Anda di halaman 1dari 10

Tarikh: _______________

Masa: ______________

STRUKTUR ATOM

MESTI BACA
Sistem Pengangkutan
Organisma Multisel
1.

2.

3.

4.

Nisbah jumlah luas permukaan


per isi padu (JLP/I) adalah luas
permukaan luaran sesuatu
struktur berbanding kapasiti
struktur itu.
Pada organisma hidup, JLP/I:
(a) bagi satu sel mewakili
jumlah luas permukaan
membran plasma
berbanding isi padu sel.
(b) bagi organisma multisel
mewakili jumlah luas
permukaan kulit
berbanding isi padu badan
organisma itu.
Organisma unisel mempunyai
nisbah JLP/I yang lebih besar
daripada organisma multisel.
Nisbah JLP/I yang besar
membantu dalam resapan gas
atau bahan pelarut berlaku
dengan lebih cekap.

JAWAB
KERTAS 1
1. Jirim tidak boleh dimusnahkan tetapi boleh mengalami
perubahan keadaan akibat perubahan haba
Antara berikut yang manakah BENAR bagi pernyataan di
atas?
I.
Jirim adalah sebarang bahan yang mempunyai
jisim dan memenuhi ruang
II.
Peleburan adalah satu proses perubahan jirim dari
keadaan pepejal kepada cecair
III.
Tenaga haba yang dibekalkan hanya meningkatkan
tenaga kinetik zarah-zarah jirim
IV.
Keadaan fizik jirim yang berbeza mempunyai
kandungan tenaga yang berbeza.
A
B
C
D

I dan II sahaja
I, II dan III sahaja
III dan IV sahaja
II, III dan IV sahaja

2. Antara pasangan berikut yang manakah benar?


TIP PENTING!
1.

Bagi menjawab soalan 1, anda


perlu mengetahui ciri-ciri
penting bagi organisma
unisel
dan organisma
multisel. Baca keseluruhan
jawapan yang
diberikan.
Pangkah mana-mana ciri yang
tidak benar.
2. Kenal pastikan organismaorganisma dalam soalan 2,
sama ada organisma unisel
atau organisma multisel.
Organisma unisel mempunyai
nisbah JLP/I yang paling besar.
3. Bagi menjawab soalan 3, anda
perlu tahu bahawa organisma
multisel yang kompleks
mempunyai nisbah JLP/I yang
kecil. Hal ini menyebabkan
organisma ini perlu mempunyai
suatu sistem pengangkutan
yang baik untuk mengangkut
oksigen dan makanan ke selsel serta menyingkirkan
karbon dioksida dan bahan
buangan daripada badan.

Saintis
Johann W
A Dobereiner
Dmitri
B Mendeleev
John Newlands
C
Antoine
D Lavoisier

Sumbangan
Memasukkan cahaya, haba dan beberapa
sebatian yang belum dapat diuraikan ke
dalam jadualnya
Mengemukakan Hukum Triad
Melukis sebuah graf isi padu atom
melawan jisim atom bagi semua unsur
yang diketahui ketika itu
Meninggalkan tempat kosong dalam
jadual berkala unsur untuk unsur-unsur
yang belum dijumpai ketika itu

3. Mengikut teori kinetik jirim, jirim terdiri daripada zarah yang


A.
halus dan diskrit
sangat kecil dan berasingan
merupakan atom, molekul atau ion
sentiasa bergerak melalui proses resapan

Tarikh: _______________

Masa: ______________

STRUKTUR ATOM
MESTI BACA

JAWAB
KERTAS 1

Jantung dan Sistem


Peredaran
1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Antara berikut yang manakah padanan yang betul untuk


menerangkan proses kondensasi?

Jantung manusia mempunyai


empat salur darah utama, iaitu
aorta, vena pulmonari, arteri
pulmonari dan vena kava.
Vena kava membawa darah
terdeoksigen daripada seluruh
bahagian badan memasuki
atrium kanan.
Ventrikel kanan mengepam
darah terdeoksigen keluar
daripada jantung ke peparu
melalui arteri pulmonari.
Darah beroksigen daripada
peparu kemudiannya masuk ke
dalam jantung melalui vena
pulmonari yang terletak di
atrium kiri jantung.
Aorta yang terletak pada
ventrikel kiri menerima darah
beroksigen yang bertekanan
tinggi daripada atrium kiri.
Darah beroksigen ini dipam
keluar ke seluruh bahagian
badan melalui aorta.

