Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN

MINGGU : 3

TARIKH: 8.8.2016 HINGGA 12.8.2016

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN: 4

TARIKH/

TAHUN

HARI
9.8.2016

4M

(Selasa)

MASA

BIDANG/

TAJUK/ TEMA
9.15am- Modul 2:
Membuat
10.15am

STANDARD
KANDUNGAN
2.1 Persepsi Estetik
Murid dapat mengenal,

corak dan

memahami dan

rekaan

menyatakan bahasa seni

Aktiviti :
Cetakan

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa - organik atau
geometri
2.1.1.2 Warna - sekunder

visual yang ada pada


corak teknik cetakan.

Tema :

atau tertier
2.1.2 Prinsip rekaan

Media :
Alat

: berus,

punch, gunting,
palet, berkas
Bahan :
Kertas lukisan,

2.1.2.1 Kontra warna

gum UHU, cat

2.1.2.2 Ritma dan

air, magic pen

Objek Buatan

pergerakan -

Manusia
Tajuk :
Bag Hadiah

CATATAN

susunan

Bahan Bantu
cerminan.

2.2 Aplikasi Seni


Murid dapat

Belajar :
Contoh-contoh

2.2.1 Mengenal dan menyatakan

cetakan, bag

mengaplikasikan

jenis-jenis media.

hadiah,

pengetahuan bahasa

2.2.2.1 Alat - pembaris,

komputer,

seni visual, media serta

kadbod bergelugur,

proses dan teknik dalam

berus lukisan, palet,

Pemancar LCD

penghasilan corak teknik

dan alatan lain yang

EMK :

cetakan.

sesuai

Keusahawanan

2.2.2.2 Bahan kertas

, Kreativiti dan

lukisan, cat air atau


cat poster atau cat
tempera, dan
bahan lain yang
sesuai
2.2.2 Mengetahui penggunaan
media serta proses dan
teknik dalam penghasilan
karya.
2.2.2.1 Teknik - cetakan blok.
2.3 Ekspresi Kreatif
Murid dapat

2.3.1 Memilih dan memanipulasi

mengaplikasikan

bahan secara kreatif.

pengetahuan dan

2.3.2 Menggunakan bahasa seni

kefahaman bahasa

visual dalam penghasilan

seni visual, media serta

karya.

proses dan teknik dalam

2.3.3 Mengaplikasikan proses dan

penghasilkan corak

teknik yang sesuai dalam

teknik cetakan secara

penghasilan corak teknik

kreatif

cetakan

Inovasi

2.4 Apresiasi Seni


Murid dapat membuat

2.4.1 Mempamerkan karya yang

apresiasi terhadap karya


sendiri dan rakan

dihasilkan.
2.4.2 Menceritakan pengalaman

dengan menumpukan

sendiri dalam proses

pada aspek bahasa seni

penghasilan karya.

visual.

2.4.3 Menghargai dan


menceritakan karya
sendiri dan rakan secara

10.8.2016
(Rabu)

4K

10.40am Modul 2:
Membuat
-11.40am

2.1 PERSEPSI ESTETIK

lisan.
Murid dapat mengenal, memahami

Media :

Membuat persepsi dan

dan menyatakan bahasa seni

Alat

corak dan

menggunakan bahasa

visual yang ada pada corak teknik

berus lukisan,

rekaan

seni visual yang ada

resis.

palet

pada karya corak teknik

2.1.1 Unsur Seni

Bahan :

Aktiviti : Resis
Tema :
Objek
Buatan
Manusia
Tajuk :
Bingkai Foto

resis.

2.1.1.1 Garisan - tebal dan


nipis
2.1.1.2 Rupa - geometri atau
organik
2.1.1.3 Warna - primer atau

kertas lukisan,
lilin atau oil
pastel dan cat
air atau cat
poster

sekunder atau tertier


2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 Kontra - warna

Bahan Bantu
Belajar :

2.1.2.2 Penegasan motif

Contoh-karya
resis, komputer,

2.2 APLIKASI SENI

Murid dapat mengaplikasikan

pembesar

Mengaplikasikan bahasa

pengetahuan bahasa seni visual,

suara,

seni visual dan media

media serta proses dan teknik

pemancar LCD

dalam penghasilan karya

dalam penghasilan corak teknik

corak teknik resis.

resis.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan

EMK :

jenis-jenis media seperti:

Keusahawanan

Cadangan media:

, Kreativiti dan

2.2.1.1 Alat - berus lukisan,

Inovasi

palet, span atau


alatan lain yang
sesuai.
2.2.1.2 Bahan kertas
lukisan, lilin atau oil
pastel dan cat air atau
cat poster atau
pewarna batik atau
bahan lain yang
sesuai.
2.2.2 Mengetahui penggunaan
Media serta proses dan

teknik dalam
penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik - resis
2.3 EKSPRESI KREATIF

Murid dapat menzahirkan idea

Penzahiran idea melalui

melalui pelbagai sumber kajian

pelbagai sumber, kajian

dan teknololgi dengan

dan teknologi dalam

mengaplikasikan pengetahuan dan

penghasilan karya corak

kefahaman bahasa seni visual,

teknik resis.

media serta proses dan teknik


dalam penghasilan corak teknik
resis yang kreatif.
2.3.1 Memilih dan memanipulasi
bahan secara kreatif.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni
Visual dalam penghasilan
karya corak teknik resis.
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan
teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya corak
teknik resis.

2.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya

Murid dapat membuat apresiasi

sendiri dan rakan

terhadap karya sendiri dan rakan

berpandukan bahasa

berpandukan bahasa seni visual

seni visual, sejarah seni

serta menghubung kait seni

dan budaya.

dengan disiplin ilmu yang lain,


kehidupan, sejarah seni dan
budaya.
2.4.1 Mempamerkan karya yang
dihasilkan.
2.4.2 Menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses
penghasilan karya.
2.4.3 Menghargai dan
menceritakan karya
sendiri dan rakan secara
lisan.

Tandatangan Pelajar

Tandatangan Guru Pembimbing

Tandatangan Pensyarah Penyelia

_________________

__________________________

_____________________________