Anda di halaman 1dari 2

PANGANTAR LINGUISTIK

Linguistik Piadangan
Linguistik piadangan nopo diti nga nokotimpuun id kurun ko-19. Nokotimpuun o
linguistik piadangan diti soira do haro tulun i popiadang do boros.

2 taang piagalan do boros-boros.


o Boros kaanu popokito boros di kaagal-agal
Poomitanan: mother(BI) om moeder(Belanda)
o Piagalan do boros diti nosiliu tu haro kanto pangalasan do boros.(boros noolos)
tumanud Abdullah Hassan id buuk Rencana Linguistik, 1987 id siriba uhu Zaman
Linguistik Perbandingan.
o Nung okon ko noolos nga, kosudong nung sorohon do boros nopo dii nga
mantad do isoiso booyungan.

Mantad do ponoriukan di oulud, noworun dii o Teori Linguistik Piadangan montok


papatantu do boros induk isoiso booyungan boros. Lundu-lundu i momonsoi ponoriukan
kokomoi do teori linguistik piadangan diti nopo nga i Jacob Grimm, Hermann
Grassmann om i Karl Verner. Monoriuk yolo montok do mogihum induk boros-boros
Eropah.

Linguistik piadangan nopo nga iso gana linguistik sajara i kokomoi do

kopopiadangan boros-boros montok do oilaan pionitan sajara isoiso boros di.


Teknik Piadangan
o Teknik piadangan nopo nga teknik i gunoon id suang do linguistik piadangan.
Teknik diti nopo nga montok do popiadang sistem-sistem fonologi, morfologi,
sintaksis om leksikon.

Booyungan Boros Id Pomogunan


Indo-Eropah
Sino-Tibet
Pomolingkuman

Semitik
Austronesia

Fino-Ugria
Oceania

Bantu
Altaik

Linguistik Piadangan diti nopo nga iso gana do ponoriukan i monoriuk kokomoi do
mogihum induk boros. Ponoriukan diti nopo nga montok mongintong kopio nantadon
do isoiso boros maya do piadangan. Piadangan di intangan nopo nga lobi kumaa id
piagalan di boros mantad aspek fonetik om fonologi. Adangon nogi id aspek
kopomogunaan di boros maya morfologi, sintaksis om leksikon.