Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 19. 9. 2013

Tahun : 3

Hari : Khamis

Jumlah murid : 33 (____ Menguasai / __ Tidak Menguasai)

Masa : 9.00 hingga 10.00 pagi

Mata pelajaran :Bahasa Malaysia

Kumpulan
Tema
Tajuk
Kemahiran

Hasil pembelajaran

Pengetahuan sedia ada


Bahan Bantu Belajar (BBB)
Kemahiran berfikir

Menguasai

Tidak Menguasai

Sekolah
Bantu-membantu Amalan Murni
SK: 5.3
6.0 Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
Memahami dan membina ayat yang betul
6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
dalam pelbagai situasi.
SP: 5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal
susunan biasa dan ayat majmu dengan
betul dalam pelbagai situasi.
Diakhir pembelajaran murid dapat:
Diakhir pembelajaran murid
dapat:
Membina lima ayat tunggal berdasarkan
Menyusun perkataan menjadi ayat yang
perkataan dalam lirik lagu.
betul.
Murid sudah boleh membaca dengan
Murid mampu membaca ayat mudah.
lancar dengan intonasi yang betul.
Lembaran kerja, kad perkataan, ICT powerpoint
Menaakul, menjana idea, membuat perkaitan

Langkah

Set induksi
(5 minit)

Kandungan

Beberapa
pergerakkan
senaman

Gerakkan

Langkah 1
(10 minit)
Pengajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

1. Guru dan murid membuat beberapa


pergerakkan bersama-sama.
2. Murid meneka apa yang sedang mereka
lakukan.

1. Murid
Kumpulan Menguasai dan Kumpulan Tidak
mengeja
Menguasai
perkataan
1. Guru mempamerkan gambar topi.
topi.
2. Guru bersoal jawab dengan murid
berkaitan gambat topi yang dipamerkan
2. Bersoaljawa
3. Murid memberikan respon terhadap soal
b tentang
jawab yang dilaksanakan dengan
gambar topi.
memberikan pendapat mereka.
Menerapkan teknik
Brain Storming.

Catatan

BBM:
-Lagu Rajin Adik Rajin
KB:
-Menghubungkait
Nilai
-Peka
BBM:
- Gambar topi
KB:
-menjana idea
Nilai
-Peka
-disiplin

Langkah 2
(15 minit)
Aktiviti Kelas

Guru
menayangkan teks
topi melalui
powerpoint.
Ini topi.
Ini topi Alan.
Topi Alan cantik.
Topi Alan berwarna
biru.
Topi Alan berwarna
biru dan cantik
Murid mengisi
tempat kosong.

Ini ______ Alan.


Topi Alan _______
.
Topi Alan berwarna
______
Topi Alan _____
biru _____ cantik.

Kumpulan Menguasai dan Tidak Menguasai


1. Guru membaca paparan powerpoint
sambil di ikuti oleh murid.
2. Seorang murid dipanggil kehadapan untuk
membaca dan murid-murid yang lain
mengikuti apa yang dibaca.
3. Guru menerangkan isi dan maksud teks
yang dibaca.
4. Guru menyoal murid-murid sejauhmana
kefahaman murid tersebut.
5. Murid membaca teks berulang kali.
6. Murid akan menjawab soalan dengan
mengisi tempat kosong apabila disoal.

BBM:
-Powerpoint
KB:
-menjana idea
-membuat urutan
Nilai
-kerjasama
-berdikari

Langkah 3
(15 minit)

Menyusun ayat
dengan betul.

Bermain Sambil Belajar

Kad perkataan:
1.
2.
3.

Langkah 4
(10 minit)
Aktiviti Pengukuhan

Kumpulan Menguasai dan Kumpulan Tidak


Menguasai
1. Murid-murid diberikan kad perkataan dan
digantung dileher.
2. Setiap kad perlu dibentuk menjadi kolaj
perkataan.
3. Murid akan beratur mengikut susunan ayat
yang betul.
4. Berdasarkan perkataan-perkataan
tersebut, murid lain akan membaca
bersama-sama.
5. Murid yang lain akan dipanggil untuk
membentuk ayat yang seterusnya.

Ayat yang
dibentuk:
1. Ini topi Alan.
2. Topi Alan
cantik.
3. Topi Alan
berwarna
biru.
Lembaran kerja
Kumpulan Menguasai
Kumpulan
1. Murid menjawab soalan bedasarkan
lembaran kerja yang diberi. (Lembaran
Menguasai
Kerja 1)
1. Menjawab
2. Murid membina ayat berdasarkan gambar
soalan
topi yang diberi. (Lembaran Kerja 2 )
berdasarkan
3. Jawapan murid disemak oleh guru semasa
gambar.

BBM:
-kad perkataan
KB:
-menjana idea
-membuat urutan
-membuat perkaitan
Nilai
-kerjasama
-tekun
-disiplin

BBM:
-Lembaran kerja 1 dan 2

KB:
-menjana idea

Pengayaan

2. Membina
murid menjawab soalan.
4. Pembetulan dibuat secara serta-merta.
ayat
berdasarkan
gambar
Kumpulan Tidak Menguasai
topi.
1. Murid mengisi tempat kosong
berdasarkan lembaran kerja . (Lembaran
Kumpulan Tidak
Kerja 1)
Menguasai
2.
Murid membina ayat berdasarkan gambat
1. Murid
topi yang diberi.
mengisi
3. Murid diberi bimbingan jika menghadapi
tempat
masalah dalam menyelesaikan soalan
kosong
yang diberikan.
berdasarkan
4. Jawapan murid disemak oleh guru semasa
perkataan
murid menjawab soalan.
5. Pembetulan dibuat secara serta-merta.
yang diberi.
2. Membina
ayat
berdasarkan
gambar
topi.

Kumpulan
Menguasai
Membina ayat
gambar baju.

-membuat perkaitan
Nilai
-tekun

Penutup
(5 minit)

Penutup Kognitif
dan
Penutup Sosial

Merumuskan
pembelajaran

Kumpulan Menguasai dan Kumpulan Tidak


Menguasai
1. Guru merumuskan isi pelajaran.
2. Murid murid disoal berkaitan dengan isi
pelajaran
3. Murid bersama-sama menyanyikan
semula lagu Lagu Topi.

BBM:
-lagu Topi
KB:
-menaakul
Nilai:
-peka