Anda di halaman 1dari 16

BIDANG : UNIT SPBT (HAL EHWAL MURID)

1). ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT)


Kekuatan (S)
S1.
S2.
S3.
S4.

Mendapat sokongan dari pentadbir.


bilangan pelajar yang sederhana memudahkan kawalan.
Maklumat dapat disampaikan dengan mudah.
90% pelajar di asrama

Kelemahan (W)
W1.
W2.
W3.
W4.

Peluang (O)
O1.
O2.
O3.

Rakan-rakan guru yan selalu dan bersedia membantu


Pelajar yang ringan tulang.
Bilik Boss mudah dikendalikan.

Kurang Pemantauan.
kurang penguatkasaan
Keterbatasan masa menngurus dengan waktu PdP

Cabaran(T)
T1.
T2.
T3.

Kedudukan Bilik BOSS yang agak jauh dari bangunn


pentdbirsn
Kekangan waktu dengan PdP.
Penyebaran maklumat yang kurang efisyen.

2). PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2016

SASARAN
2017

STRATEGI

(A). Tahap
kesedaran
menjaga buku
teks dengan
baik belum
memuaskan

Memastikan
penerima buku
teks menjaga
dengan baik
semua buku
yang dipinjam.

1.

Tindakan
segera
kesalahan
disiplin buku
teks dapat
diambil
2. Memantapkan
khidmat
pemulihan
buku.

1.

Kesalahan
disiplin dan
kerosakan
buku dapat
dikurangkan
.
2. Tahap
penjagaan
buku teks
dipertingkat
kan.

80%
kesalahan
dikurangka
n

90%
kesalahan
dikurangkan
dan
kesedaran
penjagaan
buku
meningkat.

(B).
pengendalian
dokumen dan
sistem fail
kurang
memuaskan

Memastikan
semua buku
diurus dengan
baik dan teratur

1.

pergerakan
buku dicatat
dengan baik.
2. Pengurusan
fail lebih
teratur

1.

Sistem fail
dan coding
buku di naik
taraf kepada
lebih teratur
dan kemas

80% lebih
kemas dan
teratur.

90% lebih
baik

1.

(C).
Keceriaan
bilik BOSS
kurang
memuaskan.

Menjadikan bilik
BOSS kemas
ceria dan
menarik

1.

1.

Keceriaan
dan
kekemasan
dalaman
dan susun
atur.

60%
terurus
dan ceria

75% lebih
terurus dan
ceria

1.

Memberi
Label tertentu
pada rak.
2. Menceriakan
ruang.

1.

'Zero defect'
kesalahan disiplin
buku teks
2. Operasi
Pemeriksaan
Mengejut
3. Klinik Buku dan
Kaunter Aduan

Merujuk buku
panduan.
2. mendedahkan SOP
kepada semua guru
penyelaras yang lain

Mencari Dana untuk


keceriaan.
2. Kerjasama dari guru
penyelaras bersama
dan bantuan murid.

2.(A).

PELAN TAKTIKAL

ISU STRATEGIK (A)

Tahap kesedaran menjaga buku teks dengan baik belum memuaskan

MATLAMAT
STRATEGIK

i.

Memastikan penerima buku teks menjaga dengan baik semua buku yang dipinjam.

OBJEKTIF

i.
ii.

Tindakan segera kesalahan disiplin buku teks dapat diambil


Memantapkan khidmat pemulihan buku

KPI

i.
ii.

Kesalahan disiplin dan kerosakan buku dapat dikurangkan.


Tahap penjagaan buku teks dipertingkatkan.

STRATEGI

i.
ii.
iii.

