Anda di halaman 1dari 6

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

SALINAN PELAJAR
1.

Nama
Kursus/Modul

Pengenalan Pedagogi Sains Abad Ke 21


Introduction To 21st Century Science Pedagogy

2.

Kod Kursus

SCES3212

3.

Nama Staf
Akademik

Yusalina binti Yusof

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran pembinaan
ujian bercirikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) serta pedagogi sains abad ke 21
dalam pengajaran dan pembelajaran

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

Semester 2 Tahun 2

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Tidak Bersemuka

Tidak Bersemuka

P
94

15

15

15

30

17

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran
Kursus (Course
Diakhir kursus ini pelajar dapat;
Learning
Outcomes, CLO)
1. Mengenal pasti isu-isu yang relevan dalam pendidikan sains di Malaysia. (C2, A1, PLO1)

Berkuat kuasa mulai Jun


2015 (Kemas kini November
2016)

Menghayati nilai

Mengorganisasi

Menilai

Memberi
balasmaklum

Menerima

Lakuan tulen

Adaptasi

kompleksRespons ketara

Mekanisme

Respons berpandu

Set

Persepsi

Mencipta

Menghuraikan secara kritis kemahiran pedagogi sains abad 21 dalam pengajaran dan
pembelajaran sains dengan menggunakan pelbagai sumber maklumat. (C5, A3, PLO3,
PLO6, CTPS2, LL1)

Menilai

4.

Menganalisis

Membina item ujian yang sesuai untuk mentaksir pencapaian pelajar bercirikan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). (C6, PLO1, PLO3, CTPS3)

Mengapikasi

3.

Memahami

Mengaplikasi konsep dan ciri-ciri Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam
pengajaran dan pembelajaran sains dan pentaksiran sains. (C3, A2, PLO1, PLO3,
CTPS2)

Mengingat

2.

10. Strategi Pengajaran


Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran
1. Kuliah
2. Tutorial
Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (30%) dan kerja kursus (70%). Kerja kursus adalah kuiz dan penulisan esei.

Programme Learning
Outcome (PLO)

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Kaedah Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah, tutorial

Kuiz dan peperiksaan

PLO3 Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah

Kuliah, tutorial

Kuiz, peperiksaan dan


pentadbiran ujian

PLO6 Kemahiran
pengurusan maklumat

Kuliah, tutorial

Peperiksaan, laporan
reflektif

11. Sinopsis

Kursus ini mengenal pasti mengenai isu-isu dalam pendidikan sains rendah. Kursus ini
melatih pelajar dalam membina dan menganalisis item ujian bercirikan Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi (KBAT). Selain itu, kemahiran pedagogi sains abad ke 21 dalam pengajaran
dan pembelajaran sains juga ditekankan.
This course identifies on the issues in primary science education.This course also trains
students in constructing and analysing test items based on Higher Order Thinking Skills
(HOTS). 21st century science pedagogical skills in the teaching and learning of science is
also focussed.

12. Mod Penyampaian


13. Kaedah dan Jenis
Pentaksiran

Kuliah dan tutorial


Kerja Kursus
: 70%
Peperiksaan Akhir : 30%
Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian bertulis

Peperiksaan

30

Kuiz

10

Kerja Kursus

Pentadbiran Ujian (PBS)


Laporan Reflektif

Berkuat kuasa mulai Jun


2015 (Kemas kini November
2016)

15
45

Jumlah
SLT
Pentaksiran

Tutorial
Interaksi Bukan
Bersemuka
Amali

Kuliah

Pentaksiran

Interaksi
Tutorial

Kuliah

Amali

14. Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

1.Isu Dalam Pendidikan Sains


Isu semasa dalam pendidikan sains di Malaysia
Isu semasa dalam pendidikan sains di luar negara

24

2. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras


Tinggi (KBAT) Dalam Sains
KBAT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
Kemahiran penaakulan saintifik
Penyelesaian isu sains dengan pendekatan Inquiry
Based Science Education (IBSE)
Penyelesaian isu sains dengan kaedah projek
(Project Based Learning - PBL)
Penyelesaian isu sains dengan pendekatan science,
technology, engineering and matemathics (STEM)
KBAT dalam pentaksiran dan penilaian sains
- Pembinaan item ujian sains
- Menganalisis aras kognitif item ujian sains
- Pentaksiran antarabangsa dalam bidang sains

3. Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Sains


Abad Ke 21: Model Bilik Darjah Sains Abad Ke 21
Infrastruktur sekolah abad ke 21
Pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi
(TMK) dalam sains
Sumber pengajaran dan pembelajaran sains

