Anda di halaman 1dari 12

Bidang/Unit*: KOKURIKULUM PERSATUAN MATEMATIK

KEKUATAN (STRENGTHS)
DALAMAN

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES)
O1 Sokongan yang kuat dari PIBG.
O2 Kebanyakan murid tinggal
berdekatan
dengan sekolah.
03 Kebenaran ibubapa untuk anak
tinggal di
sekolah sebelum aktiviti.

S1 Sekolah satu sessi mudah


menjalankan
aktiviti .
S2 Bilangan murid yang kecil mudah
untuk
dikawal semasa melakukan aktiviti.
S3 Guru Besar , pentadbir serta guruguru
mempunyai asas pengurusan yang
kuat
dan berpengalaman.
S4 Mempunyai pelajar yang berminat
dalam
bidang kokurikulum dan koakademik.
Strategi S+O
S1+S2+02+O3
Meningkatkan peratus kehadiran
murid.
Meningkatkan peratus penyertaan
di peringkat zon dan daerah.

KELEMAHAN (WEAKNESS)
W1

Guru kekurangan idea dan tenaga


kerana terlalu banyak aktiviti
yang perlu
dirancang .
W2 Sebahagian guru kurang
kemahiran
melatih murid dalam permainan
dan
unit unit uniform tertentu.
W3 Kewangan yang terhad.

Strategi W+O
W2+O1
Memastikan 100% ahli persatuan
Matematik menyertai aktiviti
yang telah dirancang.

CABARAN (CHALLENGES)
C1 Ekspektasi Ibubapa terhadap
sekolah
sangat tinggi.

Strategi S+C
S3+S4+C2
Memantapkan pengetahuan dan
kemahiran murid melalui
aktiviti aktiviti Matematik.

Strategi W+C
W1+W3+C1
Memastikan aktiviti yang
dirancangkan dapat dilaksanakan
sebaik mungkin.

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2016-2018
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru

JPS/SJK-PSS/01

Bidang Keutamaan
Kualiti Sekolah
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Penyertaan Murid Di Peringkat Zon dan Daerah Sebanyak 40%
Sektor/PPD/Sekolah SK SERI SEKAWAN DESA, 82100, PONTIAN, JOHOR
Bidang /Unit Kokurikulum- Persatuan Matematik
TERAS

ISU-ISU

STRATEGIK

STRATEGIK

SASARAN
STRATEGI

PELAN TINDAKAN

KPI
TOV

2016

2017

2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

(Berdasarkan 11 anjakan
PPPM atau fungsi
organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25101inisiatif atau


pelan tindakan/matlamat di
JPN/PPD/sekolah)

(Pernyataan
indikator yang
boleh diukur)

Meningkatkan
pembelajaran

Bilangan
kehadiran murid

Memastikan 100%
murid terlibat dalam

Meningkatkan peratus
kehadiran murid dalam

% kehadiran
murid

100

(Huraian isu/masalah
tentang BK atau fungsi
organisasi)

85

(Berdasarkan 4
teras strategik)

75

JPS/SJK-PSS/01

60

Sub-NKRA LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*
Bidang Keutamaan
Kurikulum dan Pentaksiran
PPPM
KPI
Meningkat penyertaan murid di peringkat zon dan daerah sebanyak 40%
Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah SK SERI SEKAWAN DESA
Bidang /Unit KoKurikulum Persatuan Matematik
Strategi

Memastikan 100% murid terlibat dalam aktiviti kelab dan persatuan

JADUAL 2
JPS/SJK-PS/02

Bi
l

Program/Projek

1 Program Celik
Matematik

Objektif
Memberi
kebebasan
kepada murid
meneroka dunia
matematik
melalui aktiviti
yang telah
dirancang.

Tanggungja
wab

Tarikh/Temp
oh

Guru
Jan Ogos
penasihat
(Berselang
1. Tn Hj Mohd seli)
Suffian
2. Pn Aslinah
3. Pn Siti
Khadijah

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

60

75

Peruntukan
Ko- Akademik
% kehadiran
murid
100

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016


Sektor/PPD/Sekola
h
Bidang/Unit

SK SERI SEKAWAN DESA, PONTIAN


KOKURIKULUM Persatuan Matematik

JADUAL 3
JPS/SJKPS/03

Objektif
Memberi kebebasan kepada murid meneroka dunia sains dan matematik melalui aktiviti yang telah
dirancang.
Program/Projek
Program Celik Matematik
Tarikh/Tempoh
Januari hingga Ogos (berselang-seli)

Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab

Ahli Persatuan Matematik


Nama pegawai/guru pelaksana:
Tn Hj Mohd Suffian, Pn. Aslinah Salim, Pn Siti Khadijah Ahmad

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

1.
2.
3.
4.
5.

Mesyuarat Perlantikan Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Matematik.


Merancang jadual program dan aktiviti Persatuan Matematik
Menyediakan bahan-bahan
Melaksanakan program mengikut jadual
Post Mortem

Penambahb
aik

Nama Penilai:
Tarikh:

Tandatangan Penilai:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM


JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016
Sektor/PPD/Sekolah

SK SERI SEKAWAN DESA, PONTIAN, JOHOR

JADUAL 4

Bidang/Unit Ko-Kurikulum Persatuan Matematik

Bil
1

Program/Pro
jek
Program Celik
Matematik

Nama Penilai:
Tarikh:

Tempoh
Pelaksana
an

Tarikh
Pemantau
an

Penilaian
Keberkesanan
Program

Jan Ogos
2016

Tandatangan Penilai:

JPS/SJK-PS/04

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM


JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2016
Sektor/PPD/Sekolah

SEKOLAH KEBANGSAAN BERANANG

JADUAL 4

Bidang/Unit Ko-Kurikulum Persatuan Matematik

Bil
1

Program/Pro
jek
Celik Sains dan
Matematik

Nama Penilai:
Tarikh:

Tempoh
Pelaksana
an
Jan Ogos

Tarikh
Pemantau
an

Penilaian
Keberkesanan
Program
.

2016

Tandatangan Penilai:

JPS/SJK-PS/04

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

CONTOH

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sek
olah

SK Beranang

Bidang/Unit KoKurikulum
Program/Proj Latihan Intensif Hoki
ek
Objektif Meningkatkan.......
Tarikh/Tempo Februari hingga Ogos 2014
h
Kumpulan Murid Tahun 3,4,5 dan 6
Sasaran
Tanggungjaw Namakan guru yang akan menjayakan program ini
ab
Proses Kerja

Kekangan

1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada 18 Feb. 2014


Perbincangan
Pelaksanaan aktiviti
Bahan keperluan
Jumlah = RM1200.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

22/4/14: Masih ada 5 orang murid tidak hadir.

JADUAL 3
JPS/SJKPS/03

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

22/4/14(GB), 7/5/14.....;

GB: 10/6/14(KB)

20/8/14:Didapati program berjalan lancar...silva

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Objektif hampir tercapai


Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
program (semasa dan akan datang).

Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........

Nama Penilai:
Tarikh:

Tandatangan Penilai:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk
persediaan catatan semasa pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan
penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian

ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh
pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

CONTOH

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM


JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah

Nama Sekolah

JADUAL 4

Bidang/Unit Kurikulum

Bil
1

JPS/SJK-PS/04

Program/Pro
jek

Tempoh
Pelaksana
an

Tarikh
Pemantau
an

Kelas
Bimbingan

Feb Ogos
2013

22/5/13,
15/6/13,
15/8/13, oleh
GB/PK

Penilaian
Keberkesanan
Program
Berjaya dilaksanakan
dan hampir capai
objektif, dengan 64%
lulus UPSR dan 68%
lulus PKSR.

2
3

Nama Penilai:
Tarikh:

Tandatangan Penilai:

Cadangan
Penambahbaikan
Program ini dimulakan
dalam Januari 2014

Catatan
Boleh dilaksana pada
2014

Nota Jadual 4:
1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual
4 seperti contoh pada barisan pertama.

Anda mungkin juga menyukai