'Zero defect' kesalahan disiplin buku teks


Operasi Pemeriksaan Mengejut
Klinik Buku dan Kaunter Aduan

2.(A).1. PELAN TAKTIKAL


ISU STRATEGIK (A) : Tahap kesedaran menjaga buku teks dengan baik belum memuaskan
Strategi :
i.'Zero defect' kesalahan disiplin buku teks
ii.Operasi Pemeriksaan Mengejut
iii.Klinik Buku dan Kaunter Aduan

BIL

PROGRAM
/PROJEK

1
i.'Zero defect'
kesalahan
disiplin buku
teks

Operasi
pemeriksaan
mengejut

T/ JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBE
R

OUTPUT

KPI

PELAN KONTIGENSI

Guru-guru
penyelaras
unit SPBT

3 bulan
sekali

Tenaga
dan
usaha
guru

Kesalahan
disiplin buku
teks dapat
diminimakan

Buku -buku
teks dapat
dijaga dengan
baik
sepanjang
tahun.

1.Mengeluarkan surat
pemberitahuan kepada
pelajar seminggu lebih
awal
2.Taklimat kepada semua
pengawas SPBT pengagihan tugas
3.Pelaksanaan operasi
pada tarikh ditetapkan
4.Memberi makluman
kepada pelajar yang
dikenakan tindakan
5.Mengenakan denda dan
memasukkan nama dalam
e-disiplin

Guru-guru
penyelaras
SPBT dan
guru
subjek

berkala

tenaga
guru

Sentiasa
menjaga
keselamatan
buku teks

Buku Teks di
jaga dan
dipelihara
dengan baik

.Mengeluarkan surat
pemberitahuan kepada
pelajar seminggu lebih
awal
2.Taklimat kepada semua
pengawas SPBT dan guru
penyelaras tentang
pengagihan tugas
3.Pelaksanaan operasi
pada tarikh ditetapkan
4.Memberi makluman

BIL

PROGRAM
/PROJEK

T/ JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBE
R

OUTPUT

KPI

PELAN KONTIGENSI
kepada pelajar yang
dikenakan tindakan
5.Mengenakan denda dan
memasukkan nama dalam
e-disiplin

Klinik Buku dan


Kaunter Aduan

Guru
penyelaras

sebulan
sekali

RM 100
unit Hem

Buku yang
rosak dapat
dibaik pulih.

Meminimakan
kerosakkan
buku

1.Penerangan tentang
tugasan kepada guru dan
pengawas SPBT.
2.Pembaik pulihan di
jalankan di bilik BOSS

2.(A).2. PELAN OPERASI


PELAN OPERASI
1
Nama Projek

Rasional

Operasi pemeriksaan mengejut

Buku Teks di jaga dan dipelihara dengan baik

Penjagaan buku teks lebih baik.

Tempoh / Tarikh :
Kumpulan
:
Sasaran
LANGKAH
1.Kemaskin
i buku stok.

Januari -April

PROSES KERJA

1.Merujuk buku panduan.

TANGGUNGJAWAB
Ketua penyelaras unit
SPBT

TEMPOH
Januari Februari

2.mendedahkan SOP kepada semua


guru penyelaras yang lain
2.Kemaskin
i borang G
3.Kemaskin
i fail -fail
dan lainlain b
PELAN OPERASI
2
Nama Projek
Rasional

Zero defect' kesalahan disiplin buku teks

Pengabaian buku teks disekolah.


1.Tindakan segera kesalahan disiplin buku teks dapat diambil
2.Memantapkan khidmat pemulihan buku.
Februari

:
Tempoh / Tarikh :
Kumpulan
:
Sasaran

Semua Pelajar

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
1.Bantuan dari Jurulatih
Utama SPBT.
2.Bantuan dari Penyelia
SPBT PPD

LANGKAH

PROSES KERJA

.Mengeluarkan
surat
pemberitahua
n
2.Taklimat pengagihan
tugas
3.Pelaksanaan
operasi pada
tarikh
ditetapkan
4.Memberi
makluman
kepada pelajar
yang
dikenakan
tindakan
5.Mengenakan
denda dan
memasukkan
nama dalam
e-disiplin

!.Mesyuarat bersama GPK Hem


2.Mengeluarkan surat atau
pemberitahuan waktu perhimpunan.
3.Melaksanakan operasi.