Berkuat kuasa mulai Jun


2015 (Kemas kini November
2016)

4. Pedagogi Sains Abad Ke 21


Konsep keserasian minda (whole brain teaching)
- Pembelajaran otak kanan dan otak kiri
- Fungsi otak kanan dan otak kiri
- Strategi pengajaran sains secara keserasian minda

Pengenalan elemen 4C dalam pedagogi sains abad


ke 21
-

Komunikasi (Communication)
Kolaborasi (Collaboration)
Kreativiti (Creativity)
Pemikiran Kritikal (Critical Thinking)
7

28

Kreativiti dan inovasi melalui peta pemikiran


- Pendedahan terhadap fungsi dan aplikasi bagi:
o peta pemikiran
o peta bulatan
o peta buih
o peta buih berganda
o peta pokok
o peta dakap
o peta alir
o peta pelbagai alir
o peta titi
-

Contoh-contoh aplikasi dalam sains

Kerja Kursus

Peperiksaan

0.5

12.5

13

1.5

4.5

Pengalaman Berasaskan Sekolah/Kerja Lapangan


Jumlah

Berkuat kuasa mulai Jun


2015 (Kemas kini November
2016)

15
15

15

15

30

15
17

94

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN TIDAK
BERSEMUKA

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Kuliah

15

15

Tutorial

15

15

PBS

15

Kuiz

0.5

1.5

Pentadbiran Ujian

Peperiksaan Akhir

1.5

4.5

Jumlah

32

62

Laporan Reflektif

15. Rujukan Asas

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar
(SLT)

94

Jam Kredit

Bybee, R.W.(2010). The Teaching of Science: 21 Century Perspectives. Virginia: NSTA Press
Brookhart, S.M.(2010). How to assess Higher Order Thinking Skills In Your Classroom. USA:
ASCD Press.
Griffin, P.; Mc Gaw, B. & Care, E. 2012. Assessment
Australia: Springer

and Teaching of 21 st Century Skills.

Rujukan Tambahan OECD. (2003). The PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and
Problem Solving Knowledge and Skills. Paris: OECD.
OECD. (2006). The PISA 2006 Assessment Framework for Science, Reading and Mathematics.
Paris: OECD.
st

Rhoton,J & Shane, P. (2006). Teaching Science in the 21 Century. USA: NSTA Press.
TIMSS (2003). Trends In International Mathematics And Science Study 2003. Putrajaya,
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, KPM.
TIMSS (2007). Trends In International Mathematics And Science Study 2007. Putrajaya,
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, KPM.
st

Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21 Century skills: learning for life in our times. San Francisco:
Jossey-Bass.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (2012). Kementerian Pendidikan Malaysia,
Kuala Lumpur.
Bahan Kursus KBAT (HOTs) Dalam Sains dan Matematik (2010). Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Diakses pada 5 Mac 2015.
http://apps2.moe.gov.my/kurikulum/v2/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dar
ticle%26id
16.

Maklumat
Tambahan

Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun


2015 (Kemas kini November
2016)

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


SCES3192 PENGENALAN PEDAGOGI SAINS ABAD KE 21 (2 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

1.

2.

3.

4.

Mengenal pasti isu-isu yang


relevan dalam pendidikan
sains di Malaysia. (C2, A1,
PLO1)
Mengaplikasi konsep dan ciriciri Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT) dalam
pengajaran dan pembelajaran
sains dan pentaksiran sains.
(C3, A2,, PLO1, PLO3,
CTPS3)
Membina item ujian yang
sesuai untuk mentaksir
pencapaian pelajar bercirikan
Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT). (C6, PLO1,
PLO3, CTPS3)

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kaedah

Kuiz

Kuliah , tutorial, Peperiksaan

Peperiksaan, kuiz
x

Menghuraikan secara kritis


kemahiran pedagogi sains
abad ke 21 dalam pengajaran
dan pembelajaran sains
dengan menggunakan
pelbagai sumber maklumat.
(C5, A3, PLO3,
PLO6,CTPS2, LL1)

KESELURUHAN

Kuliah, tutorial

Strategi
Pengajaran dan

Kuliah , tutorial,

Kuliah, tutorial

Kuliah, tutorial

Pentadbiran
Ujian,Laporan
Reflektif

Peperiksaan,
Laporan reflektif

Peperiksaan,
kuiz, Pentadbiran
Ujian, Laporan
Reflektif