Anda di halaman 1dari 3

Tick where applicable

TARIKH/HARI
MASA
KELAS
MATA PELAJARAN
DOMAIN
TEMA / TOPIK
KEMAHIRAN/ TEMPOH
STANDARD
KANDUNGAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN

KANDUNGAN
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ABM / RUJUKAN /
SUMBER

REFLEKSI

STANDARD
PEMBELAJARAN

Pelajar dapat :

TAHAP PEMBELAJARAN
(KBAR) BAND 1 (Pengetahuan)
( KBAR ) BAND 2 (Pemahaman)
( KBAR ) BAND 3 (Aplikasi)
( KBAT) BAND 4 (Analisis)
( KBAT ) BAND 5 (Penilaian)
( KBAT ) BAND 6 (Sintesis)
STRATEGI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Prinsip 5P
Penyelesaian Masalah
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Koperatif
Pembelajaran Berpusatkan Murid
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Bertema
Lain-lain (Nyatakan)..
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Bahasa
Kelestarian Alam Sekitar
Nilai Murni ..
Patriotisme
Kreativiti and Inovasi
Sains dan Teknologi
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Keusahawanan
Kelestarian Global
Pendidikan Kewangan
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Latihan Bertulis
Laporan
Kuiz
Pembentangan
Ujian
Lain-lain (Nyatakan)..
KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Gallery Walk
Main Peranan
Deklamasi Sajak/Nyanyian
___ stay, ___ stray
Think-Pair-Share
Simulasi
Lain-lain (Nyatakan).
i-THINK MAPS
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi