Anda di halaman 1dari 4

LATIHAN

OSN
2017

PENDALAMAN MATERI
RABU , 18 JANUARI

1. Sebuah transformator digunakan


untuk menurunkan tegangan dari
220 V menjadi 11 V. Jika arus
yang mengalir pada lilitan primer
adalah 0,4 A dan tidak ada daya
yang hilang, maka arus yang
mengalir pada lilitan sekunder
adalah ...
a. 0,02 A
c. 0,04 A
b. 8 A
d. 1,6 A
2. Sebuah
elektron
bergerak
memasuki
daerah
medan
magnet yang arahnya tegak
lurus bidang gambar menuju
pembaca seperti pada gambar di
samping ini. Lintasan elektron
dalam medan magnet itu .. ..

a. membelok ke atas
b. membelok ke bawah
c. menembus bidang gambar
menjauhi pembaca
d. menembus bidang gambar
menuju pembaca
3. Kawat berarus listrik berada di
depan sebuah kumparan berinti
dan berarus Iistrik. seperti Inti
besi gambar di samping ini.
Kawat
tersebut
akan
mengalami .......

a.

gaya magnetik dengan


arah keluar bidang kertas
b. gaya magnetik dengan
arah masuk bidang kertas
c.
gaya magnetik dengan
arah ke kiri
d. gaya magnetik dengan
arah ke kanan
4. Sebuah kumparan diletakkan
mendatar dan kedua ujungnya
dihubungkan
dengan
sebuah
galvanometer. Di atas kumparan
dan pada sumbu kumparan
dipasang sebuah magnet batang
pada
sebuah.
Jika
magnet
digetarkan.
ternyata
jarum
galvanometer
bergerak
menyimpang
bolak
balik.
Peristiwa itu teriadi karena...

a. perubahan
magnet
menimbulkan arus listrik
b. medan
magnet
menimbulkan arus listrik
c. medan
magnet
menimbulkan gaya gerak
listrik induksi
d. perubahan medan magnet
menimbulkan gaya gerak
listrik induksi
5. Seutas kawat yang dialiri arus
listrik dengan arah ke Barat
diletakkan dalam medan magnet
yang arahnya ke atas, Gaya yang
dialami
kawat
tersebut
arahnya.
a. ke Utara
c. ke bawah
b. ke atas
d.
ke
selatan
6. Sebuah travo step up ideal
memerlukan arus sebesar 3
Ampere, untuk menghasilkan
perubahan tegangan dari 6 Volt
menjadi 144 Volt. maka kuat arus
yang
dihasilkan
adalah
sebesar ....
a. 0,008 Ampere
c.
0,125 Ampere
b. 0,5 Ampere d. 1.8 Ampere
7. Sebuah mobil mainan anak
menggunakan baterai 8
volt. di dalam mainan
tersebut
terdapat
kumparan yang berputar
diantara
dua
magnet,
ketikan mainan dihidupkan.
konsep
fisika
yang
diterapkan pada mainan
tersebut adalah...
a. Rangkaian arus DC
b. Induksi magnetik
c. Rangkaian magnetic
d. Imbas elektromagnetik
8. Sebuah magnet batang
diletakan di depan lilitan
yang dialiri arus listrik,
seperti pada gambar.

Magnet batang tersebut


akan ditolak oleh medan
magnet yang ditimbulkan
oleh lilitan jika lilitan dialiri
arus...

a. dengan arah seperti arah


panah pada gambar
b. dengan arah berlawanan
arah panah pada gambar
c. yang
membesar
dan
dengan arah seperti arah
panah pada gambar
d. yang mengecil dan dengan
arah seperti arah panah
pada gambar
9. Tinjaulah
empat
buah
kutub magnet : A, B, C, dan
D. Jika kutub A dan B
didekatkan akan saling
tarik menarik, jika B dan C
didekatkan
akan
tarik
menarik, dan jika B dan D
didekatkan
akan
tolak
menolak. Jika A adalah
kutub Utara, maka B, C,
dan
D
adalah
kutubkutub...
a. B=
Utara,
C=Selatan,
D=Utara
b. B=Selatan,
C=Selatan,
D=Utara
c. B=Selatan,
C=Utara,
D=Selatan
d. B=Utara,
C=Utara,
D=Selatan
10.Perhatikan
pernyataan
berikut !
1. Jumlah lilitan primer
lebih
sedikit
daripada
jumlah lilitan sekunder.
2. Tegangan primer lebih
besar dfripada tegangan
sekunder.
3. Arus primer lebih besar
daripada arus sekunder.
4. Daya primer lebih kecil
daripada daya sekunder.
Pernyataan yang sesuai
dengan ciri-ciri trafo step
up adalah :
a. pernyataan 1 dan 2
b. pernyataan 1 dan 3
c. pernyataan 2 dan 3
d. pernyataan 2 dan 4
11.Menurut H.C. Oersted arus
listrik menimbulkan medan
magnet.
Dengan
mengembangkan pendapat
itu,
maka
kumparan
berarus
listrik
juga
menimbulkan
medan
magnet. Kumparan yang
jika
berarus
listrik
menghasilkan
medan
magnet
yang
serupa
dengan medan magnet
yang
ditimbulkan
oleh