TANGGUNGJAWAB
Guru SPBT

TEMPOH
Februari

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
!.Mengeluarkan arahan
dan pemberitahuan
daripada GPK HEM
2Pengagihan tugas
3Memberi makluman
pelajar yang di kenakan
tindakan.
4>Post mortem.

PELAN OPERASI
3
Nama Projek
Rasional

Klinik Buku dan Kaunter Aduan

Buku yang rosak minima dapat dibaiki dan diguna

Buku Teks dapat diguna dengan baik dan pada tahap maksima.

Tempoh / Tarikh :
Kumpulan
:
Sasaran
LANGKAH
1.Pemaklums

Sebulan sekali
Semua yang dapat buku rosak
PROSES KERJA

1.Memaklumkan kepada guru

TANGGUNGJAWAB
Guru SPBT dan pelajar.

TEMPOH
Sekali

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
1.Pemakluman oleh

LANGKAH
n tentang
tatacara
yang
diberikan
untuk
membaikipuli
h buku.
2.Pelaksanaa
n baik Pulih

PROSES KERJA
penyelaras yang lain dan pengawas
SPBT tentang tatacara pembaik
pulihan
2. Pembahagian tugas kepad
pengawas untuk membantu.
3.Menetapkan waktu untuk
dibaikpulih.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH
sebulan

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
HEM atau Guru
Penyelaras SPBT waktu
perhimpunan.
2.Menjelaskan prosedur
yang boleh dilakukan
untuk proses baik pulih
buku .

2.(B).

PELAN TAKTIKAL

ISU STRATEGIK (B)

pengendalian dokumen dan sistem fail kurang memuaskan

MATLAMAT
STRATEGIK

i.

OBJEKTIF

i.
ii.

KPI

i.

STRATEGI

i.
ii.

Memastikan semua buku diurus dengan baik dan teratur


pergerakan buku dicatat dengan baik.
Pengurusan fail lebih teratur
Sistem fail dan coding buku di naik taraf kepada lebih teratur dan kema
Merujuk buku panduan.
mendedahkan SOP kepada semua guru penyelaras yang lain

2.(B).1. PELAN TAKTIKAL


ISU STRATEGIK (B) :
1. pergerakan buku dicatat dengan baik.
2.Pengurusan fail lebih teratur
Strategi :
1.Merujuk buku panduan.
2.mendedahkan SOP kepada semua guru penyelaras yang lain
BIL

PROGRAM
/PROJEK

T/ JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

OUTPUT

KPI

PELAN KONTIGENSI

Kemaskini Buku
Stok

Guru SPBT

Sepanjang
tahun

Tenaga

Pemantauan
Pergerakan
Buku dapat
dilaksanakan
dengan baik

Buku dapat
dipantau
bilangan nya

1. Rujuk buku panduan.


2.Bantuan JU utama
3.Bantuan Penyelia SPBT
PPD

Kemaskini fail
ikut SOP

Guru SPBT

Sepanjang
Tahun

Tenaga
dan
Masa

Fail lebih
tersusun

Rujukan
mudah akses

1.Buku Panduan.
2.Tunjuk Ajar JU
3.Pantuan PPD

2.(B).2. PELAN OPERASI


PELAN OPERASI
1
Nama Projek

Rasional

Pengurusan Fail

Fail lebih teratur dan bersistem

Memudahkan Pemantauan

Tempoh / Tarikh :
Kumpulan
:
Sasaran
LANGKAH

Sebulan sekali

PROSES KERJA

1.
Pengemaskinia
n fail.

1.Pengagihan tugas dan pelarasan


fail ikut kategori.

TANGGUNGJAWAB
Guru-guru SPBT

TEMPOH
Sebulan
sekali

2.Mencatat keluar masuk buku teks


setiap waktu tertentu.

