Anda di halaman 1dari 6

(Didaftarkan Tahun 1923)

SEMAKAN BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA


No. Anggota :...

Nama :...........

No. Bond Pinjaman :.....

Peratus Potongan :.

Dokumen Disertakan :
A.

Borang KOSWIP 4 telah dilengkapkan

B.

3 bulan slip gaji terakhir yang disahkan oleh majikan dan 2 salinan
setiap satu (3 x 2 = 6 keping salinan)

C.

Salinan Kad Pengenalan disahkan majikan

D.

Borang Penentu Kelayakan di tandatangani

E.

Surat Pengesahan Gaji dalam Perkhidmatan

F.

Opsyen Pekeliling Perkhidmatan

G.

Bil Air/Eletrik asal dan salinan

Tindakan Unit Proses Pembiayaan :


Tarikh
A.

Borang diterima dari kaunter

...

B.

Cetak Penyata Anggota

...

C.

Semakan SPGA maklumat anggota

...

D.

Telefon Majikan/Waris Anggota

...

E.

Mencetak Bon

...

F.

Fail diterima dari Unit fail

...

G.

Serah kepada ketua kerani

...

H.

Semakan melalui CTOS

...

I.

Semakan In-transit SPGA

...

J.

Serah kepada Pengurus/Eksekutif

...

K.

Jawatankuasa untuk kelulusan

...

L.

Penyediaan cek (Bhg. Kewangan)

...

Disemak dan diproses oleh :

KOSWIP 4
(BK 1/09)

(Didaftarkan Tahun 1923)

www.koswip.org.my

No. 66, Jalan Padang Belia, Peti Surat 10202,


50706 Kuala Lumpur

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


No. Pendaftaran :

ATURAN PEMBIAYAAN ANGGOTA

Pembiayaan
( Bai Al-Inah )

Pembiayaan
( Murabahah )

Pinjaman
Al - Qardhul Hassan

Pembiayaan
( Bai Al-Inah 1 )

BUTIRAN PERMOHONAN
Jumlah Permohonan : RM

Tempoh :

Tahun :

Tujuan Pembiayaan :

MAKLUMAT PEMOHON
No. Anggota :

Nama :

No. K/P Baru :

No. K/P Lama :

Alamat Kediaman :
Bandar :

Negeri :

Poskod :

Tarikh Lahir :

Taraf Perkahwinan :

Bil. Tanggungan :

Bangsa :

Agama :

Jantina :

Tel. Kediaman :
Jenis Kediaman :

Tel. Bimbit :
Kediaman Sendiri

Perempuan

Warganegara :

Keluarga / Majikan

Sewa

Lain-lain ____________________

Email :
Nama Ibu :

MAKLUMAT PEKERJAAN PEMOHON


Nama dan Alamat Majikan :

Bandar :

Negeri :

Jawatan :

Gaji Bulanan (RM) :

No.Tel :

No.Fax :

Poskod :

Emel :

MAKLUMAT PASANGAN PEMOHON (JIKA ADA)


Nama :
No. K/P Baru :

Lelaki

No.K/P Lama :

Jawatan :

Bandar :

Negeri :

Poskod :

No. Tel Pejabat :

No. Tel Bimbit :

Email :

Nama dan Alamat Majikan :

MAKLUMAT SAUDARA TERDEKAT / PERUJUK YANG TIDAK TINGGAL DENGAN PEMOHON


Nama :
Alamat Tetap :
Bandar :

Negeri :

Poskod :

No. Tel Pejabat :

No.Tel Kediaman :

No.Tel Bimbit :

Hubungan Dengan Pemohon :

Mukasurat 1/2

MAKLUMAT ASAL (ALAMAT KAMPUNG)


Nama / Alamat Tetap :

Negeri :

Poskod :

Bandar :

No.Tel Kediaman

No. Tel Bimbit :

MAKLUMAT HUTANG DI INSTITUSI KEWANGAN / KOPERASI YANG LAIN


Institusi Kewangan / Koperasi

Jenis Hutang

Jumlah Hutang (RM)

Baki Hutang Terkini (RM)

Ansuran Bulanan

PENGAKUAN PEMOHON
Saya dengan ini mengisytiharkan bahawa :
1.

Maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan pembiayaan ini dan dokumen-dokumen lain adalah benar tanpa
menyembunyikan maklumat yang mungkin mempengaruhi permohonan saya.

2.

Saya bukanlah seorang muflis seperti yang tertakluk di bawah Seksyen 3 Akta Kebankrapan 1967. Saya akan memaklumkan
kepada pihak Koperasi dalam tempoh 7 hari sekiranya saya berada dalam proses kebankrapan.

3.

Saya membenarkan pihak tuan menghubungi majikan atau mana-mana pihak untuk mendapatkan sebarang keterangan mengenai
diri saya dan seterusnya membenarkan mereka memberi keterangan yang diperlukan oleh pihak tuan.

4.

Pihak Koperasi berhak menolak permohonan saya pada bila-bila masa tanpa memberi apa-apa sebab. Pihak Koperasi juga berhak
menarik balik segala pembiayaan yang diluluskan sekiranya maklumat-maklumat yang saya berikan didapati tidak benar.

5.

Saya mengaku bahawa saya tidak mempunyai kemudahan di institusi kewangan lain selain dari maklumat yang diberikan di atas.

Tandatangan Pemohon : _______________________________


PENGESAHAN DARIPADA KETUA JABATAN/MAJIKAN
Berhubung dengan perkara yang tersebut diatas memaklumkan bahawa Encik/Cik/Tuan/Puan ___________________________________
berkhidmat

sebagai

__________________________________________

RM ___________ sebulan.

dijabatan

ini

dan

menerima

gaji

pokok

sebanyak

Beliau adalah menyandang jawatan tetap dan berpencen / sementara /kontrak.

Beliau belum / telah disahkan ke dalam jawatan pada __________________________________

____________________________
( Tandatangan dan Cop Rasmi )
Majikan / Ketua Jabatan

Tarikh : ________________________

UNTUK KEGUNAAN KOPERASI


Catatan :

__________________
Penerima
Kod Pembiayaan :

Tarikh diterima :
Mukasurat 2/2

Keanggotaan

ISIKAN BUTIR-BUTIR DI LAMPIRAN BELAKANG YANG BERTANDA X


No.Anggota : ..

No.Pinjaman :

KOD KOPERASI B0205


Kepada : Biro Perkhidmatan ANGKASA

BORANG PENENTU / SKIM PINJAMAN PENGGUNA


HAD KELAYAKAN PINJAMAN
1. Saya mengesahkan bahawa jumlah potongan dari gaji saya setiap bulan tidak
melebihi 60% daripada jumlah gaji saya setelah mengambilkira amaun potongan
bagi pinjaman ini.
a) Bulan Gaji

a) Jumlah Gaji
(gaji pokok + elaun tetap)

..RM

c) Jumlah Potongan
(Termasuk potongan gaji pinjaman ini)

..RM

Peratus jumlah potongan

% [a/bx100]

2. Butir-butir pinjaman yang diluluskan adalah seperti berikut:Jumlah Pinjaman :

..RM.

Kaedah faedah / keuntungan :

..

Jumlah keseluruhan yang perlu dibayar balik : ..RM..


Tempoh pinjaman :

.bulan

Jumlah potongan sebulan :

RM.

3. Saya dengan ini mengaku janji untuk tidak menambah apa-apa tanggungan
kepada diri saya yang menyebabkan jumlah potongan kepada gaji saya melebihi
60% setiap bulan.
4. Saya mengaku * ada / tidak ada membuat pinjaman perumahan kerajaan melalui
sistem potongan gaji yang masih belum berjalan.
Jumlah bayaran bulanan pinjaman perumahan :

..RM.

SILA PASTIKAN BORANG INI DITANDATANGANI


5. Saya mengaku * ada / tidak ada mengambil pinjaman lain dalam tempoh 3 bulan yang
lalu. Jika ada:Nama Koperasi / Organisasi

Amaun potongan sebulan

a)

..RM.

b)

..RM.

c)

..RM.

Sertakan salinan penyata gaji 3 bulan terakhir.


*Potongan yang tidak berkenaan
Tandatangan Peminjam :

X.

Nama :

X.

No.Kad Pengenalan :

X.

Tarikh :

X.

Tandatangan Saksi
(Pegawai Koperasi / Organisasi Sahaja)

Nama :

No.Kad Pengenalan :

Jawatan dalam Koperasi / Organisasi:

Tarikh :

PENGAKUAN PENJAMIN : (Jika berkenaan)


Saya sahkan maklumat pinjaman tersebut di atas telah dibuat dihadapan saya di
pejabat koperasi / organasasi berkenaan. Saya juga telah diberi penjelasan oleh
pegawai berkenaan tentang hak dan tanggungjawab saya sebagai penjamin.
Tandatangan Penjamin :

Nama :
No.Kad Pengenalan :

Tarikh :

KOPERASI KOSWIP MALAYSIA BERHAD


(Didaftarkan tahun 1923)
(KOPERASI KREDIT ANGGOTA KERAJAAN, BADAN BERKANUN DAN GLC MALAYSIA)

_______________________________________________________________________

KEBENARAN PENZAHIRAN MAKLUMAT KREDIT INDIVIDU


Sistem Pelaporan Kredit ANGKASA Dan RAM CREDIT INFO
PENDEDAHAN
Pemohon dengan ini membenarkan Organisasi / ANGKASA dan / atau pegawainya untuk
menggunakan, menzahirkan atau melaporkan apa-apa maklumat yang berhubung dengan maklumat
kredit individu dari RAM Credit Info (agensi pelaporan kredit) bagi maksud atau berkaitan dengan
apa-apa tindakan atau prosiding yang diambil untuk tujuan penilaian kredit atau pemulihan wang di
bawah terma dan syarat perkhidmatan ini.
Pemohon dengan ini membenarkan Organisasi / ANGKASA dan / atau pegawainya untuk penzahiran
apa-apa maklumat individu yang berkaitan dengan akaun potongan gaji (SPGA) Pemohon ke RAM
Credit Info dan Pelanggan RAMCI, termasuk Bank dan / atau Institusi Kewangan, Syarikat-Syarikat,
dimana ianya perlu dalam apa cara Organasasi / Angkasa merasakan perlu, bagi berkaitan dengan
maksud seperti dinyatakan di bawah seksyen 24 menurut Akta Agensi Pelaporan Kredit (Akta 710).
Organasasi / ANGKASA / RAMCI tidak akan bertanggungjawab sama ada secara langsung atau
tidak langsung kepada pemohon atau mana-mana orang lain untuk pendedahan sedemikian.
Tujuan pendedahan termasuk tetapi tidak terhad kepada:- Pemohonan Pinjaman / Pembiayaan,
- Penilaian / Pemarkahan Kredit,
- Kedudukan / Pemantauan Akaun Individu,
- Tujuan Pemulihan Hutang,
- Dokumentasi Undang-Undang dan / atau tindakan berkenaan kontrak atau kemudahan kredit
yang telah diberi.

TANDATANGAN PEMOHON

DISAKSIKAN OLEH WAKIL ORGANISASI

Nama : .

Nama (Wakil) :.

No. K/P :
Serta Cop Jari Pemohon

No.K/P :
Serta Cop Rasmi Organisasi

Tarikh :

Tarikh :