Perubahan haba
A
B
C
D

Bertambah
Berkurang
Berkurang
Bertambah

Bertambah
Bertambah
Berkurang
Berkurang

5. Jadual 1 menunjukkan bilangan proton dan neutron bagi empat


atom A, B, C dan D
Atom
A
B
C
D

Bilangan Proton
8
8
11
15

Bilangan neutron
8
9
12
16

Antara berikut yang manakah benar?


I.
II.
III.
IV.

TIP PENTING!
Bagi menjawab soalan 4, anda
perlu tahu kedudukan
keempat-empat salur darah
utama pada jantung, iaitu
aorta, arteri pulmonari, vena
pulmonari dan vena kava.
Perhatikan dengan teliti
ruangan jantung di mana salur
darah
tersebut terletak.
2. Berdasarkan rajah dalam
soalan 2, anda dapat melihat
struktur dinding ventrikel kiri
jantung yang lebih tebal
berbanding ventrikel kanan.
Ingat semula fungsi ventrikel
kiri yang perlu bekerja kuat
untuk mengepam darah ke
seluruhan badan berbanding
ventrikel kanan yang perlu
mengepam darah ke peparu
sahaja. Dinding berotot yang
lebih tebal membantu menahan
tekanan tinggi dalam ventrikel
kiri jantung.

Perubahan Tenaga Kinetik

1.

A
B
C
D

A dan B merupakan isotop


Nombor nukleon C ialah 23
Nombor proton D ialah 15
Atom D mempunyai 2 petala

I dan III sahaja


II dan IV sahaja
I, II dan III sahaja
I, II, III dan IV sahaja
24

12
6. Antara berikut yang manakah susunan elektron bagi unsur Z?
A.
B.
C.
D.

2.8.8
2.8.2
2.8
2.6

Tarikh: _______________

Masa: ______________

STRUKTUR ATOM
MESTI BACA
Mekanisme Pertahanan
Badan
1.

Kebolehan sesuatu organisma


untuk melawan kemasukan
patogen penyebab penyakit
dikenal sebagai keimunan.
2. Terdapat empat jenis
keimunan, iaitu keimunan aktif
semula jadi, keimunan aktif
buatan, keimunan pasif semula
jadi dan keimunan pasif buatan.
3. Keimunan aktif buatan
diperoleh apabila vaksin
disuntik ke dalam badan untuk
merangsang penghasilan
antibodi.
4. Keimunan pasif buatan
diperoleh apabila serum
disuntik ke dalam badan
pesakit
yang tidak mempunyai
keimunan.
5. Biasanya pemvaksinan
diperlukan lebih daripada
sekali bagi membolehkan badan
menghasilkan kepekatan
antibodi yang mencukupi untuk
melawan jangkitan penyakit.

TIP PENTING!
Bagi menjawab soalan 4, anda
perlu tahu kedudukan
keempat-empat salur darah
utama pada jantung, iaitu
aorta, arteri pulmonari, vena
pulmonari dan vena kava.
Perhatikan dengan teliti
ruangan jantung di mana salur
darah
tersebut terletak.
2. Berdasarkan rajah dalam
soalan 2, anda dapat melihat
struktur dinding ventrikel kiri
jantung yang lebih tebal
berbanding ventrikel kanan.
Ingat semula fungsi ventrikel
kiri yang perlu bekerja kuat
untuk mengepam darah ke
seluruhan badan berbanding
ventrikel kanan yang perlu
mengepam darah ke peparu
sahaja. Dinding berotot yang
lebih tebal membantu menahan
tekanan tinggi dalam ventrikel
kiri jantung.

JAWAB
KERTAS 1
7. Antara berikut yang manakah susunan elektron bagi ion X?
(Nombor proton X ialah 13)
A
B
C
D

2.3
2.8
2.8.3
2.8.8

23
11

8. Antara berikut yang manakah bilangan elektron bagi atom Y?


A
B
C
D

11
12
23
34

9. Gambar rajah di bawah menunjukkan susunan elektron


bagiproses pembentukan suatu jenis zarah.

