Anda di halaman 1dari 1

FALSAFAH DAN

DASAR PTV

Lebih menjurus kepada Menentukan halatuju


bidang-bidang pertukangan. pendidikan teknikal dan
vokasional selaras dengan
program pengindustrian dan
modernisasi Negara.

Untuk melahirkan insan yang yang


berkemahiran dan
berpengetahuan serta boleh
digunakan di bidang pekerjaan Keputusan Jawatankuasa Kabinet
apabila tamat belajar. mengenai latihan(1991) sekali lagi
memberi ruang kepada
penambahan bilangan politeknik
dan penawaran kursus-kursus bagi
memenuhi permintaan tenaga
Melahirkan insan yang separa profesional dalam bidang
seimbang dari segi kejuteraan, perdagangan dan
akademik, rohani dan hospitaliti.
jasmani.

Disediakan oleh:-

Nama:- Syahrine bin Md.


Menyediakan tenaga mahir Asip.
Memastikan kesinambungan
dan separuh mahir yang
No. K/P:- 761118017323 polisi pendidikan dan
diperlukan amat di perlukan
perkembangan Pendidikan
oleh pihak perindustrian. Kursus: Pgsr – Rbt
teknik dan vokasional di
(Kohort 2)
Malaysia.