teknik capan.

Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam
penghasilan gambar teknik capan
secara kreatif.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi

bahan secara kreatif.


1.3.2 Menggunakan bahasa seni
visual dalam penghasilan
karya gambar teknik capan.
1.4 APRESIASI SENI

1.3.3 Mengaplikasikan proses dan

Apresiasi terhadap

teknik yang sesuai dalam

karya sendiri dan

penghasilan karya gambar

rakan berpandukan

teknik capan.

bahasa seni visual,


sejarah seni dan

Murid dapat membuat apresiasi

budaya

terhadap karya sendiri dan rakan


dengan menumpukan pada aspek
bahasa seni visual.
1.4.1

Mempamerkan karya yang

1.4.2

dihasilkan.
Menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses

1.4.3

penghasilan karya.
Menghargai dan
menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan.

3.8.2016
(Rabu)

4K

10.40am Modul 1:
Menggambar
11.40am

1.1 PERSEPSI ESTETIK


Membuat persepsi

Murid dapat mengenal, memahami

Media :

dan menyatakan bahasa seni

Alat

dan menggunakan

visual yang ada pada gambar

gunting atau

Aktiviti : Mozek

bahasa seni visual

teknik mozek.

pembaris

Tema : Alam

yang ada pada karya

1.1.1 Unsur Seni

Bahan :

Semula

gambar teknik

Jadi / Bahan

mozek.

Buatan

1.1.1.1 Rupa - geometri


atau organik
1.1.1.2 Warna - primer
atau sekunder atau
tertier
1.1.1.3 Jalinan - tampak
dan sentuh

Manusia
Tajuk: Hidupan

1.1.2 Prinsip Rekaan

Laut

1.1.2.1 Kontra - warna


1.1.2.2 Kepelbagaian
Bahan

Kertas lukisan,
kertas warna,
gam
Bahan Bantu
Belajar :
Contoh-karya
mozek,
komputer,
pembesar suara

Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan bahasa seni visual,
1.2 APLIKASI SENI
Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
gambar teknik mozek

media serta proses dan teknik


dalam penghasilan gambar teknik
mozek.
1.2.1 Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis
media seperti: Cadangan
media:
1.2.1.1 Alat - gunting atau

EMK :
Keusahawanan,
Kreativiti dan
Inovasi

pembaris atau
alatan lain yang
sesuai.
1.2.1.2 Bahan - kertas
lukisan, kertas
warna, gam atau
bahan lain
yang sesuai
1.2.2 Mengetahui penggunaan
media serta proses dan
teknik dalam penghasilan
karya
1.2.2.1 Teknik mozek
Murid dapat menzahirkan idea
melalui pelbagai sumber kajian dan
1.3 EKSPRESI KREATIF
Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan gambar
teknik mozek.

teknololgi dengan mengaplikasikan


pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam
penghasilan gambar teknik mozek
yang kreatif.
1.3.1

Memilih dan memanipulasi


bahan secara kreatif.

1.3.2

1.3.3

Menggunakan bahasa seni


Visual dalam penghasilan
karya gambar teknik mozek
Mengaplikasikan proses
dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan karya
gambar teknik mozek.

1.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni
dan budaya

Murid dapat membuat apresiasi


terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual
serta menghubung kait seni
dengan disiplin ilmu yang lain,
kehidupan, sejarah seni dan
budaya.
1.4.1 Mempamerkan karya yang
dihasilkan.
1.4.2 Menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses
penghasilan karya.
1.4.3

Menghargai dan
menceritakan karya
sendiri dan rakan secara
lisan.