Anda di halaman 1dari 5

16 Agustus 2016 [CONTOH AKTA HIBAH SAHAM]

HIBAH SAHAM
NOMOR :

-Pada hari ini,


-Berhadapan dengan saya,

Sarjana

Kenotariatan, NOTARIS di

Hukum,

Magister

, dengan dihadiri para saksi

yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:I.

Nona *) Buat komparisi sesuai kasus

-untuk selanjutnya disebut juga : ------------------------------------------------------------------------ PIHAK PERTAMA


-----------------------------II. Tuan *) Buat komparisi sesuai kasus

-untuk selanjutnya disebut juga:----------------------------------------------------------------------- PIHAK KEDUA --------------------------------PIHAK

PERTAMA

dengan

mengalihkan/ mengoperkan

ini

menerangkan

dan

menyatakan,

dengan

ini

dengan cara hibah kepada- dan untuk dimiliki oleh

PIHAK KEDUA yang menerangkan dan menyatakan,

dengan ini telah menerima

pengoperan/pengalihan secara hibah dari PIHAK PERTAMA, yaitu berupa :-----------Segala

hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang

ada pada dan/atau

dapat dijalankan/dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA atas


saham masing-masing dengan nilai nominal Rp.
milik PIHAK PERTAMA, yang terdapat pada Perseroan Terbatas PT.
.
-demikian berikut seluruh hak-hak yang dapat dijalankan daripadanya, yang
merupakan satu kesatuan yang terpenting dan tidak terpisahkan dari
saham-saham dimaksud;---------------------------------------------------------asli surat-surat saham mana menurut keterangan PIHAK PERTAMA tidak
dicetak, sehingga tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris;------------

16 Agustus 2016 [CONTOH AKTA HIBAH SAHAM]

-untuk selanjutnya disebut juga: Saham-Saham;----------------------------Maka sehubungan dengan pemberian hibah atas saham-saham sebagaimana
dimaksud, para pihak telah saling setuju dan mufakat untuk dan dengan ini
mengadakan dan menetapkan suatu perjanjian mengenai hibah atas SahamSaham tersebut dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagai
berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASAL 1 ----------------------------------------PIHAK PERTAMA dengan ini menghibahkan kepada dan untuk dimiliki oleh PIHAK
KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima hibah dari PIHAK
PERTAMA atas Saham-Saham sebagaimana telah diuraikan di atas.---------------------------------------------------------- PASAL 2 ----------------------------------------Sejak ditanda-tanganinya akta Hibah ini, seluruh hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK
PERTAMA telah beralih kepada PIHAK KEDUA, dan karenanya segala keuntungan
yang didapat dan/atau kerugian yang diakibatkan dengan adanya peralihan
kepemilikan atas Saham-Saham dimaksud, seluruhnya telah beralih menjadi
hak/bagiannya PIHAK KEDUA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- PASAL 3 ----------------------------------------PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Saham-Saham yang dialihkan
tersebut adalah benar-benar hak/miliknya PIHAK PERTAMA, belum pernah dijual
dan/atau dipindah tangankan kepada siapapun juga, bebas dari sesuatu sitaan dan
tidak tersangkut dalam suatu sengketa/perkara; dan mengenai hal itu baik
sekarang maupun dikemudian hari PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan
dan/atau gugatan dalam bentuk apapun juga dari pihak lain yang menyatakan
mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah dan
bangunan berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya tersebut, dan oleh
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan
dan/atau gugatan

dalam bentuk apapun juga dari pihak lain mengenai hal-hal

tersebut di atas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASAL 4 ---------------------------------------PIHAK PERTAMA dengan ini menerangkan bahwa untuk pelaksanaan hibah saham
ini, PIHAK PERTAMA telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham yang

16 Agustus 2016 [CONTOH AKTA HIBAH SAHAM]

lainnya, satu dan lain sebagaimana ternyata dari akta Keputusan Sirkular
KEPUTUSAN SIRKULAR PEMEGANG SAHAM
PT.