sebuah magnet
adalah... .
a. Toroida

batang

b. solenoida
c. kawat melingkar
d. kumparan
berbentuk
persegi panjang
12.Sebuah
magnet
yang
digerakkan
masuk
ke
dalam sebuah kumparan,
maka antara ujung-ujung
kumparan
akan
terjadi
gaya gerak listrik induksi,
peristiwa ini disebabkan
karena...
a. terjadi
perubahan
arah
medan
magnet
yang
memotong kumparan
b. terjadi
perubahan
kutubkutub
magnet
yang
memotong kumparan
c. terjadi
perubahan
jumlah
garis gaya magnet yang
memotong kumparan
d. terjadi pengurangan jumtah
garis gaya magnet yang
memotong kumpuran
13.Medan
magnet
yang
ditimbulkan oleh toroida
yang dialiri arus listrik
mempunyai arah...
a. tegak lurus bidang toroida
b. melingkar
c. bolak-balik
d. bergantung waktu
14.Sebuah transformator step
down terdiri atas kumparan
primer 1200 lilitan dan
kumparan sekunder 40
lilitan. Jika umparan primer
dihubungkan dengan beda
potonsisl 220 volt, maka
beda
potensial
pada
kumparan
sekunder
adalah...
a. 6,3 V
c. 7,3 V
b. 8,3 V
d. 9,3 V
15.Sebuah
transformator
diasumsikan
mempunyai
efisiensi
100
%.
Perbandingan jumlah lilitan
kumparan sekunder dan
kumparan primer adalah
l:20.
sebuah
sumber
tegangan arus bolak balik
240 v dihubungkan ke
kumparan
primer
dan
sebuah resistor 6 Ohm
dihubungkan ke kumparan
sekunder.
Arus
yang
mengalir pada kumparan
primer adalah....
a. 0,1 A
c. 0,2 A

b. 2,0 A
d. 4,0 A
16.Jika
sebuah
kawat
berbentuk
kumparan
tertutup (loop) mengalami
perubahan fluks magnetik,
loop
tersebut
bereaksi
dengan
membentuk
medan
magnetik
yang
arahnya
sedemikian
hingga
melawan
perubahan fluks magnetik
yang terjadi padanya. Hal
ini disebut hukum ... .
a. Faraday
c. Henry
b. Lenz
d.
Lorenz
17.Batang besi diberi dua lilitan
seperti gambar, apa yang akan
terjadi pada galvanometer, pada
saat saklar S dalam keadaan
tertutup ? Batang besi diberi dua
lilitan seperti gambar, apa yang
akan terjadi pada galvanometer,
pada saat saklar S dalam
keadaan tertutup ?

A. Y=kutub selatan dan


X=kutub utara. Bila X ditolak
oleh U
B. Y=kutub selatan dan
X=kutub utara. Bila X ditarik
oleh U
C. Y=kutub utara dan X=kutub
selatan. Bila X ditolak oleh U
D. Y=kutub utara dan X=kutub
selatan. Bila X tak
terpengaruh
21.Perhatikan gambar berikut!

Arah S
E Fgosoka
G
n

Jika DE dan FG terbuat dari baja


maka interaksi yang terjadi
sesuai gambar ....

A
B
C
D

a. Jarum galvanometer
menyimpang ke
kanan.
b. Jarum galvanometer
menyimpang ke kiri.
c. Jarum galvanometer
menyimpang ke kiri
dan ke kanan.
d. Jarum galvanometer
menunjuk angka nol
18.Sebuah magnet batang
didekatkan kepada sebuah
benda
non
magnetik
bermuatan listrik, yang
mula-mula
diam.
Maka
benda tersebut ... .
19.
a. Bergerak
b. ditarik oleh batang
magnet
c. tetap diam
d. ditolakk oleh batang
magnet

D
D E
E E
E D
D

F
GG
GF
GF
F

22. Batang besi dililiti kawat yang


dialiri listrik seperti pada
gambar
berikut,
sehingga
batang besi bersifat magnet.
Ketika kompas diletakkan di
dekat
kumparan,
posisi
kompas
yang
benar
ditunjukkan oleh gambar ....

20.Perhatikan
gambar
interaksi antara 2 buah
magnet berikut ini ,

Dari gambar diatas maka

C. Q adalah utara, kutub A adalah


utara
D. Q adalah selatan, kutub B adalah
utara
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3

C. 1 dan
D. 3 dan 4

23. Perhatikan gambar berikut !

Kutub-kutub magnet pada ujung-ujung


P, Q, A dan B adalah kutub ....
A. P adalah utara, kutub B adalah
selatan
B. P adalah selatan, kutub A adalah
selatan

24. Perhatikan gambar pembuatan


magnet berikut!

Jika paku diletakkan diantara dua magnet


K-L dengan M-N, posisi paku yang benar
ditunjukkan oleh gambar .