Anda di halaman 1dari 5
RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS. 4. |Nama Pengajaran Sukatan, Geometri dan Pengurusan Data IKursus/Modul _| Teaching of Measurement, Geometry and Data Management 2. |kod Kursus TES3093 2 ES Pn Wan Haspinah bt Wan Hussin 4. |Rasional ureus ini membolehkan pelajar menggunakan Kemahiran pembelajaran abad ke-21 dan] IKursus/Modul | pengetatuen pecagogi kandungan yang sesualunluk molaKsanakan pengajaran Sukatan, ldalam Program | Geometi dan Pengurusan Data di sokolah rendah. Dengan kemahran mengenal past iu: isu pengejaran dan pembeljaran, peljar dapat. membual penambahbalkan dan berupaya| ‘menjadi agen vanstormasi pendidikan matemat. 5. [Semester dan | Semester 2 Tahun 2 6. Jumiah Jam aah Gane PPembelajaran Bersomuka Bukan Bersemuka | pereemuta dan Bukan Bevsomuka k= Kulan Total k|rlalel«{rfale la= Amal Bs P= Pentaksiran | 15 | 20 | - | 25| 33 | 20 175 7. |niat Kreait 3 8 |Prasyaratgika ada) | Tada 9. |kemaniran Bote Pindah Menyelesaian masalah, kemahicanberhirsecara kis, Kemahiran berpasukan, I eanferable SKIS semboljaran berterusan dan pengurusan maklumat 10, |Sinopsis Kursus ini merangkum pembelajaran matematk abad Ke-21, pengajaran Sukatan(Ukuran Panjang, Jisim dan Isi Padu Cecair), pengajaran Masa dan'Waktu, pengajaran Geometr (Ruang) dan pengajaran Pengurusan Data. This course encompasses the learning of mathematics in the 21st century, teaching of ‘Measurement (Length, Mass and Volume of Liquid), teaching of Time, teaching of Geometry| (Space) and teaching of Data Management. Kullah dan tutorial 12. |Kaedah rei Jenis Peperiksaan 30% Kerja Kursus 170% Ujian bertulis Paperiksaan Akhir 30 Kuiz 1 (30 minit) untuk mentaksir CLO1 - Topik 2 dan 3. 10 Kuiz 2 (30 minit) untuk mentaksir CLO1 - Topik 4 dan S 10 Tugasan mentaksir CLO2- Penghasilan resos untuk 10 perpsjrn dan pbejran bag TODk 2 eee Ssecaraberkumpulan Tigasan nents C163 dan C104 Laporntajanfes | __ 4 {i200 pt preter) beratn evisu pengaaren don femoairan Staten, Geomet atu Pengursan Ota ‘Sten panguraan esos an rancangan bahar nt pensnbonbatn, A : 38 Bc3 a BE e2§ = 28 2a8 = =a aa 3 Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran 13. |Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk s é Helelalilak e/2/E(3 | 2/2 |é 4. Pembelajaran Matematik Abad ke-21 Model Pembelsjran Abad ko-21 = Kemahiran Pembelajaran, Kemahiran Literasi, Kemahiran hidup, dan Kemahiran Kepimpinan: + crcin Model Pembelran “40” = Communication, Collaboration, Critical Thinking, and Creativity Pedagoai untuk pembelaaran“4C" — Pembelajaran Matematik melalui Komunikasi a) 4 19 Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Matematik melalui Penyelesaian Masalah Penyelesaian Masalah Berstruktur Pemboajaran Berasasken Proek | Matematik di Luar Bilik Darjah Pembelajaran Matematik melalui Permainan Pemibeajran Matemat« Mell Kesusaseraan l2. Pengaj ‘Sukatan ~ Ukuran Panjang, Jisim, dan isi Pad Cecair + Menlaskan pengetauan pedeool Kandungan beat ‘Sukatan a ‘Konsop asas: Makna proses menyukat ~ _Peringkat perkembangan konsep sukatan = Peranan unit bukan piawai dalam Berkembangan ontop skatan = Peranan anggaran dalam pengukuhan omahivan sukalan = _ Salah konsep dan kesilapan umum dalam Sukatan ‘+ Membina resos yang sesuai bagi pengojaran dan ‘pombelojaran Sukalan; Ukuran Panjang, isin, ih Padu Cecair + Mereka bentuk serta menila secara kendi aktivi bagi pengajaran dan pembelajaran bagi (a) Ukuran Panjang, (b) Jism, dan (c) si Padu Cocair ‘dengan menggunakan pedagogi pombelajaran 40" Untuk mengajar sub-tajuk berkut Mengenal past att: © perbandingan perseptual; © perbandingan langsung; dan ©. perbandingan tak langsung = Mengenal pelbagai unit Bukan piawai dan unit piawai ~ Menganggar dan menyukat dengan (a) unit bukan piawa dan (b) unt piawai ~ _Perksitan dan penukaran antara uni-unit piawail = Pengiraan melibatkan sukatan ‘Aplkasi sukatan dalam kehidupan seharian + Mengenal past isu pengajaran bagi Sukatan berdasarkan amalan dan dapatan penyelidikan ‘3, Pengajaran Masa dan Waktu ‘+ Menjelaskan pengetahuan pedagogl kandungan bagi ‘Masa dan Waktu Konsep asas: waktu seketika dan tempoh masa = Peringkat perkembangan konsep masa dan waktu = Unit sukatan masa: unit bukan piawai dan unit piawal = Alat menyukat masa: jam moden dan jam purba = Tahun biasa dan tahun lompat = Salah konsep dan kesilapan umum dalam ‘masa dan waktu Membina resos yang sesuai bagi pengajaran dan pembelajaran Masa dan Waktu Mereka bentuk serta menilal secara kandi aktivii PAP bagi Masa dan Waktu dengan menggunakan [pedagogi pembelajaran “4G” untuk mengajar sub- tak bork Sistem waktu 12 jam dan 24 jarn Penukaran antara unit sukatan masa Pengiraan tempoh masa dalam sebarang unit masa (Operasi melibatkan masa imasa dan waklu dalam kehidupan Isu pengojaran bagi Masa dan ‘amalan dan dapatan 16 4, Pengajaran Geometri ~ Ruang Menjelaskan pengetahuan pedagogi kandungan ‘bagi Ruang Konsep asas ruang: tik, garis lurus, garis selari, garis serenjang, kedudukan pada salah, sudut ~ _ Makna pelbagai poligon dan polihedron = _ Peringkat perkembangan konsep ruang Salah konsep dan kesilapan umum dalam Ruang Membina resos yang sesuai bagi PdP Ruang Mereka bentuk serta menilai secara kendif aktivit PdP bagi Ruang dengan menggunakan pedagog! pembelajaran "4C” untuk mengajar sub-tajuk berikut Tatabahasa dan cir-ciri bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi = Sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk asas dua dimer ~ Garis selati dan garis serenjang pada bentuk ‘asas dua dimensi = Paks simetri bentuk dua dimensi = Klasifikasi bentuk tiga dimensi dan dua dimensi Bentangan bentuk tiga dimensi Penentuan iuas dan perimeter bentuk dua dimensi menggunakan petak seglempat sama ‘unit & rumus, - Penentuan isi padu bentuk tiga dimensi menggunakan unit kubus unit dan rumus = Sistem Koordinat Cartesian ~ sukuan pertama = Aplikasi ruang dalam kehidupan seharian Penggunaan perisian matematik dinamik dalam Ruang Mengenal pasti isu pengajaran bagi Ruang berdasarkan amalan dan dapatan penyelidikan 28 Pengajaran Pengurusan Data Menjelaskan pengetahuan pedagogi kandungan bagi Pengurusan Data Langkah penyiasatan statistk: (a) membentuk soalan, (b) mengutip data, (c) ‘mewakilkan data dalam bentuk graf, (d) ‘menganalisis data, (e) mengtafsir keputusan = Salah konsep dan kesilapan umum dalam Pengurusan Data Membina resos yang sesual bagi pengajaran dan ymbelajaran Pengurusan Data Mereka bentuk serta menial secara kendiri aktivit PAP bagi Pengurusan Data dengan menggunakan jpedagogi pembelajaran “4C” untuk mengajar sub- berikut: Mengumpui data graf, carta palang dan carta pal median, min dan julat data engurusan Data dalam kehidupan dalam pengajaran sn amalan dan dapatan a4 14, |Rujukan Asas Reys, R., Lindquist M. M., Lambdin, D. V. & Smith, N. L. (2012) Helping chiiren learn ‘mathematics. (10th ed,,USA: John Wiley and Sons. fs Cathcart, W. G.; Pothier V.M.; Vanco,J.H; & Bezuk\N.S. (2011). Leaming mathematics in ‘elementary and middle schools. A learner.centered approach (5° ed) Boston:Pearson, Serow, P., Callingham, R., & Mui, T, (2014). Primary Mathematics : Capitalising on ICT for today and tomorrow. Victoria: Cambridge University Pross. [Rujukan Tambahan, Waylock, . &Manning, R. (2014) Mathomatics xplained for primary teachers, (8 London: Sage Tipps, S., Johnson, A. & Kennody, L. M. (2011). Guiding children’s learning of mathematics (12 ed.), USA: Wadsworth Cengage Learning. Lambros, M.A, (2002). Problom-Based Learning in K-8 classrooms: A feachor's guide to Jimplemenation, USA: Wako Forest Universi, Leong, C. K., Teoh, B. T. & Warabhom, P. (2012). Introduction of the Bansho plan to primary school mathematics teachers: A Case Siudy. In AL. White & U. H. Cheah {Eds}, Transforming Schoo! Mathematics Education in the 21" Contury (pp, 39-44), Penang, Malaysia: SEAMEO RECSAM. Partnership for 21% Century Skils. (7.4). Leaming for the 21% century. A report and mile (quide for tho 21st contury skils. Relieved on March Sth 2016 from bio. ory/storage/documents/P2 Report. nat Jerald,C.D. (2008). Defining a 21st century education. The centre of pubic education. Rotrieved on March 8 2015 from