______________________________,

berkedudukan

di

_________________________ SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG


SAHAM LUAR BIASA, tertanggal
-yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.--------------------------------------------------------------------------------- PASAL 5 -----------------------------------------Kepada PIHAK KEDUA, dengan ini di beri kuasa oleh PIHAK PERTAMA dengan hak
substitusi dalam hal

mengurus balik nama dari apa

diserahkan ke atas nama PIHAK

untuk

keperluan

itu,

didaftarkan

dihibahkan

KEDUA, serta memberitahukan

pemindahan dan penyerahan hak-hak atas saham ini


tersebut,

yang

dalam

tentang

kepada DIREKSI perseroan

buku-buku yang dipergunakan untuk

untuk keperluan-keperluan tersebut PIHAK KEDUA berhak

menghadap dimana perlu,

dan

untuk

memberikan keterangan keterangan, membuat atau

menyuruh buat dan menanda-tangani semua

surat yang diperlukan, dan

selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk
tercapainya maksud dan tujuan kuasa-kuasa tersebut.---------------------------------Kuasa-kuasa

tersebut merupakan bagian

dipisahkan dari hibah atas Saham-Saham ini,


tersebut,

yang

yang tanpa

pemindahan dan penyerahan hak-hak

dilangsungkan

terpenting

atas

dan tidak dapat

adanya

kuasa-kuasa

saham ini tidak

dan karenanya kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut

akan

kembali dan

tidak akan berakhir karena sebab apapun juga.------------------------------------------------------------------------------ PASAL 6 ------------------------------------------Akhirnya para pihak menerangkan dan menyatakan bahwa hibah atas SahamSaham ini berlaku terhitung sejak akta ini ditanda-tangani dan tidak akan pernah
berakhir/batal karena meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi menurun dan
wajib dilaksanakan oleh para ahli waris/penerima hak dari pihak yang meninggal
dunia, dalam hal pencatatan adanya hibah saham-saham ini belum sempat
dilakukan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASAL 7 -----------------------------------------

16 Agustus 2016 [CONTOH AKTA HIBAH SAHAM]

-Biaya akta ini serta seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pembuatan akta
ini termasuk pajak-pajak (jika ada), akan dipikul dan dibayar sepenuhnya oleh
PIHAK KEDUA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASAL 8 ----------------------------------------Mengenai akta ini serta segala akibatnya, para penghadap memilih tempat tinggal
hukum (domisili) pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri..*)
-Para penghadap dengan ini menjamin keabsahan identitas para penghadap dan
dokumen-dokumen sesuai dengan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut; sehingga apabila dikemudian
hari sejak dibuat dan ditanda-tangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para penghadap yang
membuat

keterangan

dengan

ini

berjanji

dan

mengikatkan

dirinya

untuk

bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini
para penghadap membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan/
gugatan dan/atau dakwaan serta tanggung jawab baik sebagian maupun seluruh
akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya perjanjian ini.---------------------------Para penghadap juga dengan ini menyatakan telah mengerti apa yang telah
diuraikan di atas.--------------------------------------------------------------------------Akta ini diselesaikan pada pukul

WIB (

Waktu Indonesia bagian Barat). ---------------------------------------------------------Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -------------------------------------------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI-------------------------------Dibuat dan diselesaikan di

, pada hari, tanggal dan jam tersebut

pada bagian awal akta ini, dengan di hadiri oleh:--------------------------------------1.


2.
-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.------------------------Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini; sedangkan para penghadap selain menanda-tangani akta juga

16 Agustus 2016 [CONTOH AKTA HIBAH SAHAM]

telah membubuhkan cap jempol tangan kanan dan kirinya pada lembar kertas yang
dijahitkan di minuta akta ini.------------------------------------------------------------Dibuat

Anda mungkin juga menyukai