1.

+ 1e

Antara berikut yang manakah benar mengenai zarah yang


terhasil?
A
B
C
D

2.8.7
2.8.1
2.8
2.8.8

Tarikh: _______________

Masa: ______________

STRUKTUR ATOM
MESTI BACA
Mekanisme Pembekuan
Darah

Berikut adalah ringkasan mekanisme


pembekuan darah.

JAWAB
KERTAS 1
10. Jadual di bawah menunjukkan susunan elektron dan bilangan
neutron bagi empat unsur W,X,Y dan Z

Kerosakan salur darah, tisu atau kehadiran gumpalan platlet

Unsur Susunan elektron


ion kalsium (Ca2+)

W
X
Y
Z

vitamin K

Mengaktifkan trombokinase (tromboplastin)

Bilangan neutron

2.6
2.3
2.4
2.6

8
6
6
9

Keruping terbentuk.
Protrombin (tak aktif)

Fibrinogen (larut)

Trombin (aktif)

Fibrin (tak larut)

Jaringan fibrin memerangkap sel sel darah merah.

Antara pasangan unsur-unsur berikut yang manakah


merupakan isotop?
A.
B.
C.
D.

X dan W
Y dan Z
W dan Z
X dan Y
Penutup kaca
Balang gas

Cecair bromin
11. Gambarajah diatas menunjukkan satu ujikaji dimana cecair
bromin dimasukkan kedalam sebuah balang gas. Selepas
beberapa ketika didapati gas bromin meresap naik memenuhi
balang gas itu. Tujuan utama ujikaji ini ialah
A
B
C
D

Untuk melihat warna cecair bromin


Untuk membuktikan jirim terdiri zarah zarah yang
diskrit.
Untuk menentukan lama mana bromin memenuhi balang
gas itu.
Untuk mencatat kenaikan suhu dalam tindakbalas diatas.

Tarikh: _______________

Masa: ______________

STRUKTUR ATOM
MESTI BACA
Mekanisme Pembekuan
Darah

JAWAB
KERTAS 1
Sifat

Berikut adalah ringkasan mekanisme


pembekuan darah.
Kerosakan salur darah, tisu atau kehadiran gumpalan platlet

vitamin K

Mengaktifkan trombokinase (tromboplastin)


Keruping terbentuk.
Protrombin (tak aktif)

Fibrinogen (larut)

Trombin (aktif)

Fibrin (tak larut)

Jaringan fibrin memerangkap sel sel darah merah.

Takat didih/ oC

Bahan
X

ion kalsium (Ca2+)

Takat lebur/ oC

82

315

12. Jadual di atas menunjukkan dua sifat fizik bagi X. Apabila


bahan X disejukkan dari 300 oC ke 70 oC apakah proses
perubahan keadaan jirim yang akan berlaku ?
kondensasi
pembekuan
peleburan
pemejalwapan
13. Bahan K mempunyai takat lebur 1 oC dan takat didih 110 oC.
Pada suhu 120 oC zarah-zarah dalam bahan K
I
II
III
IV

bergerak secara bebas


berjauhan antara satu sama lain
diikat oleh daya yang kuat
mempunyai tenaga kinetik yang sangat rendah

A
B
C
D

I dan II sahaja
III dan IV sahaja
I, II dan III sahaja
I, II, III daan IV

14. Berikut adalah jadual yang menunjukkan takat lebur dan


takat didih bagi empat bahan A, B, C dan D. Antara bahanbahan itu yang manakah berada dalam keadaan gas pada suhu
bilik?
Takat lebur / oC
-117
708
1083
-112

Bahan
A
B
C
D

Takat didih / oC
78.5
1412
2582
-108

Mekanisme Pembekuan
Darah

Berikut adalah ringkasan mekanisme


pembekuan darah.

JAWAB Tarikh: _______________

Masa: ______________

STRUKTUR ATOM

(b) Apakah yang akan terjadi sekiranya pembekuan darah berlaku


di dalam salur darah tanpa sebarang luka? Terangkan keadaan tersebut.
markah]

[10

10