Anda di halaman 1dari 1

FALSAFAH DAN

DASAR PTV

Lebih menjurus kepada Menentukan halatuju


bidang-bidang pendidikan teknikal dan
pertukangan. vokasional selaras dengan
program pengindustrian
dan modernisasi Negara.

Untuk melahirkan insan


yang yang berkemahiran
dan berpengetahuan serta
Keputusan Jawatankuasa
boleh digunakan di bidang
Kabinet mengenai
pekerjaan apabila tamat
latihan(1991) sekali lagi
belajar.
memberi ruang kepada
penambahan bilangan
politeknik dan penawaran
kursus-kursus bagi
Melahirkan insan yang memenuhi permintaan
seimbang dari segi tenaga separa profesional
akademik, rohani dan dalam bidang kejuteraan,
jasmani. perdagangan dan
hospitaliti.

Disediakan oleh:-
Memastikan
Nama:- Syahrine bin
Menyediakan tenaga kesinambungan polisi
Md. Asip.
mahir dan separuh pendidikan dan
mahir yang diperlukan No. K/P:- perkembangan
amat di perlukan oleh 761118017323 Pendidikan teknik dan
pihak perindustrian. vokasional di Malaysia.
Kursus: Pgsr – Rbt
(Kohort 2)