Anda di halaman 1dari 5

NAMA :

PERCUBAAN JOHOR 2010


y

x
8 Table 8 shows the values of two variables,

and

2y a

, obtained from an experiment.

Variables and
constants.

are related by the equation

dan

b
and

are

y
dan

didapati daripada satu

2y a

x
eksperimen. Pembolehubah

a
, where

x
Jadual 8 menunjukan nilai dua pembolehubah,

b
x

b
x

dihubungkan dengan persamaan,

dengan keadaan

dan

adalah pemalar.

6.00

3.90

3.00

2.80

2.75

2.50

Table 8
Jadual 8

xy
(a) Plot

x
against

x
, using a scale of 2 cm to 1 unit on the

-axis, and 1 cm to 1 unit

on the -axis.
Hence, draw the line of best fit.

xy

Plotkan graf

[4 marks]

lawan

, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada

paksi- dan 1 cm kepada 1 unit pada paksi- .


Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik .

[4 markah]

(b) Use your graph in 8(a), to find the value of


Gunakan graf anda di 8(a), untuk mencari niilai

(i) a,
(ii) b,

y
(iii)

x
when
apabila

= 2.7.

[6 marks]

= 2.7.

[6 markah]

PERCUBAAN MELAKA 2010


6

Table 7 shows the values of two variables, x and y, obtained from an experiment. The
x 5k y p
variables are related by the equation
, where k and p are constants.
Jadual 7 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh dari suatu

x5k y p
eksperimen. Pembolehubah-pembolehubah itu dihubungkan oleh persamaan
di mana k dan p adalah pemalar.

x
y

1.4
3.3

1.9
5.3

2.5
7.9
Table 7

3.2
12

4.1
15.8

5.5
26.3

Jadual 7

(a) Based on Table 7, construct a table for the values of log10 y and log10 x
[2 marks]
Berdasarkan Jadual 7, bina satu jadual bagi nilai-nilai log 10 y and log10 x
[ 2 markah]

(b) Plot log10 y against log10 x by using a scale of 2 cm to 0.1 unit on the log10 x- axis and
2 cm to 0.2 unit on the log10 y- axis. Hence, draw the line of best fit.
[3 marks]
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi- log10 x and 2 cm kepada 0.2
unit pada
paksi-log10 y, plot log10 y lawan log10 x dan seterusnya lukiskan garis penyuaian terbaik.
[3 markah]

(c) Use your graph in (a) to find the value of


Gunakan graf anda di (a) untuk cari nilai

(i)
(ii)

k
p
[5 marks]
[5 markah]

TRIAL MELAKA (SET 1)


A straight line is obtained by plotting xy against x2, as shown in Diagram 12 .
m
x ny
x
x dan y dihubungkan oleh persamaan

xy

, dimana m dan n ialah pemalar.


melawan x2, sebagaimana ditunjukkan

Satu garislurus diperolehi dengan memplotkan


dalam Rajah 12
xy

x2

Diagram 12
Rajah 12

Calculate the value of m and of n.


Kira nilai m dan nilai n

[4 marks]
[ 4 markah]

TRIAL MELAKA SET 2)


Diagram 13 shows the graph of the straight line that is related by the equation
y = pxq where p and q are constants.
Rajah 13 menunjukkan graf garis lurus yang dihubungkan oleh persamaan y = pxq di mana p dan q
adalah pemalar.
log y

log x

(4,0)

(0,-2)

Diagram13
Rajah 13
Find,
Cari

(a) the values of p and q,


nilai-nilai p dan q

(b) the value of y when x = 5.


nilai y apabila x = 5

[4 marks]
[4 markah]