2. Pelarasan
dan kemaskini
buku stok

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
1.Merujuk buku
panduan.
2.Ikut SOP.
3.Rujuk Jurulsitih Utama

PELAN OPERASI
2
Nama Projek

Rasional

Kemaskini Stok buku

Keluar masuk buku lebih teratur

Memudahkan semakan dan pemantauan

Tempoh / Tarikh :
Kumpulan
:
Sasaran
LANGKAH
Pengemaskinia
n buku stok

sepanjang masa

PROSES KERJA

Menerangkan SOP yang mesti


dilakukan sewaktu menerima
pesanan buku teks

TANGGUNGJAWAB
Semua guru SPBT

TEMPOH
Sepanjang
tahun

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
1.Sentiasa
mengemaskini ikut
buku panduan.
2.Rujuk kepada
Jurulatih Utama.

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN
KONTIGENSI

PELAN OPERASI
3
Nama Projek

Tempoh / Tarikh :
Kumpulan
:
Sasaran

Rasional

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN
KONTIGENSI

2.(C).

PELAN TAKTIKAL

ISU STRATEGIK (C)

Keceriaan bilik BOSS kurang memuaskan

MATLAMAT
STRATEGIK

i.

OBJEKTIF

i.
ii.

KPI

i.

STRATEGI

i.
ii.

Menjadikan bilik BOSS kemas ceria dan menarik


Memberi Label tertentu pada rak.
Menceriakan ruang
Keceriaan dan kekemasan dalaman dan susun atur.
Mencari Dana untuk keceriaan.
Kerjasama dari guru penyelaras bersama dan bantuan murid.

2.(C).1. PELAN TAKTIKAL


ISU STRATEGIK (C) : Keceriaan Bilik BOSS
Strategi : 1.Mencari dana
2.Pengembelingan tenaga dari guru dan pengawas SPBT
BIL

PROGRAM
/PROJEK

T/ JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

OUTPUT

KPI

PELAN KONTIGENSI

Memasang
Langsir untuk
menghalang
habuk

Guru SPBT

Februari Mac

RM150
unit HEM

Bilik nampak
kemas

Halang habuk
didalam bilik
BOSS

1>Memohon dana dari unit


HEM
2.Sedekah dari rakan guru

Melabel ruang
dan rak

Guru SPBT

Februari April

RM 100
unit HEM

Kemas dan
teratur

Memudahkan
pemantauan
dan
pengindahan

1.Mohon dana
2.Penyediaan kertas kerja

2.(C).2. PELAN OPERASI


PELAN OPERASI
1
Nama Projek

Rasional

Memasang Langsir untuk menghalang habuk

Habuk merosakkan buku

Mengurangkan habuk di dalam BOSS

Tempoh / Tarikh :
Kumpulan
:
Sasaran
LANGKAH
1.Mencari
dana untuk
langsir

Januari

PROSES KERJA

1Mesyuarat kecil memastikan


kelancaran.

TANGGUNGJAWAB
Guru SPBT

TEMPOH
Januari

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
1.Mencari dana
2.Gotong royong dengan
ahli kelab SPBT

PELAN OPERASI
2
Nama Projek

Rasional

Label rak dan ruang tertentu

Mudah dikesan untuk pemantauan

keceriaan dan sistematik

Tempoh / Tarikh :
Kumpulan
:
Sasaran
LANGKAH
1.Mencari
label yang
sesuai

Januari - Mac

PROSES KERJA

1.Mesyuarat kecil sesama


jawwatankuasa

PELAN OPERASI
3
Nama Projek

TANGGUNGJAWAB
semua guru SPBT

TEMPOH
sebulan

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
1.Bantuan Ahli
Usaha sendiri

Rasional

Tempoh / Tarikh :
Kumpulan
:
Sasaran

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN
KONTIGENSI